Hotărârea nr. 57/2015

Hotărârea.nr. 57 – privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea temporară a golului de casă pe anul 2015


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.57

din data de 20.02.2015

- privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea temporară a golului de casă pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 20 februarie 2015;

Analizând referatul nr.726/12.02.2015 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune utilizarea sumei de 6.000.000 lei din excedentul pe anul 2014, pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare, în anul 2015;

Având în vedere dispozițiile art. 58 alin. (1), lit. „a”, lit.”b” și lit. „c” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă utilizarea sumei de 6.000.000 lei din excedentul bugetului local pe anul 2014, pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare, în anul 2015.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE,


Mihail Vestea

—a"Contrasem n ează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu