Hotărârea nr. 56/2015

Hotărârea.nr. 56 – privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2015


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.56

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile , pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul nr. 1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015, ale art.19 alin.(l) lit.”b” din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2015, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile- secțiunea de funcționare, pe anul 2015, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Economica

r>r. /

MII LEI


PROPUNERI DE BUGET 2015- BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

—Or


DIRECTOR EXECUTIV


ECONOMIC,
mii lei

INDICATORI

Cod indicator

PROPUNERI BUGET AN 2015

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

1

2

TOTAL VENITURI

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

22,97

0,00

-cheltuieli materiale

20

22,97

0,00

67,08- CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

22,97

0,00

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

22,97

0,00

-cheltuieli materiale

20

22,97

nr.


JUDEȚUL BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică: BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “GEORGE BARITIU"

BU GETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP. 67.08 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate» stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

22.97

0.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

22.97

0.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

22.97

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

22.97

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.094-20.30.30)

20.30

22.97

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

22.97

Ordonator principal de credite,

Director ex. economic