Hotărârea nr. 55/2015

Hotărârea.nr. 55 – privind aprobarea bugetului creditelor interne, pe anul 2015


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.55

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea bugetului creditelor interne, pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2014

Analizând referatul nr. 1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015, ale art.19 alin.(l) lit.”b” din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul creditelor interne, pe anul 2015, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, - Se aprobă bugetul creditelor interne - secțiunea de dezvoltare , pe anul 2015, conform anexelor nr.2 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE

Mihail Veștea

—aContrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Economica

MII LEI


PROPUNERI DE BUGET 2015- BUGETUL CREDITELOR INTERNE

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,


DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,mii lei

INDICATORI

Cod indicator

PROPUNERI BUGET AN 2015

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

1

2

TOTAL VENITURI

29.432,00

0,00

Alte operațiuni fînnciare

41,07

29.432,00

0,00

Sume aferente creditelor interne

41,07,02

29.432,00

TOTALCHELTUIELI

29x432$O0

0,00

- cheltuieli de capital

71

29.432,00

0,00

-cheltuieli de capital

66,07- SĂNĂTATE

6.792,00

0,00

CEC - Proiectare și execuție, reabilitare -Spital Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reabilitare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov Corp B)

6.792,00

0,00

-cheltuieli de capital

71

6.792,00

84.07-TRANSPORT

22.640,00

0,00

-cheltuieli de capital

71

22.640,00

0,00

1. CEC -AEROPORT Internațional așov -Ghimbav etapa -III- a

22.640,00

0,00

-cheltuieli de capital

71

22.640,00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Economica

,>r 2.

MII LEI


PROPUNERI DE BUGET 2015- BUGETUL CREDITELOR INTERNE - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

INDICATORI

Cod indicator

PROPUNERI BUGET AN 2015

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

1

2

TOTAL VENITURI

29.432,00

0,00

Alte operațiuni fînnciare

41,07

29.432,00

0,00

Sume aferente creditelor interne

41,07,02

29.432,00

TOTAL CHELTUIELI

29.432,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

29.432,00

0,00

-cheltuieli de capital

66,07- SĂNĂTATE

6.792,00

0,00

CEC - Proiectare și execuție, reabilitare -Spital Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reabilitare Spitalul Clinic Județean de Urgența Brașov Corp B)

6.792,00

0,00

-cheltuieli de capital

71

6.792,00

84.07-TRANSPORT

22.640,00

0,00

-cheltuieli de capital

71

22.640,00

0,00

1. CEC -AEROPORT Internațional rașov -Ghimbav etapa -III- a

22.640,00

0,00

-cheltuieli de capital

71

22.640,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

nr.3


JUDEȚUL. BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică JUDEȚUL BRAȘOV

Formular


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

66,07- SĂNĂTATE MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIEU (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

6.792,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

6.792,00

0,00

CHELTUIEU DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

6.792,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

6.792,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

6.792.00

0.00

Construcții

71.01.01

6.792,00

JUDEȚUL: BRAȘOV

Unitatea administrativ • teritorială JUDEȚUL

BRAȘOV

Instituția publicăJUDETUL BRAȘOV

Formular


n/oe


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl AUNEATE, PE ANUL 2015

84,07- TRANSPORT MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

22.640,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

22.640,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

22.640,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

22.640,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

22.640,00

0,00

Construcții

71.01.01

22.640,00

JUDEȚUL BRAȘOV

Denumirea unității administrativ teritoriale

Cod identificare fiscala

JUDEȚUL BRAȘOV_________________________

4384150


formular 03 anexa 1a OMFP 2487/1998


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

cu finanțare din bugetul: creditelor externe/interne - sursa 06-07

pentru:

JUDEȚUL BRAȘOV

tn anul cod fiscal:


2015

4384150


Total credite de angajament aferente anului curent:                  I                           29.432,001 mii lei

mll lei

Nr.c rt

Denumire indicator

Valoarea totală actualizată

Valoare plăți efectuate până la finele anului precedent

Credite bugetare aprobate în anul curent

Capacități

Termen P.I.F.

0

1

2

3

4

S

6

1

Total general, din care:

480.866,95

0,00

29.432,00

X

X

1.1

A

Lucrări in continuare

480.866,95

0,00

29.432,00

X

X

1.2

B

Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

X

X

1.3

C

Alte cheltuieli de Investiții *)

0,00

0,00

0,00

X

X

2

Din TOTAL desfășurat, potrivit claslficatiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:

X

X

Dap?86AWSM^rSHlî^aref/ț'           . ‘"-5    ’

- 7 -

A

Obiective In continuare (1 + 2 + 3 + ...)

27.186,67

0,00

6.792,00

X

X

1.

Proiectare si execuție, reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov (Consolidare si reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov • Corp B)

27.186,67

0,00

6.792,00

supraf construita 6580m; regim inaltime S+P+5+6 retras; AC 1562,7mp

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 +...)

0,00

0,00

0,00

X

X

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

0.00

0,00

0,00

X

X

2A4

&^XWS&680j2S

&7W^22®Kh1)S

A

Obiective în continuare (1 + 2*3+...)

453.680.28

0,00

22.640,00

X

X

1

Aeroportul International Brașov- Ghimbav etapa a lll-a

453.680,28

0,00

22.640,00

cale rulare ALFA 1=212m; platforma parcare operare aeronave S= 17750mp;Ret ea canalizare pluviala =6000m;

nelicitat

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

0,00

0,00

0,00

X

X

C

Alte cheltuieli de Investiții (total)

0,00

0,00

0,00

X

Confirmăm pe propria răspundere că obiectivele de mai sus se încadrează atât ca obiective, cât ți ca surse, în lista investițiilor aprobată ca anexă la bugetul local.

p Ordonator principal de credite,

Director Executiv EconomicViorica Olteanu


*) alte cheltuieli de invesiutii: se vor defalca pe obiective in cadrul anexei lbPagina 1 din 1