Hotărârea nr. 53/2015

Hotărârea.nr. 53 – privind aprobarea bugetului finanţat integral sau parţial din venituri proprii al Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, pe anul 2015


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 53

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea bugetului finanțat integral sau parțial din venituri proprii al Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20 februarie 2015;

Analizând referatul nr. 1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul finanțat integral sau parțial din venituri proprii al Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, pe anul 2015, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Mihail Veștea

_Qtr

JUDEȚUL: BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică:SERVICUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIA PLANTELOR

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP.83.10.AGRICULTURA SI SILVICULTURA

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

26,38

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

26,38

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

26,38

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

24,38

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

24,38

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2,00

Ordonator principal de credite,


Director executiv economic,