Hotărârea nr. 50/2015

Hotărârea.nr. 50 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie “Dr. I.A. Sbârcea” Braşov , pe anul 2015

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.50

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Dr. I.A. Sbârcea” Brașov , pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul nr. 1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile art.191 alin.9 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată și completată, Legii nr. 186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015, ale art.19 alin.(l) lit.”b” din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Dr. I.A. Sbârcea” Brașov , pe anul 2015, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanup. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Mihail Veștea

JUDEȚUUBRASOV

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică: SPITALUL CLINIC DE OBSTRETICA SI GINECOLOGIE "Dr. I.A.SBÂRCEA"BRASOV

Formular: | n/06 |

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP.66.10 SANATATE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

21.625,46

1.157,73

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

21.459,46

1.157,73

CA

TUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

21.459,46

1.157,73

TITLUL / CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

14.951,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

11.903,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

9.313,00

Sporuri pentru condiții de munca

10,01,05

1.000,00

Alte sporuri

10.01.06

900,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

650,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

40,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

700,00

0,00

Pichete de masa *)

10.02.01

700,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2.348,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.800,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

50,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

450,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

40,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

8,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

6.308,46

1.157,73

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

3.225,66

535,63

Furnituri de birou

20.01.01

13,66

1,76

Materiale pentru curățenie

20.01.02

100,00

9,96

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

900,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

290,00

38,82

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

8,00

Transport

20.01.07

4,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

60,00

6,83

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

850,00

178,53

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1.000,00

299,73

Reparații curente

20.02

100,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Hrana

(cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

330,00

81,36

Hrana pentru oameni

20.03.01

330,00

81,36

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2.293,00

509,91

Medicamente

20.04.01

986,00

191,80

Materiale sanitare

20.04.02

867,00

210,74

Reactivi

20.04.03

140,00

23,21

Dezinfectanti

20.04.04

300,00

84,16

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

193,20

5,57

Uniforme si echipament

20.05.01

53,20

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

40,00

3,59

«Ite obiecte de inventar

20.05.30

100,00

1,98

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

Materiale de laborator

20.09

100,00

25,26

Consultanta si expertiza

20.12

30,00

Pregătire profesionala

20.13

1,60

Protecția muncii

20.14

8,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

25,00

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

2,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

3,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

20,00

0,00

TITL

59.0'

ULX ALTE CHELTUIELI (cod

1+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

200,00

0,00

Bi -

59.01

200,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

166,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

166,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

166,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

166,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

100,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

66,00

Ordonator principal de credite,

Director executiv economic,


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

INSTITUȚIA: SPITALUL CLINIC DE OBSTRETICĂ ȘI

GINECOLOGIE “ DR. I.A.SBRÂRCEA” BRAȘOV

Mii lei

Nr.crt

Numărul de personal

Fondul salariilor de bază(artlO.Ol.Ol)

1.

364

9313

ORDONATOR DE CREDITE


DIRECTOR EXECUTIV


Mihail Vestea

—er

Viorica Olteanu