Hotărârea nr. 5/2015

Hotărârea.nr. 5 - privind desemnarea domnului Coman Claudiu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, în vederea îndeplinirii atribuţiei ordonatorului principal de credite referitoare la semnarea documentelor de plată a drepturilor salariale aferente lunii ianuarie 2015 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.5

din data de 09.02.2015

- privind desemnarea d-lui Coman Claudiu vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, în vederea îndeplinirii atribuției ordonatorului principal de credite referitoare la semnarea documentelor de plată a drepturilor salariale aferente lunii ianuarie 2015 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09.02.2015

Analizând solicitarea unei treimi din numărul membrilor Consiliului Județean Brașov pentru convocarea unei ședințe extraordinare în vederea desemnării vicepreședintelui care va îndeplini atribuția ordonatorului principal de credite referitoare la semnarea documentelor de plată a drepturilor salariale pentru luna ianuarie 2015 ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Văzând referatul nr.Ad. 1442/06.02.2015 întocmit de către Direcția Juridică și Relații Publice, pentru justificarea convocării în ședință extraordinară a Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de propunerea domnului Veștea Mihail vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov pentru desemnarea d-lui Coman Claudiu vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, în vederea îndeplinirii atribuției ordonatorului principal de credite referitoare la semnarea documentelor de plată a drepturilor salariale aferente lunii ianuarie 2015 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, precum și rezultatul votului secret exprimat de către consilierii județeni;

Având în vedere dispozițiile art.39 și art.161 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art.31 din Legea nr.l88/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare, art.55 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul art.71 alin.(3), art.72 coroborat cu art.107 alin.(l) și art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artunic. - Domnul Coman Claudiu vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov se desemnează să îndeplinească atribuția ordonatorului principal de credite referitoare la semnarea documentelor de plată a drepturilor salariale aferente lunii ianuarie 2015 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Veștea Mihail