Hotărârea nr. 47/2015

Hotărârea.nr. 47 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Copii Braşov, pe anul 2015


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.47

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Copii Brașov, pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.05.2015

Analizând referatul nr. 1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile art.191 alin.9 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată și completată, Legii nr. 186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015, ale art.19 alin.(l) lit.”b” din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Copii Brașov, pe anul 2015, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Spitalul Clinic de Copii Brașov.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE


Mihail Veștea
Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu


JUDEȚUL:BRASOV

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția pub!ică:SPITALUL CLINIC DE COPII BRAȘOV

Formular: | 11/06 |

---              BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP.66.10 SANATATE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

38.039,44

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +80+81+84)

37.400,15

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

37.400,15

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

18.066,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

13.910,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

10.018,00

Sporuri pentru condiții de munca

10,01,05

1.828,00

Alte sporuri

10.01.06

1.473,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

558,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

33,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

940,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

940,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

3.216,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

2.231,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

70,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

770,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

25,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

120,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

18.973,15

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

4.286,85

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

50,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

240,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

1.759,85

Apa, canal si salubritate

20.01.04

450,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

15,00

Transport

20.01.07

12,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

55,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

55,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1.650,00

Reparații curente

20.02

80,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Hrana (cod 20.03.01*20.03.02)

20.03

600,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

600,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

13.593,30

0,00

Medicamente

20.04.01

10.438,30

Materiale sanitare

20.04.02

1.800,00

Reactivi

20.04.03

955,00

Dezinfectant!

20.04.04

400,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03*20.05.30)

20.05

197,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

197,00

Pregătire profesionala

20.13

10,00

Protecția muncii

20.14

5,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04*20.30.06+20.30.07*20.30.09*20.30.30)

20.30

201,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

201,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

361,00

0,00

Burse

59.01

361,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

639,29

0,00

ntiui vui proiecte cu finanțare am t-onaun externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18}

56

229,29

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

56.01

229,29

0,00

Finanțarea națională **)

56.01.01

151,00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

78,29

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

410,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

410,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03*71.01.30)

71.01

410,00

0,00

Construcții

71.01.01

410,00

Ordonator principal de credite,

Director executiv economic,

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

INSTITUȚIA: SPITALUL CLINIC DE COPII BRAȘOV

Mii lei

Nr.crt

Numărul de personal

Fondul salariilor de bază(art.lO.Ol.Ol)

1.

502

10.018,00

ORDONATOR DE CREDITE

DIRECTOR EXECUTIV


Viorica OlteanuMihail Vestea

—Qj'