Hotărârea nr. 46/2015

Hotărârea.nr. 46 – privind modoficarea listei de investiţii din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Clinic de Copii Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.46

din data de 20.02.2015

- privind modificarea listei de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Clinic de Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând propunerea formulată de domnul consilier județean Popa Mihai, privind modificarea poziției „Modernizare Centrală Termică cu suma de 200 mii lei, din cadrul lista de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Clinic de Copii Brașov, diminuarea cu 200 mii lei a fondului de rezervă bugetară și introducerea a două poziții: RK ORL Ambulatoriu cu valoarea de 350 mii lei, RK Ambulatoriu de specialitate cu valoarea de 50 mii lei.

Văzând referatul nr. 1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile art. 19 alin. (1), lit. „a” și lit. „b” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată și completată, precum și ale art. 91 alin. (1), lit. „b” și (3) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se modifică lista de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Clinic de Copii Brașov, după cum urmează:

Se introduc pozițiile:

  • - RK ORL Ambulatoriu cu valoarea de 350 mii lei;

  • - RK Ambulatoriu de specialitate cu valoarea de 50 mii lei.

Suma de 400 mii lei se obține prin diminuarea cu 200 mii lei a fondului de rezervă bugetară de la Cap.54.02

  • - Alte Servicii Publice Generale, din cadrul bugetului propriu al Județului Brașov pe anul 2015 și modificarea poziției „Modernizare Centrală Termică cu suma de 200 mii lei, din cadrul lista de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Clinic de Copii Brașov

Art.2. - Modificările aprobate au fost cuprinse în Hotărârea nr. 18/2015, a Consiliului Județean Brașov privind bugetul propriu al Județului Brașov pe anul 2015 și Hotărârea nr.47/2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Copii Brașov, pe anul 2015.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Spitalul Clinic de Copii Brașov.


Contrasemnează SECRETAR Maria Dumbrăveanup.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Mihail Veștea