Hotărârea nr. 45/2015

Hotărârea.nr. 45 – privind aprobarea bugetului finanţat integral sau parţial din venituri proprii al Şcolii Profesionale Speciale Codlea, pe anul 2015

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.45

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea bugetului finanțat integral sau parțial din venituri propri al Școlii Profesionale Speciale Codlea, pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul nr.1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul finanțat integral sau parțial din venituri propri al Școlii Profesionale Speciale Codlea, pe anul 2015, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Școala Profesională Specială Codlea, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanup. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Mihail Veștea

JUDEȚUL:_BRASOV

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică:


ȘCOALA PROFESIONALA SPECIALA CODLEA

Formular


11/OS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP.65.10 65.07.04 INVATAMANT

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13,44

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

13,44

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

13,44

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

13,44

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

3,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

2,00

Reparații curente

20.02

10,44