Hotărârea nr. 441/2015

Hotărârea nr.441 - privind asocierea Judeţului Braşov cu SC IAR SA Ghimbav în vederea tăierii, toaletării şi valorificării masei lemnoase în zona de siguranţă şi protecţie a DJ 101 A; DJ 103 C (IAR Ghimbav) - Ocolitoarea mare a Municipiului Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.441

din data de 21.12.2015

- privind asocierea Județului Brașov cu SC IAR SA Ghimbav în vederea tăierii, toaletării și valorificării masei lemnoase în zona de siguranță și protecție a DJ 101 A; DJ 103 C (IAR Ghimbav) -Ocolitoarea mare a Municipiului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2015

Analizând referatul nr. 15950/09.12.2015 întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică - Serviciul Administrare Drumuri prin care se propune asocierea Județului Brașov cu SC IAR SA Ghimbav în vederea tăierii, toaletării și valorificării masei lemnoase în zona de siguranță și protecție a DJ 101 A; DJ 103 C (IAR Ghimbav) - Ocolitoarea mare a Municipiului Brașov;

Ținând cont de faptul că în zona de protecție a drumului județean 101 A plantațiile de plopi au ajuns la maturitate, depășind vârsta exploatabilității, care, conform Normelor tehnice silvice OMAPPN nr.264/26.03.2009 este de 15 ani, existând numeroși arbori uscați ceea ce reprezintă un real pericol pentru circulația rutieră;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.d și lit.e și alin.5 lita pct.12 și alin.6 lit.a din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr.82/1998, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu SC IAR SA Ghimbav în vederea tăierii, toaletării și valorificării masei lemnoase în zona de siguranță și protecție a DJ 101 A; DJ 103 C (IAR Ghimbav) -Ocolitoarea mare a Municipiului Brașov.

Art,2. - Pentru realizarea obiectivului asocierii se aprobă încheierea unui contract de asociere între Județul Brașov și SC IAR SA Ghimbav, în care se vor stipula și clauze privitoare la:

Durata contractului: 4 luni;

Predarea drumului pentru realizarea operațiunilor care fac obiectul contractului;

Toate operațiunile care fac obiectul contractului vor fi realizate de SC IAR SA Ghimbav pe cheltuiala sa, iar masa lemnoasă rezultată va rămâne la dispoziția acesteia.

Art3. - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Brașov să semneze contractul de asociere.

ArL4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală Administrație Publică - Serviciul Administrare Drumuri.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu