Hotărârea nr. 440/2015

Hotărârea nr.440 - privind modificarea denumirii Obiectivului de investiţie, poziţia 2 din “Capitolului 84 TOTAL” cuprinsă în Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.382/2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2015

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: o^ce&iudbrasov.ro Website: www.judbrasov.roCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.440

din data de 21.12.2015

- privind modificarea denumirii Obiectivului de investiție, poziția 2 din “Capitolului 84 TOTAL” cuprinsă în Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.382/2015 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 21 decembrie 2015;

Analizând referatul nr. 16459/16.12.2015 întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică - Serviciul Administrare Drumuri, prin care se propune modificarea Listei de investiții aprobată în bugetul Județului Brașov pentru anul 2015, la Cap. 84.02 - “Cheltuieli de capital” - C. “Alte cheltuieli de investiții”, în sensul modificării denumirii obiectivului, aprobat prin Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 382/18.11.2015, care devine “întocmire D.A.L.l. - Modernizare și reabilitare DJ 102G: Victoria-Viștișoara - Stațiunea Sâmbăta, km 0+000-9*900 și 0+000-1+400”, la același capitol și cu aceeași sumă (62.000 lei (inclusiv TVA);

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.382/2015 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015;

Ținând cont de solicitarea Primăriei Comunei Sâmbătă de Sus, înregistrată sub nr. 15691/2015, precum și de măsurătorile efectuate de responsabilul de zonă;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (2) și art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(3), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă modificarea denumirii Obiectivului de investiție, poziția 2 din “Capitolului 84 TOTAL”, cuprinsă în Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.382/2015 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015, care va avea următoarea denumire:

“întocmire D.A.L.l. - Modernizare și reabilitare DJ 102G: Victoria-Viștișoara - Stațiunea Sâmbăta, km 0+000-9+900 și modernizare DJ 108 B: DJ 105B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400”.

Art.2. -Președintelui Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Generală Administrație Publică - Serviciul Administrare Drumuri.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE,

ClaudiuContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu