Hotărârea nr. 44/2015

Hotărârea.nr. 44 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov, pe anul 2015


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 44

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov, pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20 februarie 2015;

Analizând referatul nr. 1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 186/2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov, pe anul 2015, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Mihail Veștea


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


—Or

■           • n

JUDEȚUL: BRAȘOV                                                                             _  / -

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

DIRECȚIA DE PAZA SI ORDINE BRAȘOV

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP 61,10 DIRECȚIA DE PAZA SI ORDINE BRAȘOV

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restanta

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2.325,00

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80*81484)

2.325,00

0,00

i

CF~* TUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.325,00

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.076,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1.684,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

1.564,00

Salarii de merit

10.01.02

0,00

Indemnizație de conducere

10.01.03

0,00

Spor de vechime

10.01.04

0,00

Indemnizație de conducere

10,01,03

0,00

Spor de vechime

10,01,04

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

120,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

392,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

266,54

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

15,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

89,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6,46

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

15,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

249,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

159,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

4,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1,00

încălzit Iluminat si forța motrica

20.01.03

8,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

15,00

Piese de schimb

20.01.06

1,00

Transport

20.01.07

4,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

26,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

99,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților mfitanta

Reparații curente

20.02

2,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

30,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

30,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

IDeplasari, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

6,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

6,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Pregătire profesionala

20.13

4,00

Protecția muncii

20.14

9,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

39,00

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

3,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

36,00

Ordonator principal de credite,

Director Economic Executiv—Gtz


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

INSTITUȚIA:DIRECȚIA DE PAZA SI ORDINE BRAȘOV

Mii lei

Nr.crt

Numărul de personal

Fondul salariilor de bază(artlO.Ol.Ol)

1.

118

1564

ORDONATOR DE CREDITE

DIRECTOR EXECUTIV


Viorica Olteanu

(ff'-


Mihail Vestea