Hotărârea nr. 439/2015

Hotărârea nr.439 - privind desemnarea domnului PASCU LUCIAN ION reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.439

din data 21.12.2015

- privind desemnarea domnului PASCU LUCIAN ION reprezentant al Consiliului Județean Brașov, în numele județului Brașov, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 21.12.2015

Analizând referatul înregistrat sub nr.16575/17.12.2015, întocmit de către Serviciul Administrație Publică și Realții cu Publicul prin care se propune desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Brașov în numele Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A;

Având în vedere dispozițiile art.3 pct.2 lit.a din OUG nr. 109/2011 privind guvemața corporativă a intreprinderilor publice, precum și art.91 alin 1 lit „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează domnul PASCU LUCIAN ION reprezentant al Consiliului Județean Brașov, în numele județului Brașov, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov.

Art.2 - Cu data prezentei încetează aplicabilitatea Hotărâri Consiliului Județean Brașov nr. 311/30.07.2014 privind desemnarea domnului Braga Horațiu, reprezentant al Consiliului Județean Brașov, în numele județului Brașov, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov.

p.PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu