Hotărârea nr. 438/2015

Hotărârea nr.438 - privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele şi autorizaţiile eliberate de Consiliul Judeţean Braşov, a taxelor speciale, precum şi a altor taxe şi tarife pe anul 2016

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: offce@iudbrasov.ro Website: vmvi.judbrasov.ro
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.438

din data de 21.12.2015

- privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale, precum și a altor taxe și tarife pe anul 2016

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 21 decembrie 2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 14171/16.12.2015 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale, precum și a altor taxe și tarife pe anul 2016;

Văzând prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin care s-au stabilit nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale aplicabile, începând cu anul 2016;

Ținând cont de prevederile art. 6, alin. (2) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 24, alin. (2) din Legea muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 489, alin. (1) și (2) și art. 474 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, dispozițiile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 31, alin. (2) și art. 35, alin. (3) din Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, art. 27 și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 27 și art. 91 alin. (1), lit. „b” și alin. (3), lit. „c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se stabilesc taxele pentru certificatele, autorizațiile și avizele eliberate de către Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale, precum și a altor taxe și tarife pe anul 2016, conform anexelor 1 - 11, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 470/17.12.2014 își încetează aplicabilitatea.

Art 3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE, Claudiu Coman,Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Taxe pentru certificate, autorizații și avize ce se eliberează de către Consiliul Județean Brașov

 • I. Taxă pentru eliberarea certificatului de urbanism.

în funcție de suprafața terenurilor pentru care se solicită certificatul:

1. Pentru mediul urban:

n.


-lei-

Suprafața

Taxă pentru 2016

a.) până la 150 m2 inclusiv

9,00

b.) între 151 - 250 m2 inclusiv

10,00

c.) între 251 - 500 m2 inclusiv

13,00

d.) între 501 - 750 m2 inclusiv

18,00

e.) între 751 - 1000 m2 inclusiv

21,00

f.) peste 1000 m2

21.00 + 0,01 lei/m pentru fiecare m“ care depășește 1.000 m2

2. Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban.

Taxă pentru eliberarea autorizației de construire,

1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.

Pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă taxa pentru eliberarea autorizației de construire este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

HI. Taxă pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare si prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice si a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune si explorare.

-lei-

Pentru fiecare m2 de teren afectat la suprafața solului de foraj sau de excavație

Taxă pentru 2016

m2

22,00

 • IV. Taxă pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afișai, firme si reclame situate pe căile si în spatiile publice.

-lei-

Pentru fiecare m2 de suprafață ocupată de construcție

Taxă pentru 2016

------—----

m

12,00

 • V. Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism $i amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean.

-lei-

Taxă pentru 2016

Pentru fiecare aviz

22,00

 • VI. Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri.

___________________________________-Zei-

Taxă pentru 2016__________

48,00

 • VII. Taxă pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire.

3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier

VIIL Taxă pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri.

2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție

 • IX.   Taxă pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții.

0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.

 • X.    Taxă pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizații de construire.

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale

*) Scutirile la plata taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, modul de încasare al acestora, precum și sancțiunile aplicabile sunt cele stabilite prin lege.

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Viorica Olteanu

ANEXA 2


Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice


Nr. crt.

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă (lei/m2)

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

0

1

2

3

Taxă pentru 2016

Taxă pentru 2016

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și / sau chimic

1.500 lei

900 lei

B.

Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și / sau chimic

450 lei

300 lei

C.

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și / sau chimic

300 lei

260,00 lei

D.

Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și / sau chimic

180 lei

110 lei

E.

în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și / sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

- 75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.

în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și / sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzută la lit. A-D

- 50% din suma care s-ar aplica clădirii

NOTĂ:

 • 1.  Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,40.

 • 2.  Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

  Zona în cadrul localității

  Rangul localității

  0

  I

  11

  111

  IV

  V

  A

  2,60

  2,50

  2,40

  2,30

  1,10

  1,05

  B

  2,50

  2,40

  2,30

  2,20

  1,05

  1,00

  C

  2,40

  2,30

  2,20

  2,10

  1,00

  0,95

  D

  2,30

  2,20

  2,10

  2,00

  0,95

  0,90

 • 3.  în cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, coeficientul de corecție prevăzut la punctul 2 se reduce cu 0,10.

 • 4. Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează:

 • a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

 • b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

 • c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Viorica Olteanu

ANEXA3

Taxe pentru vizitarea muzeelor aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov

Nr. crt.

Unitatea

Taxă pentru 2016 (lei/vizitator)

1.

MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE BRAȘOV

Casa Sfatului

Adulți Pensionari

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen

Bastionul Țesătorilor

Adulți

Pensionari

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen

Bastionul Graft

Adulți Pensionari

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen

7,00

4,00

1,50

7,00

4,00

1,50

5,00

3,00

1,00

2.

MUZEUL DE ARTĂ BRAȘOV

Săli Darter si etai (Expoziție permanentă si temporară): Adulți Pensionari

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen

Săli parter (Expoziție temporară): Adulți Pensionari

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen

Taxă audioghidai:

Taxă ghidai pentru grupuri de minim 5 persoane (adulți):

5,00

 • 2.50

1.00

3,00

 • 1.50

1,00

5,00

50,00 lei / grup

3.

MUZEUL DE ETNOGRAFIE BRAȘOV

Brașov (Muzeul de Etnografie):

Adulți

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen

Pensionari

Taxă ghidaj în limba română pentru grupuri (10-25 persoane adulți)

Taxă ghidaj într-o limbă străină pentru grupuri (10-25 persoane adulți)

Brașov (Muzeul Civilizației Urbane):

Adulți

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen Pensionari

Taxă ghidaj în limba română pentru grupuri (10-25 persoane adulți)

Taxă ghidaj într-o limbă străină pentru grupuri (10-25 persoane adulți)

Săcele:

Adulți

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen

Pensionari

Taxă ghidaj în limba română pentru grupuri (10-25 persoane adulți)

5,00

2,00

3,00 50,00 lei / grup 150,00 lei/grup

7,00

2,00

3.00 50,00 lei / grup 150,00 lei / grup

5,00

2.00

3,00 50,00 lei / grup

Rupea:

Adulți

Preșcolari, elevi, studenți, militari în termen

Pensionari

Taxă ghidaj în limba română pentru grupuri (10-25 persoane adulți)

5,00

2,00

3,00

50,00 lei / grup

4.

MUZEUL „CASA MUREȘENILOR” BRAȘOV

Adulți

4,90

Militari în termen, pensionari

2,90

Preșcolari, elevi, studenți

1,90

*) Notă: Conform prevederilor art. 21, alin. (3) și (4) din Legea nr. 448 / 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 1. Copilul cu handicap, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate la bilete de intrare la muzee; 2. Adulții cu handicap beneficiază de bilete de intrare la muzee, astfel: - adultul cu handicap grav sau accentuat, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate; - adultul cu handicap mediu și ușor beneficiază de bilete de intrare în aceleași condiții ca pentru elevi și studenți.

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Viorica Olteanu

ANEXA 4

Taxe județene pentru avizarea documentațiilor întocmite în vederea eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor deținute de societățile comerciale cu capital de stat conform H.G, nr, 834/1991

-lei-

Taxă pentru 2016

a) până la 1000 mp (0,1 ha)

148,00

b) între 1001 mp - 5000 mp (0,5 ha)

297,00

c) între 5001 mp - 10.000 mp (1 ha)

742,00

d) peste 10.000 mp

1.484,00

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Viorica Olteanu

ANEXA 5

Taxe pentru serviciile publice asigurate de Consiliul Județean Brașov

Activitate

Taxă pentru 2016

1. Identificarea și prezentarea din arhivă a documentelor solicitate

4,00 lei / exemplar

2. Copie xerox după documentele din arhivă

1,00 lei/filă

3. Taxă formular cerere pentru certificat de urbanism

1,00 lei / formular

4. Taxă formular cerere pentru autorizație de construire, inclusiv anexă

2,00 lei / set

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Viorica Olteanu

ANEXA6


Taxe și tarife pentru serviciile publice prestate în cadrul Bibliotecii Județene George Barițiu


Nr. crt.

Unitatea

Taxă pentru 2016

1.

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “GEORGE BARIȚIU“ BRAȘOV

 • 1. Multiplicări format A4

 • a) Față

 • b) Față-Verso

 • 2. Multiplicări format A3

 • a) Față

 • b) Față-Verso

0,20 lei / pag.

0,40 lei / filă

0,30 lei / pag.

0,50 lei / filă

2.

închirierea sălii de festivități

42,00 lei / oră

3.

Eliberarea permisului de cititor, plastifiat *)

 • a) Elevi peste 18 ani, studenți, militari în termen

 • b) Alte categorii

3,00 lei / pers.

6,00 lei / pers.

4.

Imprimare documente

 • a) Față

 • b) Față-Verso

0,30 lei / pag.

0,50 lei / filă

5.

Inscripționare CD-ROM cu informații europene și locale

3,00 lei / CD

6.

CASĂ OASPEȚI

- tarif cazare

11$ / pat / zi **)

*) Copiii, tinerii până la 18 ani, șomerii și pensionarii beneficiază de gratuitate

**) Calculat la cursul de referință comunicat de BNR în data efectuării plății

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Viorica Olteanu

APROBAT

Taxe pentru fotografiere si filmare la instituțiile aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov

Nr. crt.

Unitatea

Taxă pentru 2016

1.

Muzeul Județean de Istorie Brașov (Casa Sfatului, Bastionul Țesătorilor, Bastionul Graft)

 • ■   Taxă fotografiere turistică

 • ■   Taxă filmare neprofesională / turistică

 • ■   Taxă filmare comercială (drept de reproducere)

 • ■   Taxă filmare reclamă comercială

 • ■   Taxă filmare servicii artistice (film, documentare)

 • ■   Taxă filmare / fotografiere pentru proiecte de promovare turistică

25,00 lei 35,00 lei 250,00 lei 1.000,00 lei / oră 250,00 lei / oră

gratuit

2.

Muzeul de Etnografie Brașov (Brașov, Săcele, Rupea)

 • ■  Taxă fotografiere

 • ■  Taxă filmare neprofesională / turistică

 • ■  Taxă fotografiere profesională cu trepied

 • ■  Taxă filmare comercială (drept de reproducere)

 • ■  Taxă filmare reclamă comercială

 • ■  Taxă filmare servicii artistice (film, documentare)

 • ■  Taxă filmare / fotografiere pentru proiecte de promovare turistică

15,00 lei / oră 35,00 lei / oră 150 lei / oră 250,00 lei

1.000,00 lei / oră 250,00 lei / oră gratuit

3.

Muzeul „Casa Mureșenilor”

 • ■  Taxă fotografiere

 • ■  Taxăfilmare

13,00 lei

25,00 lei

4.

Muzeul de Artă Brașov

 • ■  Taxă fotografiere

 • ■  Taxă filmare

17,00 lei

30,00 lei

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Viorica Olteanu

ANEXA 8


Tarifele de bază, lunare, pe metru pătrat la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință ale Consiliului Județean și ale unităților de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov


lei/mp/lună

Nr. crt.

Activitatea desfășurată în spațiile cu altă destinație decât cea de locuință

Tarif pentru 2016

ZONA

Lux (A)

I Centrală (B)

II Centre cartier

(C)

III Unități periferice

(D)

1.

Unități comerciale cu amănuntul alimentare sau nealimentare

36,24

32,61

27,54

22,47

2.

Unități comerciale specializate de alimentație publică - cofetării

37,70

27,54

34,78

22,47

31,16

18,85

27,54

15,23

3.

Spații pentru jocuri mecanice

55,08

48,57

46,39

46,39

4.

Unități comerciale specializate de librărie și papetărie -anticariat, filatelie, legătorie carte

11,59

6,52

10,15 5,08

6,52

5,08

6,52

5,08

5.

Spații de producție (laboratoare de patiserie, carmangerii, bucătării, etc.) atelier de producție industrială și prestări servicii diverse-exclusiv cele ale invalizilor

17,39

11,59

10,15

6,52

6.

Sedii de bănci, case de schimb valutar

55,08

48,57

46,39

46,39

7.

Sedii administrative ale agenților economici, birouri agenții de turism

18,85

17,39

11,59

10,15

8.

Redacții de presă

5,08

5,08

5,08

5,08

9.

Sedii de instituții și oficii bugetare inclusiv dependințe și arhive. Spații social culturale, învățământ de toate gradele, case de cultură, teatre, școli de artă, biblioteci, muzee, ateliere de creație, săli de expoziție, depozite de artă, centre de creație populară, galerii de artă.

1,46

1,46

1,46

1,46

Nr. crt.

Activitatea desfășurată în spațiile cu altă destinație decât cea de locuință

Tarif pentru 2016

ZONA

Lux

(A)

I Centrală (B)

II Centre cartier (C)

III Unități periferice

(D)

10.

Spații pentru profesii libere conform art. 46(3) din Legea nr. 571/2003 (medic, avocat, notar, expert contabil, contabil autorizat, auditor financiar, consultant fiscal, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect, etc.) desfășurate în mod independent.

18,85

17,39

11.59

6,52

-cabinet veterinar

2,89

2,89

2,89

2,89

-laboratoare

17,39

11,59

10,15

6,52

11.

Farmacii, unități tehnico medicale

5,08

5,08

2,89

2,89

-plante medicinale

5,08

5,08

2,89

2,89

12.

Cinematografe inclusiv dependințe

5,08

5,08

5,08

5,08

13.

Sedii de organizații politice și sindicale, fundații, ligi, asociații ale veteranilor și invalizilor de război, societăți și asociații cu scop caritabil de apărare a drepturilor omului, asociații de locatari și casele de ajutor reciproc ale pensionarilor ce nu înregistrează profit, sedii ale handicapaților, spații de producție și prestări servicii ale cooperativelor de invalizi, persoane handicapate care prezintă adeverința de la Insp. de handicapați, inclusiv spațiile de arhivare și dependințe aferente

1,46

1,46

1,46

1,46

14.

Depozite de mână până la 30 mp

11,59

10,15

6,52

5,08

15.

Unități comerciale en-gros

39,86

37,70

34,78

32,61

16.

Spații de depozitare a) suprateran

22,47

18,85

11,59

10,15

b) subteran

15,23

11,59

10,15

6,52

c) depozite de carburanți lubrefianți

-

5,08

5,08

5,08

17.

Dependințe (vestibul, antreu, culoare, holuri, oficii, grupuri sanitare, logii)

2,89

2,89

2,89

2,89

18.

Garaje

6,52

5,08

5,08

5,08

Notă:   Pentru spațiile cu altă destinație decât locuință, care se găsesc în celelalte orașe ale Județului Brașov și aparțin Consiliului Județean Brașov se va aplica un tarif redus cu

30% față de cele prevăzute în anexă.

în cazul închirierii prin licitație a spațiilor, tarifele prevăzute constituie baza de pornire a licitației

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Viorica Olteanu

ANEXA 9

Taxe $i tarife pentru serviciile oferite de Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov

Nr. crL

Denumire

Taxă / Tarif pentru 2016

1.

Tarife de închiriere

 • 1.1.    închiriere sală fără videoproiector

 • 1.2.    închiriere sală cu videoproiector

 • 1.3.    închiriere echipamente electronice

 • 1.4.   închiriere costume epocă

60 lei / oră 120 lei / oră

50 lei / oră

15 lei / zi

2.

Taxă pedagogie muzeală

5 lei / activitate

3.

Taxă conferință

50 lei / prelegere

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Viorica Olteanu

ANEXA 10Prețurile de vânzare ale publicațiilor Astra

Nr.

crt

Denumire Revistă / Supliment

Preț pentru 2016

1.

Revista Astra (istorie)

12 lei

2.

Supliment Literar

10 lei

3.

Revista Astra (istorie) + Supliment Literar

19 lei / pachet

4.

Revista Astra (istorie) + Carte

20 lei / pachet

5.

Carte - supliment (1 buc. / nr. revistă Astra)

10 lei

6.

Revista Astra (istorie) + Supliment Literar + Carte

25 lei / pachet

7.

DVD film documentar

10 lei

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Viorica Olteanu

ANEXAU


Tarife pentru eliberarea licențelor de traseu în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale în județul Brașov

LEI

Nr. crt.

Denumire

Tarif pentru 2016

1.

Eliberare licență de traseu pentru un serviciu de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale - pentru o cursă (tarif pentru 3 ani)

166,00

2.

Eliberarea unui duplicat al licenței de traseu ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate

153,00

3.

înlocuirea licenței de traseu ocazionată de schimbarea denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului social

20% din tariful inițial

4.

Eliberare licență de traseu pentru un serviciu de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale - pentru o cursă (tarif pentru o perioadă mai mică de 3 ani)

Durata efectivă a contractului

(de la0 la36luni)             __    .. ,                   .

-----------:---------------, .   ■ -—- X tariful pentru 36 de luni Durata maximă a contractului (36 luni)

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Viorica Olteanu