Hotărârea nr. 434/2015

Hotărârea nr.434 - privind demararea procedurilor privind aprobarea Planului multianual de reabilitare a drumurilor judeţene din Judeţul Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 434

din data de 21.12.2015

- privind demararea procedurilor privind aprobarea Planului multianual de reabilitare a drumurilor județene din Județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 21 decembrie 2015;

Analizând referatul nr. 16516/17.12.2015 prin care se propune demararea procedurilor privind aprobarea Planului multianual de reabilitare a drumurilor județene din Județul Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 325/2.11.2010 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Brașov orizonturi 2013-2020-2030;

Având în vedere dispozițiile O.G.R. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, aprobată prin Legea nr. 82/1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l), lit. „b” și lit. „d”, precum și alin. (5), lit. „a”, pct. 12 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă demararea procedurilor privind aprobarea Planului multianual de reabilitare a drumurilor județene din Județul Brașov, în vederea asigurării transparenței decizionale, conform anexelor, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală Administrație Publică-Serviciul Administrare Drumuri.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman

Contrasemnează, SECRETARMaria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SERVICIUL ADMINISTRARE DRUMURI


Propuneri de declasare drumuri județene DJ

Nr. crt

Nrdrum. Traseu. Lungime totala

Poziții km.ale sectorului(de la km... la km...)

Lg sector de drum pe tip de îmbrăcăminte

Limite de sector

Viabilitate

Sectoare intravilane

IA

BC

PV

IAU

p

DP

Poz. km

Km

1

DJ 102

Viștea de Jos(DJ 103D) -

Lg=6,300 km

0+000 - 6+300

-

-

-

-

6.3

-

Viștea de Jos(DJ 103D) - Drăguș

R

2

DJ102A

Olteț (DN1 )-Rucăr sat

Lg=3,462 km

0+000 - 3+462

3.462

-

-

-

-

-

Olteț (DN 1)-Rucăr

B

3

DJ 102B

i wtr-y — ivicu laouica

Lg=6,100 km

0+000-6+100

-

-

-

-

6.1

-

Șercăița(DJ 104A)-Mănăstirea Bucium

R

4

DJ102C

Breaza(DJ 103 F) - Mănăstirea

Lg=3,700 km

0+000 - 3+700

-

-

-

0.8

2.9

-

Breaza(DJ 103 F)-Mănăstlrea Breaza

M

5

DJ 102 E

DJ 103 B-Teliu(DN 10)

Lg=2,300 km

0+000 - 2+300

2.3

-

-

-

-

-

DJ 103 B - Teliu(DN 10)

B

6

DJ 102 F

Sâmbăta de Jos(DN1) - Drăguș

Lg =4,800 km

0+000 - 4+800

-

-

-

-

4.8

-

Sâmbăta de Jos(DN1) - Drăguș

M

7

DJ 102 I

Lim. jud. Prahova - DN 1A - Șanț

Lg=13,684km

49+910-52+910

52+910-63+594

1.594

-

-

1.406

10.684

Lim. jud. Prahova - Șanțuri

R

M

c lasat în

DN

8

DJ 102 P

Predeal ( DN1) - Cabana Trei Br«

Lg=5,072 km

0+000 - 5+072

-

5.072

Predeal ( DN1) - Cabana Trei Brazi

M

0+000-3+050

4+011-4+046

5+000-5+072

9

DJ 103A

Zizin - Dălghiu Lg=24,500 km

14+000-21+000

21+000-28+000

28+000-32+000

7

7

4

Uzina 2 Brașov - Zizin

Zizin - Dalghiu

M

R

R

32+000-38+500

-

-

-

6.5

-

B

10

DJ 104E

Șinca (DN 73A) -Mănăstirea Șinca - Complex al Fundației Ortodox-Culturala "Maica Sfânta-Bucuria Neașteptata"

Lg=3,420 Km

0+000-3+420

3.42

Șinca (DN 73A)-Mânăstirea Șinca

B

11

DJ 104F

DN13 - Mănăstirea Bunești

Lg=1,000Km

0+000-1+000

1

-

-

-

-

DN13 - Mănăstirea Bunești

B

12

DJ 104 J

DJ 104 D(Făgăraș) - Calbor -Lg=12,080Km

0+000- 1+981

1+981-7+900 7+900-12+080

1.981

5.919

4.18

-

-

-

-

-

intravilan mun.Făgăraș DJ 104 D(Făgăraș) - Boholț

B

R

B

0+000-

1.981

DJ 104N

13

Comăna de Jos (DJ 104) -Comăr Lg=4,300 Km

0+000-4+300

4.3

-

-

-

Comăna de Jos-Comăna de Sus

B

14

DJ106A

DN73A- Paltin

Lg=3,300Km

0+000-3+300

3.3

-

-

-

-

-

DN73A- Paltin

B

15

DJ 106 B

Vulcan(DJ 112 A Holbav -Paltin(DJ 106A)

Lg=13,300km

0+000 - 6+240

6+240-13+300

6.24

-

-

-

7.06

-

Vulcan - Paltin

B

R

16

DJ 107B

DN 1 - Feldioara

Lg=1,931 Km

0+000-1+931

1.931

-

-

-

-

DN1-Feldioara (Făgăraș)

B

17

DJ107C

Vad(DN 73 A) - Poiana Narciselo

Lg=3,100Km

0+000-3+100

-

-

-

3.1

-

-

Vad - Poiana Narciselor

B

18

DJ107D

DJ 104 B - Râușor

Lg=1,550Km

0+000-1+550

-

-

-

1.55

-

-

Râușor

M

19

DJ107E

DJ105C-Corbi

Lg=2,750Km

0+000-2+750

-

-

-

-

2.75

-

Corbi

M

20

DJ108A

DJ 105 B - Sâmbăta de Sus(DJ

Lg=0,420 km

0+000 - 0+420

0.42

-

-

-

-

-

DJ 105 B - Sâmbăta de Sus(DJ 104 A)

B

21

DJ 108B

Manastirea Hrancoveanu -Valea SâmhRtei

1+200-5+000

3.8

Sâmbăta de Jos(DN1) - Valea Sâmbetei

R

22

DJ109

Beclean(DNI) - Luța - Ludișor -

Lg=8,000 km

0+000 - 5+000

5+000 - 8+000

3

-

-

-

5

-

Beclean - Voivodeni

R

B

23

DJ 109 B

DJ 104 D - Mănăstirea Făget Lq=1,500 km

0+000-1+500

-

-

-

-

1.5

-

DJ 104 D - Mănăstirea Făget

R

24

DJ110

DC5-lntre Văi-lim.com.Poiana

Lg=7,000 Km

0+000-6+000

6+000-7+000

6

-

-

-

1

-

Intre Văi- Vulcănița

B R

25

DJ111

DJ 112A - Colonia 1 Mai

Lg=1,450Km

0+000-1+450

1.45

-

-

-

-

-

Colonia 1 Mai

B

26

DJ 112G

Peștera -Măgură

Lq=4,000 km

0+000-1+350

1+350-4+000

-

-

-

-

1.350

2.65

Peștera -- Magura-Zărnești

B R

27

DJ112H

Zărnești-Predeluț-Bran

Lq=8,186 km

0+000-0+500

0+500-3+500

3+500-8+186

4.686

0,5

3

Intravilan Zărnești

Zărnești-Predeluț-Bran

M R B

0+000-3+915

3^T5

28

DJ112K

DJ 112G - Manastirea Sf.Treime

0+000-1+500

-

-

-

-

1.5

-

DJ 112G - Manastirea Sf.Treime

M

Lg=1,500 km

29

DJ113

Sânpetru(DJ 103) - Preventoriu Lg=2,500 km

0+000-0+680 0+680 - 2+500

-

-

-

0.68

1.82

-

Sânpetru(DJ 103) - Preventoriu TBC

M R

30

DJ 130 A

Veneția de Jos (DJ 104) -Lq=3,000 km

0+000-3+000

3

-

-

-

-

-

Veneția de Jos-Veneția de Sus

B

31

DJ 130C

DJ 104K-Ticusu Nou-DC21

Lg=1,800 km

0+000-1+100

1+100-1+800

1.1

-

-

-

0.7

-

DJ 104K-Ticusu Nou-DC21

B

M

32

DJ 131C

Augustin - Racoș

Lg=17,000km

0+000-17+000

-

-

-

-

17

-

Augustin - Racoș

R

33

DJ131D

Bogata Olteană - Dopca -Mateiaș

Lg=10,416km

0+000-1+700

1+700-10+416

1.7

-

-

-

8.716

-

Bogata Olteană -Dopca

Dopca-Mateias

M

B

34

DJ 132 C

Criț-Meșendorf

Lg=6,000 km

0+000 - 6+000

6

-

-

-

-

-

Criț-Mesendorf

B

35

DJ730

Lim.jud.Argeș-Șirnea

Lg=1,342 km

9+550-10+892

1.342

Lim.jud.Argeș-Șirnea

M

36

DJ 730A

DN73-Fundata - Fundățica - lim. jud. Argeș

Lg=7,713km

0+000-4+213

4+213-7+713

4.213

-

-

-

3.5

-

Fundata - Fundățica -lim.jud.Arges

B

M

37

D J 730 B

DJ 730 - Cătun Podul Paltinului

Lg=3,000 km

0+000 - 3+000

-

-

-

3

-

DJ 730 - Cătun Podul Paltinului

R

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SERVICIUL ADMINISTRARE DRUMURI

Anexa 2Investiții drumuri județene eligibilela finanțare prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL( POR)

Nr. crt.

Nr drum. Traseu. Lungime totala

Poziții km.ale sectorululțde la km... la km...)

Lg sector de drum pe tip de îmbrăcăminte

Limite de sector

Viabilitat e

Sectoare intravilane

IA

BC

PV

IAU

P

DP

Poz. km

Km

Prioriti zare

DJ 104A

Perșani - Șinca Veche - Șercăița - Bucium

1

-Mărqineni - Sebeș - Recea - Gura Văii -

0+000 - 0+260

-

-

-

0.26

-

-

Perșani

B

Sâmbăta de Sus - Drăguș - Viștea de Sus -

0+260 - 3+240

-

2.98

-

-

-

Perșani - Șinca

M

Lg=45,850 km

3+240 - 45+000

8.000

-

-

33.76

-

Șinca - oraș Victoria

M

45+000-45+850

-

-

-

0.85

-

Intravilan oraș Victoria

M

45+000-45+850

0.85

DJ105C

2

Ucea de Jos - oraș Victoria

0+000 - 6+300

6.3

-

-

-

-

Ucea de Jos - Victoria

B

Lg=8,731 km

6+300 - 8+731

-

2.431

Intravilan oraș Victoria

B

6+300-8+731

2.431

DJ 104D

Făgăraș - Șoarș - Bărcut - lim. jud. Sibiu

0+000-1+960

1.96

Intravilan Făgăraș

B

0+000-1+960

1.96

Lg=27.400 km

1+960- 10+200

-

8.24

M

10+200 - 12+200

2

-

Făgăraș - Șoarș

M

3

12+200-12+500

-

0.3

Barcut- lim. județ Sibiu

M

12+500-14+300

1.8

-

R

14+300-19+300

-

5

R

O CM

19+300-27+400

-

-

8.1

R

o CM

DJ 105A

T“

Q CM

Șoarș-Văleni-Lovnic-Jibert-Dacia- Rupea

Șoarș- Rupea

CE o Q.

4

Lg=29,293 km

53+000 - 61+800

-

-

8.8

R

61+800 - 65+000

3.2

-

-

-

-

B

0.693

65+000 - 81+600

-

-

16.6

M

81+600 - 82+293

0.108

0.585

-

Intravilan oraș Rupea

M

31+600-82+293

DJ 105P

5

Ucea de Sus - lim. jud. Sibiu Lg=3,8OO km

0+000 - 3+800

3.8

Ucea de Sus - Lim. jud. Sibiu

B

DJ131

6

Măieruș - Apața - lim. jud. Covasna

Lg=8,15O km

0+000-8+150

8.15

Măieruș - Apața-lim.jud.Covasna

B

DJ131B

0+000 - 7+314

7.314

Apața - Ormeniș - Augustin - Gara Augustin;

7+314-9+264

-

-

-

1.95

-

Apața - Ormeniș

M

7

Lg=12,978 km

9+264-12+978

3.714

Ormeniș • Augustin

R

DJ104B

8

Făgăraș - lleni - Hârseni - Sebeș

0+000 - 4+604

-

-

-

4.604

-

-

Intravilan Făgăraș

M

0+000 - 4+604

4.604

Lg=13,862km

4+604-13+862

1.5

7.758

Făgăraș - Sebeș

M

DJ 106

9

Șinca Nouă (DN 73A)-DN1

Lg= 8,570 Km

0+000-8+570

-

-

-

-

8.57

Șinca Nouă (DN 73A) - Dumbrăvi(a

M

10

DJ 103 D

Viștea de Jos(DN1) - Viștea de Sus -Vistisoara

Lg=9,320 km

0+000 - 5+500

5+500 - 9+320

5.2

0.3

3.82

Viștea de Jos-Viștea de Sus

B

R

11

DJ 104C

Făgăraș - Hurez - Săsciori - Recea Lg= 12,700 km

0+000 -4+442 4+942-13+200

-

-

-

4.442

8.258

-

-

Intravilan Făgăraș Făgăraș - Recea

B M

0+000 -4+472

4.472

12

DJ112G

DJ 112G:Măgura - Zămești Lg=6,700 km

4+000-9+900 9+900-10+700

0.8

5.9

B

B

13

DJ 730

Șimea-DN73 Lg=4,058 km

10+892-14+950

-

-

-

-

4.058

-

Șirnea-DN73

M

POR 2020-2027

Total                                           191.412      44.572 5.411  0.585 108.15   32.698      0

Vicepreședinte Veștea Mihail


Șef Serviciu A.D. Bran Carmen


COMP.Administrare Drumuri,Coordonare,Programare Neagu Mlrela

x/r            ez? za /


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SERVICIUL ADMINISTRARE DRUMURI

Anexa 3Investiții drumuri județene eligibile la finanțare prin PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALÂ(PNDL)

Nr. crt.

Nrdrum. Traseu. Lungime totala

Poziții km .a le sectorului(de la km... la km...)

Lg sector de drum pe tip de îmbrăcăminte

Limite de sector

Viabilitat

e

Sectoare intravilane

Prloritizare

IA

BC

PV

IAU

P

DP

Poz. km

Km

1

DJ 112C

Hălchiu - Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni

Lg=15,500km

0+000 - 2+700

2+700-5+000

5+000-8+200 8+200-10+500 10+500-15+500

2.7

2,3

-

-

-

2,3

3,2

5

-

Halchiu -Vladeni

B

M R B

M

1

PNDL2015

2

DJ 104L

Dacia-Viscri-Bunesti Lg=15,013km

0+000-9+013 9+013-15+013

6

9,013

Dacia-Bunești

M M

2

PNDL2016

3

DJ 102G

Victoria (DJ 105C)-Viștișoara-Stațiunea Lg=9,900 km

0+000-9+900

9,9

Victoria - Stațiune Sâmbăta

M

3

4

DJ 132

Rupea - Homorod - Mercheasa - Jimbor -lim. jud. Harghita

Lg=18,220 km

0+000-16+220

16+220-18+220

2

-

-

16,22

-

-

Rupea - Lim.jud.Harghita

M

R

4

5

DJ 105

Voila - Cincșor - Cincu - lim. jud. Sibiu Lg=18,843 km

0+000-18+843

5

-

-

13,843

-

-

Voila - lim. județ

M

5

6

DJ 105D

DJ 105A(Statiunea Băile Rodbav) - DJ 105 Lq=3,278 km

0+000-3+278

-

-

-

3,278

-

-

Cincu

M

6

7

DJ 131A

DN 13 (Gara Rupea) - Homorod (DJ 132)

Lq=2,878 Km

0+000-2+555

2+555-2+878

2,555

-

0.323

-

-

-

DN13 (Gara Rupea) - Homorod (DJ132)

B

M

7

8

DJ131C: Racoș-DN13

Lg = 12,050 km

17+000-20+000

20+000-29+050

3

9,05

Racoș - DN13

B

M

8

9

DJ131F

DN 13(Rupea Gară) - Ungra

Lg=4,848 km

0+000 - 4+848

-

-

-

4,848

-

-

DN13-Ungra-

M

9

10

DJ 137 A

Lim. jud. Harghita - Beia - Paloș - Cața Lg=11,457 km

16+000-22+580

22+580 - 27+457

-

-

-

4,877

6,58

-

Beia - Paloș - Cața

M B

10

11

DJ 130B

Pârău (DJ 104)- Grid -Perșani(DNI) Lg=9,364 km

0+000-9+364

9,364

Pârău-Grid-Perșani

R

11

DJ 108B

12 DJ 105B-Mânăstire Brâncoveanu | Lg=1,200 km

0+000-1+200

1.2

DJ 105B-Mânăstire Brâncoveanu

R

12

13

DJ 101

Râșnov-U.M 1454

Lg=9,100 km

9.1

Râșnov-U.M 1454

M

0+000-0+650

0.65

13

2+950-9+100

6.15

14

DJ 101A

DJ 103C(ICA Ghimbav)-Ocolitoarea Brașov

Lg=7,500 km

7.5

DJ 103C(ICA Ghimbav)-Ocolitoarea Brașov

R

14

15

DJ 103

Brașov - Sânpetru - Bod - lim. jud. Covasna Lg=17,987

0+000 - 4+305 4+305-17+987

4.305

13.682

-

-

-

-

-

Intravilan Brașov

Brașov - lim. Județ Covasna

B

B

0+000 - 4+305

4.305

15

16

DJ 103A

Brașov -Tărlungeni - Zizin

Lg = 14,000 km

0+000 - 3+350

3+350 -14+000

3.35

10.65

-

-

-

-

-

Intravilan Brașov Uzina 2 Brașov -Zizin

B

B

0+000 - 3+350

3.35

16

17

DJ 103B :Sâcele -Tărlungeni - Budila - Teliu -lim. jud. Covasna jud.Covasna

Lg = 17,750 km

0+000-0+490 0+490-2+450 2+450-17+750

15.3

0.49

1.96

Intravllan.mun.Săcele

Săcele - lim.jud.Covasna

B

B

B

17

18

DJ 103C

Ghimbav(DN1 )-Brașov Lg = 8,180 km

0+000-1+300

1+300-4+000

4+000-8+180

1,3

2.7

4.18

intravilan Ghlmbav

Ghimbav-Brasov

Intravilan.mun,Brașov

B

B

B

0+000-1+300

4+000-8+180

18

19

DJ 103F

Voila - Voivodeni - Pojorta - Breaza Lg=13,300 km

0+000-13+300

4.8

-

-

8.5

-

-

Voila - Breaza

B

19

20

DJ 103G

Măieruș (DJ 131) -lim.jud.Covasna Lg=2,385 Km

0+000-2+385

1.3

-

-

1.085

-

-

Măieruș-lim .jud.Covasna

B

20

21

DJ104K

Comăna de Jos-Crihalma-Ticușu Nou-Ticușu Vechi

Lg=10,947 km

0+000 - 2+680 2+680 - 8+680 8+680-10+947

2.68

2.267

-

-

6

-

-

Comăna - Crihalma Crihalma - Ticuș

B B B

21

22

DJ105A

lim.jud.Sibiu-Cincu-Rodbav-Șoarș

Lg=23,527 km

29+473-37+473

37+473-41+608

41+608-53+000

8

11.392

4.135

22

23

DJ 105B

Sâmbăta de Jos - Sâmbăta de Sus -Stațiunea Sâmbăta

Lg=14,620 km

0+000 -14+620

14.62

-

-

-

-

-

Sâmbăta de Jos- Stațiunea Sâmbăta

B

23

24

DJ107

DN1- Gara Ucea Lg=0,357 Km

0+000-0+357

-

-

-

0.357

-

-

DN1- Gara Ucea

B

24

25

DJ108

Hărman (DJ 112A) - Sâmpetru

Lg=4,380 km

0+000-4+380

4.38

-

-

-

-

-

Hărman-Sâmpetru

B

25

26

DJ112

Hărman - Podu Olt - lim. jud. Covasna Lg=10,100

0+000-10+100

10.1

-

-

-

-

-

Hărman - Lim. jud. Covasna

B

26

TOTAL


204.776      71.196     0


0   14.202 112.73   6.65


Vicepreședinte


Veștea Miliail

■5Sef serviciu S.A.D. Bran CarmenCOMP.Admlnistrare Drumuri,Coordonare,Programare Neagu Mlrela

( / /27

DJ112A

Hărman - Bod - Hălchiu - Codlea - Vulcan -DN73A

Lg=38,980

0+000-22+800 22+800-26+050 26+050-38+980

22.8

3.25

12.93

-

-

-

-

Hărman - Codlea

Intravilan Codlea

Codlea-Vulcan

B

B

B

22+800-26+050

3.25

27

28

DJ112B

Cristian - Vulcan Lg=5,030 km

0+000 - 5+030

5.03

-

-

-

-

-

Cristian - Vulcan

B

28

29

DJ112D

Tărlungeni - Cărpiniș - Prejmer - Lunca Câlnicului

Lg=11,330 km

0+000 - 2+000 2+000-7+218 7+218-11+330

2

5.218

-

-

4.112

-

-

Tărlungeni - Prejmer - Lunca Câl

B B B

29

30

DJ112E

Tohanu Vechi( DN73A)-Tohanu Nou(DN73) Lg=3,420 Km

0+000 - 3+420

3.42

-

-

-

-

-

Tohanu Vechi - Tohanu Nou

B

30

31

DJ112J

DN 1 - Dumbrăvița (DJ 112C ) Lg=4,770 km

0+000 - 4+770

4.77

-

-

-

-

-

DN 1 - Dumbrăvija (DJ 112C)

B

31

32

DJ131 P

Șercaia(DN 1) - Hălmeag Lg=6,800 km

0+000 -6+800

5.8

-

-

-

1

-

Șercaia(DN 1) - Hălmeag

B

32

33

DJ 132B

Homorod - Cața - Drăușeni - lonești - lim. jud. Harghita

Lg=16,516km

0+000-16+516

16.516

-

-

-

-

-

Homorod - lonești

B

33

TOTALVicepreședinte Veștea Mihall


Șef Serviciu A.D. Bran Carmen