Hotărârea nr. 432/2015

Hotărârea nr.432 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul Vlad Valeria, pentru Cabinetul medical nr.1B, situat în cadrul Dispensarului medical cu sediul în Municipiul Brașov, str.Gospodarilor nr.9

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.432

din data de 21.12.2015

- privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul Vlad Valeria, pentru Cabinetul medical nr.lB, situat în cadrul Dispensarului medical cu sediul în Municipiul Brașov, str.Gospodarilor nr.9

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 21 decembrie 2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 15274/11.12.2015 întocmit de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 5912/2005, încheiat cu medicul Vlad Valeria, pentru Cabinetul medical nr.lB, situat în cadrul Dispensarului medical cu sediul în Municipiul Brașov, str.Gospodarilor nr.9, până la data de 31.12.2016;

Ținând cont de Hotărârea nr. 468/17.12.2014 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul Vlad Valeria, pentru Cabinetul medical nr.lB, situat în cadrul Dispensarului medical cu sediul în Municipiul Brașov, str.Gospodarilor nr.9, până la data de 31.12.2015,

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin (1), lit. “c” și alin. (4), lit. “b” și art. din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 385, alin. (4) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă prelungirea până la data de 31.12.2016, a duratei contractului de concesiune nr. 5912/2005, încheiat cu medicul Vlad Valeria, pentru Cabinetul medical nr.lB, situat în cadrul Dispensarului medical cu sediul în Municipiul Brașov, str.Gospodarilor nr.9, cu redevența aferentă, conform Raportului de evaluare nr. 1595 A/2011, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 195/2012.

Art.2, - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu și Direcția Ecpnomică.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman,2>

v-

/  ■"/'       C

.... •**"

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu