Hotărârea nr. 430/2015

Hotărârea nr.430 - privind aprobarea cuantumului contribuţiei anuale a Judeţului Braşov la bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională „Centru”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 430

din data de 21.12.2015

- privind aprobarea cuantumului contribuției anuale a Județului Brașov la bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională „Centru”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 21 decembrie 2015;

Analizând referatul nr.15930/058.12.2015 întocmit de către Direcția de Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea cuantumului contribuției anuale a Județului Brașov la bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, pentru anul 2015, în cuantum de 604,139 lei, sumă care este cuprinsă în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, la Cap. 51.02- „Autorități publice și acțiuni externe”;

Văzând Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională „Centru” nr. 17/26.11.2014 privind aprobarea bugetului multianual de venituri și cheltuieli al ADR „CENTRU” pentru anii 2015-2017;

în conformitate cu dispozițiile art.7, alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Legii nr 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă cuantumul contribuției anuale a Județului Brașov la bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională „Centru”, pentru anul 2015, în cuantum de 604,139 lei, sumă care este cuprinsă în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, la Cap. 51.02- „Autorități publice și acțiuni externe”.

Art2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu