Hotărârea nr. 43/2015

Hotărârea.nr. 43 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei Agricole Judeţene Braşov, pe anul 2015

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 43

din data de 20.12.2015

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Camerei Agricole Județene Brașov, pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20 februarie 2015;

Analizând referatul nr. 1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 186/2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Camerei Agricole Județene Brașov, pe anul 2015, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Camera Agricolă Județeană Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p. PREȘEDINTE,


VICEPREȘEDINTE Mihail Veștea
Contrasemnează,


SECRETAR Maria DumbrăveanuJUDEȚUL:BRASOV

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publicătCAMERA AGRICOLA JUDȚEANÂ BRAȘOV

Formular. | 116 |

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


CAP.63.10.AGRICULTURA SI SILVICULTURA

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

519,60

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

513,60

0,00

CHELTUIEU CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

513,60

0,00

TITLUL / CHELTUIEU DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

419,00

0,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 *10.01.30)

10.01

342,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

330,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

10,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

2,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

77,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

54,10

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1,80

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

17,40

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca sl boli profesionale

10.03.04

0,65

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

3,05

TlfLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

94,60

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09*20.01.30)

20.01

47,80

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

3,50

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

7,50

Piese de schimb

20.01.06

2,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.06

9,00

Alte bunuri si servicii pentru întrelinere si funcționare

20.01.30

25,80

Reparații curente

20.02

5,00

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01*20.08.02)

20.06

11,50

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

8,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

3,50

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,20

Pregătire profesionala

20.13

4,50

Protecția muncii

20.14

0,60

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06*20.30.07*20.30.09*20.30.30)

20.30

25,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

5,00

Chirii

20.30.04

20,00

CHELTUIEU DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

6,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

6,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03*71.01.30)

71.01

6,00

0,00

Alte activa fixe

71.01.30

6,00

Director executiv economic,

6T


ANEXA NR.2

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

INSTITUȚIA:CAMERA AGRICOLĂ A JUDEȚEANĂ BRAȘOV

Mii lei

Nr.crt

Numărul de personal

Fondul salariilor de bază(art.l0.01.01)

1.

13

330,00

ORDONATOR DE CREDITE

DIRECTOR EXECUTIV

Mihail Vestea

Viorica Olteanu

(M-