Hotărârea nr. 425/2015

Hotărârea nr.425 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în cadrul comisiilor de concurs şi comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiilor specifice din cadrul Comitetului director al unităţii sanitare publice - Spitalul Clinic de Copii Braşov şi aprobarea componenţelor comisiilor de concurs si a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.425

din data de 21.12.2015

- privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în cadrul comisiilor de concurs și comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Copii Brașov și aprobarea componențelor comisiilor de concurs si a comisiilor de soluționare a contestațiilor

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2015

Analizând referatul nr.14176/10.11.2015 întocmit de Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune spre aprobare desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în cadrul comisiilor de concurs și comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice- Spitalul Clinic de Copii Brașov și aprobarea componențelor comisiilor de concurs si a comisiilor de soluționare a contestațiilor;

Având în vedere dispozițiile art.2 din Odinul Ministerului Sănătății Publice nr. 284/2007, actualizat,privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, art. 181 alin.l și 2 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează doamna MAXIM MIHAELA reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Comisia de concurs și doamna CONDRUZ SIMONA reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar contabil din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice -Spitalul Clinic de Copii Brașov.

Art.2. - Se aprobă Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar contabil din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Copii Brașov, după cum urmează:

Comisia de concurs:

Președinte:

Dr. Muntean Liviu

Membri:

Maxim Mihaela

Ec. Hagiu Magda

Secretar:

cj Ciocâltea Roxana

Observatori:

BăjanNicolae

Ec. Amaximoaie Doina


  • - Managerul Spitalului Clinic de Copii Brașov

  • - Reprezentant Consiliul Județean Brașov

  • - Reprezentant D.S.P. Brașov

  • - Spitalul Clinic de Copii Brașov

  • - Președinte CECCAR Brașov

  • - Reprezentant sindicat TESA


Comisia de soluționare a contestațiilor:

Președinte:

Ec. Cîmpean Dana      - Spitalul Clinic de Copii Brașov

Membri:

Condruz Simona        - Reprezentant Consiliul Județean Brașov

Ec. Frosin Liliana       - Reprezentant D.S.P. Brașov

Secretar:

Ec. Idor Maria Magdalena     - Spitalul Clinic de Copii Brașov

Observatori:

Deleanu Cornelia       - Director executiv CECCAR Brașov

Ec. Pop Cornelia        - Reprezentant sindicat TESA

Art.3.- Comisiile prevăzute la art.2 își vor desfășură activitatea în baza Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director, aprobat la nivelul unității sanitare publice, Spitalul Clinic de Copii Brașov, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr. 284/2007 cu modificările și completările ulterioare .

Art.4. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, managerul Spitalului Clinic de Copii Brașov și membrii comisiilor prevăzute la art.2