Hotărârea nr. 424/2015

Hotărârea nr.424 - privind aprobarea continuării serviciilor juridice achiziţionate în vederea apărării intereselor Judeţului Braşov, Consiliului Judeţean Braşov şi ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov în faţa instanţelor de judecată şi a instituţiilor şi organismelor cu care acestea interacţionează, în anul 2016

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.424

din data de 21.12.2015

- privind aprobarea continuării serviciilor juridice achiziționate în vederea apărării intereselor Județului Brașov, Consiliului Județean Brașov și ale Președintelui Consiliului Județean Brașov în fața instanțelor de judecată și a instituțiilor și organismelor cu care acestea interacționează, în anul 2016

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 21.12.2015

Analizând referatul nr. 16146/11.12.2015 întocmit de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul-Serviciul Juridic Contencios prin care se propune aprobarea continuării serviciilor juridice achiziționate în vederea apărării intereselor Județului Brașov, Consiliului Județean Brașov și ale Președintelui Consiliului Județean Brașov în fața instanțelor de judecată și a instituțiilor și organismelor cu care acestea interacționează, în anul 2016;

Având în vedere prevederile art.I alin. (2) din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, art.21 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.I03 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă continuarea serviciilor juridice achiziționate în vederea apărării intereselor Județului Brașov, Consiliului Județean Brașov și ale Președintelui Consiliului Județean Brașov în fața instanțelor de judecată și a instituțiilor și organismelor cu care acestea interacționează, în anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul și Direcția Economică.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE

Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


Vizat Secretar Maria Dumbrăveanu ,-lf -

Lista dosarelor în care reprezentarea este asigurată de avocâți

Nr.dosar

Denumire parte

Obiectul cauzei

Instanța

7921/197/2007

Reclamant: UAT Județul Brașov Pârât:Municipiul Brașov

Rectificare carte funciară

Judecătoria Brașov

8870/197/2011

Reclamant:Vătășan Alexandru Pârât:UAT Județul Brașov

Legea nr.10/2001

Judecătoria Brașov

14706/197/2015

Reclamant: UAT Județul Brașov Pârât: Clubul Sportiv Olimpia 2011 Brașov; As.Clubul Sportiv Soc de Patinaj Bv; SC Olimpia Lounge SRL

Demersuri prealabile și evacuare imobil str.George Coșbuc nr.2

Judecătoria Brașov

895/62/2015

Reclamant: UAT Județul Brașov

Cerere înscriere msă credală Gotic S.A.

Tribunalul Brașov

1432/62/2012

Reclamant: Județul Brașov, Școala Populară de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Bv Pârât:RADEF, Mun.Bv.

Acțiune în constatare

Tribunalul Brașov

8230/62/2011

Reclamant reconvențional: Consiliul Județean Brașov, Pârât:Mihăescu Alexandra și Vătășanu Alexandru.

Acțiune reconvențională

Tribunalul Brașov

5144/62/2014

Reclamant: Județul Brașov, Pârât:Ministerul de Finanțe București

Acțiune în constatare

Tribunalul Brașov

7574/197/2014

Reclamant: Consiliul Județean Brașov

Pârât:BEJ Stelian Emil Dincă, SC Transbus SA

Contestație la executare

Judecătoria Brașov

4194/62/2011

Reclamant Biserica Evanghelică CA-Parohia Brașov Pârât:DGASPC Bv

Chemat în garanție: Consiliul Județean Brașov

Pretenții

Curtea de Apel Brașov

2951/62/2015

Reclamant:UAT Județul Brașov Pârât: Clubul Sportiv Soc.de

Pretenții

Tribunalul Brașov

Patinaj;As.ClubuI Sportiv Soc de Patinaj Bv;

8193/62/2012

Reclamant: Richter Elisabeth Pârât: Județul Brașov

Revendicare imobiliară

Curtea de Apel Brașov

1751/62/2015

Reclamant:U.A.T. Județul

Brașov-parte civilă

Infracțiuni de corupție

Tribunalul Brașov

4874/62/2014

Reclamant: U.A.T. Județul Brașov Pârât: SC Gotic SA

Pretenții

Tribunalul Brașov

4758/62/2014

Reclamant: U.A.T. Județul Brașov Pârât: SC Gotic SA

Pretenții

Tribunalul Brașov

1017/62/2014

Reclamant: U.A.T. Județul Brașov Pârât: SC Gotic SA

Pretenții

Tribunalul Brașov

1018/62/2014

Reclamant: U.A.T. Județul Brașov Pârât: SC Gotic SA

Pretenții

Tribunalul Brașov

42/2015

Reclamant: Consiliul Județean

Brașov

Pârât: SC Colas România SRL

Pretenții

Curtea de Arbitraj-Camera de Comerț și Industrie a României

2292/62/2015

Reclamant: Maravela (Ghilan)

Anca și alții

Pârât:Consiliul Județean Brașov

Acțiune în constatare

Tribunalul Brașov

2275/62/2015

Reclamant: Costin Adrian și alții Pârât:Consiliul Județean Brașov; Consiliul Național pt Combaterea Discriminări

Acțiune în constatare

Tribunalul Brașov

2767/62/2015

Reclamant: Bularca Elena Claudia

Pârât: U.A.T. Județul Brașov

Anulare act emis de autorități publice locale

Tribunalul Brașov

2855/62/2015

Reclamant: Moldovan Gabi

Reveica

Pârât: Consiliul Județen Brașov; Președintele Consiliului Județean Brașov; U.A.T. Județul Brașov;

Consiliul Național pt Combaterea Discriminări

Litigiu privind funcționarii publici

Tribunalul Brașov

2944/62/2015

Reclamant: Chicomban Mihaela și alții

Anulare act

Tribunalul Brașov

Pârât: Consiliul Județen Brașov; Președintele Consiliului Județean Brașov; U.A.T. Județul Brașov;

2961/62/2015

Reclamant: Barbu Codrina și alții Pârât: Consiliul Județen Brașov; Președintele Consiliului Județean Brașov; U.A.T. Județul Brașov

Litigiu privind funcționarii publici

Tribunalul Brașov

3063/62/2015

Reclamant: Teritean Alin și alții Pârât: Consiliul Județen Brașov; Președintele Consiliului Județean Brașov; U.A.T. Județul Brașov

Anulare act

Tribunalul Brașov

3064/62/2015

Reclamant: Vasile Acrivopol Constantin și alții Pârât: Consiliul Județen Brașov; Președintele Consiliului Județean Brașov; U.A.T. Județul Brașov

Anulare act administrativ

Tribunalul Brașov

2295/62/2015

Reclamant: Vasile Acrivopol Constantin și alții Pârât: Consiliul Județen Brașov;

Suspendare executare act administrativ

Tribunalul Brașov

3097/62/2015*

Reclamant: Teritean Alin și alții Pârât: Consiliul Județen Brașov

Litigii de muncă

Tribunalul Brașov

Contract de asistență juridică

Seria B - nr.754387

Contract de asistență juridică

Seria B - nr.754366

Contract de asistență juridică

Seria B - nr.919812