Hotărârea nr. 421/2015

Hotărârea nr.421 - privind acceptarea comunei HĂGHIG (Judeţul COVASNA) ca nou membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 421 din data de 21.12.2015

- privind acceptarea comunei HÂGHIG (Județul COVASNA) ca nou membru în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 21 decembrie 2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. Ad. 9287/08.12.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare prin care se propune acceptarea comunei HĂGHIG (Județul COVASNA) ca nou membru în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov;

Ținând cont de cererea Primăriei Comunei Hăghig, înregistrată sub nr. 9287/28.07.2015 formulată în același sens, precum și de Avizul nr. 1994/13.01.2015 al Companiei Apa Brașov - de execuție și branșare la artera de apă din localitatea Feldioara;

Având în vedere dispozițiile art. 13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov, precum și dispozițiile art. 91, alin (1), lit. „e” și alin. alin.(6), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art,l. - Se aprobă acceptarea comunei HĂGHIG (Județul COVASNA) ca nou membru în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Drumul Cematului, nr. 32 bis, Județul Brașov.

ArL2. - Președintele Consiliului Județean Brașov va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare și Primarul comunei HÂGHIG (Județul COVASNA).

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu