Hotărârea nr. 420/2015

Hotărârea nr.420 - privind aprobarea modificării „Programului privind lucrările de întreţinere curentă şi reparare a drumurilor judeţene pe timp de vară şi iarnă”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 234/26.05.2015, cu modificările şi completările ulterioare

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777 Fax: 0268.475.576 E-mail: office&iudbrasov.ro Website: vMvt.judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.420

din data de 21.12.2015

- privind aprobarea modificării „Programului privind lucrările de întreținere curentă și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 234/26.05.2015, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 21 decembrie 2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 16131/11.12.2015 întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică - Serviciul Administrare Drumuri prin care se propune aprobarea modificării „Programului privind lucrările de întreținere curentă și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 234/26.05.2015, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a reinventarierii în teren a stării tehnice a drumurilor județene;

Având în vedere dispozițiile art. 24 și art. 59 din O.G.R. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, aprobată prin Legea nr. 82/1998, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și dispozițiile art. 91, alin (1), lit. „d” și alin. alin.(5), lit. „a”, pct. 12 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea „Programului privind lucrările de întreținere curentă și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 234/26.05.2015, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArL2. - Președintele Consiliului Județean Brașov va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală Administrație Publică - Serviciul Administrare Drumuri și Direcția Economică.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Anexa '         ’

Aprobat, p. Președinte Vicepreședinte Claudiu Coman

PROGRAM

-

privind lucrări de întreținerea și repararea drumurilor județene - întreținere curentă pe timp de vară și pe timp de iarnă

-2015-

10.12.2015

Simbol indicativ

Categoria de lucrări

Valoare (lei cu TVA)

OBS

101.1.1

întreținere imbrăcăminți asfaltice (plombe)

4.392.164,88

101.1.5

întreținere drumuri pietruite

1.756.981,57

101.2.4

Asigurarea esteticii rutiere

24.000,00

103

Tratament bituminos

536.037,96

105

Covoare bituminoase

709.105,00

107

Siguranța rutieră

523.300,59

118

Reparații curente poduri

425.000,00

Deszăpezire

3.520.000,00

TOTAL GENERAL

11.886.590,00

Director General DGAP, Mihai Pascu

Șef serviciu A.D.,


Carmen Bran