Hotărârea nr. 42/2015

Hotărârea.nr. 42 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural „Reduta”, pe anul 2015


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.42

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural „Reduta”, pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20 februarie 2015;

Analizând referatul nr. 1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 186/2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural „Reduta”, pe anul 2015, conform anexelor nr.1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Centrul Cultural „Reduta”, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE

Mihail Veștea

—a-

JUDEȚUL BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială: JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică: CENTRUL CULTURAL "REDUTA"

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP. 67 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,494.50

0.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1,469.50

0.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1,469.50

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

813.00

0.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

659.00

0.00

Salarii de baza

10.01.01

654.00

Alte sporuri

10.01.06

5.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

154.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

103.50

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

5.50

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

36.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

3.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

6.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 ia 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

656.50

0.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09*20.01.30)

20.01

639.50

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

100.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

6.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

7.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

499.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

10.00

Reparații curente

20.02

10.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 *20.05.03*20.05.30)

20.05

2.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04*20.30.06*20.30.07*20.30.09+20.30.30)

20.30

5.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

5.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+70+79+84)

25.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

25.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

25.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 ia 71.01.03+71.01.30)

71.01

25.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

25.00

Ordonator principal de credite,

Director ex. economic


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

*                             z

INSTITUȚIA: CENTRUL CULTURAL REDUTA

Mii lei

Nr.crt

Numărul de personal

Fondul salariilor de bază(art.l0.01.01)

1.

41,25

654,00

ORDONATOR DE CREDITE


DIRECTOR EXECUTIV


Mihail Vestea

*--------

Viorica Olteanu

REDUTA


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV CENTRUL CULTURAL “REDUTA”


Adresa Str. Apollonia Hirscher, nr. 8, BRAȘOV

Telefon +40.268.419.706

Fax +40.268.475.239

E-mail office@centrulculturalreduta.ro centrulcultural_reduta@yahoo.com www.centrulculturalreduta.ro


Avizat Președinte

Comisia 4 Cultură


Avizat p. Președinte Vicepreședinte Consiliul Județean BrașovDirector executiv


PROGRAM ACȚIUNI CULTURALE 2015


Avizat

Comisia Buget


NR. CRT

PROGRAM

PROIECT

PERIOADA

BUGET

PARTENERI

Observații

1.

Programul EUROCULT

 • 1. Poarta lirică

 • 2. Galeria valorilor brașovene

permanent

10000 lei

Uniunea Scriitorilor Brașov

Biblioteca Județeană “George Baritiu”

Subvenție C.J. Brașov


r<r\.

CRT

PROGRAM

PR ECT

PERIOADA

BUGL

PARTENERI

Observații

2.

Programul CULTURA SI TRADIȚIE

 • 1. Tezaurul culturii populare- activități de cercetare și documentare

 • 2. Lada de Zestre -expoziții cu caracter tradițional

 • 3. Flori în Țara Bârsei-festival concurs național de interpretare a muzicii populare 4.0biceiuri tradiționale

5. Promovarea cântecului popular din județ (culegere, orchestrare și prezentare în spectacol)

permanent

20000 lei

5000 lei

25000 lei

20000 lei

20000 lei

Subvenție C.J. Brașov

90. 000 lei

3.

Programul FESTART

1.Săptămâna Comediei, ediția a lll-a;

 • 2. Bastion Baroc, ediția a lll-a;

 • 3. Piața 23, ediția I;

 • 4. „Garofița Pietrei Craiului”, ediția a IX-a;

 • 5. Festivalul de Dans Istoric Romana, ediția a II-a

 • 6. Concursul Internațional de pian „Mihaela Ursuleasa”, ediția I.

 • 7. Marile Serate Muzicale, ediția a IV-a;

 • 8. AM-Actor, ediția a ll-a

mai iulie august 3-5 iulie septembrie octombrie noiembrie decembrie

30000 lei

15000 lei

10000 lei

60000 lei

10000 lei

40000 lei

25000 lei

20000 lei

As. Cult. FANZIN Centrul de Muzica veche a Facultatii de Muzica București Muzeul de Istorie Muzeul Casa Mureșenilor Universitatea Transilvania -Facultatea de Muzica Fund. Cult. EUTERPE

Subvenție C.J. Brașov

210. 000 lei

Programul VIZIONAR

 • 1. 3A - Ateliere de artă alternativ

 • 2. Amprente - Gala teatrului pentru tineret

permanent martie

19.000 lei

Subvenție C.J. Brașov

5.

Programul EDU+

1 .Academia Seniorilor

2.Cursuri de formare

permanent

20.000 lei

Subvenție C.J. Brașov

6.

Programul MAȘINA DE VISE

 • 1. Concerte Corul Concentus și Cvintetul vocal Anatoly(4)

 • 2. Premiere/Productii spectacole teatru/dans profesionist si amator

permanent

90.000 lei

Subvenție C.J. Brașov

7.

Programul MERIDIAN

Participări ale ansamblurilor Redutei la festivaluri, gale în țară și în Uniunea Europeană

21-26 Mai august

60.000 lei

Subvenție C.J. Brașov

8.

Programul

CEL DE LÂNGĂ TINE

Spectacole caritabile

permanent

-

Donații

TOTAL

499.000

TOTAL BUGET: 499000 lei

Șef Contabil Aurica TĂNĂSESCU

Șef Serviciu Cultural Artistic

Adrian VălușescuManager^—

Marius Cristian^&ĂR>>

CENThv.

JM CULTURA'.

"REDUTA '

♦.

.7 ii


: cNTRUL CULTURĂrWuTA

j                            5

i^'taneg^a -egtuarnatea ș.i.Kad.-a «er D-Pv^    '

! *■>’ 06 D!3!?                                          ' - ' ’ - <

! ^7;;"c,a’’ ' .2?:

S^n'i^a î/J