Hotărârea nr. 419/2015

Hotărârea nr.419 - privind aprobarea modelului cadru de emitere a Acordului Prealabil, a Autorizaţiei de Amplasare şi Acces şi a Contractului de Utilizare zonă drum


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.419

din data de 21.12.2015

- privind aprobarea modelului cadru de emitere a Acordului Prealabil, a Autorizației de Amplasare și Acces și a Contractului de Utilizare zonă drum

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 21 decembrie 2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 16131/11.12.2015 întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică - Serviciul Administrare Drumuri prin care se propune aprobarea modelului cadru de emitere a Acordului Prealabil, a Autorizației de Amplasare și Acces la drumurile județene și a Contractului de Utilizare zonă drum;

Având în vedere dispozițiile art. 46, alin. (2) din Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, astfel cum a fost modificat și completat de dispozițiile art. I, pct. 24 din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă modelul cadru de emitere a Acordului Prealabil pentru executarea de lucrări în zona drumurilor publice, a Autorizației de Amplasare și Acces la drumurile județene și a Contractului de Utilizare zonă drum, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei

hotărâri prin Serviciul Administrare Drumuri.

p. PREȘEDINTE,

5 * ■

VICEPREȘEDINTE

o                ■’   -’i       'O .■

Contrasemnează,

Claudiu Coman

JS’-'

.        •     , Q. •• ’

/ _____ '

SECRETAR Maria Dumbrăveanu


ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN

DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRA ȚIE PUBLICĂ


SERVICIUL ADMINISTRARE DRUMURI

Str. Ecaterina Vargaz Nr. 23

Tel.-0268-410777/int 8215 Fax-0268-442422

AUTORIZAȚIE

DE AMPLASARE ȘI ACCES LA DRUMURILE JUDEȚENE Nr.............din........................

Beneficiar:

Proiectant:

Constructor:

în conformitate cu prevederile art.46 din Ordonanța Guvernului nr. 43 / 1997 republicată în temeiul Legii nr. 82 / 1998 privind regimul juridic al drumurilor, pe baza cererii dumneavoastră nr__________________și a

documentației depuse, se eliberează prezenta Autorizație de Amplasare și Acces la drumurile județene a lucrării: ___________________________________________________________________________________________în următoarele condiții:

A. CONDIȚII GENERALE

 • l.închiderea sau instituirea restricțiilor de circulație se va face conform lnstrucțiunulor M.I. - M.T.Tc. nr. 1112/ 411/24.08.2000 privind condițiile în care organele de administrare a drumurilor publice pot institui restricții sau închide circulația.

2.S.A.D.. prin compartimentul Exploatare D.J. și responsabilul de zonă, va verifica pe teren și va urmări în permanență până la terminare, execuția lucrărilor autorizate, iar în cazul în care nu se respectă condițiile din autorizație, va soma executantul (beneficiarul autorizației) să oprească lucrările, încheind în acest sens un proces verbal.

 • 3. Beneficiarul lucrărilor este obligat să solicite, prealabil execuției, acordul de la organele deținătoare de instalații aeriene, subterane, construcții de orice fel, precum și pentru plantații existente în zona de execuție a lucrărilor și care pot fi afectate. De tăierea sau tunderea vegetației fără aprobările legale precum și de degradarea drumului, instalațiilor și construcțiilor de orice fel situate în zona drumului în sectorul în care se execută lucrarea, răspunde direct beneficiarul lucrării.

 • 4. De orice accident de muncă sau de circulație întâmplat în timpul și din cauza execuției lucrărilor, răspunde direct beneficiarul lucrărilor.

 • 5. în timpul execuției lucrărilor se interzice depozitarea pe platforma drumurilor publice a oricăror materiale, utilaje, unelte, pământ, etc.

 • 6. în cazul în care prin construcția, modernizarea, modificarea, întreținerea, repararea sau exploatarea drumurilor publice sau prin lucrările și măsurile de siguranță a circulației se impune demolarea, mutarea sau modificarea lucrărilor, autorizate a se executa în zona drumurilor, beneficiarul construcției sau instalației autorizate este obligat să execute lucrările în condițiile prevăzute de lege pe cheltuiala sa, fără nici o despăgubire și în termenul fixat de organul care administrează drumul public.

 • 7. Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizație, conduce la anularea acesteia și la aplicarea de sancțiuni conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, Ordonanței 7/2010 și a Legii 198/2015.

7. Se vor respecta întocmai condițiile din prezenta autorizație și din Acordul Prealabil nr. ____ din

____________ emis de S.A.D. Brașov.

 • 2.  Nu se vor executa lucrări pe timpul nopții și nu se vor depozita materiale sau utilaje pe partea carosabilă.

 • 3.  Pentru semnalizarea rutieră este necesar și avizul favorabil al Inspectoratului de Poliție Județean Brașov-Serviciul Rutier.

Documentația tehnică este parte integrantă din prezenta autorizație.

 • 4.  Titularul autorizației este obligat să anunțe Consiliului Județean Brașov, S.A.D. data începerii lucrărilor autorizate cu cel puțin 5 zile înainte.

 • 5.  înainte de începerea lucrărilor de săpătură și după terminarea acestora va fi chemat reprezentantul

Consiliului Județean Brașov, SAD. -responsabil zonă, pentru predarea amplasamentului respectiv pentru recepția lucrărilor, conform formularului tip primit odată cu Autorizația de Amplasare și Acces la drumurile județene, zona_________________________.

 • 6.  Prezenta autorizație este valabilă pe toată durata existenței lucrării sau construcției și numai cu acordul favorabil al Inspectoratului de Poliție Județean Brașov - Serviciul Rutier.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage pierderea valabilității acesteia și se va urmări conform prevederilor legii.

Autorizația s-a întocmit în 3 exemplare din care 2 se transmit la beneficiar, și un exemplar la Consiliul Județean Brașov, S.A.D. administratorul drumului.

Din partea beneficiarului răspunde de aducerea la îndeplinire a clauzelor prezentei autorizații domnul _____________________________. în cazul schimbării firmei constructoare sau a responsabilului

lucrării (diriginte de șantier), aveți obligația de a ne comunica noile date de contact.

Președinte,

Secretar,


Director General D.GAP.,


Director Executiv DJ.R.P.,


Șef Serviciu A.D.,


Compartiment Exploatare DJ.,

C. CONFIRMAREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

Subsemnatul ......................................................................................................... din

partea Consiliului Județean Brașov și delegații din partea unității beneficiare......................................

........................................................... am procedat la verificarea amplasării și execuției lucrărilor autorizate și executate de.........................................................................................în perioada și se constată respectarea prevederilor autorizației.

DATA...................................................

DELEGATUL C.J. BRAȘOV,


DELEGATUL UNITĂȚII BENEFICIARE,


ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV i CONSILIUL JUDEȚEAN DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ SERVICIUL ADMINISTRARE DRUMURI Str. Ecaterina Varga, Nr. 23


Tel.-0268-410777/int 8215 Fax-0268-442422


ACORD PREALABIL NR.........../........................

pentru executarea de lucrări în zona drumurilor publice

Beneficiar:

Proiectant:

în conformitate cu prevederile art. 46 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, modificată și aprobată prin Legea nr. 82/1998 cu toate modificările și completările ulterioare și pe baza Certificatului de Urbanism nr....../............, și a documentației depuse și înregistrată cu numărul .....................se

eliberează prezentul Acord Prealabil pentru emiterea Autorizației de Construire pentru lucrarea____________________________________________________________în următoarele condiții:

A. CONDIȚII GENERALE

 • 1.  Amplasarea instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri și pasaje se va face respectându-se prevederile din Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 571/1997 și din Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 47/1998 privind “ Amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale în zona străzilor “.

 • 2.  Lucrările în zona drumurilor publice vor fi executate în perioada care se va stabili după eliberarea Autorizației de Amplasare și Acces în zona drumurilor publice.

 • 3.  Beneficiarul și constructorul au obligația să respecte termenul stabilit de Consiliul Județean Brașov pentru finalizarea lucrărilor (inclusiv refacerea terenului la starea inițială).

 • 4.   Beneficiarul și constructorul au obligația de a solicita prealabil execuției, asistență din partea deținătorilor de rețele aeriene sau subterane din zona afectată, pe perioada desfășurării lucrărilor.

 • 5.  Beneficiarul și constructorul sunt direct răspunzători de tăierea sau tunderea vegetației fără a avea aprobări legale, precum și de degradarea drumurilor, instalațiilor și construcțiilor de orice fel situate în zona afectată de lucrare și vor suporta contravaloarea refacerii acestora.

 • 6.  Constructorul, cu acordul Poliției Rutiere, are obligația să asigure semnalizarea rutieră corespunzătoare în zona afectată de lucrare.

 • 7.  Constructorul răspunde de orice accident de muncă sau de circulație întâmplat în timpul și din cauza execuției lucrărilor.

 • 8.  în timpul execuției lucrărilor se interzice atât beneficiarului cât și constructorului depozitarea pe platforma drumurilor publice și pe acostamente a oricăror materiale, utilaje, unelte, pământ. Pământul rezultat în urma excavațiilor va fi imediat încărcat și transportat în locurile special amenajate.

 • 9.  Refacerea sistemului rutier se va face pe bază de detalii de execuție cuprinse în proiectul pentru autorizare.

 • 10. De asemenea, proiectul pentru autorizare va cuprinde și detalii de execuție pentru fiecare subtraversare. Costul refacerii sistemului rutier va fi suportat de beneficiar din investiția de bază.

 • 11. în cazul în care prin construire, modernizare, reparare, exploatare a drumurilor publice sau prin lucrările privind siguranța circulației se impune demolarea, mutarea sau modificarea lucrărilor prevăzute în prezentul acord, beneficiarul trebuie să execute aceste lucrări în condițiile prevăzute de lege pe cheltuiala proprie, fără nici o despăgubire și în termenul stabilit de organul care administrează drumul public - Consiliul Județean Brașov.

 • 12. Beneficiarul și constructorul au obligația să garanteze buna execuție a refaceri lucrărilor timp de 1 an de la terminarea lor. în cazul refacerii necorespunzătoare, beneficiarul va suporta toate cheltuielile aferente remedierilor care se impun.

 • 13. Se vor lua măsuri de protejare a hidranților de incendiu.

 • 14. La traversări de străzi și trotuare se vor introduce tubulaturi de rezervă pentru viitoarele dezvoltări.

 • 15. Terenul afectat de lucrare se va reface la starea inițială respectând structura existentă a porțiunilor de drum afectate. în caz contrar se vor aplica sancțiuni conform Ordonanței Guvernului Nr. 43/1997, Ordonanței nr.7/2010 și a Legii 198/2015.

 • 1.  înainte de obținerea Autorizației de Construire, vă veți prezenta la Serviciul Administrare Drumuri pentru emiterea Autorizației de Amplasare și Acces in zona drumului.

 • 2.  Prezentul acord nu ține loc de autorizație de lucrări săpătură — spargere.

 • 3.  La întocmirea proiectului tehnic de execuție vor fi respectate întocmai următoarele condiții:

 • -  Amplasarea unor clădiri sau a altor constrctii supraterane în zona drumului:

 • a.  Amplasarea obiectivului/obiectivelor vor respecta prevederile O.G. 43/1997, republicată în temeiul Legii nr.82/1998 cu toate modificările și completările ulterioare (Ordonanța 7/2010, Legea 198/2015).

 • b.  Amplasarea unor obiective în zona drumului se face cu asigurarea desfășurării fluente și în condiții de siguranță a traficului rutier.

 • c.  Se va respecta art.19 al.4 al O.G.43/1997pentru intravilan și art.47al.lpentru extravilan.

 • d.  Partea carosabilă nu va fi afectată, lucrările realizându-se fără întreruperea circulației.

Condiții de refacere a părții carosabile, acostamente, șanțuri, zone verzi:

Partea carosabilă: nu va fi afectată. Acostamentul și șanțul: nu vor fi afectate. Zona verde: se va aduce la starea inițială.

Amenajarea accesului la drumul județean, care se va realiza conform prevederilor Normativului 600/2010 privind amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumurile publice, se face astfel:

 • - racordare simplă la drumul județean — în cazul obiectivelor amplasate între indicatoarele de intrare/ieșire în/din localitate (intravilan); Amenajarea intersecției se realizează cu aceiași îmbrăcăminte rutieră și cu un sistem rutier echivalent cu cel existent pe drum.

 • - cu benzi de accelerare și decelerare - în cazul obiectivelor amplasate în afara indicatoarelor de intrare/ieșire în/din localitate (extravilan);

 • - în cazul în care terenul a fost introdus prin PUZ, în intravilan, dar el nu se află între indicatoarele de intrare ieșire în/din localitate, amenajarea la drumul județean se va realiza cu benzi suplimentare de circulație, respectiv de accelerare și decelerare;

-se va prezenta proiect privind racordarea la drumul județean, întocmit de o firmă de specialitate având viza verificatorului de proiecte.

 • e.  Lărgirile, benzile de accelerare, de decelerare, de viraj, de stocare și penele de racordare aferente amenajării intersecției se realizează cu aceiași îmbrăcăminte rutieră și cu un sistem rutier echivalent cu cel existent pe drum.

 • f.  La amenajarea intersecției trebuie asigurată scurgerea apelor pluviale în lungul drumului sau, după caz, îndepărtarea acestora de drum. Nu vor fi afectate ampriza si zona de siguranță a drumului.

 • g.  Amplasarea obiectivelor de deservire a publicului sau de altă natură se face cu asigurarea unor spații de parcare în afara părții carosabile, pentru un număr suficient de vehicule, astfel încât să se evite stânjenirea circulației prin staționarea acestora pe partea carosabilă a drumului;

 • h.  Se interzice deversarea apelor uzate în șanțurile drumului sau spre zona de siguranță a acestuia;

 • i.   La amenajarea acceselor trebuie asigurată scurgerea apelor pluviale în lungul drumului sau, după caz, îndepărtarea acestora de drum;

 • j.   Lucrările de semnalizare rutieră, datorate apariției accesului la obiectivul amplasat în zonă, sunt în sarcina beneficiarului acestuia și se execută printr-o unitate specializată agreată de administratorul drumului.

- Amplasarea în zona drumului a unor canale, benzi transportatoare, funiculare, conducte si alte asemenea (paralel cu drumul, subtraversare drum, supratraversare drum}:

 • a.  Amplasarea în paralel cu drumul a unor canale închise sau deschise, a unor estacade cu benzi transportatore, funiculare, conducte pentru lichide sau gaze și alte asemenea se va face în afara amprizei și a zoeni de siguranță a drumului. Canalele închise, care colectează atât apele uzate, cât și cele pluviale din ampriza drumului, pot fi amplasate în limitele amprizei;

 • b.  Traversarea drumului de către canale, benzi transportatoare, estacade pentru funiculare, conducte și alte asemenea se face, de regulă, în puncte în care drumul este în aliniament, intersecția realizându-se sub un unghi cât mai apropiat de 90°, dar nu mai puțin de 60°;

 • c.  Subtraversările drumurilor de către conducte se face, de regulă, prin forare orizontală, conductele fiind protejate prin tuburi de protecție sub ampriza drumului, cu asigurarea debușeului eventualelor lichide pierdute în caz de avarie spre un cămin situat îm afara zonei de siguranță, în partea din aval a tubului de protecție, respectiv o conductă de aerisire pentru gaze;

 • d.  în cazuri excepționale, dacă, datorită prezenței a numeroaselor instalații subterane în zona traversării, există pericolul ca la execuția forării orizontale acestea să fie deteriorate, se poate admite subtraversarea prin șanț deschis, refacerea

sistemului rutier executându-se de către o firmă de specialitate agreată de administratorul drumului fi sub supravegerea acestuia.Execuția se poate face fie prin devierea totală a traficului pe o variantă locală ori pe alte străzi în localități, fie succesiv, pe câte o jumătate din lățimea părții carosabile;

 • e.  Tuburile de protecție a conductelor care transportă lichide se instalează la o adâncime de minimum 1,50 m, măsurată între nivelul drumului în ax fi generatoarea superioară a tubului de protecție, respectiv de minimum 0,80 m sub cota fundului șanțului drumului Pentru celelalte situații, adâncimea poate fi redusă până la 1,20 m sub cota drumului în ax, respectiv 0,50 m sub cota fundului șanțului;

 • f.  Se recomandă evitarea supratraversării drumurilor cu canale, benzi transportatore și conducte;

 • g.  Dacă totuși, se acceptă asemenea supratraversări, este necesară aplicarea unor măsuri pentru evitarea căderii pe drum a materialelor transportate. în acest scop, sub instalația de transport se prevede o copertină pe care să se colecteze materialele căzute sau care să dirijeze pierderile de lichid în afara amprizei drumului. Copertinele trebuie să asigure o înălțime de liberă trecre pe drum de minimum 6,0 m.

 • h.  Infrastructurile estacadelor care susțin aceste instalații de transport se amplasează la distanțe care să asigure sporirea lățimii drumului cu încă două benzi de circulație;

 • i.   Nu se admit asemenea supratraversări la distanțe mai mici de 200 m de intersecții, deoarece în aceste zone trebuie rezervate spații pentru amenajarea viitoare a benzilor specializate pentru selectarea pe direcții a traficului în intersecții;

 • j.   Traversarea cursurilor de apă și a altor obstacole se face independent de lucrările de artă ale drumului. Infrastructurile construcției de traversare se amplasează în dreptul infrastructurilor podului rutier;

 • k.  în mod excepțional, conductele se pot amplasa pe podurile, viaductele sau pasajele denivelate ale drumului, într-o situație agreată de administratorul drumului, dacă nu împiedică circulația vehiculelor și a pietonilor și dacă din calcule rezultă că încărcarea suplimentară nu afectează rezistența lucrării de artă respective, cu avizul proiectantului lucrării de artă;

 • l.  în cazul în care conductele se instalează prin suspendare de suprastructura podului, poziția acestora trebuie astfel aleasă încât să nu reducă debușeul podului, respectiv înălțimea de liberă trecere a pasajelor denivelate;

 • m. Se interzice amplasarea pe sau sub suprastructura podurilor, a viaductelor sau a pasajelor denivelate de conducte pentru transportul produselor inflamabile.

-Amplasarea în zona drumului a unor cabluri de energie electrică sau de telecomunicații (paralel cu drumul, subtraversare drum, supratraversare drum):

 • a.  Amplasarea în paralel cu drumul a unor cabluri se face, de regulă, în afara zonei de siguranță. în situații excepționale, dacă nu afectează stabilitatea strucurii de rezistență a drumului, se poate admite instalarea în zona de siguranță;

 • b.  Traversarea subterană sau aeriană a drumului de către cabluri se face, de regulă, în puncte în care drumul este în aliniament, intersecția realizându-se sub un unghi cât mai apropiat de 90°, dar nu mai puțin de 60°;

 • c.  Subtraversările drumurilor de către cabluri electrice sau telecomunicații se fac, de regulă, prin forare orizontală, cablurile fiind protejate prin tuburi de protecție între cămine de tragere situate în afara zonei de siguranță;

 • d.  în cazuri excepționale, dacă, datorită prezenței a numeroaselor instalații subterane în zona traversării, există pericolul ca la execuția forării orizontale acestea să fie deteriorate, se poate admite subtraversarea prin șanț deschis, refacerea sistemului rutier executându-se de către o firmă de specialitate agreată de administratorul drumului și sub supravegerea acestuia. Execuția se poate face fie prin devierea totală a traficului pe o variantă locală ori pe alte străzi în localități, fie succesiv, pe câte o jumătate din lățimea părții carosabile;

 • e.  în măsura posibilităților, se recomandă ca subtraversările drumurilor de către cabluri să se facă pe sub podurile, podețele, viaductele sau pasajele denivelate ale drumului;

 • f.  Instalarea cablurilor pe suprastructurile podurilor, pasajelor sau ale viaductelor se face în canale tehnice special prevăzute la execuția tablierelor acestor lucrări de artă;

 • g.  în tuburile de protecție și în canalele tehnice se vor asigura cabluri de oțel pentru facilitarea tragerii cablurilor electrice sau de telecomunicații, în caz de avarie sau în alte situații care impun înlocuirea acestora;

 • h.  Instalarea stâlpilor de susținere a cablurilor instalate aerian se face la o distanță suficientă de drum, astfel încât, în situația lărgirii drumului cu câte o bandă pentru fiecare sens de circulație, stâlpii să rămână în afara zonei de siguranță, fără a fi necesară mutarea acestora;

 • i.   Traversările aeriene ale cablurilor trebuie să asigure o înălțime de liberă trecere de minimun 6,0 m deasupra punctului cela mai înalt al platformei drumului în cazul cablurilor electrice, înălțimea se majorează cu spațiul de siguranță împotriva electrocutării

-Amplasarea panourilor publicitare:

Prin publicitate pe drum se înțelege orice mijloc de afișaj care se adresează utilizatorilor drumului, indiferent de locul de instalare și indiferent de caracterul lor: comercial, politic, electoral, religios sau de altă natură.

 • a.  Este interzisă instalarea de panouri publicitare, care, prin formă, culori sau conținut, pot fi confundate cu indicatoarele de semnalizare rutieră;

 • b.  Se interzice instalarea panourilor publicitare pe lucrările de artă care traversează drumul, pe portale cu semnalizare rutieră sau în soluții independente autoportante în traversarea drumului în interiorul curbelor, precum și în intersecțiile la nivel ale căilor de comunicații până la o distanță de 100 m înaintea panourilor de presemnalizare a intersecțiilor din afara localităților;

 • c.  în localități, panourile publicitare se amplasează astfel:

 • - la distanța de minimum 4,0 m față de marginea îmbrăcăminții rutiere (în cazul in care nu există trotuar);

 • - la distanța de minimum 1,0 m față de limita dinspre drum a spațiului verde de pe trotuar, fără a împiedica circulația pietonilor;

 • - la o distanță de minimum 25 m unul față de celălalt,

 • d.  Dimensiunile panourilor instalate în cadrul zonei de protecție sunt: -maximum 8,0 x 4,0 m -în afara localităților;

-maximum 4,0 x 3,0 m în localități

Panourile publicitare care depășesc dimensiunile de mai sus pot fi instalate numai în afara zonei de protecție a drumului;

 • e.  Se interzice utilizarea materialelor retroreflectorizante la execuția panourilor publicitare,Inscrisurile de pe panoul publicitar se vor realiza cu litere având înălțimea de minimum 200 mm. Beneficiarul răspunde de rezistența și de stabilitatea acestor panouri;

 • f.  Pentru identificare, la partea inferioară dinspre drum a panoului publicitar se vor înscrie, cu litere având înălțimea de minimum 25 mm, denumirea titularului și numărul autorizației emise de administratorul drumului.

Acordul Prealabil este valabil 3 luni de la data emiterii lui, pentru panouri publicitare, și de 12 luni, pentru celelalte obiective. Acordul Prealabil nu dă dreptul la începerea lucrărilor fără obținerea autorizației de amplasare și acces la drum.

La eliberarea Autorizației de Amplasare și Acces în zona drumului județean, beneficiarul sau constructorul va prezenta următoarele extrase din Proiectul Tehnic:

piese scrise : memoriu tehnic justificativ pentru partea de “ Căi de comunicații

piese desenate :

 • •  Plan încadrare în zonă.

 • •  Plan situație cu poziția kilometrică a intersecției cu drumul județean.

 • •  Piesele scrise și piesele desenate vor fi întocmite de proiectant de specialitate și verificate la exigențele A4, B2, D2 și vor fi prezentate în câte un exemplar.

Președinte,

Secretar,


Director General D.GAP.,


Director Executiv DJ.R.P.,


Șef Serviciu A.D.,


Compartiment Exploatare DJ.,CONTRACT DE UTILIZARE A ZONEI DRUMULUI Nr.______/__________


 • I - PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1 - Prezentul contract se încheie între:

Consiliul Județean Brașov cu sediul în Brașov, B-dul.Eroilor nr.5 cod poștal 500007, telefon 0268/410777, fax 0268/442422, C.U.I. 4384150, cont bancar RO77TREZ13121360206XXXXX, legal reprezentat prin vicepreședinte _______________________, în calitate de administrator al drumului județean, denumit în prezentul contract ADMINISTRATOR, pe de o parte

Și

________________________________________________ cu       sediul       în _______________________________________________________,număr de înmatriculare în Registrul Comerțului ______________________________________________, cont bancar

_________________________________________________ deschis               la __________________________________________Reprezentată                           prin _____________________________________________în calitate de utilizator al zonei drumului județean, denumită în prezentul contract UTILIZATOR, pe de altă parte.

 • II - OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2 - Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea de către administrator în beneficiul utilizatorului a dreptului de a ocupa zona drumului: ________________________________________________________ conform Autorizației de Amplasare și Acces nr.____________________________________________.

 • III - VALOAREA CONTRACTULUI

Art.3 (1) - Pentru utilizarea zonei drumului, utilizatorul va plăti administratorului tariful stabilit conform hotărârilor Consiliului Județean Brașov.

Art. 3 (2) - Valoarea anuală a prezentului contract este stabilită conform tabelului următor:

Obiectiv

încadrare tarif conform Hotărârii Consiliului Județean

Suprafață (mp/ml)

Tarif unitar/ mp/ml lună (euro)

Tarif lunar (euro)

Tarif anual (euro)

Obiectivul din contract

Art. 3 (3) - Valoarea tarifarii anuale este calculată, la momentul încheierii prezentului contract, în conformitate cu tarifele aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean nr..................Modificarea tarifului unitar va fi notificată utilizatorului cu cel

puțin 5 zile calendaristice înainte de aplicarea noului cuantum, pentru prezentul contract, prin orice modalitate scrisă. Notificările fac parte integrantă din contract, de la data primirii lor de către destinatar.

IV-PLATA

Art. 4 (1) - Plata tarifului de utilizare a zonei drumului județean se va efectua în baza Notei de calcul întocmită de administratorul drumului județean. Neachitarea sumei datorate conform Notei de calcul, la data scadenței, conduce la aplicarea de majorări de întârziere de 2% din cuantumul obligației de plată, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Art. 4 (2) - Plata tarifului anual de utilizare a zonei drumului județean, prevăzut la art. 3(2) din prezentul contract, se face într-o singură tranșă, în termen de 30 zile de la întocmirea contractului.

Art. 4 (3) - Plata se va face în lei, la cursul de schimb valutar B.N.R. valabil la data plății.

V - DURATA CONTRACTULUI

Art 5 (1) - Prezentul contract se încheie pe o perioada de___________ani,

începând cu data de__________.

Art. 5 (2) - Prezentul contract de utilizare a zonei drumului se poate prelungi la cererea utilizatorului, făcută în scris cu 30 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate, sau din inițiativa administratorului dacă la expirarea termenului de utilizare obiectivul este în funcțiune și utilizatorul nu a solicitat prelungirea sau rezilierea contractului, pe baza actelor doveditoare privind închiderea accesului.

VI - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art, 6 (1) - Administratorul este obligat:

 • 1. să predea zona drumului județean în vederea utilizării;

 • 2. să se abțină de la orice fapt care ar avea drept consecință tulburarea utilizatorului în utilizarea zonei drumului județean identificat la art. 2 din contract, cu excepția celor prevăzute la art. 6 (2) pct. 10 din contract;

 • 3. să emită și să comunice preavizul menționat la art. 6 (2) pct. 10 din contract;

 • 4. să aducă la cunoștința utilizatorului cuantumul tarifiilui pentru utilizarea terenului care face obiectul contractului, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de aplicare; prin prezentul contract utilizatorul acceptă în mod expres posibilitatea modificării tarifelor, în condițiile legii;

Art. 6 (2) - Utilizatorul este obligat:

 • 1. să achite integral tariful de utilizare a zonei drumului, conform Notei de calcul prevăzută la art. 4 din contract;

 • 2. să folosească terenul utilizat numai pentru destinația care rezultă din contract, precum și din autorizația de amplasare și execuție în zona drumului;

 • 3. să respecte condițiile impuse prin autorizația de amplasare în zona drumului județean;

 • 4. să nu execute construcții, amenajări sau modificări ale construcțiilor/amenajărilor existente în zona DJ, fără autorizare din partea administratorului;

 • 5. să nu blocheze accesul administratorului sau al altor autorități abilitate, în perimetrele sau pe suprafețele de teren ale obiectivelor ce fac obiectul prezentului contract;

 • 6. să nu procedeze la transformarea, în orice mod, a terenului și să nu degradeze obiectele aflate pe suprafața acestuia, fără acordul scris și prealabil al administratorului;

 • 7. să nu înstrăineze, cesioneze, închirieze sau subînchirieze, să nu greveze și să nu folosească în comun cu alte persoane terenul identificat la art. 2;

 • 8. să înștiințeze administratorul cu cel puțin 30 de zile înainte, în cazul denunțării unilaterale a contractului. Utilizatorul este obligat la plata tarifului de utilizare a zonei drumului chiar și în cazurile în care nu folosește obiectivul amplasat în zona drumului, precum și în cazul în care a sistat sau nu a finalizat din orice motive amplasarea sau

realizarea obiectivului autorizat în zona drumului, dacă nu a convenit altfel cu administratorul;

 • 9. la încetarea contractului din cauze contractuale sau legale, dreptul de utilizare a zonei drumului județean se anulează, fără niciun fel de acordare de despăgubiri din partea administratorului;

 • 10. să elibereze terenul identificat la art. 2 până cel mai târziu la data expirării preavizului emis de administrator și comunicat utilizatorului în condițiile legii, precum și să execute pe cheltuiala sa și fără nicio despăgubire din partea administratorului demolarea, mutarea și/sau modificarea construcțiilor/amenajărilor/ instalațiilor acceptate în zona DJ, dacă acest lucru este impus de construirea, modernizarea, extinderea, consolidarea, reabilitarea, corecția traseelor DJ, modificarea, întreținerea și executarea unor lucrări de interes public sau de siguranță a circulației rutiere; de asemenea să elibereze terenul în cel mai scurt termen fără preaviz și fără a depăși 5 zile în cazuri de necesitate, calamități, forță majoră sau alte evenimente care reclamă intervenții urgente; în cazurile în care autorizațiile sunt anulate din orice motiv, în condițiile legii și ale prezentului contract și/sau în cazurile în care prezentul contract este reziliat sau încetează, eliberarea zonei drumului județean se va realiza în cel mult 5 zile de la data notificării anulării autorizației sau a rezilierii ori încetării contractului, cu obligația aducerii acestora la starea inițială, în același termen.

VII - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ, SANCȚIUNI

Art. 7 (1) - Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 6 (2) reprezintă o stare de ilegalitate, începând - cu data următoare zilei în care a expirat termenul stabilit/convenit ori cu data începerii încălcării unei obligații negative sau a începerii neîndeplinirii unei obligații pozitive și conform O.G. 43/1997 are drept consecință suportarea de către utilizator a amenzii contravenționale pentru amplasarea /realizare ilegală de obiective în zona drumului județean, a măsurilor complementare dispuse potrivit O.G. nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare și a cheltuielilor, pe bază de situație de plată și notă de calcul, pe care le va efectua administratorul cu dezafectarea/mutarea și/sau demolarea administrativă a construcțiilor și/sau instalațiilor deținute de utilizator în zona DJ fără acordul administratorului.

Art. 7 (2) - De asemenea, starea de ilegalitate are drept consecință, cumulat și suportarea contravalorii utilizării zonei DJ până la intrarea în deplină legalitate (aducerea terenului la starea inițială sau, după caz, obținerea autorizațiilor și plata tarifelor aferente), precum și a altor sume generate de starea de ilegalitate. Utilizatorul este în ilegalitate și în cazul în care nu respectă și alte obligații asumate și/sau care-i revin potrivit legii, sub aceleași sancțiuni. Sancțiunile și măsurile aplicate, respectiv dispuse potrivit prezentului aliniat, se pot realiza fără preaviz.

VIII - FORȚA MAJORĂ

Art. 8 (1) - Forța majoră, definită potrivit legii și prezentului contract, apără de răspundere partea care o invocă, prin aducerea ei la cunoștința celeilalte părți contractante, în mod complet, în cel mult 3 zile de la data consumării evenimentului de forță majoră, prin orice modalitate scriptică verificabilă.

Art. 8 (2) - Dovada producerii evenimentului de forță majoră revine părții care o invocă într-un interval de cel mult 10 zile calendaristice de la data consumării acestuia și se face prin intermediul certificatului eliberat de autoritatea competentă, potrivit legii. Neîndeplinirea obligației de aducere la cunoștință și de dovedire a evenimentului de forță majoră, în termenul și condițiile stabilite la acest articol, face inoperantă cauza exoneratoare de răspundere.

Art. 8 (3) - Pe durata producerii evenimentului de forță majoră și ulterior, părțile sunt obligate să depună toate diligențele necesare reducerii și înlăturării efectelor negative produse de evenimentul respectiv.

Art. 8 (4) - Forța majoră este acel eveniment exterior, independent de voința părților contractante, intervenind după intrarea în vigoare a prezentului contract, absolut imprevizibil și insurmontabil, ale cărui efecte fie fac imposibilă executarea contractului fără afectarea elementelor esențiale ale acestuia, fie conduc la situația ca obligațiile uneia dintre părți sau ale ambelor părți contractante să devină deosebit de împovărătoare în raport de condițiile inițial convenite.

Art. 8 (5) - Sunt astfel de evenimente exemplificativ: cutremurele, inundațiile, alunecările masive de teren, starea de urgență, de asediu sau de război - oficial declarate, alte evenimente care îndeplinesc condițiile de forță majoră, astfel cum sunt definite de prezentul contract sau de lege.

Art. 8 (6) - Nu sunt astfel de evenimente, exemplificativ: grevele de orice gen legale sau nelegale, reorganizarea sau falimentul părții contractante.

IX - REZILIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 9 (1) - Oricare dintre părți poate formula cererea de reziliere numai într-unul din următoarele cazuri:

 • a. cealaltă parte nu-și execută obligațiile întocmai cum și le-a asumat prin contract - cu un preaviz de 15 zile lucrătoare dacă părțile nu au convenit un termen special sau alte condiții prin prezentul contract, inclusiv în clauzele de mai jos, sau prin alt act relevant;

 • b. obiectul contractului este în mod obiectiv imposibil de executat, a pierit în tot sau în parte, ori nu mai poate satisface necesitatea pentru care a fost contractat - din ziua imediat următoare celei în care partea a primit de la partea interesată o notificare a uneia / mai multora dintre situațiile enumerate în care se află, însoțită de dovezile legale aferente;

 • c. acordul prealabil scris al ambelor părți - de la data acestuia;

 • d. cazurile de forță majoră, cu respectarea condițiilor prevăzute la capitolul XIII din contract;

 • e. alte cazuri autorizate de lege potrivit dispozițiilor acestora.

Art. 9 (2) - în cazurile prevăzute la literele „b”, „c”, și „d” de la art. 9 (1) părțile nu-și datorează daune - interese.

Art. 9 (3) - în cazul rezilierii convenționale a contractului din vina utilizatorului acesta datorează administratorului cu titlu de daune - interese, tariful de utilizare aferent perioadei rămase până la împlinirea anului contractual în cursul căruia a intervenit rezilierea. în cazul rezilierii judiciare, utilizatorul datorează administratorului, cu titlu de daune - interese, tariful de utilizare până la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de reziliere. Dacă plata s-a făcut anticipat, în situația în care contractul încetează din culpa utilizatorului, acesta nu poate solicita restituirea tarifelor de utilizare achitate către administrator.

Art. 9 (4) - Neplata de către utilizator a tarifului de utilizare a zonei drumului și a penalităților aferente are ca urmare: sancționarea cu amendă contravențională, rezilierea contractului, închiderea accesului pe cheltuiala utilizatorului potrivit O.G. nr. 43/1997 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9 (6) - în situația în care rezilierea nu poate interveni convențional, partea interesată se va putea adresa instanței judecătorești, în vederea rezilierii judiciare a contractului.

X - LITIGII

Art. 10 (1) - Orice neînțelegere ivită pe parcursul derulării prezentului contract, privitoare la înțelesul, întinderea sau executarea acestuia, se va supune în mod obligatoriu soluționării pe cale amiabilă. Neîndeplinirea acestei obligații are drept sancțiune respingerea acțiunii adresate direct instanței de judecată, pentru nerespectarea procedurii prealabile obligatorii convenite.

Art. 10 (2) - Dacă în decurs de 15 zile nu se ajunge la o soluție agreată de ambele părți, oricare dintre acestea se poate adresa instanței judecătorești competente, potrivit dreptului comun, în vederea soluționării litigiului.

Art. 10 (3) - Procedura de soluționare pe cale amiabilă a litigiului se va consemna indiferent de rezultat, într-un act scris, semnat de ambele părți contractante, în măsura în care se ajunge printr-o astfel de procedură, la un rezultat agreat de ambele părți, actul va face parte integrantă din contract, ca exprimând voința contractuală a părților.

XII-ALTE CLAUZE

Art. 11 (1) - Orice modificare a prezentului contract va fi valabil făcută dacă este consemnată printr-un act scris, întocmit în prealabil și semnat de către ambele părți, respectiv prin act adițional.

Art. 11 (2) - Cuantumul valorii tarifare anuale se va modifica în concordanță cu hotărârile adoptate anual de Consiliul Județean.

Art. 11 (3) - Prezentul contract se supune legislației în vigoare de la data întocmirii sale. Prevederile legale imperative prezente și viitoare, fac de drept parte din contract. Prevederile legale dispozitive, prezente și viitoare fac parte din contract numai în măsura asimilării acestora în contract, sau în actele adiționale la acesta.

Art. 11 (4) - Utilizatorul are obligația să respecte prevederile legislației în vigoare privind protecția mediului.

Art. 11 (5) - In cazul în care obiectivele care fac obiectul prezentului contract sunt înstrăinate, aceasta nu se poate face decât cu înștiințarea prealabilă a administratorului, în vederea reînnoirii contractului cu noul utilizator.

Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare originale, două pentru administratorul drumului si unul pentru utilizator.

ADMINISTRATOR,                            UTILIZATOR,

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV,

Președinte,


Secretar,


Director Executiv,


Director Financiar-Administrativ,

Director Executiv Economic,

Director Executiv D.J.R.P.

Director General D.G.A.P.,

Șef Serviciu A.D.,

Compartiment Exploatare D.J.,

Vizat Juridic,

Vizat C.F.P.P.,