Hotărârea nr. 418/2015

Hotărârea nr.418 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 112C, Hălchiu – Satu Nou – Dumbrăviţa – Vlădeni, km 2+755-14+425”


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 418

din data de 21.12.2015

- privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni, km 2+755-14+425”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 16367/15.12.2015, întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică/Serviciul Administrare Drumuri, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru pentru obiectivul: „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni, km 2+755-14+425”

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru, obiective de investiții și lucrări de intervenții”, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1) lit. „b” și alin. (3), lit.”f’ din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 106 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul: „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni, km 2+755-14+425”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Generală Administrație Publică/Serviciul Administrare Drumuri și Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE,

Coman Claudiu

Contrasemnează, SECRETAR, Dumbrăveanu Mana

Anexa I

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI:

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru : Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C,Halchiu-Satu Nou - Dumbrăvița-Vlădeni, km 2+755 -14+425

Ordonator principal de credite: Consiliul județean Brașov

Proiectant: S.C. MULTIMAL SERVS.R.L.

Amplasament: Drumul județean DJ 112C, leagă localitatea Halchiu (DJ 112A) si localitatea Vladeni (DN1).

Indicatorii tehnico-economici:

  • 1. Valoare totală: 36.308.402 lei (8.159.192 Euro) cu TVA din care : C+M :     30.577.580 lei ( 6.871.370 Euro)

  • 2. Eșalonarea investiției

An I =   12.102.800,666 lei (2.719.730,666 Euroku TVA din

care :

C+M :   10.192.526,666 lei (2.290.456,666 Euro)

An 11 =    12.102.800,666 lei (2.719.730,666 Euroku TVA din

care :

C+M :   10.192.526,666 lei (2.290.456,666 Euro)

An III =  12.102.800,666 lei (2.719.730,666 Euroku TVA din

care :

C+M :   10.192.526,666 lei (2.290.456,666 Euro)

  • 3.  Durata de realizare = 3 ani

  • 4.  Capacități:

-Lungime sector drum = 11,650 km -Lățime parte carosabilă =6,00 m -Lățime platformă= 8,00 m

- Clasa de importanță “C”

- Clasa tehnică IV

  • 5. Sursa de finanțare - Program PNDL +Buget CJBv


Director D*

Pascu

Șef Serviciu Achiziții Publice Gherghe Mircea