Hotărârea nr. 417/2015

Hotărârea nr.417 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 104L, Dacia – Viscri – Buneşti, km 0+000-15+065”


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 417

din data de 21.12.2015

- privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia - Viscri - Bunești, km 0+000-15+065”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 16368/15.12.2015, întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică/Serviciul Administrare Drumuri, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru pentru obiectivul: „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia - Viscri - Bunești, km 0+000-15+065”;

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții”, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1) lit. „b” și alin. (3), lit.”f’ din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 106 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul: „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia - Viscri - Bunești, km 0+000-15+065”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Generală Administrație Publică/Serviciul Administrare Drumuri și Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p. PREȘEDINTE,            \          Contrasemnează,

VICEPREȘEDINTE,        f           SECRETAR,

ComanjClaudiu          -v             Dumbrăveanu Maria

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI:

" Modernizare si reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia-Viscri-Bunești,km 0+000-15+065”

Ordonator principal de credite: CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Beneficiar:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Proiectant general:      S.C. MULTIMAL SERV S.R.L. - Brașov

Amplasament: Drumul județean DJ 104L se află în partea nordică a județului Brașov și are o lungime de 15,070 km. Se racordează la DJ 105A,la km 5 al acestuia ,în localitatea Dacia aflată la 5 km de orașul Rupea.

B.Indicatorii tehnico-economici

  • 1. 1. Valoare totală: 50.755.078 lei (11.405.636 Euro) cu TVA, din care : C+M 43.681.590 lei (9.816.090 Euro)

  • 2. Eșalonarea investiției

An I = 16.918.359,333 lei (3.801.878,666 Euro) cu TVA, din care :

C+M= 14.560.530 lei (3.272.030 Euro)

An II = 16.918.359,333 lei (3.801.878,666 Euro) cu TVA, din care :

C+M = 14.560.530 lei (3.272.030 Euro)

An III = 16.918.359,333 lei (3.801.878,666 Euro) cu TVA, din care :

C+M = 14.560.530 lei (3.272.030 Euro)

  • 3. Durata de realizare = 3 ani

  • 4. Capacitati:

-Lungime = 15,065 km

-Lățime parte carosabilă =5,50m cu acostamente 2x0,75m din care benzi de încadrare 2x0,25m

-Lățime platformă= 7,00m

-Raza minimă excepțională a curbelor 20m

-Clasa tehnică V

  • 5. Sursa de finanțare - Program PNDL+Buget propriu

Vicepreședinte, Vestea Mihail

Director DGA Pascu Mihai


Șef Serviciu Achiziții Publice Gherghe Mircea k