Hotărârea nr. 416/2015

Hotărârea nr.416 – privind validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov, al Camerei Agricole Judeţene Braşov şi al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, aprobate prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov nr.1105/14.12.2015

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

Tei: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: Qffice&iudbrasov.ro Website: www,judbrasov.roISO 140Q1.ICON^iLTvjl JUDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.416

din data de 21.12.2015

- privind validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, a! Camerei Agricole Județene Brașov și al Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, aprobate prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr.l 105/14.12.2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară ia data de 21 decembrie 2015;

Analizând referatul nr. 15246/11.12.2015 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Buget prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, al Camerei Agricole Județene Brașov - la Cap 83 -„Agricultură și Silvicultură”, cu suma de 66 mii lei la cheltuieli de personal, precum și al Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru - la cap 66 - „Sănătate”, cu suma de 40 mii lei. din care 29 mii iei pentru cheltuieli de personal și 11 mii lei pentru bunuri și servicii;

Ținând cont de Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr.l 105/14.12.2015 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, al Camerei Agricole Județene Brașov și al Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru;

Văzând adresa nr. 119618/2015 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, adresa nr. 2844/2015 a Unității de Asistență Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru, precum și adresa nr. 5648/2015 a Direcției de Sănătate Publică Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (2) și art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se validează rectificarea, aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr.1105/14.12.2015, a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, la Cap. 83.02 -„Agricultură și Silvicultură”, respectiv, al Camerei Agricole Județene Brașov - la cap 83.10 - „Agricultură și Silvicultură”, cu suma de 66 mii lei la cheltuieli de personal, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. - Se validează rectificarea, aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr.1105/14.12.2015, a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, la Cap. 66.02 - „Sănătate”, respectiv, al Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru - la cap 66.10 - „Sănătate”, cu suma de 40 mii lei, din care 29 mii lei pentru cheltuieli de personal și 11 mii lei pentru bunuri și servicii, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. -Președintelui Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE,

Ciaudiu ComanContrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuAPROBAT, p. Președinte Vicepreședinte Claudiu Coman


BUGET LOCAL

A) Secțiunea de funcționare:


Mii iei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2015

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

213.373,08

106,00

213.479,08

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistența medico>sociale

42.02.35

753,00

40,00

793,00

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea camerelor agricole

42.02.44

596,00

66,00

662,00

TOTAL CHELTUIELI

213.373,08

106,00

213.479,08

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

12.290,16

106,00

12.396,16

CAP. 66.02 - SANATATE

3.818,71

40,00

3.858,71

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice din care ptr.:

51

2.140,31

40,00

2.180,31

1 .Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

753,00

40,00

793,00

CAP.83.02 AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

992,00

66,00

1.058,00

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

596,00

66,00

662,00

2.Camera Agricola a Județului Brașov

596,00

66,00

662,00

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

596,00

66,00

662,00

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, VIORICA OLTEANU

ȘEF SERVICIU L BUGET

CAMELIA SCA^ATESCU COORDONATOR COMPARTIMEN

ENIKO^TH

APROBAT, p. Președinte Vicepreședinte Claudiu ComanBUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII


A) Secțiunea de funcționare

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2015

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

253.945,98

106,00

254.051,98

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

10.306,85

40,00

10.346,85

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

596,00

66,00

662,00

TOTAL CHELTUIELI

260.936,16

106,00

261.042,16

Titlul - Cheltuieli de personal

10

141.764,95

95,00

141.859,95

Titlul - Bunuri si servicii

20

116.565,57

11,00

116.576,57

CAP 66.10 SANATATE

246.760,34

40,00

246.800,34

Titlul- cheltuieli de personal

10

132.215,16

29,00

132.244,16

Titlul - Bunuri si servicii

20

111.939,54

11,00

111.950,54

1. Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

753,00

40,00

793,00

Titlul- cheltuieli de personal

10

732,00

29,00

761,00

Titlul - Bunuri si servicii

20

21,00

11,00

32,00

CAP.83.10 AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

735,98

66,00

801,98

Titlul - Cheltuieli de personal

10

593,16

66,00

659,16

1.Camera Agricola a Județului Brașov

709,60

66,00

775,60

Titlul- cheltuieli de personal

10

593,16

66,00

659,16


DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC.


ȘEF SERVICIU L BUGET


VIORICA OLTEANU


CAMELIA SCARLA^SCU


COORDONATOR COMPARTIMENT VENITURI