Hotărârea nr. 415/2015

Hotărârea nr.415 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2015

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.415

din data de 21.12.2015

- privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2015

Analizând referatul nr. 16456/16.12.2015 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.l lit.a și b și alin.2 și art.20 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale HGR nr.950/2015 privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unor jcheltuieli ale unităților de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetele locale, precum și ale unităților de învățământ special de stat finanțate din bugetele proprii ale județelor;

Ținând cont de adresa nr.BVR - TRZ 5504 2015 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov privind repartizarea sumei de 299 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015, pe secțiunea de funcționare, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015, pe secțiunea de funcționare, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se împuternicește ordonatorul principal de credite, ca până la finele anului 2015 să aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Brașov și a anexelor la buget.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Coman Claudiu


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


ANEXA nr. 1

APROBAT, p. Președinte Vicepreședinte Claudiu Coman z ?


BUGET LOCAL

A) Secțiunea de funcționare:

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, VIORICA OLTEANU


ȘEF SERVICIU L BUGETCAMELIA SCARLAjJTSCU


COORDONATOR COMPARTIMENMii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2015

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

213.479,08

207,97

213.687,05

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizată la nivelul județului

11.02.01

60.214,00

299,00

60.513,00

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

1.249,31

-35,03

1.214,28

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

171,00

-56,00

115,00

TOTAL CHELTUIELI

213.479,08

207,97

213.687,05

Titlul - Cheltuieli de personal

10

54.069,01

207,97

54.276,98

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

32.917,77

207,97

33.125,74

Titlul - Cheltuieli de personal

10

17.041,83

207,97

17.249,80

1.Centrul Județean de Resurse si Asistenta Educaționala Brașov

4.220,59

107,97

4.212,79

Titlul - Cheltuieli de personal

10

4.104,82

107,97

4.212,79

6. Școala Profesională Specială Codlea

2.133,60

100,00

1.581,00

Titlul - Cheltuieli de personal

10

1.481,00

100,00

1.581,00

APROBAT, p. Președinte Vicepreședinte Claudiu Coman

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

A) Secțiunea de funcționare

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2015

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

254.051,98

1.663,92

255.715,90

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

816,62

-49,15

767,47

Alte venituri din dobânzi

31,10,03

2,67

0,13

2,80

Taxe si alte venituri in învățământ

33,10,05

679,06

0,69

679,75

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

6.624,30

149,15

6.773,45

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

53,24

1,34

54,58

venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate

33.10.21

193.658,71

1.478,60

195.137,31

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33,10,30

29.859,51

-385,23

29.474,28

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33,10,31

7.330,00

440,00

7.770,00

Alte venituri

36.10.50

352,66

28,39

381,05

TOTAL CHELTUIELI

261.042,16

1.663,92

262.706,08

Titlul - Cheltuieli de personal

10

141.859,95

237,18

142.097,13

Titlul - Bunuri si servicii

20

116.576,57

1.479,45

118.056,02

Titlul - Alte cheltuieli

59

2.605,64

-52,71

2.552,93

CAP 66.10 SANATATE

246.800,34

1.633,21

248.433,55

Titlul- cheltuieli de personal

10

132.244,16

220,00

132.464,16

Titlul - Bunuri si servicii

20

111.950,54

1.465,92

113.416,46

Titlul - Alte cheltuieli

59

2.605,64

-52,71

2.552,93

3,Spitalul Ostetrica Ginecologie

23.023,46

220,00

23.243,46

Titlul- cheltuieli de personal

10

15.396,00

220,00

15.616,00

4. Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

12.396,62

27,55

12.424,17

Titlul - Bunuri si servicii

20

5.003,62

27,55

5.031,17

5.Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov

31.801,72

1.385,66

33.187,38

Titlul - Bunuri si servicii

20

12.424,92

1.438,37

13.863,29

Titlul - Alte cheltuieli

59

226,80

-52,71

174,09

CAP.67.10 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

7.800,08

23,15

7.823,23

Titlul Bunuri și servicii

20

2.968,45

23,15

2.991,60

4. Muzeul Casa Mureșenilor

814,92

23,15

838,07

Titlul - Bunuri si servicii

20

428,17

23,15

451,32

DENUMIRE INDICATORI

COD

MKUOKAIVI 2015

INFLUENȚE

DUUE I RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

CAP 68.10 - Asigurări și asistență socială

2.064,89

7,56

2.072,45

1.Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

2.064,89

7,56

2.072,45

Titlul- cheltuieli de personal

10

1.015,97

17,18

1.033,15

Titlul - Bunuri si servicii

20

1.048,92

-9,62

1.039,30

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,


VIORICA OLTEANU


ȘEF SERVICIU L BUGET CAMELIA SCARLATESCU

COORDONATOR COMPARTIMENT VENITURI ENIKC^OTH