Hotărârea nr. 414/2015

Hotărârea nr.414 - privind desemnarea domnului consilier judeţean Vocilă George-Adrian ca membru în comisia de specialitate nr.4 – pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi culte

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 414

din data de 21.12.2015

- privind desemnarea domnului consilier județean Vocilă George-Adrian ca membru în comisia de specialitate nr. 4 - pentru activități științifice, învățământ, cultură și culte

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2015;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 6/02.07.2012 privind stabilirea numărului comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, a domeniilor de activitate, precum și a componenței acestora pe formațiuni politice și ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 410/21.12.2015 privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Vocilă George-Adrian;

Având în vedere propunerea domnului vicepreședinte Coman Claudiu privind desemnarea domnului consilier județean Vocilă George-Adrian ca membru în comisia de specialitate nr. 4 - pentru activități științifice, învățământ, cultură și culte;

în conformitate cu art. 31 alin. (7) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 191/2014, coroborate cu art. 54 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se desemnează domnul consilier județean Vocilă George-Adrian ca membru în comisia de specialitate nr. 4 - pentru activități științifice, învățământ, cultură și culte.

pPREȘEDINTE, Vicepreședinte Coman Claudiu


Contrasemnează, SECRETAR, Dumbrăveanu Mana