Hotărârea nr. 413/2015

Hotărârea nr.413- privind desemnarea domnului consilier judeţean Veştea Mihail ca membru în comisia de specialitate nr.1 – destudii, prognoze economico-sociale, buget.finanţe a judeţului Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 413

din data de 21.12.2015

- privind desemnarea domnului consilier județean Veștea Mihail ca membru în comisia de specialitate nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe a județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2015;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 6/02.07.2012 privind stabilirea numărului comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, a domeniilor de activitate, precum și a componenței acestora pe formațiuni politice și ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 411/21.12.2015 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, al domnului Veștea Mihail, ca urmare a demisiei;

Având în vedere propunerea domnului vicepreședinte Coman Claudiu privind desemnarea domnului consilier județean Veștea Mihail ca membru în comisia de specialitate nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe a județului Brașov;

în conformitate cu art. 31 alin. (7) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 191/2014, coroborate cu art. 54 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Artunic. - Se desemnează domnul consilier județean Veștea Mihail ca membru în comisia de specialitate nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe a județului Brașov.

pPREȘEDINTE, Vicepreședinte, Coman Claudiu


Contrasemnează, SECRETAR, Dumbrăveanu Maria