Hotărârea nr. 410/2015

Hotărârea nr.410- privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului VOCILĂ GEORGE-ADRIAN

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 410

din data de 21.12.2015

- privind validarea mandatului de consilier județean al domnului VOCILÂ GEORGE-ADRIAN

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 21 decembrie 2015;

Analizând adresa Partidului Național Liberal - Filiala Brașov nr. 193/17.12.2015, înregistrată sub nr. 16697/18.12.2015, prin care se propune ca domnul VOCILÂ GEORGE-ADRIAN să ocupe funcția de consilier județean, funcție devenită vacantă în cadrul Consiliului județean Brașov;

Ținând cont de procesul-verbal al comisiei de validare, prin care se propune validarea mandatului de consilier județean al domnului VOCILÂ GEORGE-ADRIAN;

Având în vedere dispozițiile art. 90 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, dispozițiile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, dispozițiile art. 6, alin. (2) și (3) și art. 7, alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările si completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 14 și 15 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Brașov nr. 191/9.05.2014, astfel cum a fost completată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 173/29.04.2015;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează mandatul de consilier județean al domnului VOCILÂ GEORGE-ADRIAN, supleant pe lista de candidați de la alegerile locale din data de 10.06.2012, din partea Partidului Național Liberal - Filiala Brașov.

Art.2. - Se ia act de depunerea jurământului de către domnul VOCILÂ GEORGE-ADRIAN, în fața Consiliului Județean Brașov.

ArL3. - Prezenta hotărâre de validare poate fi atacată de către cei interesați Ia instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți la ședință, de la comunicare.

■     ' V,'

p. PREȘEDINTE,               < Contrasemnează,

VICEPREȘEDINTE          . ț SECRETAR,

Claudiu Coman                   Maria Dumbrăveanu