Hotărârea nr. 41/2015

Hotărârea.nr. 41 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pe anul 2015


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 41

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii Populare de Arte și Meserii ..Tiberiu Brediceanu” Brașov, pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20 februarie 2015;

Analizând referatul nr. 1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 186/2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pe anul 2015, conform anexelor nr.1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Mihail Veștea —cr

JUDEȚUL BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică: ȘCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII "TIBERIU BREDICEANU"

BRAȘOV

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP. 67 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante.

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,373.80

0.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1,323.80

0.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1,323.80

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

1,035.00

0.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 ia 10.01.16 +10.01.30)

10.01

845.00

0.00

Salarii de baza

10.01.01

770.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

60.00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

15.00

Contribuții (cod 10.03.01 ia 10.03.06)

10.03

190.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

133.50

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

4.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

44.00

t

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.50

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

7.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite' bugetare destinate stingerii plăților restante

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

288.80

0.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

253.80

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

70.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8.00

Transport

20.01.07

2.30

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

123.50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

40.00

Reparații curente

20.02

20.00

•_

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

6.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

6.00

Pregătire profesionala

20.13

3.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.05+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

6.00

0.00

Chirii

20.30.04

6.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+70+79+84)

50.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

50.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

50.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

50.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

30.00

Alte active fixe

71.01.30

20.00

Ordonator principal de credite,

Director ex. economic


MM

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

INSTITUȚIA: ȘCOALA POPULARĂ DE ARTĂ “TIBERIU BREDICEANU”

Mii lei

Nr.crt

Numărul de personal

Fondul salariilor de bază(art.lO.Ol.Ol)

1.

49

770,00

ORDONATOR DE CREDITE

DIRECTOR EXECUTIV

Mihail Vestea

_or

Viorica Olteanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII „TIBERIU BREDICEANU„BRASOV

Comisia de cultură


APROBAT

Vicepreședinte


Dir.Dir.EconoinicăEc.V.OLTEANU


LISTA ACTIVITĂȚILOR CULT URAL-ARTIȘTI CE( pe priorități)

ALE ȘCOLII POPULARE DE ARTE ȘI MESERII „Tiberiu Brediceanu,, BRAȘOV Anul 2015

Nr. I                                         Denumire activitate

Nr.Proiecte


Deviz estimat


48.000


Crt. _______________________________________________________________________________________________________

1 I Festivalul Național de Muzică, Tradiții, Obiceiuri și Meșteșuguri Populare,, Leru-i, ier...” I Ediția aV-a

I Inițiat în 2010, acest eveniment s-a dezvoltat spectaculos de la o ediție la alta, ajungînd în anu 2014 la o participare impresionantă, aproximativ 500 de participanți din toată țara: Maramureș, Olt, Alba, Neamț, Hunedoara, Teleorman, Suceava, Dolj, Botoșani, Iași, București și Brașov. Festivalu are ca temă principală tradiția autentică specifică sărbătorilor de iarnă, perioada de realizare este luna decembrie. La ediția din 2014 au participat 18 ansambluri cu repertoriul specific acestor sărbători rcolinde, teatru popular, cete, dansuri etc si au fost prezente în recitaluri trei interprete de muzică populară de renume: Gheorghița Nicolae (producătorul emisiunii Tezaur Folcloric TVR1), Leontina Fărcaș și Sava Negrean-Brudașcu. în afara acestora, au fost prezenți 30 de meșteri

I populari în cadrul expoziției de meșteșuguri populare care s-a desfășurat în două locații diferite timp de 4 zile. Spectaculozitate extraordinară au oferit cele două parade de obiceiuri populare desfășurate în centrul vechi al Brașovului atrăgînd foarte mulți turiști. Spectacolul de pe scenă a avut și el un foarte mare impact asupra publicului care au umplut pînă la refuz Sala Reduta. Ecourile au depășit cu mult așteptările noastre, brașovenii și turiștii prezenți( au fost din Timișoara, I Iași, Constanța și din multe zone ale țării) își doresc asemenea manifestări. Au fost prezenți foarte

mul ți copii și tineri, dar și maturi, persoane vîrtsnice din toate categoriile sociale. Festivalul a fost transmis în direct pe Tvs și retransmis de nenumărate ori pe perioada sărbătorilor de iarnă. Audiența observată de cei de la televiziune spune că și telespectatorii încurajează astfel de manifestări benefice întregului județ. Festivalul a beneficiat și de o consultanță de specialitate în domeniul etnografiei, prin prezența unor specialiști în etnografie și folclor: Dr. Ioan Prahoveanu, Ioan Pumnea și Gheorghița Nicolae realizator Tezaur Folcloric.

Prezența d-nei Gheorghița Nicolae de la TVR 1 sper să ne aducă un plus pentru ediția din 2015, pentru că suntem în tratative cu Postul Național de televiziune pentru a avea prezentă o echipă de la emisiunea Tezaur Folcloric în vederea realizării unui material cu cea de-a cincea ediție. Aceasta se va desfășură tot luna decembrie cînd afluxul de turiști este foarte mare și brașovenii se pregătesc de sărbătorile de iarnă și sunt dornici să vadă astfel de manifestări. Este demn de remarcat și impactul educativ asupra copiilor și tinerilor, pentru că sunt lucruri ce țin de spiritualitatea noastră națională și de ceea ce înseamnă sufletul românesc. Dealtfel, acest festival s-a născut și din dorința de a contracara manifestări gen Halloween.

Pentru a putea face ca ediția din 2015 să fie măcar la fel de bună ca cea din 2014 avem nevoie un minim de 48.000 lei (în 2014 bugetul real al festivalului a fost 45.244 lei rezultat din cheltuieli de cazare și masă a participanților, onorarii ale personalităților publice, promovare, transmisiune în direct). Cazările s-au făcut la internatele unor licee din Brașov și la hoteluri cu tarife reduse. Masa participanților a fost asigurată parțial. Nu am avut fonduri suficiente. Am apelat la bunăvoința unor sponsori. Pentru deplasarea echipei TVR1 pentru transmiterea festivalului pe un post național avem nevoie de 5.000 lei după cum ne-au precizat factorii de răspundere din postul național de televiziune. De fapt, suma de 48.000 nu este suficientă pentru a putea acoperi toate nevoile.

Trebuie să precizăm că acest eveniment organizat de Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” și avînd drept producător Consiliul Județean Brașov, lansat și promovat drept un produs cultural foarte bun aduce prestigiu și imagine de calitate Consiliului Județean Brașov, orașului Brașov, instituției noastre prin creșterea numărului de beneficiari, culturii și artei locale, entertaimentului cultural local pentru că atrage turiștii prezenți în acele zile la Brașov pentru a-și petrece timpul în mod plăcut. Acest eveniment poate fi inclus pe harta culturală a județului Brașov ca un reper de cultură și artă tradițională autentică.

-

2.

Entertainment Masterclass Debut ediția a V-a

Prin atelierul de muzică “Masterclass - Entertainment - Debut”, ediția a V-a, 2015, Școala Populară de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu” dorește să continue tradiția începută în anul 2011 fiind anul de debut. Evenimentul cultural s-a născut inițial sub ideea de “festival”, însă găsim mai potrivită desfășurarea sub titulatura de “atelier”, deoarece cea mai mare parte a activităților acestuia se desfășoară sub formă de cursuri.Ideea de organizare a unui astfel de

1

28.000

eveniment a pornit de la faptul că in România se desfășoară, de obicei, doar festivaluri-concurs, care ierarhizează interpreții, iar concurenții pleacă de cele mai multe ori, de la aceste evenimente, fără nici un fel de explicații în ceea ce privește prestația lor artistică, fără să înțeleagă unde au greșit  și  cum ar  putea  să îndrepte eventualele deficiențe.

Mai mult decât atât, evenimentul este binevenit în contextul în care domeniul muzical reprezintă un segment   de foarte   mare   interes pentru copii și tineri.

De aceea, echipa managerială a Școlii Populare de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu” Brașov a luat decizia, în anul 2011, de a realiza un festival național care să aducă unele completări

necesare prestațiilor artistice ale celor care doresc să evolueze în domeniul spectacolului

muzical. Este vorba de sfaturi, recomandări și indicații personalizate pentru fiecare participant în parte, care privesc atât modul de interpretare muzicală, cât și modul de prezentare pe o scenă din toate punctele de vedere: mișcare scenică și coregrafie, dicție, design vestimentar, make-up și coafură. Aceste indicații sunt făcute de către comisii formate din mentori proveniți din diverse domenii artistice, mari profesioniști cu performanțe în domeniul artistic și media. Participanții la primele patru ediții ale „festivalului” au venit din toată țara (Adjud, Brașov, București, Codlea, Făgăraș, Pucioasa, Săcele, Zărnești, Ungheni, Sfântu Gheorghe, întorsura Buzăului, Sinaia ș.a), unii dintre ei venind chiar din colțuri îndepărtate ale țării (Bistrița Năsăud, Baia Mare, Botoșani, Râmnicu Sărat). Toți participanții, dar și mentorii prezenți și-au manifestat dorința de a continua acest festival, unic în România ca format, dar și ca obiective propuse. Totodată, prezența unor mentori-personalități muzicale, Cornel Ilie, solistul Trupei Vunk, la prima ediție, maestrul Horia Moculescu, la a doua ediție, compozitorul Adrian Ordean și realizatorul muzical radio-tv Sorin Lupașcu, la cea de-a treia ediție, compozitorul Mihai Alexandru și interpretul Aurelian Temișan au reprezentat pentru participanți o șansă importantă de a primi sfaturi necesare de la cei care stăpânesc arta interpretativă muzicală la cel mai înalt nivel. Aceste patru ediții au fost promovate în emisiuni tv locale și naționale TVH2, TVR1 TVR2.Datorită succesului înregistrat de Masterclass, numărul celor ce doresc să participe este în creștere.

La ediția din 2014 bugetul real al acestui eveniment a fost 22.000 lei (cazare, masă, onorarii mentori, promovare). Pentru anul 2015 avem nevoie de o suplimentare a bugetului acestui eveniment pentru că nu reușim să acoperim nevoile participanților din afara Brașovului: cazare și masă,^ suntem nevoiți să limităm numărul participanților pentru că nu avem suficiente fonduri. în afară acestui lucru, ediția din 2015 vrem să o facem mai complex adăugîndu-i încă un proiect care constă în lansarea unui album muzical a unei eleve de 17 ani extrem de talentată. Aceasta presupune un plus de promovare.

Acest eveniment destinat muzicii este considerat de către participanți, mentori, spectatori un proiect original, pentru că este unic ca și concept în România, aduce un plus de valoare vieții culturale din Brașov.

3

Festivalul Național de Teatru „De-a rîsu’ plînsu” ediția a V-a

Eveniment devenit tradițional după cele patru ediții, se bucură de o participare numeroasă în rindul tinerilor iubitori de teatru și de arta scrisului dramatic. Trupele de teatru prezente au fost atît din Brașov cît și din alte zone ale țării, juriul format din actori, regizori și dramaturgi au putut urmări tineri cu reale posibilități și abilități dramatice. Festivalul aflat deja la a V-a ediție a devenit o mijloc de selecție și promovare a talentelor reale din Brașov, și nu numai.

Bugetul real al festivalului din 2014 a fost 10.553 lei. Asta în condițiile în care trupelor nu le oferim nici măcar cazare, cheltuiele de masă, transport și cazare fiind suportate de participanți.

1

10.000

4

Festivalul Concurs Național de Interpretare „ Art Brașov Estival” ediția a V-a

Festival care cuprinde aproape toate genurile muzicale clasică, populară și ușoară, vocală, instrumentală și vocal instrumentală. Este organizat de Școala de Arte, partener Liceul de Muzică „Tudor Ciortea”.

1

4.000

5

Zilele Școlii de Arte Ediția XLII

Evenimentul se află la cea de-a 42-a ediție în 2015. Este cel mai longeviv....

Zilele Școlii de Arte sau „ săptămîna școlii de arte „ se vor desfășură în Sala Reduta la sfirșitul anului școlar, în fiecare zi, școala este bine reprezentată de programul fiecărei secții, astfel vor fi: Ziua muzicii clasice, Ziua Muzicii Populare, Ziua Muzicii Ușoare, Ziua Muzicii pop-rock, expoziția de arte plastice și vizuale, parada modei, dans modern, balet. Programul se va încheia cu Gala Absolvenților unde peste 50 de absolvenți cu merite deosebite vor evolua în cadrul unui spectacol.

1

3.000

6.

Festivalul Concurs de Interpretare „Talent Brașov” Ediția Pilot

Proiectul există ca propunere din anii trecuți, dar nu a putut fi dus la îndeplinire din lipsă de fonduri. EI se dorește ca o modalitate de descoperire a talentului muzical autentic din Brașov și nu numai. Experimental la prima ediție se dorește să se i-a în considerație votul publicului brașovean în proporție de 50% în stabilirea ierarhiei premiilor pentru tinerii participanți, prin intermediul telefoniei mobile /fixe. Costurile ar fi de natură tehnică pentru stabilirea acestei conexiuni cu firma prestatoare de astfel de servicii, pentru transmisiunea în direct cu televiziune locală, onorarii juriu, cazare, masă, promovare.

1

10.500

7.

E-expoziția Națională de Arte Plastice și Vizuale ediția I

Proiectul aflat la prima ediție s-a născut ca și concept datorită faptului că Brașovul duce o lipsă acută de spații pentru expoziții. Astfel, spațiul virtual pentru organizarea unei expoziții devine o bună alegere. Proiectul se va adresa tinerilor creatori de la școli de artă, licee de artă și alte forme de învățămînt artistic dornici de afirmare atît din Brașov cît și din țară. Propunerea vizează tot ce înseamnă creație artistică din domeniul artelor plastice și vizuale: grafică, pictură, sculptură, ceramic, artă decorativă, iconografie, fotografie, design vestimentar, film.

1

1.000

8.

Spectacole, audiții, producții de clasă, expoziții, vernisaje, workshop-uri, parade de modă

Acestea fac parte din: Programul „ Artă și carte”; Programul „ Reînvierea tradițiilor populare locale brașovene”; Programul „ Arta în spații nonconvenționale”; Programul „ Arta din suflet”; Programul „ Educația în școli”; Programul „ Potofoliul talentelor”; Programul „ Foști elevi-actuale vedete”; Programul „ Școala populară brașoveană o adevărată pepinieră pentru facultățile artistice”; Programul educațional „ Secții noi”; Programul „ Pelerinaj creștin”; Programul „ Artă și mediu”; Programul,, în lumina reflectoarelor”; Programul „ Arta clasică aproape de tineri”.

127

19.000

TOTAL

134

123.500