Hotărârea nr. 409/2015

Hotărârea nr.409- privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului GRIGORESCU OVIDIU DAN, ca urmare a demisiei


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.409

din data de 21.12.2015

privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului GRIGORESCU OVIDIU DAN, ca urmare a demisiei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 21 decembrie 2015;

Analizând adresa înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 15555/02.12.2015, prin care, domnul GRIGORESCU OVIDIU DAN solicită încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean;

Ținând cont de referatul constatator nr.ad. 15555/08.12.2015 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului GRIGORESCU OVIDIU DAN, ca urmare a demisiei, precum și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta;

Având în vedere dispozițiile art.9 alin.(2) lit/'a”, precum și art.12 alin. (1), din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului GRIGORESCU OVIDIU DAN, ca urmare a demisiei.

Art.2. - Se declară vacant locul de consilier județean ocupat de domnul GRIGORESCU OVIDIU DAN.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE, Claudiu Coman

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu