Hotărârea nr. 407/2015

Hotărârea nr.407 – privind premierea sportivilor şi antrenorilor care au obţinut performanţe deosebite la acţiuni sportive internaţionale, precum şi elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şi concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ şi profesorilor care i-au pregătit pe aceştia, în anul 2015 (2 file)

■9


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 407

din data de 21.12.2015

-privind premierea sportivilor și antrenorilor care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale,precum și elevilor care au obținut distincții la olimpiadele și concursurile internaționale pe obiecte de învățământ și profesorilor care i-au pregătit pe aceștia, în anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2015;

Analizând referatele nr. 16409/15.12.2015 și 16719/21.12.2015 întocmite de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare/Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport prin care se propune premierea sportivilor și antrenorilor care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale,precum și elevilor care au obținut distincții la olimpiadele și concursurile internaționale pe obiecte de învățământ și profesorilor care i-au pregătit pe aceștia, în anul 2015;

Ținând cont de Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 15/2015 privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2015 și 404/2015 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea premiilor din bugetul propriu al județului Brașov în anul 2015;

Având în vedere dispozițiile cu art. 91 alin. (5). lit. ,.a”, pct. 1 și 6 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se acordă premii în sumă de totală de 19.500 lei, din bugetul local al județului Brașov pe anul 2015, Capitolul 67.02. - „Cultură, recreere și religie”, pentru premierea sportivilor și antrenorilor care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale, în anul 2015, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se acordă premii în sumă de totală de 4.400 lei, din bugetul local al județului Brașov pe anul 2015, Capitolul 65.02. - „învățământ”, pentru premierea elevilor care au obținut distincții la olimpiadele și concursurile internaționale pe obiecte de învățământ și profesorilor care i-au pregătit pe aceștia, în anul 2015, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArL3. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare/Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport.

pPREȘEDINTE, Vicepreședinte, Coman Claudiu


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

SPORTIVI ȘI ANTRENORI

Nr. crt

Categorie

Nume prenume

Categorie

Club sportiv

Rezultat

Competiția

Suma lei

1.

Sub 14 ani

Cristina Ștefan

Sportiv

CSU Brașov

Campion mondial

Campionat mondial Geneva

1.500

2.

Diana

Cimpoca

Sportiv

CSU Brașov

Campion mondial

Campionat mondial Geneva

1.500

3.

Ancuța

Luminița

Antrenor

CSU Brașov

Campionat mondial Geneva

1.500

4.

14-18 ani

Mădălina Caia

Sportiv

CS Țara Bârsei

Campion mondial

Campionat mondial Mangalia

2.000

5.

Horațiu Albu

Antrenor

CS Țara Bârsei

Campionat mondial Mangalia

2.000

6.

18-21 ani

Tunde Balazs

Sportiv

CSU Brașov

Locul II

Cupa Europei

Sofia

2.500

7.

Ulrich Petric

Ernest

Antrenor

CSU Brașov

Cupa Europei

Sofia

2.500

8.

Peste 21 ani

Marius Petru

Ungureanu

Sportiv

CS Cheile

Grădiștei

Campion Mondial

Campionat mondial Cheile Grădiștei

3.000

9.

Bejenariu Vasile

Antrenor

CS Cheile Grădiștei

Campionat mondial Cheile Grădiștei

3.000

TOTAL

19.500

ELEVI ȘI PROFESORI

Nr. crt

Numele și prenumele elevului premiat

Școala de proveniență

Clasa

Disciplina

Premiul obținut

Valoarea premiului

1

Cocoraș Loredana

C.N. Unirea Brașov

a X-a

Olimpiada internațională de limbă și creației literară rromani

III

800 lei

2

Kulcsar Rozalia

L.T. “M.

Săulescu”

Predeal

a X-a

III

800 Iei

3.

Vaida Denisa Mihaela

L.”A.

Mureșanu” Brașov

a X-a

Mențiune

500 lei

4

Vaida Valentina

Șc. Gimn. Ormeniș

a

VlII-a

Mențiune

500 lei

5

Bechi AncuțaNiculina

profesor

800 lei

6.

Miklos Botond

L.T. “Zajzoni Rab Ist van” Săcele

aXI-a

Olimpiada de Matematică pentru Liceele Maghiare din Europa

Mențiune

500 lei

Miklos Melinda

profesor

500 lei

TOTAL

4.400 lei

pPREȘEDINTE, Vicepreședinte, Coman Claudiu