Hotărârea nr. 406/2015

Hotărârea nr.406 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 21.12.2015

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.406

din data de 21.12.2015

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 21.12.2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2015;

Analizând Dispoziția nr. 1113/16.12.2015, emisă de președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, la data de 21.12.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin.(l) din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 21.12.2015, la punctul 23 - Interpelări, informări și diverse, a 15 propuneri formulate de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, domnul Coman Claudiu.

Art.2. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 21.12.2015 a următoarelor propuneri formulate de domnul vicepreședinte Coman Claudiu:

 • -  încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de vicepreședinte, al domnului Veștea Mihail ca urmare a demisiei,

 • -  alegerea unui vicepreședinte;

 • -  desemnarea domnului consilier județean Veștea Mihail ca membru în comisia de specialitate nr. 1

 • -  desemnarea domnului consilier județean Vocilă George - Adrian ca membru în comisia de specialitate nr. 4

ArL3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 21.12.2015 conform Dispoziției nr. 1113/16.12.2015, emisă de președintele Consiliului Județean Brașov.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

România
Consiliu? Județean Brașov

Cod: F-05

PREȘEDINTE

DISPOZIȚIA NR.1113

din data de 16.12.2015

- privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 21.12.2015 ora IO01’, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov:

In temeiul art. 94 alin. (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215'2001. republicată.

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de

21.12.2015. ora IO00, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18.11.2015.

 • 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept. înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Grigorescu Ovidiu Dan.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, și corespunzător al Camerei Agricole Județene Brașov și al Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ..Modernizare și reabilitare drum județean D.T 104L. Dacia -Viscri-B unești. km 0-000-15-065”.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ..Modernizare și reabilitare drum județean D.T 112C. Hălchiu-Satu No.u - Dumbrăvița-Vlădeni. km 2+755 - 14-425”.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului cadru de emitere a Acordului Prealabil pentru executarea de lucrări în zona drumurilor publice, a Autorizației de Amplasare și Acces la drumurile județene și al Contractului de utilizare zonă drum.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării ..Programului privind lucrările de întreținere curentă și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă"* pentru anul 2015.

 • 9. Proiect de hotărâre privind acceptarea comunei Hăghig (Județul Covasna) în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale operatorului S.C. TRANSBUS S.A. Brașov . *

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale operatorului S.C. BOGTRANS TOUR S.R.L. Făgăraș.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării serviciilor juridice achiziționate în vederea apărării intereselor Județului Brașov. Consiliului Județean Brașov și ale Președintelui Consiliului Județean Brașov în fața instanțelor de judecată și a instituțiilor și organismelor cu care acestea interacționează.

 • 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în cadrul comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar contabil, funcție specifică din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Copii Brașov și aprobarea componenței acestor comisii.

 • 14. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării de către Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov a concursurilor în vederea ocupării funcțiilor vacante de șef secție și șef laborator.

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov.

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

 • 17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuției anuale a Județului Brașov la bugetul Agenției pentru Dezvolare Regională Centru.

 • 19. Proiect de hotărâre privind validarea noilor membrii ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov.

 • 20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat cu dr. Vlad Valeria pentru cabinetul medical nr.lB situat în cadrul Dispensarului medical cu sediul în municipiul Brașov, str. Gospodarilor nr. 9.

 • 21. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale de identificare a parcelelor de teren afectate de construcția Spitalului Clinic de Copii Brașov și a Policlinicii, a rapoartelor de evaluare din care rezultă valoarea de piață a terenurilor și a releveelor care vor sta la baza legalizării construcției.

 • 22. Demararea procedurilor legale în vederea aprobării Planului Multianual de Reabilitare a Drumurilor Județene din Județul Brașov.

 • 23. Interpelări, informări și diverse.

p.PREȘEDINTE Vicepreședinte Coman Claudiu


România
Consiliul Județean Brașov

Propuneri pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 21.12.2015

 • 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Vocilă George Adrian.

 • 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea anexelor Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Județului Brașov elaborat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al Județului Brașov.

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și organigrama pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov.

 • 4. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat de Spitalul de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Brașov pentru ocuparea postului vacant de Șef Secție Obstetrică - Ginecologie I.

 • 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, a taxelor speciale, precum și a altor taxe și tarife pentru anul 2016.

 • 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Județului Brașov în AGA SC Metrom Industrial Parc SA Brașov.

 • 7. Referat privind modificarea listei de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pentru anul 2015 la Cap.84.02 -Cheltuieli de capital - C. Alte cheltuieli de investiții.

 • 8. Referat privind asocierea județului Brașov cu S.C. IAR S.A. Ghimbav în vederea tăierii, toaletării și valorificării masei lemnoase în zona de siguranță și protecție a DJ 101 A, DJ 103C (IAR Ghimbav) - Ocolitoarea mare a municipiului Brașov.

 • 9. Informare cu privire la situația achitării cotizațiilor pentru asociațiile în care județul Brașov este membru, pe anul 2015.

 • 10. Informare privind planul multianual de dezvoltare al Spitalului Clinic de Copii Brașov.

 • 11. Prezentarea Contractului de locațiune privind închirierea imobilului situat în Brașov, B-dul Eroilor nr.21 și împuternicirea directorului Muzeului de Artă Brașov să semneze acest contract așa cum a fost negociat în baza Hotărârii nr.396/2015 a Consiliului Județean Brașov.

 • 12. Informare privind exercitarea dreptului de preemțiune al Județului Brașov asupra imobilului - Casele Closius Hiemesch Giesel, situat în Municipiul Brașov, P-ța Sfatului nr.15.

 • 13. Informare privind deplasarea efectuată în orașul Numberg, din Germania.

 • 14. Raport cu privire la activitatea Companiei Apa Brașov SA.

 • 15. Informare privind solicitarea Muzeului de Etnografie Brașov pentru acordarea diplomei de excelență Cetei de feciori cu Turca din satul Cuciulata, Comuna Hoghiz, pentru merite deosebite în păstrarea și transmiterea tradițiilor populare locale