Hotărârea nr. 405/2015

Hotărârea.nr. 405– privind aprobarea alocării sumei de 17.000 lei, în vederea organizării unei mese festive cu ocazia Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.405 din data de 18.11.2015

- privind aprobarea alocării sumei de 17.000 lei, în vederea organizării unei mese festive cu ocazia Zilei Naționale a României - 1 Decembrie

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 18.11.2015

Având în vederea referatul nr. 12.796 întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică prin care se propunea aprobarea alocării sumei de 17.000 lei , în vederea organizării unei mese festive cu ocazia Zilei Naționale a României - 1 Decembrie, la care vor participa, aleșii locali, funcționari, oficialități și alti invitați;

Ținând cont de adresa Instituției Prefectului - Județul Brașov ;

în conformitate cu dispozițiile art. 91 alin. 1 lit.f din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.19 alin. 1 lit d , alin.5 lit.a pct.4 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.15/2015 privind aprobarea bugetului local al județului Brașov, pe anul 2015, cu modificările ulterioare precum și prevederile Ordonanței nr.80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile publice și instituțiile publice;

în temeiul art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă alocarea sumei de 17.000 lei, din bugetul propriu al județului Brașov, acțiuni de protocol, în vederea organizării unei mese festive cu ocazia Zilei Naționale a României - 1 Decembrie, la care vor participa, aleșii locali, funcționari, oficialități și alti invitați, conform anexei.

Art.2. -Direcția Generală Administrație Publică și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prezenta dispoziție.Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu