Hotărârea nr. 404/2015

Hotărârea.nr. 404– privind aprobarea ”Regulamentului privind acordarea premiilor din bugetul propriu al județului Brașov în anul 2015”


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.404

din data de 18.11.2015

privind aprobarea „Regulamentului privind acordarea premiilor din bugetul propriu al Județului Brașov în anul 2015”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.11.2015

Analizând referatul nr. 14958/17.11.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare prin care se propune aprobarea „Regulamentului privind acordarea premiilor din bugetul propriu al Județului Brașov în anul 2015”

Având în vedere dispozițiile OUG nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.571/2003 Codul Fiscal, ale Legii nr.1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare ale Legii nr.69/2000 - Legea educației fizice și a sportului, cu modificările și completările ulterioare, ale HGR nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, precum și ale art. 91 alin.l lit.d și alin.5 alin.l pct.l și 6 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de discuțiile și propunerile formulate în plenul Consiliului Județean;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă „Regulamentul privind acordarea premiilor din bugetul propriu al Județului Brașov în anul 2015”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare și Direcția Economică.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman


Contrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuConsiliul Județean Brașov______


REGULAMENT

Privind acordarea premiilor din bugetul propriu al Județului Brașov, în anul 2015

Capitolul 1. Dispoziții generale

Art. 1. Promovarea, susținerea performanței în educație și sport și recunoașterea valorilor județene constituie un obiective importante pentru Consiliul Județean Brașov.

Art. 2. Prezentul regulament are drept scop stabilirea criteriilor și a procedurii pentru premierea elevilor/sportivilor/profesorilor/antrenorilor din județul Brașov care au obținut rezultate deosebite în anul 2015, după cum urmează:

 • - sportivi și colective tehnice, care își desfășoară activitatea în cadrul ramurilor sportive ale căror federații sunt afiliate la Comitetul Internațional Olimpic care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale;

 • - elevi care au obținut distincții la olimpiadele și concursurile internaționale pe obiecte de învățământ și profesorii care i-au pregătit pe aceștia.

Art. 3. Sumele aferente premierii se vor aloca din bugetul propriu al județului Brașov.

Capitolul 2. Cadrul legal

Art. 4. La baza elaborării acestui regulament stau următoarele prevederi legislative:

 • -  Legea 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legea 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare

 • -   Legea 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legea 273/2006 a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  OUG 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015.

Capitolul 3. Criterii de acordare a premiilor

Secțiunea 1. Criterii de acordare a premiilor pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale.

Art. 5. U.A.T. Județul Brașov premiază sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale în anul 2015, în funcție de valoarea performanței, de importanța și amploarea competiției, de contribuția personală și în limita bugetului aprobat, astfel:

 • •  Pentru competițiile internaționale prevăzute în Hotărârea 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în plafoanele maximale menționate în actul normativ și în limita sumei aprobate în bugetul propriu al Județului Brașov pe anul 2015-

 • •  Se va premia cea mai bună performanță obținută pe fiecare categorie de vârstă la competițiile individuale

Art. 6. Nivelul maxim al premiului ce se poate acorda antrenorilor pentru performanțele obținute de sportivi, la una dintre competițiile sportive prevăzute în Hotărârea 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, se stabilește după cum urmează:

 • •  antrenorul principal care a pregătit un singur sportiv premiat primește un premiu al cărui cuantum este egal cu valoarea celui acordat sportivului premiat;

 • •  antrenorul principal care a pregătit mai mulți sportivi premiați primește un premiu al cărui cuantum este egal cu valoarea cea mai mare a premiului individual acordat sportivului premiat cu performanța cea mai bună.

Art 7. în vederea nominalizării sportivilor și antrenorilor principali beneficiari ai premiilor acordate din bugetul propriu al Județului Brașov se constituie o comisie formată din consilierii județeni din cadrul Comisiei nr. 8 pentru sport și tineret și personal din cadrul serviciului de specialitate:

Crăciun Dragoș Romulus - președinte

 • -  Enache Paul - membru

Pop Mircea Virgil - membru.

 • -  Iureș Nicoleta- membru

 • -  Patraulea Lavinia- membru

Art 8. Propunerile privind sportivii și antrenorii principali se fac de către conducerea organizațiilor sportive din care rezultă persoanele îndreptățite să primească premiile și se vor depune la Registratura Consiliului Județean Brașov, camera 10, în atenția Direcției Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport.

Documentele primite, vor fi înaintate comisiei desemnate la articolul 7, care va nominaliza beneficiarii premiului, categoriile de vârstă pentru care se face premierea, precum și cuantumul sumei acordate cu titlul de premiu pe care le va supune spre dezbaterea și aprobarea plenului Consiliului Județean.

Câștigătorii nominalizați de către comisie pentru a intra în posesia premiilor vor trebui să depună Direcției Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport copii după cartea de identitate și extras de cont, al sportivuluilantrenorului principal al acestuia, doar pentru cei care au fost declarați câștigători la cele patru categorii de vârstă, precum și diploma sau declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al organizației sportive care să ateste rezultatul internațional pentru care a fost premiat.

Pentru persoanele minore se vor prezenta copie după certificatul de naștere, o copie după actul de identitate al părintelui/tutorelui/reprezentantului legal, documente care atestă existența unui cont bancar deschis pe numele părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al minorului.

Secțiunea 2. Criterii de acordare a premiilor pentru elevii care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale pe obiecte de învățământ și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia.

Art. 9. U.A.T. Județul Brașov premiază elevii din Județul Brașov care au obținut în anul școlar 2014 - 2015 distincții la olimpiadele și concursurile internaționale pe obiecte de învățământ și profesorii care i-au pregătit pe aceștia, în funcție de valoarea performanței, în limita bugetului aprobat, astfel:

 • •  Premiul 1: 1500 lei

 • •  Premiul II: 1000 lei

 • •  Premiul DI: 800 lei

 • •  Mențiune/ Premiu Special: 500 lei

Art. 10. Nivelul maxim al premiului ce se poate acorda profesorilor care au pregătit elevii care au obținut performanțe la olimpiadele și concursurile intenaționale în anul școlar 2014 - 2015, se stabilește după cum urmează:

 • •  profesorul care a pregătit un singur elev premiat primește un premiu al cărui cuantum este egal cu valoarea celui acordat elevului premiat;

 • •  profesorul care a pregătit mai mulți elevi premiați primește un premiu al cărui cuantum este egal cu valoarea cea mai mare a premiului individual acordat elevului premiat.

Art. 11. Situația elevilor și profesorilor care urmează a fi premiați se întocmește în baza datelor furnizate de Inspectoratul Școlar al Județului Brașov.

Art. 12. In vederea acordării premiului, se vor depune la Registratura Consiliului Județean Brașov, camera 10, în atenția Direcției Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport următoarele documente: copie după diploma obținută de elev; copie după actul de identitate al elevului și al profesorului care l-a pregătit pe acesta; documente care atestă existența unui cont bancar deschis pe numele beneficiarului. Pentru persoanele minore se vor prezenta copie după certificatul de naștere, o copie după actul de identitate al părintelui/tutorelui/reprezentantului legal, documente care atestă existența unui cont bancar deschis pe numele părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al minorului. După verificarea dosarelor primite, acestea vor fi înaintate spre avizare comisiei nr. 4 pentru Activități Științifice, învățământ, Cultură și Culte.

Capitolul 4. Dispoziții Finale

Art. 13. Premierea se va desfășura într-un cadru festiv, la ședința de plen a Consiliului Județean Brașov din luna decembrie.

Art. 14. Niciun sportiv/antrenor, elev/profesor nu poate fi discriminat și nici avantajat cu privire la acordarea premiului pe criterii de religie, sex, rasă, apartenență la organizații legal constituite sau apartenență politică a familiei.

Art. 15. Cuantumul premiilor prevăzute în prezentul Regulament reprezintă valoarea brută și se impozitează conform legislației în vigoare la data acordării.

Art. 16. Prevederile prezentului Regulament se aplică de la data aprobării lui.

Art. 17. Regulamentul se publică pe pagina de internet a Consiliului Județean Brașov, www.judbrasov.ro

Art. 18. în situația apariției unor acte normative specifice, ori dacă bugetul local nu poate susține cheltuielile aferente, prezentul regulament se poate completa, modifica sau abroga.

Director executiv adj DRPPD

Georgescu Monica