Hotărârea nr. 403/2015

Hotărârea.nr. 403– privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Extinderea şi reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Braşov-Săcele”


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.403

din data de 18.11.2015

privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean “Extinderea și reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Brașov-Săcele“

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.11.2015

Analizând referatul nr. 14.907/18.11.2015 întocmit de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul prin care se propune aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean “Extinderea și reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Brașov-Săcele“;

Ținând cont de H.C.J. nr. 15/20.02.2015 privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2015, H.C.J nr.17/20.02.2015 privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2015, secțiunea de dezvoltare, H.C.J. nr. 129/29.04.2015 privind aprobarea S.F. -Proiect POS Mediu 2007-2013 „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov”, revizuit în aprilie 2015, precum și de următoarele: consiliul județean a adoptat H.C.J. nr. 294/31.08.2015 și s-a declarat de utilitate publică de interes județean „Extinderea și reabilitarea conductei de alimenare cu apă potabilă Brașov-Săcele”, iar prin H.C.J. nr. 295/31.08.2015 a împuternicit Compania Apa S.A. Brașov prin reprezentanții legali ai acesteia pentru realizarea tuturor demersurilor și documentațiilor necesare exproprierii în vederea realizării obiectivului de interes județean „Extinderea și reabilitarea conductei finale de alimentare cu apă potabilă Brașov-Săcele” și depunerea acestora la Consiliul Județean Brașov

Având în vedere dispozițiile art.7 lit.c din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, ale art. 1, art. 2 alin. 2 și alin. 3 lit. e, art. 3 și art. 4 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată și prevederile art. 4 alin. 2 din H.G. nr. 53/19.01.2011, privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, actualizată, precum și ale art.91 alin.l lit. c din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean “ Extinderea și reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Brașov-Săcele” (Secțiunile din tronsonul II și III situate între punctele 152 și 125 (DN 600 mm) și punctele 152 și TI (DN 1000 mm), evidențiat în planul topografic prevăzut la anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean “ Extinderea și reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Brașov-Săcele” (Secțiunile din tronsonul II și III situate între punctele 152 și 125 (DN 600 mm) și punctele 152 și TI (DN 1000 mm), conform S.F. -ului aprobat prin H.C.J. nr. 129/29.04.2015 (care cuprinde și indicatorii tehnico-economici), expropriator fiind Județul Brașov prin Consiliul Județean Brașov.

Art.3. - Se aprobă lista imobilelor supuse exproprierii menționate în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă sumele individuale aferente despăgubirilor ce urmează a fi acordate proprietarilor, estimate în baza Raportului de evaluare nr. 6830/2015 întocmit de expert evaluator atestat A.N.E.V.A.R, prevăzut în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Se însușește suma în lei, respectiv 234.746,2 lei din Raportul de evaluare nr. 6830/2015, conform principiului unității monetare din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată și actualizată. Sumele aferente despăgubirilor vor fi asigurate din bugetul județului Brașov conform H.C.J. nr. 15/20.02.2015 și 17/20.02.2015.

Art.6. - Sumele prevăzute la art. 5 se consemnează de către Județul Brașov - Consiliul Județean Brașov, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri, întru-un cont deschis la Bancă pe numele Județului Brașov - Consiliul Județean Brașov, la dispoziția proprietarilor privați, persoane fizice și juridice ale căror proprietăți urmează a fi afectate de realizarea lucrării de utilitate publică de interes județean “ Extinderea și reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Brașov-Săcele” (Secțiunile din tronsonul II și III situate între punctele 152 și 125 (DN 600 mm) și punctele 152 și TI (DN 1000 mm).

Art.7. - Planul topografic care conține coridorul de expropriere, precum și lista imobilelor pravăzută la Art. 3 se aduc la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Brașov, pe pagina de internet a Consiliului Județean Brașov, precum și la sediul unității administrativ-teritoriale în raza căreia se află imobilele.

Art.8. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul, Direcția Economică și Direcția Generală Administrație Publică.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman


Contrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuF-04-08se DANINA STAR SRLStr. Gheorghe Lazar nr.25 Brașov 500090 ROMANIA Tel: 0268.547.169 Fox: 0268.547.168

E-mail: olfice@daninastor.ro Web : www.daninastor.ro Reg Com. J 08 / 3836 / 1992 Cod Fiscal: R 3581471


PROIECTARE

 • - consultanta

 • - arhitectura si design;

 • - rezistenta si instalații;

 • - urbanistica RU.D., RU.Z., RU.G.;

 • - construcții civile si industriale;

• studii de fezabilitate.


CADASTRU - TOPOGRAFIE - GEODEZIE

 • - ridicări topografice:

 • • identificări de terenuri si puneri in posesie;

 • - expertize de granituire si litigii de hotare;

 • - intabulari titluri de proprietate;

 • • dezmembrări, contopiri;

 • - determinări puncte GPS.


EXPERTIZE • EVALUĂRI

 • - proprietăți imobiliare;

 • - bunuri mobile;

■ octive corporale;

 • - active necorporale;

• societăți comerciale;

 • - cansultanta expertize judiciare.


DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ RECEPȚIE TEHNICĂ PLAN TOPOGRAFIC NECESAR ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE


OBIECTIV: IDENTIFICAREA CORIDORULUI DE EXPROPRIERE PENTRU CAUZĂ DE UTILITATE PUBLICĂ NECESAR REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE “EXTINDERE SI REABILITARE A CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA BRAȘOV-SĂCELE-SECTIUNILE DIN TRONSONUL II SI III SITUATE ÎNTRE PUNCTELE 152 S1125 (DN 600 MM) Șl PUNCTUL 152 SI T1 (DN1000 MM)”

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV (COMPANIA APA BRAȘOV S.A.)


ADRESA : Mun. Săcele, Jud. Brașov

CONTRACT NR: 6830/2015

EXEMPLAR NR: 2/3ROMÂNIA

Județul Brașov

Primăria Municipiului Sacele

PRIMAR

Nr. 45294 din 03.09.2015

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 337 din 03.0S.2015

în scopul: obținerea autorizației de construire pentru extinderea si reabilitarea conductei de alimentare cu apa potabila Brașov - Sacele - secțiunile din tronsonul li si III situate intre punctele 152 si 125 (DN 600 mm) si punctul 152 si TI (DN1000 mm)

Ca urmare a cererii adresate de COMPANIA APA BRAȘOV S.A. cu domiciliul în județul Brașov, localitatea Brașov, strada Vlad Tepes, nr. 13, telefon/fax 0268408629, e-mail ___________________înregistrată la nr. 45294 din 20.08.2015.

Pentru imobilul — teren și/sau construcții —, situat în județul Brașov, municipiul Sacele, strada zona ocolitoare municipiul Sacele sau identificat prin plan de încadrare in zona si plan de situație.

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism nr 36060 din 2000, faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean/Local Sacele nr. 23; 4 din 22.02.2001; 23.01.2014.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1.  REGIMUL JURIDIC:

Terenuri proprietate privata a persoanelor fizice si/sau juridice si domeniul public al județului Brașov, situate în Intravilanul si extravilanul municipiului Sacele, conform Planului Urbanistic General (PUG) nr. 36060/2000 al mun. Săcele si regulamentului Planului Urbanistic General (PUG) nr. 36060/2000 al mun. Sacele, aprobat prin HCL nr. 23 din 22.02.2001, respectiv hotararea Consiliului local al municipiului Sacele nr. 4 din 23.01.2014 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului urbanistic general si a Regulamentului general de urbanism.

 • 2.  REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală - terenuri arabile proprietate privata si domeniu publb a! județului Brașov. Destinația - terenuri arabile proprietate privata si domeniu public al județului Brașov

 • 3. REGIMUL TEHNIC:

Se va solicita acordul notarial al proprietarilor pentru terenurile afectate de lucrare si se vor respecta condițiile impuse in avizele, acordurile si autorizațiile obținute. Se vor readuce la starea inițiala terenurile afectate de lucrari.Traversarea drumului judetea DJ 103B se va face prin forare, tara afectară pârtii carosabile.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru: obtinereajRMtorizattei de construire centru extinderea si reabilitarea conductei de alimentare cu apa potabila Brașov » Sacele - secțiunile din tronsonul II si HI situate intre punctele

152 si 125 (DN 600 mm) si punctul 152 si T1 (DN 1000 mm)

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființa re și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborări documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții — de construire/de desființare — solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

B AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV str. Politehnicii nr. 3 Brașov

5 CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUiRE/DESFUNȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

 • a)  certificatul de urbanism (copie);

 • b)   dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune attfel (copie legalizată);

 • c)  Documentația tehnică—D.T., după caz:

X D.TA.C.                         D.T.A.D.                      X D.T.O.E.

 • d)  avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura (copie):

BXl gaze naturale X tetefonizare.

[5" transport urban.


salubritate.


_J x alimentare cu apă.

~ x canalizare.

“ X alimentare cu energie electrică. 2j □ alimentare cu energie termică.

Altele

d.2) Avize și acoiduri privind:

n □ sănătatea populației.

 • □ LJaviz Adm. de Drumuri conform O.G. 43/07, republ., actualiz

CJ [xlaviz Comisia de Circulație cfin cadrul Primăriei.

 • □ □ aviz Adm. Națională a îmbunătățirilor Fundare (A.N.I.F.).


 • □ Q prevenirea și stingerea incendiilor.

 • □ l~1 protecția Mediului.


□ f~~l apararea civilă.


□ O aviz S.G.A.


d.3) Avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

d.4) Alte avize / acorduri (1 exemplar original):

 • - acordul autentificat notarial al proprietăților terenurilor ce vor fi afectate de lucrări > aviz TRANSELECTR1CA S. A.

d.5) Studii de specialitate:

 • - plan de situație pe suport topografic in sistem STEREOGRAFIC 1970, vizat de O.C.PJ. Brașov, pe care va fi evidențiat regimul juridic al terenurilor ce vor fi afectate de lucrări - raport de verificare, conform Legii nr. 10/1995

d.6) Se vor anexa:

 • e) Actul administrativ al autoritarii competente pentru protecția mediului (copie);

Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.

ecPRIMAR, du Florea Nistor


PRIMĂRIA <

W 1


SECRETAR,

cj. Goran AdrianaARHITECT ȘEF,

/urb. Cătălin Rficope

conform Chitanței nr___________________din


Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism

de la data de_________________până la data de_________________

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,


SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:_______________

Achitat taxa de___________________lei, conform Chitanței nr.

din


Transmis solicitantului la data de__________________direct


95

458272.3050

556256.1030

647.67

183

457694.0160

557357.3250

665.04

INVENTAR DE COORDONATE

96

458246.0400

556312.9950

648.80

184

457692.5920

557356.6380

665.01

PUNCTE VECHI

97

458183.1980

556443.0720

651.21

185

457680.4170

557379.8670

665.44

98

458182.5580

556442.6630

650.85

186

457681.6770

557376.7520

665.38

Sistem de proiecție Stereografic 1970

99

458182.0860

556442.5840

650.49

187

457681.8400

557375.4410

665.49

Punct

x          y          z

100

458181.4640

556442.4390

650.46

188

457683.2050

557376.2650

665.46

11

457402.0426 557685.7406 670.17

101

458180.4320

556441.8880

651.13

189

457683.9160

557377.0530

665.57

12

457517.9675 557650.5100 669.53

102

103

458179.5360

458150.5980

556440.9470

556482.8520

651.23

651.28

 • 190

 • 191

457650.0100

457632.9050

557442.6210

557475.9600

665.95

666.14

18

458512.4990 555773.2350 640.94

104

458158.4390

556487.5720

651.60

192 '

457622.3400

557494.9790

666.25

19

458586.9040 555872.3700 641.16

105

458158.8320

556487.8530

651.25

193

457621.6150

557494.8190

665.89

106

458159.3000

556488.2050

651.10

194

457604.9660

557526.4370

666.43

INVENTAR DE COORDONATE

107

458159.7950

556488.5650

651.56

195

457558.7940

557608.0480

667.84

PUNCTE NOI

108

458160.5470

556489.1720

651.84

196

457546.2490

557628.3420

668.19

109

458125.3540

556560.0970

652.86

197

457544.0900

557626.8520

667.96

Sistem de proiecție Stereografic 1970

110

458124.4110

556559.8040

652.67

198

457545.4750

557628.0340

668.01

Punct

x         y        z

111

458123.7900

556559.8430

652.32

199

457534.7500

557645.8320

668.28

13

457704.7524 557333.7844 664.80

112

458123.2470

556559.6090

652.19

200

457528.4390

557654.5460

668.23

14

457886.7357 557012.3970 660.15

 • 113

 • 114

458122.7100

458109.4680

556559.3890

556583.4950

652.69

653.15

201

202

457515.6050

457509.0740

557669.0100

557674.6600

667.99

667.85

15

458127.4081 556573.6091 652.98

115

458109.7780

556584.6220

653.13

203

457493.8500

557684.8460

667.54

16

458315.6206 556154.1423 646.52

116

458111.0750

556584.0150

653.05

204

457479.2430

557691.2280

667.30

17

458443.5366 555901.5060 642.83

117

458109.3170

556585.8140

653.27

205

457463.6940

557695.4930

667.08

22

457420.1841 557686.1272 669.74

118

458094.3570

556577.4890

652.79

206

457448.5780

557696.9390

666.89

119

458068.6110

556621.9860

653.53

207

457485.4520

557681.9120

667.56

INVF.NTAR DE COORDONATE

120

458088.9290

556631.1170

653.76

208

457487.5280

557673.2780

668.20

PU.

TE DE DETALIU (RADIATE)

121

122

458089.3240

458089.8820

556631.3220

556631.5900

653.42

653.35

 • 209

 • 210

457484.8710

457490.1380

557662.3570

557660.8280

668.54

668.74

Sistem de proiecție Stereografic 1970

123

458090.3650

556631.8830

653.78

211

457495.6340

557669.1570

668.27

Punct

x        y       z

124

458091.2170

556632.3850

653.90

212

457505.4560

557672.8160

667.92

42

458477.5260 555820.8810 641.62

125

458050.2240

556719.7840

655.11

213

457497.0310

557666.9660

668.27

43

458474.4410 555829.6950 641.60

126

458049.4410

556719.4380

654.94

214

457496.5940

557665.6800

668.22

44

458468.3920 555846.8720 641.93

127

458048.9820

556719.2580

654.57

215

457496.8610

557665.6640

668.09

45

458462.0460 555844.5430 641.87

128

458048.4110

556719.1170

654.54

216

457484.7340

557670.1150

668.41

46

458470.6830 555848.7760 641.78

129

458047.6390

556719.1320

655.08

217

457485.3890

557671.6080

668.34

47

458471.9660 555849.4940 641.70

130

458040.0830

556722.5720

655.60

218

457485.1260

557671.6830

668.50

48

458468.3690 555851.6230 641.91

134

458045.0590

556713.3620

656.06

219

457472.6140

557718.0380

664.97

49

458468.4170 555853.3690 641.73

135

458046.6880

556712.8220

656.15

220

457476.3560

557712.6650

665.50

50

458468.0620 555853.1720 640.85

136

458101.9110

556644.7910

654.30

221

457482.4930

557706.7490

665.92

51

458467.0300 555853.0640 640.95

137

458135.6700

556573.2120

653.26

222

457497.2050

557698.9930

666.61

52

458466.5960 555852.7770 641.82

139

458224.7900

556432.2100

650.95

223

457510.0970

557690.6850

667.00

53

458456.0090 555871.1320 641.97

141

458316.6890

556287.4620

647.89

224

457526.1600

557678.0200

667.20

54

458456.4390 555871.5250 641.58

142

457995.8820

556792.6550

656.91

225

457535.5920

557667.4580

667.25

55

458456.9960 555871.9640 641.44

143

457927.0190

556825.9390

657.76

226

457516.4050

557666.1010

667.89

56

458457.6200 555872.3050 641.88

144

457953.0370

556859.3110

657.41

227

457515.3240

557664.9470

667.95

57

458458.2820 555872.9410 642.15

145

457990.4310

556830.4660

656.73

228

457508.5750

557667.6240

667.85

58

458448.7420 555890.6510 642.51

146

457983.4120

556852.0040

657.01

229

457509.5850

557669.3350

667.93

59

458447.3700 555891.4530 642.17

147

457984.5880

556853.0140

657.02

230

457502.6940

557667.4160

667.77

60

458446.9750 555891.2960 641.86

148

457985.2190

556853.8940

657.07

231

457499.0000

557666.2050

667.97

61

458446.2240 555891.2010 641.79

149

457970.8060

5568812070

657.59

232

457498.4940

557665.0780

668.13

62

458445.6700 555890.9810 642.22

150

457970.0230

556880.7890

657.33

233

457498.0360

557665.2200

668.02

63

458433.2160 555893.2430 642.54

151

457968.2940

556880.2750

657.36

234

457497.1920

557665.4500

668.05

64

458414.7390 555929.0420 643.25

152

457949.0840

556913.9950

658.03

235

457497.5370

557666.7610

668.00

65

458392.7180 555986.0490 644.10

153

457950.3160

556915.2020

657.99

236

457500.6370

557668.6700

667.86

66

458396.4160 555994.3360 643.81

154

457950.5690

556916.2600

658.26

237

457483.3320

557672.6290

666.89

67

458396.8280 555994.7690 643.50

155

457924.1520

556961.2990

659.12

238

457482.5990

557670.9010

666.76

68

458397.4640 555995.1980 643.34

156

457923.2640

556961.2150

658.78

239

457481.1500

557671.4490

667.21

69

458397.9450 555995.5010 643.72

157

457921.5880

556960.6940

658.79

240

457480.6040

557677.2190

667.02

70

458398.8740 555995.7710 643.83

158

457893.3580

557008.7010

659.77

241

457480.5210

557678.6780

666.40

71

458379.8300 556015.9100 644.69

159

457894.6450

557010.1810

659.54

242

457478.3190

557684.9380

666.89

72»

458373.9930 556015.2200 644.78

160

457894.9970

557010.8970

659.75

243

457477.0870

557683.6530

666.86

73

458364.6400 556041.8680 644.88

161

457851.7630

557083.3610

660.74

244

457472.9360

557690.4850

666.81

74

458350.8570 556070.7210 645.46

162

457850.8120

557083.0460

660.52

245

457472.0620

557689.1730

666.79

75

458355.1720 556081.8640 645.10

163

457849.2100

557082.4410

660.64

246

457462.2690

557692.5350

666.61

76

458355.5840 556082.0900 644.83

164

457826.3330

557119.4500

661.31

247

457462.6930

557694.1660

666.67

77

458356.2550 556082.5620 644.64

165

457826.5000

557121.0100

661.40

248

457454.7830

557695.3040

666.62

78

458356.8020 556082.8120 645.11

166

457827.7890

557120.0440

661.30

249

457454.3490

557693.6700

666.64

79

458357.4730 556083.3780 645.28

167

457824.6750

557123.7050

661.56

250

457429.2790

557693.5290

666.61

80

458338.9930 556100.6190 645.86

168

457823.9740

557126.4650

661.48

251

457424.6920

557693.5940

666.54

81

458322.1830 556150.3100 646.21

169

457822.5370

557126.0160

661.47

252

457424.2200

557695.1700

666.43

82

458322.2090 556150.9710 646.12

170

457824.0850

557127.3480

661.51

253

457424.0470

557695.5730

666.56

83

458322.5460 556151.2710 645.83

171

457793.0800

557178.0790

662.35

254

457421.3380

557694.3420

666.30

84

458323.2700 556151.6410 645.78

172

457792.3400

557178.0030

662.15

255

457421.2440

557692.4660

666.42

85

458323.9230 556151.5560 646.04

173

457790.6770

557177.4680

662.12

500

458556.8930

555833.6960

641.04

86

458324.7960 556152.1320 646.26

174

457766.9940

557220.5230

662.90

501

458547.4670

555822.2380

641.08

87

458305.5260 556192.2840 646.88

175

457768.6480

557221.1640

662.83

502

458533.0310

555810.2900

641.21

88

458304.6110 556192.0930 646.69

176

457769.1700

557221.9560

663.07

503

458530.9830

555800.9780

641.31

89

458304.1820 556191.8260 646.46

177

457737.2950

557283.3610

664.08

504

458531.6490

555799.7910

641.27

90

458303.2710 556191.7910 646.57

178

457727.7420

557300.9390

664.35

505

458522.7350

555794.1380

641.34

91

458302.7780 556191.5610 646.83

179

457717.5100

557319.0980

664.66

506

458517.6360

555792.1930

641.38

92

458274.7800 556257.0680 647.90

180

457716.4600

557318.8200

664.44

507

458514.2750

555792.7560

641.34

93

458273.9040 556256.8450 647.62

181

457714.9410

557318.0830

664.45

508

458519.2740

555796.6940

641.38

511

458489.7680

555843.1880

641.36

597

458006.0000

556838.0080

656.46

812

458511.6230

555760.0900

640.93

512

458488.9340

555842.2350

641.41

598

457978.7840

556885.2450

657.55

813

458514.2550

555770.8460

641.03

513

458487.9490

555845.2530

640.85

599

457979.3590

556886.2330

657.30

814

458515.4340

555778.5750

641.14

514

458487.1960

555844.7740

640.90

600

457979.6680

556886.6620

656.81

815

458518.7310

555783.4880

641.15

515

458485.8520

555844.0260

641.58

601

457980.0890

556886.8650

656.79

816

458526.1660

555787.9700

641.12

516

458465.7500

555877.5630

642.13

602

457980.5480

556887.1540

657.26

817

458535.5320

555794.9670

641.07

517

458466.2710

555878.1460

641.9)

603

457958.8280

556919.6580

658.20

818

458524.8520

555806.6920

641.33

518

458466.9620

555878.5440

641.30

604

457959.6800

556920.3180

657.86

819

458513.5880

555807.8200

641.53

519

458467.3850

555878.8180

641.32

605

457960.1990

556920.5680

657.38

820

458510.1860

555809.9030

641.49

520

458467.8220

555879.1290

641.76

606

457960.6450

556920.7090

657.39

821

458499.2180

555824.2690

641.53

521

458456.8970

555894.1970

642.48

607

457961.0460

556921.0390

657.86

822

458489.2000

555818.6100

641.28

522

458457.7710

555895.0870

642.03

608

457906.3590

557012.3510

659.76

823

458487.8440

555817.5960

641.42

523

458458.3470

555895.1470

641.52

609

457904.7180

557011.9660

659.71

824

458495.5510

555803.5550

641.28

524

458458.7410

555895.5170

641.55

610

457859.3000

557087.7580

660.70

825

458497.0700

5558042640

641.19

525

458458.9420

555896.1820

642.02

611

457860.1100

557088.5180

660.45

826

458501.3560

555793.1850

641.05

526

458413.4290

555998.7240

643.96

612

457860.4120

557088.9270

659.95

827

458499.7960

555792.3460

641.19

527

458409.2370

556000.1800

643.76

613

457860.8040

557089.1800

659.95

828

458500.9430

555785.4310

641.14

528

458408.3750

556000.8010

643.31

614

457861.1890

557089.6180

660.44

829

458502.6440

555785.0670

641.03

529

458407.9700

556000.5160

643.31

615

457800.9170

557182.5040

662.37

830

458501.0110

555774.0280

640.93

530

458407.5530

556000.2460

643.79

616

457801.8820

557183.1920

662.12

831

458502.6590

555773.7700

640.88

531

458406.6690

556000.0650

643.84

617

457802.1540

557183.7410

661.64

832

458498.9560

555764.5370

640.93

532

458355.8340

556107.5090

645.53

618

457802.4950

557184.1260

661.63

833

458500.2880

555763.6480

640.79

533

458356.6630

556107.9900

645.41

619

457802.8840

557184.4350

662.11

834

458495.8890

555753.7720

640.69

534

458357.1440

556108.3110

644.93

620

457777.3220

557225.3980

663.07

835

458494.3160

555753.7820

640.80

535

458357.5370

556108.4580

644.94

621

457778.2520

557225.8620

662.82

836

458482.7070

555734.4480

640.61

536

458358.0290

556108.6620

645.39

622

457778.6000

557226.2350

662.35

837

458483.7950

555733.1370

640.59

537

458314.0270

556195.2930

646.90

623

457778.9670

557226.5400

662.34

4032

457420.1841

557686.1272

669.74

538

458315.0390

556195.7230

646.73

624

457779.4100

557226.7690

662.80

4035

457419.9536

557692.9689

667.t

539

458315.4150

556196.1990

646.24

625

457755.6360

557271.4030

663.88

4038

457418.0336

557703.3330

664.86

540

458315.7460

556196.3720

646.26

626

457725.0600

557323.2410

664.64

4041

457415.3397

557710.7673

664.27

541

458316.4250

556196.4290

646.72

627

457725.8950

557323.9580

664.39

4044

457413.1575

557718.2868

663.87

542

458282.7110

556261.2110

647.87

628

457726.0910

557324.6430

663.92

4047

457411.5743

557725.5814

663.57

543

458283.5250

556261.8110

647.71

629

457726.5660

557324.8760

663.88

4050

457411.1149

557733.3940

663.42

544

458283.9330

556262.1170

647.22

630

457727.0350

557325.0850

664.35

4053

457411.0429

557740.2120

662.94

545

458284.2610

556262.4280

647.23

631

457702.6970

557361.2440

665.23

4056

457410.7271

557746.5232

662.77

546

458284.7860

556262.6510

647.70

632

457703.6330

557361.7360

664.97

4059

457409.9691

557751.2072

662.58

547

458203.5550

556425.6150

650.97

633

457703.9290

557362.3180

664.49

4060

457424.9975

557756.9257

662.56

548

458193.6130

556447.7100

651.02

634

457704.3920

557362.6780

664.49

4061

457426.3587

557749.9000

662.81

549

458193.0240

556447.6360

650.56

635

457704.8110

557362.9210

664.89

4062

457428.1858

557740.8864

662.92

550

458192.5790

556447.5060

650.55

636

457691.9640

557380.5030

665.52

4063

457430.0498

557731.7019

663.27

551

458192.1610

556447.2700

651.03

637

457658.6060

557445.9510

665.93

4064

457431.7978

557722.5297

663.53

552

458191.0680

556447.3430

651.20

638

457655.3430

557453.9170

665.72

4065

457433.4587

557715.6125

664.00

553

458166.7400

556496.3510

651.88

639

457655.7120

557454.8710

665.14

4066

457436.5658

557703.6061

665.10

554

458133.4400

556563.4940

652.88

640

457656.2030

557455.0110

665.16

4067

457430.0694

557803.7977

662.30

555

458133.2810

556563.8150

652.85

641

457656.6490

557455.2350

665.61

4068

457423.2914

557804.1635

662.35

556

458133.9850

556564.5960

652.67

642

457630.7580

557498.0750

666.23

4069

457436.2112

557693.9780

667.01

557

458134.5480

556564.9890

652.20

643

457631.2340

557499.1020

666.00

4070

457426.6755

557802.9932

662.35

558

458134.9380

556565.2450

652.17

644

457631.4890

557499.8980

665.53

4071

457436.0006

557684.1191

669.44

559

458135.4830

556565.5050

652.68

645

457631.9500

557500.2480

665.47

4072

457426.9881

557782.4950

662.63

560

458099.4690

556635.4190

653.89

646

457632.3600

557500.5100

665.95

4073

457423.2639

557782.3842

662.63

561

458100.3170

556636.1180

653.74

647

457611.7060

557534.8640

666.56

4074

457430.2246

557782.5922

662.49

562

458100.8480

556636.2040

653.26

648

457578.3380

557591.7230

667.60

4075

457455.9418

557679.4740

669..'

563

458101.2730

556636.6000

653.27

649

457578.9170

557592.5370

667.46

4076

457435.3682

557763.3640

662.73

564

458101.7190

556636.8030

653.73

650

457579.3860

557593.1220

666.97

4077

457428.1778

557760.6946

662.82

565

458058.8280

556722.7290

655.11

651

457579.8240

557593.2650

666.96

4078

457431.7890

557762.1069

662.82

566

458059.4300

556723.7410

655.03

652

457580.3050

557593.4510

667.42

4079

457424.1778

557758.4199

662.53

567

458059.6040

556724.3020

654.62

653

457543.7250

557648.5650

668.54

4080

457438.1765

557764.0897

663.03

568

458060.1200

556724.6610

654.53

654

457527.8700

557669.5360

668.40

4081

457413.3142

557757.5587

662.44

569

458060.5070

556724.9560

654.99

655

457503.1610

557690.1750

668.14

4082

457442.6757

557766.9400

662.21

570

458067.5830

556717.0800

655.17

656

457479.3850

557701.3020

667.81

4083

457454.0486

557687.2804

667.94

571

458067.6220

556739.2600

655.05

657

457472.1710

557707.3510

667.52

4084

457452.4864

557696.0188

666.14

574

458204.1870

556523.1790

652.11

658

457463.2850

557718.7470

666.55

4085

457452.7129

557752.5500

662.28

575

458250.9790

556449.1550

650.87

659

457456.2750

557728.6630

665.36

4086

457450.9838

557706.0040

664.78

576

458293.0550

556382.9250

649.74

660

457452.6280

557725.8190

665.43

4087

457448.0258

557749.2833

662.61

577

458332.4540

556320.7090

648.60

661

457459.7040

557712.6660

667.04

4088

457445.2338

557746.6596

662.95

578

458376.7360

556251.1970

647.21

662

457457.2110

557706.9260

667.44

4089

457439.1172

557741.7687

663.14

579

458360.6740

556218.7230

646.62

663

457471.0710

557717.8750

664.84

4090

457442.3272

557744.2794

663.11

580

458421.3000

556180.5910

645.85

664

457474.7620

557711.8350

665.48

4091

457448.4458

557725.0778

663.43

581

458406.5910

556146.1290

645.31

665

457481.3490

557705.5370

665.94

4092

457434.4560

557738.4250

663.11

582

458460.3620

556061.4600

644.12

666

457496.1490

557697.6270

666.68

4093

457425.8777

557734.7605

663.20

583

458411.3220

555994.5870

643.82

667

457508.7230

557689.5170

667.10

4094

457449.7692

557729.1374

663.44

584

458456.9570

555981.0970

64336

668

457524.8020

557676.9170

667.20

4095

457455.1784

557732.7322

663.45

586

458489.6330

555842.3970

641.44

669

457534.0030

557666.3080

667.32

4096

457452.4536

557731.0358

663.43

587

458025.8940

556804.4310

656.52

670

457453.9020

557706.2880

667.43

4097

457458.3653

557735.7607

663.00

588

458024.2680

556800.4330

655.97

671

457431.4790

557706.2200

667.10

4098

457425.9038

557734.7437

663.19

589

458023.6660

556800.5930

655.45

672

457427.2110

557694.8770

666.50

4099

457462.5336

557739.1488

662.77

S90

458023.3270

556800.3750

655.51

801

458562.6440

555829.0680

640.89

4100

457468.8988

557715.3041

664.41

591

458022.7880

556800.0870

656.00

802

458553.8220

555816.5020

640.92

4101

457469.3671

557743.1869

662.61

592

458022.0670

556799.5040

656.18

803

458542.9820

555802.1960

640.97

4102

457474.1540

557718.5464

663.64

593

458004.1670

556836.4700

656.71

804

458538.1550

555796.6820

641.10

4103

457481.7892

557721.6110

663.12

594

458004.7870

556836.9200

656.53

809

458492.5350

555725.7950

640.57

4104

457490.0507

557713.7281

664.77

595

458005.1500

556837.4770

656.03

810

458500.9020

555738.9360

640.68

4105

457490.3588

557724.2080

662.92

596

458005.5160

556837.6400

656.02

811

458506.9870

555749.9290

640.82

4106

457484.4031

557712.2016

664.96

•107

457479.0272

557709.9392

665.02

4294

457597.4482

557526.6909

666.44

4442

457711.2913

557340.4275

664.62

•108

457475.4810

557707.1044

664.96

4295

457571.5352

557577.4144

667.21

4443

457693.9635

557359.8342

665.10

• 109

457466.2426

557713.6834

664.19

4296

457585.6641

557552.7379

666.86

4444

457709.6360

557339.2428

664.64

• 110

457472.6148

557705.0772

664.83

4297

457599.3368

557527.6144

666.49

4445

457690.8709

557357.2614

665.23

• 111

457463.4837

557712.1721

664.20

4298

457572.9255

557578.1915

667.19

4446

457702.2026

557333.7500

664.64

H12

457470.2132

557703.6763

664.63

4299

457586.7139

557553.3337

666.80

4447

457688.1072

557354.3276

665.07

nu

457460.7067

557710.4409

664.52

4300

457600.7659

557528.5101

666.36

4448

457697.0374

557330.2918

664.54

1114

457468.0104

557702.3741

665.20

4301

457574.6475

557579.0924

667.13

4449

457683.5212

557352.6919

665.02

1115

457468.8484

557689.1281

666.70

4302

457588.3573

557554.1522

666.68

4450

457715.8626

557302.6387

664.40

1116

457471.0624

557679.8954

668.21

4303

457602.0247

557529.2919

666.33

4451

457746.8192

557245.9098

663.52

ni7

457473.7637

557690.5282

666.35

4304

457577.2853

557580.6183

667.20

4452

457720.1012

557304.4425

664.42

1118

457476.5130

557681.2859

667.69

4305

457591.2722

557556.0147

666.70

4453

457733.2470

557278.1557

663.95

1119

457476.8680

557691.5424

665.78

4306

457604.2469

557530.4041

66627

4454

457752.4550

557249.0071

663.65

1120

457480.9404

557680.5209

666.78

4307

457581.9710

557583.5052

667.30

4455

457723.7134

557306.5349

664.32

1121

457480.1797

557692.9514

665.89

4308

457596.0881

557559.5667

666.68

4456

457736.5051

557280.4048

663.89

1122

457484.7007

557680.5863

667.07

4309

457610.2206

557534.8941

666.24

4457

457758.0429

557251.6474

663.45

1123

457483.0030

557693.8113

666.17

4310

457587.1410

557586.4170

667.26

4458

457727.5003

557308.6474

664.16

1124

457488.1587

557680.5607

667.46

4311

457602.1060

557563.0882

666.59

4459

457742.2650

557284.2538

663.88

1125

457487.2331

557694.5899

666.57

4312

457615.6912

557537.8855

666.32

4460

457760.2500

557252.8283

663.29

1126

457491.8281

557680.2197

667.61

4313

457606.1446

557591.7397

667.30

4461

457729.7797

557309.5506

664.11

1127

457494.6124

557695.8020

665.88

4314

457610.2420

557568.9600

667.32

4462

457743.7713

557285.5553

663.83

1128

457496.5182

5576802560

667.81

4315

457622.3611

557588.9527

667.29

4463

457761.7915

557253.8610

663.32

1129

457498.1262

557696.9558

665.71

4316

457603.3883

557579.4378

667.35

4464

457731.2607

557310.3293

664.14

1130

457500.7871

557679.2094

668.07

4317

457620.3660

557577.1106

667.34

4465

457745.0365

557286.2447

663.84

1131

457361.1190

557570.0776

670.58

4318

457612.2475

557581.3231

667.31

4466

457762.8705

557254.6665

663.36

1132

457349.7930

557560.1162

670.48

4319

457631.4218

557513.5373

666.06

4467

457732.6623

557310.8106

664.14

1133

457336.9094

557570.5034

671.01

4320

457644.0398

557490.9017

665.81

4468

457746.2958

557287.0731

663.85

113‘

457348.4604

557580.4718

670.53

4321

457657.4494

557466.5301

665.56

4469

457764.1421

557255.6055

663.45

1135

457470.8083

557665.0933

668.91

4322

457626.4994

557509.9306

666.07

4470

457735.0905

557311.9395

664.09

1137

457476.3738

557663.8772

669.03

4323

457639.6347

557487.5429

665.86

4471

457747.7531

557288.1076

663.80

1139

457482.2738

557662.7976

668.25

4324

457652.1560

557463.2343

665.62

4472

457765.7064

557256.6279

663.42

1140

457474.4805

557645.2188

668.94

4325

457621.8235

557506.5483

666.04

4473

457738.5500

557313.9678

664.06

1141

457486.5940

557662.8886

668.45

4326

457632.2736

557482.9926

665.91

4474

457752.4340

557291.9274

663.72

1142

457477.6914

557642.8874

668.93

4327

457643.8269

557459.5081

665.77

4475

457769.7536

557259.3424

663.37

4144

457489.7563

557663.3434

668.58

4328

457616.2878

557503.5821

666.06

4476

457742.4807

557316.5266

664.05

4145

457481.3166

557640.6956

668.80

4329

457629.2589

557480.8110

665.90

4477

457757.2594

557296.0657

663.68

4147

457493.9791

557664.2046

668.51

4330

457641.6929

557458.3623

665.79

4478

457773.6554

557261.3426

663.33

4148

457484.9073

557638.8720

668.81

4331

457614.8479

557502.6736

666.09

4479

457793.4130

557232.4590

662.81

4150

457502.5503

557665.7063

668.40

4332

457627.8402

557479.9465

666.01

4480

457808.7140

557206.9502

662.19

4151

457489.1187

557636.0757

668.63

4333

457640.1808

557457.5965

665.90

4481

457822.0365

557180.6371

661.82

4250

457480.6722

557666.9954

668.61

4334

457613.3399

557501.9186

666.08

4482

457789.6965

557230.3077

662.79

4252

457483.9473

557657.7590

668.60

4335

457626.6478

557479.3213

666.10

4483

457805.1214

557204.3620

662.26

4253

457494.3124

557650.7234

668.63

4336

457638.6295

557456.7421

666.00

4484

457816.1053

557177.2785

661.88

4254

457493.2502

557649.1580

668.66

4337

457610.9569

557500.3621

666.31

4485

457786.6459

557228.3327

662.76

4255

457495.7850

557652.2587

668.63

4338

457623.8056

557477.6137

666.35

4486

457800.4740

557201.4564

662.25

4256

457516.9588

557656.6602

668.46

4339

457636.5928

557455.7230

666.06

4487

457813.0188

557175.7304

661.90

4257

457514.0789

557652.0585

668.52

4340

457606.9176

557497.6409

666.43

4488

457784.3485

557226.9234

662.75

4258

457510.7175

557647.9338

668.76

4341

457619.5831

557474.8665

666.52

4489

457797.4585

557199.3405

662.30

4259

457507.7070

557644.1844

668.39

4342

457632.2354

557453.2757

666.18

4490

457809.9830

557174.1411

661.96

4260

457506.4998

557642.6602

668.54

4343

457601.8530 •

557494.2083

666.49

4491

457782.4231

557225.9652

662.75

4261

457505.5111

557641.1036

668.53

4344

457614.8022

557471.2984

666.67

4492

457795.1653

557198.0959

662.33

4261

157503.0207

557637.6694

668.38

4345

457625.8228

557449.0374

666.40

4493

457808.2296

557173.1638

661.93

4263

457500.3006

557633.7614

668.33

4411

457496.0816

557674.1028

668.09

4494

457780.8430

557225.3137

662.79

4264

457497.5967

557629.4971

668.31

4412

457639.9247

557423.7576

666.12

4495

457793.9859

557197.3819

662.33

4265

457541.9988

557641.0398

668.03

4413

457655.3646

557395.4634

665.74

4496

457806.8920

557172.3198

661.98

4266

457564.3341

557624.3256

667.59

4414

457639.8084

557423.7610

666.13

4497

457779.4371

557224.6301

662.80

4267

457538.8316

557636.2260

668.10

4415

457659.9735

557397.6508

665.86

4498

457792.4644

557196.5106

662.29

4268

457558.9923

557618.4372

667.58

4416

457644.5114

557426.3792

666.20

4499

457805.1162

557171.4654

661.95

4269

457534.6728

557630.5590

668.23

4417

457662.7804

557399.4705

665.99

4500

457777.0304

557222.9089

662.76

4270

457555.3829

557614.6902

667.64

4418

457647.5880

557427.5587

666.26

4501

4577902663

557195.2488

662.42

4271

457532.5117

557627.2581

668.14

4419

457664.9274

557400.9502

665.88

4502

457803.1507

557170.5570

662.04

4272

457553.4735

557612.8944

667.76

4420

457649.6430

557428.4448

666.18

4503

457773.5270

557220.2674

663.05

4273

457531.7403

557625.8140

668.10

4421

457666.5287

557401.7309

665.83

4504

457787.0447

557193.2965

662.67

4274

457552.1223

557611.3987

667.81

4422

457652.1989

557428.9237

666.10

4505

457799.7430

557168.7180

662.20

4275

457530.6092

557624.5149

668.17

4423

457668.1037

557402.8983

665.75

4506

457769.3572

557217.6314

662.99

4276

457551.1480

557610.2703

667.85

4424

457654.0856

557429.5668

666.02

4507

457784.9135

557191.3424

662.62

4277

457528.5567

557621.9061

668.14

4425

457670.5965

557404.4569

665.75

4508

457795.7862

557166.5333

662.27

4278

457549.4377

557608.3835

667.91

4426

457656.2856

557430.5784

665.99

4509

457765.1111

557214.8737

662.98

4279

457525.7630

557617.5096

668.04

4427

457673.5467

557406.7680

665.71

4510

457780.4100

557188.1677

662.60

4280

457546.4114

557604.8086

667.89

4428

457660.3475

557432.3885

665.85

4511

457792.1601

557164.8203

662.18

4281

457521.7711

557611.7531

667.94

4429

457677.5451

557409.3727

665.67

4512

457845.9476

557106.8794

660.90

4282

457542.0317

557599.5700

667.76

4430

457664.6929

557435.2311

665.74

4513

457828.0536

557143.7289

661.50

4283

457555.6884

557569.7928

667.17

4431

457709.6900

557375.2145

665.19

4514

457848.2656

557108.4258

660.87

4284

457566.7194

557542.0908

666.91

4432

457726.5938

557351.1419

664.55

4515

457832.4091

557146.3277

661.44

4285

457579.5148

557518.0165

666.69

4433

457707.0559

557371.7037

665.20

4516

457852.8326

557112.2054

660.87

4286

457561.5740

557572.2989

667.33

4434

457720.7227

557347.0196

664.59

4517

457837.8942

557148.7357

661.39

4287

457572.6120

557545.4069

667.01

4435

457703.1742

557367.5033

665.13

4518

457857.6844

557115.2857

660.83

4288

457587.1087

557520.8512

666.69

4436

457715.3531

557343.3869

664.61

4519

457872.8820

557091.0869

660.41

4289

457566.8999

557575.0884

667.29

4437

457698.0183

557363.5301

665.14

4520

457889.8067

557062.2620

659.98

4290

457578.5994

557548.3456

666.95

4438

457713.4220

557342.1564

664.61

4521

457867.5592

557086.1828

660.42

4291

457593.8437

557524.3311

666.61

4439

457697.0971

557362.5646

665.09

4522

457883.5994

557057.4022

660.04

4292

457569.5081

557576.5045

667.24

4440

457712.5500

557341.2874

664.60

4523

457862.5320

557082.5457

660.49

4-W

om

557551.3381

666.74

4441

457696.2332

557361.6579

665.07

4524

457877.6829

557054.3004

660.12

♦525

457859.7464

557080.9247

660.48

4608

458001.8554

556846.8594

656.61

4739

458137.0203

556582.5015

653.11

♦526

457875.8931

557053.3961

660.17

4609

457988.6403

556882.9783

657.22

4740

458125.9073

556598.3379

653.26

♦527

457858.4674

557080.0998

660.46

4610

458005.4624

556848.8558

656.62

4741

458109.8714

556623.9738

653.67

♦528

457874.3813

557052.2386

660.14

4611

458027.2852

556821.5649

656.39

4742

458135.0823

556581.1012

653.04

♦529

457857.1130

557079.2084

660.50

4612

458022.0556

556817.3944

656.39

4743

458124.5839

556596.5388

653.23

4530

457872.9172

557051.3268

660.19

4613

458027.1526

556802.7499

656.48

4744

458108.3373

556622.9113

653.60

4531

457855.2322

557077.6576

660.54

4614

458041.3032

556795.8443

655.82

4745

458132.8010

556579.8588

653.14

4532

457871.1570

557050.3979

660.28

4615

458058.1509

556767.9131

655.17

4746

458122.3977

556594.5456

653.25

4533

457853.2936

557075.9624

660.62

4616

458034.2404

556790.5357

655.83

4747

458106.3398

556621.4905

653.63

4534

457867.8696

557048.2953

660.42

4617

458053.3916

556764.4512

655.27

4748

458128.6260

556577.3676

653.05

4535

457851.7472

557074.9951

660.69

4618

458020.0328

556811.9462

656.37

4749

458119.2667

556591.5975

653.06

4536

457863.4990

557045.5067

660.51

4619

458016.8292

556810.4609

656.38

4750

458102.8670

556619.3460

653.42

4537

457846.9684

557071.5517

660.79

4620

458028.6963

556786.6100

655.99

4751

458115.2485

556569.3228

653.08

4538

457874.9733

557011.8808

659.85

4621

458047.1229

556761.2858

655.37

4752

458107.8099

556583.0159

653.25

4539

457879.8505

557014.3235

660.08

4622

458026.2140

556784.9761

655.81

4753

458093.0716

556611.7085

653.47

4540

457884.0210

557016.3355

660.12

4623

458043.6866

556759.5802

655.37

4754

458132.5905

556576.6559

653.27

4541

457887.0969

557017.7992

660.00

4624

458015.2222

556809.7469

656.32

4755

458138.1579

556531.4802

652.33

4542

457888.3910

557018.7505

660.00

4625

458043.7418

556759.5800

655.39

4756

458152.9239

556495.1670

651.78

4543

457890.0300

557019.6458

659.87

4626

458041.7072

556758.4987

655.40

4757

458171.4455

556460.4028

651.37

4544

457891.4517

557020.5270

659.82

4627

458015.2303

556809.7482

656.34

4758

458143.8453

556534.0630

652.37

4545

457893.7357

557022.0266

659.84

4628

458013.8544

556809.1263

656.34

4759

458158.5530

556496.9408

651.81

4546

457898.2308

557024.3457

659.71

4629

458024.7022

556783.9694

655.94

4760

458176.6042

556462.9174

651.45

4547

457902.5231

557026.5089

659.59

4630

458040.4743

556757.2857

655.32

4761

458149.8565

556535.8027

652.48

4548

457895.5719

556981.5442

659.47

4631

458012.3184

556808.3815

656.27

4762

458162.2287

556499.1107

651.86

4549

457913.5865

556951.2917

658.99

4632

458023.6252

556783.1975

655.89

4763

458176.6181

556462.9235

651.46

4550

457899.8259

556984.6641

659.56

4633

458038.6839

556756.3698

655.46

4764

458153.5788

556536.8342

652.47

4551

457919.7432

556954.1963

659.06

4634

458009.5990

556806.5426

656.27

4765

458163.9897

556499.9785

651.85

4552

457902.2768

556986.1499

659.59

4635

458021.3101

556781.3900

655.94

4766

458180.1245

556464.8227

651.3

4553

457923.0571

556956.0448

658.99

4636

458036.5670

556755.2747

655.53

4767

458155.2980

556537.1452

652.51

4554

457906.5375

556988.9040

659.37

4637

458005.4180

556803.4510

656.39

4768

458165.3496

556500.7111

651.78

4555

457925.8200

556957.5188

658.92

4638

458016.9627

556778.2260

656.02

4769

458183.1526

556466.0607

651.13

4556

457908.7824

556990.3976

659.42

4639

458032.7341

556752.8118

655.53

4770

458156.8936

556537.5435

652.62

4557

457927.8740

556958.3229

658.96

4640

458012.3368

556775.1085

656.01

4771

458166.5457

556501.2536

651.84

4558

457909.6633

556991.0437

659.40

4641

458028.4951

556750.6191

655.62

4772

458181.5432

556465.2247

651.36

4559

457929.0931

556958.9495

658.95

4642

457995.7486

556792.9822

656.71

4773

458159.9642

556538.5251

652.63

4560

457943.4859

556932.4779

658.39

4645

458034.5606

556720.3412

655.18

4774

458169.7341

556502.9820

652.14

4561

457910.6394

556991.7899

659.40

4646

458041.3877

556720.6794

655.49

4775

458184.4754

556466.8110

651.35

4562

457930.3643

556959.5398

659.01

4647

458043.6898

556726.5404

655.41

4776

458164.3191

556540.2739

652.50

4563

457944.6656

556933.1442

658.39

4648

458048.7535

556729.5927

655.26

4777

458177.8445

556506.0146

652.47

4564

457942.3299

556931.9057

658.35

4649

458050.7895

556730.6948

655.27

4778

458186.8442

556468.0542

651.40

4565

457913.7799

556994.0124

659.36

4650

458052.4088

556731.8299

654.97

4779

458166.7719

556541.9190

652.73

4566

457932.4327

556960.6318

658.97

4651

458053.8350

556732.4662

654.97

4780

458185.4844

556511.1750

652.03

4567

457946.4730

556934.7194

658.31

4652

458057.3319

556734.7862

654.92

4781

458190.1759

556470.2577

651.43

4568

457918.1476

556997.0387

659.32

4653

458062.9292

556738.1084

654.92

4782

4581952636

556474.4340

651.43

4569

457937.0321

556963.5311

658.90

4654

458067.4381

556739.2091

655.03

4783

458197.4499

556475.8580

651.50

4570

457951.0799

556937.9623

658.24

4701

458047.5077

556714.2387

655.21

4784

458224.9167

556432.0124

650.97

4571

457922.4985

557000.5868

659.29

4702

458048.3867

556711.9974

655.15

4785

458216.9208

556446.0619

650.81

4572

457941.8691

556966.3537

658.87

4703

458045.8655

556710.9486

655.41

4786

458236.4905

556411.1298

650.13

4573

457956.1012

556941.4764

658.24

4704

458073.0478

556648.6428

654.00

4787

458252.1646

556383.3724

649.75

4574

457940.0142

556930.4671

658.40

4705

458062.8619

556676.1099

654.48

4788

458210.8122

556442.3443

650.86

4575

457936.5959

556928.2790

658.58

4706

458080.4948

556652.4261

653.98

4789

458230.3361

556406.3125

650.3 J

4576

457932.8502

556925.4880

658.57

4707

458068.6150

556679.3741

654.48

4790

458235.6287

556374.4051

649Z

4577

457929.6276

556923.0148

658.51

4708

458085.6218

556655.1978

653.89

4791

458205.3234

556438.6928

650.77

4578

457953.1029

556859.3832

657.44

4709

458073.5531

556681.4370

654.34

4792

458224.4110

556401.8053

650.25

4579

457945.7161

556890.1680

657.82

4710

458087.8266

556656.2040

653.92

4793

458201.2220

556436.3898

650.89

4580

457959.4531

556862.7822

657.25

4711

458075.9011

556682.8404

654.39

4794

458219.4206

556398.7058

650.23

4581

457978.6599

556833.4773

656.75

4712

458089.9290

556657.9589

654.02

4795

458233.1621

556373.2348

649.66

4582

457949.9689

556892.0453

657.97

4713

458077.1006

556683.5287

65420

4796

458199.4327

556435.7080

650.73

4583

457966.0875

556866.6133

657.34

4714

458091.2437

556658.8916

654.02

4797

458218.3375

556397.8876

650.26

4584

457983.9113

556836.1623

656.76

4715

458078.5210

556684.1713

654.19

4798

458231.7864

556372.4861

649.54

4585

457954.1988

556893.8764

657.81

4716

458093.3247

556659.8726

654.12

4799

458197.9300

556435.0832

650.60

4586

457969.1064

556868.6440

657.43

4717

458080.3810

556685.5238

65421

4800

458217.0931

556397.0228

649.92

4587

457987.9708

556838.4060

656.74

4718

458097.2930

556661.7041

654.14

4801

458230.5175

556371.7075

649.34

4588

457958.9861

556896.1505

657.74

4719

458084.3367

556687.1415

654.26

4802

458196.6964

556434.5476

650.72

4589

457971.9663

556870.5590

657.35

4720

458101.0683

556663.3869

65421

4803

458215.6972

556396.1269

650.13

4590

457992.0366

556840.6725

656.78

4721

458088.8651

556689.3679

654.39

4804

458229.0175

556370.8694

649.54

4591

457961.0247

556897.2377

657.76

4722

458087.9910

556647.2869

653.96

4805

458194.8457

556433.7614

650.75

4592

457974.6679

556872.1313

657.37

4723

458116.0445

556662.5512

653.96

4806

458211.4954

556393.7195

649.96

4593

457992.3100

556840.7534

656.65

4724

458159.3395

556594.0956

653.37

4807

458223.5834

556368.1372

649.42

4594

457962.5119

556897.9316

657.81

4725

458125.9113

556634.2204

653.52

4808

458190.4484

556431.4792

650.90

4595

457976.3112

556873.1720

657.26

4726

458140.8306

556611.1036

653.21

4809

458207.5899

556391.4751

650.14

4596

457994.9024

556842.5517

656.72

4727

458155.1052

556593.5347

653.19

4810

458218.4995

556365.1596

649.45

4597

457963.8399

556898.4276

657.85

4728

458121.3160

556631.6571

653.48

4811

458186.0123

556429.1498

650.81

4598

457977.5240

556874.0160

657.27

4729

458137.1061

556607.3713

65328

4812

458203.4806

556389.7241

650.06

4599

457993.4021

556841.5503

656.64

4730

458148.3396

556588.9952

653.11

4813

458215.4484

556363.8427

649.55

4600

457966.1996

556899.8481

657.79

4731

458117.0872

556628.8926

653.60

4820

458250.0413

556297.3005

648.39

4601

457980.2920

556876.1571

657.26

4732

458131.2687

556602.9553

653.30

4821

458229.7436

556333.9954

649.01

4602

457996.2307

556843.3401

656.68

4733

458140.7233

556584.5828

653.13

4822

458254.6028

556300.1291

648.28

4603

457969.5965

556901.9693

657.75

4734

458113.4991

556626.3620

653.61

4823

458233.4679

556335.8034

649.15

4604

4579842032

556879.4924

657.25

4735

458128.5454

556600.6485

653.48

4824

458259.7007

556301.9985

648.42

4605

457997.8900

556844.3814

656.72

4736

458111.0571

556624.8124

653.62

4825

458241.6799

556339.8570

649.25

4606

457973.6463

556904.6740

657.66

4737

458127.3472

556599.6369

653.45

4826

458261.1465

556302.7365

648.28

4607

457988.6482

556883.0017

657.25

4738

458138.9001

556583.6945

653.16

4827

458243.6058

556340.7531

648.97

1828

458262.5398

556303.2851

648.17

4911

458370.5689

556044.7403

645.04

5016

458474.0551

555832.4326

641.66

1829

458244.9102

556341.3901

648.84

4912

458381.0506

556015.3837

644.59

5017

458474.5508

555831.0708

641.69

1830

458264.2851

556304.1061

648.24

4913

458383.8087

556017.2182

644.60

5018

458480.4361

555819.9014

641.50

1831

458246.1708

556341.9242

648.91

4914

458372.1742

556045.3170

645.02

5019

458483.1666

555820.7117

641.30

1832

458266.2091

556304.9431

648.33

4915

458385.0782

556018.2400

644.53

5020

458485.7221

555821.5135

641.16

1833

458248.3666

556343.0798

648.88

4916

458373.9743

556046.0458

645.11

5021

458490.0665

555807.6733

641.03

1834

458270.7394

556307.7529

648.29

4917

458386.4108

556018.9354

644.61

5022

458487.9752

555806.8312

641.12

1835

458253.6588

556345.7962

649.16

4918

458376.3610

556047.1411

644.97

5023

458485.5655

555805.7836

641.21

1836

458275.6504

556311.8952

648.33

4919

458390.9417

556020.9491

644.37

5024

458482.9368

555805.6087

641.39

1837

458257.8027

556348.6992

649.07

4920

458379.9740

556049.6538

644.80

5025

458479.3891

555804.8212

641.26

1838

458271.1417

556358.9901

649.43

4921

458396.0087

556024.1224

644.16

5026

458498.2815

555786.9220

640.81

1839

458298.7338

556283.2349

647.81

4922

458383.8429

556053.2141

644.76

5027

458495.9625

555785.8536

640.90

1840

458288.9738

556277.5841

647.76

4923

458401.3634

556027.0406

644.15

5028

458494.5620

555785.2018

641.02

1841

458281.3488

556273.6202

647.91

4930

458297.6722

556046.3013

646.08

5029

458489.1939

555783.5043

640.83

1842

458279.7595

556272.6438

647.81

4935

458381.9012

555991.2956

645.18

5030

458492.4711

555784.3345

640.90

1843

458278.5534

556271.9220

647.75

4936

458380.8678

555989.8844

645.47

5031

458493.3892

555774.3906

640.83

1844

458277.0120

556271.0416

647.74

4937

458396.9814

555948.3811

643.45

5032

458494.8650

555771.2910

640.78

«45

458274.9971

556270.0091

647.95

4938

458381.8328

555981.1805

644.01

5033

458498.1502

555764.3898

640.78

1846

458269.4971

556267.5970

648.01

4939

458388.2874

555984.5361

644.01

5034

458503.2171

555774.8120

640.87

1847

458265.0242

556265.8839

648.07

4940

458404.9766

555952.1652

643.45

5035

458499.8916

555762.6326

641.96

1848

458282.5190

556220.6169

647.47

4941

458395.2771

555987.8128

644.08

5036

458507.4417

555771.6752

640.91

1849

458299.8863

556183.1909

646.97

4942

458412.1176

555956.1397

643.52

5037

458499.5795

555760.5476

640.97

1850

458308.7183

556155.2444

646.57

4943

458396.8889

555988.8402

643.99

5038

458512.4419

555774.6981

640.94

4851

458287.8894

556222.6146

647.40

4944

458413.8684

555956.8377

643.47

5039

458501.7211

555757.8405

640.85

4852

458304.9850

556185.5477

646.87

4945

458398.3251

555989.5671

644.01

5040

458503.0885

555761.9400

640.89

4853

458314.0585

556156.6800

646.52

4946

458415.9676

555957.2881

643.41

5041

458501.4192

555767.3386

640.93

4854

458292.9772

556224.6038

647.31

4947

458400.0948

555990.2099

644.00

5042

458521.4891

555786.3794

641.02

485.

458310.8167

556188.3246

646.80

4948

458417.5303

555958.1965

643.46

5043

458520.0183

555787.0836

640.94

4856

458320.7749

556157.4959

646.32

4949

458401.9034

555991.2105

643.96

5044

458518.9387

555787.6742

640.98

4857

458296.6463

556226.3049

647.41

4950

458420.8486

555959.8375

643.32

5045

458524.2037

555784.5024

640.96

4858

458314.1731

556190.3938

646.95

4951

458407.4943

555993.0462

643.77

5046

458525.6234

555782.5242

640.76

4859

458298.5796

556226.9564

647.29

4952

458426.3521

555963.0067

643.09

5047

458529.0072

555781.0876

640.59

4860

458315.7859

556191.0271

646.66

4953

458417.0168

555996.6064

643.64

5048

458531.2114

555779.7292

640.37

4861

458323.3762

556157.6876

646.30

4954

458433.0574

555967.6890

643.26

5049

458541.1385

555793.2612

640.47

4862

458300.1669

556227.5986

647.19

4955

458457.1297

555980.9374

643.35

5050

458543.5296

555783.8173

640.48

4863

458317.0631

556191.8803

646.68

4956

458448.0316

555939.2505

642.74

5051

458542.1483

555783.3374

640.70

4864

458325.2526

556157.9452

646.27

4957

458439.5339

555933.7237

642.56

5052

458484.2570

555741.6216

640.54

4865

458301.5939

556228.5442

647.17

4958

458432.0028

555929.7938

643.05

5053

458486.9229

555739.9439

640.53

4866

458318.5791

556192.7547

646.73

4959

458430.3406

555929.0553

643.02

5054

458489.2729

555738.3359

640.53

4867

458327.1681

556158.0097

646.33

4960

458428.4567

555928.1331

643.10

5055

458492.1011

555736.2909

640.59

4868

458304.6404

556230.3091

647.35

4961

458426.6684

555927.4448

643.12

5056

458495.1917

555734.2291

640.50

4869

458321.7513

556194.3349

646.77

4962

458424.6816

555926.4044

643.08

5057

458498.2512

555731.2418

640.36

4870

458329.4959

556158.3777

646.36

4963

458420.5246

555924.0684

643.06

5058

458501.7543

555728.3993

640.20

4871

458308.0775

556232.3313

647.23

4964

458414.7966

555920.3666

643.03

5059

458481.0401

555736.3661

640.53

4872

458328.0556

556196.5055

646.62

4965

458432.2691

555886.3915

642.46

5060

458478.3367

555732.0992

640.53

4873

458336.0512

556159.7400

646.20

4966

458450.0216

555855.2109

641.90

5061

458477.0532

555729.8943

640.68

4874

458311.7914

556234.4110

647.21

4967

458432.3244

555886.4039

642.45

5062

458477.9240

555729.2460

640.68

4875

458335.8626

556202.0243

646.69

4968

458456.5313

555859.7984

642.05

5063

458479.6075

555728.4596

640.54

4876

458343.7614

556162.2068

646.18

4969

458437.0323

555888.6768

642.51

5064

458482.2530

555726.6126

640.46

4877

458348.4968

556140.3905

645.97

4970

458461.1904

555863.5498

642.07

5065

458484.9040

555724.8592

640.52

4878

458364.2308

556108.4911

645.24

4971

458443.0392

555891.8853

642.72

5066

458487.3798

555723.1328

640.29

487

158377.8393

556081.6835

644.89

4972

458463.7477

555865.2231

641.79

5067

458491.7025

555720.6871

640.36

4880

458343.1805

556138.0611

645.83

4973

458444.8474

555892.8763

642.64

5068

458496.2411

555717.5134

639.98

4881

458356.9886

556104.4933

645.50

4974

458465.0512

555866.3069

641.72

5069

458472.2682

555698.6628

640.20

4882

458369.0689

556077.4772

644.93

4975

458446.4135

555893.9406

642.50

5070

458469.5853

555700.3218

640.34

4883

458337.9699

556135.7953

646.04

4976

458466.3663

555867.2809

641.81

5071

458466.8285

555701.6033

640.30

4884

458351.0789

556101.4591

645.59

4977

458447.8402

555894.5939

642.59

5072

458463.1397

555704.0921

640.60

4885

458360.8275

556073.4218

645.39

4978

458450.1896

555895.9492

642.56

5073

458462.0196

555704.5441

640.48

4886

458333.8099

556134.7176

646.16

4979

458469.0020

555870.7926

641.76

5074

458498.1885

555757.6634

640.81

4887

458348.3839

556100.4159

645.71

4980

458453.8107

555898.0009

642.31

5075

458516.1232

555758.5156

640.54

4888

458331.5520

556134.3587

646.16

4981

458473.1012

555875.2244

641.83

5076

458523.5012

555768.8869

640.70

4889

458358.8520

556072.6218

645.37

4982

458458.2826

555901.2290

642.08

5077

458518.8645

555762.3266

640.53

4890

458329.5991

556134.2336

646.01

4983

458477.1856

555879.2550

641.70

5078

458518.7348

555730.5085

639.77

4891

458347.0251

556099.8042

645.76

4984

458462.1412

555904.1610

642.12

5079

458517.1733

555764.4243

640.68

4892

458357.3246

556071.9677

645.39

4985

458482.0657

555883.8809

641.77

5080

458525.0492

555751.2987

643.67

4893

458327.6315

556133.9156

646.06

4986

458509.6956

555861.9000

641.51

5081

458542.5688

555753.0006

643.88

4894

458345.3228

556099.1993

645.83

4987

458468.5099

555846.9727

641.95

5082

458526.9093

555730.7699

644.76

4895

458355.4726

556071.0496

645.34

4988

458370.1250

555812.0420

642.22

5101

458586.3980

555893.6611

642.76

4896

458353.4374

556070.2073

645.44

5001

458475.2164

555849.1598

641.57

5102

458581.1212

555887.1780

642.81

4897

458342.3025

556097.9972

645.78

5002

458473.3427

555848.7705

641.59

5103

458572.3227

555894.3471

643.19

4898

458322.0727

556131.5663

646.21

5003

458471.5343

555848.0888

641.61

5104

458590.7964

555896.7959

641.43

4899

458348.3334

556068.1176

645.42

5004

458468.6013

555846.9771

641.87

5105

458606.0873

555885.8868

641.09

4900

458336.5921

556094.6211

645.61

5005

458510.0058

555861.4363

641.50

5106

458594.7066

555893.4217

641.44

4901

458317.8104

556129.1271

646.16

5006

458474.5577

555829.7793

641.59

5107

458602.9472

555887.6464

641.30

4902

458341.9232

556064.7610

645.23

5007

458477.6334

555820.9234

641.59

5108

458592.0090

555892.1604

641.39

4903

458327.8520

556089.5369

645.49

5008

458454.0104

555839.6696

641.93

5109

458600.0748

555889.7593

641.14

4904

458312.4824

556125.7992

646.23

5009

458459.2858

555824.6774

641.91

5110

458593.1496

555891.4052

641.41

4905

458354.6549

556037.4702

645.02

5010

458449.2589

555821.1298

641.95

5111

458591.6921

555889.5472

641.41

4906

458365.3217

556013.9244

644.61

5011

458451.9661

555813.2335

641.82

5112

458584.0526

555879.7300

641.42

4907

458362.6210

556041.1793

644.99

5012

458428.8091

555804.9834

641.92

5113

458567.9444

555893.2579

641.19

4908

458370.4574

556017.7897

644.85

5013

458432.7651

555795.3252

641.47

5114

458589.2336

555875.7027

641.11

4909

458368.0303

556043.5281

644.93

5014

458478.5275

555814.7103

641.59

5115

458563.0587

555891.0907

641.08

4010

458376 2196

556014.2012

644.81

5015

458473.7784

555832.3350

641.63

5116

458591.6392

555873.1602

641.24

5117

458594.2579

555870.7614

641.04

5118

458557.8004

555901.1195

641.11

5119

458576.4543

555869.2290

641.12

5120

458527.0969

555952.4920

642.16

5121

458525.7976

555961.9469

642.23

5122

458512.9969

555979.2483

642.68

5123

458556.6260

555841.0008

641.05

5124

458558.8581

555839.5788

640.95

5125

458560.2459

555838.3838

641.06

5126

458562.8898

555836.4195

641.12

5127

458566.0278

555834.3459

640.94

5128

458568.3454

555832.7425

640.60

5129

458573.0451

555829.1847

640.35

5130

458537.2710

555898.6257

641.23

5131

458543.8734

555888.2758

641.06

5132

458530.0181

555890.7855

641.26

5133

458536.5312

555882.8903

641.17

5134

458523.4055

555885.0891

641.38

5135

458530.3321

555875.7217

641.18

5136

458516.0728

555879.0457

641.29

5137

458522.8743

555868.9958

641.23

5138

458507.6874

555872.3816

641.31

5139

458514.8485

555862.2377

641.06

5140

458499.9613

555865.3850

641.38

5141

458507.7335

555856.9041

641.22

5142

458492.7107

555859.9175

641.47

5143

458498.3241

555851.5438

641.43

5144

458485.9289

555855.6223

641.49

5145

458492.4594

555848.1181

641.40

5146

458478.0115

555851.4226

641.50

5147

458485.6585

555844.7532

641.27

5148

458481.4223

555842.1256

641.41

5149

458490.8932

555823.8072

641.02

5150

458496.0742

555801.4646

640.94

5151

458497.1895

555827.7644

640.88

5152

458501.3609

555805.2471

640.59

5153

458501.3387

555831.1652

641.01

5154

458507.6792

555811.1703

640.70

5155

458505.5552

555834.6914

641.09

5156

458514.4169

555817.1114

640.74

5157

458511.0459

555840.4915

641.11

5158

458521.3589

555823.5351

640.86

5159

458516.7758

555844.7553

640.94

5160

458527.9871

555829.7990

640.70

5161

458523.3423

555851.2488

640.88

5162

458533.3914

555834.7900

640.62

5163

458540.9751

555841.3035

640.78

5164

458529.3859

555856.4660

640.88

5165

458547.5322

555847.6368

640.75

5166

458535.3016

555862.7062

640.89

5167

458552.0439

555851.7998

640.81

5168

458541.7172

555868.9960

640.91

5169

458555.5175

555849.3603

640.75

5170

458559.3039

555844.8395

640.94

5171

458551.2662

555843.6911

640.74

5172

458553.9611

555837.9338

640.90

5173

458545.8429

555836.4921

640.73

5174

458548.1260

555831.6079

640.99

5175

458540.2111

555829.0527

640.62

5176

458542.6727

555825.0206

640.85

5177

458533.7977

555822.6602

640.69

5178

458538.1655

555818.6502

640.79

5179

458527.7729

555817.3596

640.86

5180

458533.2734

555812.4440

641.07

5181

458521.4355

555811.1157

640.75

5182

458526.5640

555805.9657

641.02

5183

458514.7282

555804.9209

640.75

5184

458520.7000

555798.0571

640.88

5185

458510.2716

555799.0229

640.65

5186

458514.8662

555791.7309

640.86

5187

458503.5490

555793.1761

640.63

5188

458508.9941

555784.5043

640.69

5189

458499.6194

555790.8092

640.93

5190

458505.2907

555780.2373

640.99

45001

457813.3833

557134.6069

661.69

45002

457833.4628

557098.7075

661.09

45003

457817.7721

557136.9579

661.76

45004

457838.9124

557101.8164

661.07

45005

457822.2322

557139.6027

661.57

45006

457842.4363

557104.6159

660.94

45007

457823.8728

557140.9650

661.48

45008

457843.8759

557105.5160

660.87

45009

457824.9586

557141.7325

661.51


 • 45010 457844.8078 557106.1259 660.85

 • 45011  457826.1939 557142.5574 661.55'^certificat -DE autorizare OV scria RO-B,.,,, u.

ItOi/îi »7-2013

» Z.UBCOV DAF>-VASlLli.Z
MEMORIU TEHNIC

 • 1.     Adresa imobilului: Mun. Săcele, Jud. Brașov

 • 2.     Tipul lucrării; Documentația tehnică se execută în baza contractului 6830/2015, în vederea obținerii autorizației de construire pentru extinderea și reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Brașov-Săcele-secțiunile din tronsonul Uși III situate între punctele 152 și 125 (DN 600 mm) și punctul 152 și TI (DN 1000 mm), conform Certificatului de Urbanism nr. 337/03.09.2015. Investiția este de interes județean și implică procedura de expropriere.

 • 3.     Scurtă prezentare a situației din teren:

Terenurile afectate de extinderea și reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Brașov-Săcele se găsesc pe teritoriul administrativ al municipiului Săcele, în lungul drumului de legătură DN 1A-Ocolitoarea mică a municipiului Săcele-Plațforma Electroprecizia, de la intersecția acesteia cu DJ103B (Săcele-Tărlungeni) și până la cartierul Gărcini din Săcele. Pentru delimitarea terenului afectat de investiție, marcat pe planul topografic de punctele 100-101-...-244-245, s-a avut în vedere o fâșie de 5 metri lățime în lungul ocolitoarei, pe partea nordică a acesteia. Terenul nu este împrejmuit.

Traseul, limitele de proprietate și suprafețele luate în calcul au fost determinate pe baza proiectului elaborat de Compania Apa Brașov S.A.

In urma măsurătorilor, pentru traseul proiectat în vederea realizării aducțiunii de apă Săcele-Brașov, s-a determinat o suprafață de 10637 mp, suprafață care afectează un număr de 68 de parcele, 67 dintre acestea urmând să fie expropiate (suprafața totală de expropiat fiind de 10622 mp).

Poziționarea în zonă a terenurilor afectate de culoarul de expropriere reiese din planul de încadrare în zonă, scara 1:10000. Pentru imobilele pe care se suprapune traseul proiectat și au număr cadastral, delimitările acestora corespund documentațiilor cadastrale înregistrate în baza de date a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov.

Amplasamentul din planul topografic, necesar elaborării documentației de autorizare a lucrărilor de construire pentru extinderea și reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Brașov-Săcele-secțiunile din tronsonul II și III, este certificat de deținătorul legal al terenului.

Se menționează că, în conformitate cu art. 266 alin. 2 din Ordinul 700/2014, pentru imobilele aparținând domeniului public sau privat al UAT-ului/ județului/ statului care nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, la recepția planurilor topografice necesare întocmirii documentației de autorizare a lucrărilor de construire/ desființare și la recepția planurilor aferente studiilor de fezabilitate, nu se solicită extrasul de carte funciară și certificatul de urbanism.

 • 4.       Situația juridică a imobilului

Investiția ce urmează a se realiza este de interes județean, motiv pentru care, în conformitate cu Legea nr. 255 din 14 decembrie 2010 actualizată, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică expropriatorul este Consiliul Județean Brașov. Autoritatea contractantă este Compania Apa Brașov S.A.

în urma solicitării de informații din evidențele Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, Comisiei de aplicare a fondului funciar și contactării proprietarilor, unde a fost posibil, s-a întocmit lista cu imobilele afectate de procedura de expropriere. Situația centralizatoare anexată cuprinde imobilele cu datele de identificare ale acestora (număr parcelă și titlul de proprietate/ număr cadastral și număr de carte funciară), proprietarii și suprafețele afectate cu categoriile de folosință.

 • 5.       Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Măsurătorile au fost efectuate cu stația totală TRIMBLE M3, verificată și etalonată conform certificat de etalonare nr. 01.02-794/2013, care asigură o precizie de măsurare a unghiurilor de 5 ”(1.5 mgon) și o precizie de măsurare a distanțelor de +(2mm+2ppm) pentru măsurătorile cu prismă. Pentru ridicarea în plan a terenului s-a folosit metoda drumuirii combinată cu metoda radierii. S-a efectuat o ridicare topografică compusă din 10 stații din care s-au radiat 1310 puncte de detaliu.

Punctele vechi 11, 12, 18 și 19 care au stat la baza încadrării ridicării în Sistemul de Proiecție Stereografîc 1970, au fost determinate cu GPS TRIMBLE R6 L1L2 RTK, prin metoda ROMPOS-RTK având ca punct de bază stația GNSS din rețeaua geodezică națională RTCM 0058 aflată în SF. GHEORGHE.

Precizia de măsurare a distanței, rezultată din determinarea cu GPS-ul și măsurătoarea cu stația totală Trimble 3305, este de 2 cm și se încadrează în normele admise de Ord. 700/2014 art. 36 alin. 3. Compensarea drumuirii a fost făcuta cu programul Terramodel.

Coordonatele absolute ale punctelor de drumuire și ale punctelor radiate sunt prezentate în inventarul de coordonate.

Calculul suprafețelor s-a făcut analitic. Lucrarea a fost realizată în conformitate cu Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014 privind “Regulamentul privind avizarea, recepția și înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară" și s-a încadrat în toleranțele impuse de acestea.

Documentația pentru recepția planului topografic cu amplasamentul investiției a fost întocmită în concordanță cu varianta finală a studiului de fezabilitate.

Data: Octombrie 2015SITUAȚIA CENTRALIZATOARE CU SUPRAFEȚELE AFECTATE DE EXTINDEREA Șl REABILITAREA CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ BRAȘOV-SĂCELE-SECȚIUNILE DIN TRONSONUL II Șl III SITUATE ÎNTRE PUNCTELE 152 Șl 125 (DN 600 MM) Șl PUNCTUL 152 Șl TI (DN 1000 MM)

Nr. crt.

Unitatea Adminlstratlv-Teritorialâ

Proprietari

Nr. parcela

Nr. titlu de proprietate

Nr. cadastral

Nr. CF

Categoria de folosință

Suprafața totală (mp)

Suprafața expropiată (mp)

1

Csaki loan

111391

111391 Sacele

A

4646

175

2

Ursu N. Nicolae

111279

111279 Sacele

A

15996

50

3

Municipiul Sacele - Domeniul Privat

DE 96

DE

drum

20

4

Municipiul Sacele - Domeniul Privat

F95/1

F

19638

222

5

Benga Moise

111226

111226 Sacele

A

2777

486

6

Szabo Ștefan

111711

111711 Sacele

A

4100

243

7

Rîbitâ Valeria

111113

111113 Sacele

A

4581

164

8

Mihalache Mart a

111207

111207 Sacele

A

4622

147

9

Kolcza Bela

111318

111318 Sacele

A

4666

128

10

Pataki losif

A 92/7

00006/1993

A

5000

113

11

Sandi Andrei

111219

111219 Sacele

A

4733

98

12

Albu Ștefan 5/8, Albu Gheorghe 3/8

111220

111220 Sacele

A

4757

89

13

SĂCELE

Bratosin Maria

111016

111016 Sacele

A

4295

76

14

Croitoru Ștefan

111417

111417 Sacele

A

4779

80

15

lanosi Alexandru 1/2, Gaspar Jusztina 1/2

111260

111260 Sacele

A

4782

72

16

Gheorghiță-Mutu Adrian

111232

111232 Sacele

A

6696

109

17

Susu Vaier loan, Susu Gica

111687

111687 Sacele

A

2351

54

18

Istok Ladislau fiu 1/6, Istok Ladislau căs. cu Istok Olimpia 5/6

111359

111359 Sacele

A

4707

109

19

David Csaba

111182

111182 Sacele

A

2356

54

20

Da vid Istvan

111180

111180 Sacele

A

2359

53

21

Perciog Mariana

111111

111111 Săcele

A

13201

306

22

Huszar P. Ana

111302

111302 Săcele

A

9364

220

23

Nistorescu Georgeta

111132

111132 Săcele

A

12870

297

24

Antal Biro Arpad

111101

111101 Săcele

A

7722

177

25

SĂCELE

lani Mihail 4/8, Lorincz Ignatiu 1/8, Lorincz-Herceg Gabi 3/8

111330

111330 Sacele

A

2356

55

26

Torok loan

111222

111222 Sacele

A

3765

87

27

Misaila Teodor cas. Misaila Ana

111171

111171 Sacele

A

7123

166

28

Kope Ida fiica 1/2, Kope Bela jr. fiu 1/4, Suciu Jutka nas. Kope fiica 1/4

111022

111022 Sacele

A

4222

97

29

Necula Niculina și soțul Necula Daniel

110998

110998 Sacele

A

6204

141

30

Petre Constantin Constantin

111024

111024 Sacele

A

3474

81

31

Ardelean Gh. Gheorghe

110996

110996 Sacele

A

3279

77

32

Agiu Georgica

111033

111033 Sacele

A

4576

107

33

Buda Marton, Buda Mihai și Szigeti Ana

111129

111129 Sacele

A

2331

55

34

Buda Manzatu M. Mihai și Szigeti M. Ana cota 3/4, Szigeti Ana fiica 1/4

111098

111098 Sacele

A

8296

197

35

Bucurenci Ana

110988

110988 Sacele

A

2819

68

36

Dirtz Farkas A. Tibor

110986

110986 Săcele

A

2353

58

37

Kocsis Magdalena nas. Csabai, fiica 3/8 Csabai loan jr. fiu 3/8, Kocsis Magdalena nas. Csabai, fiica 1/8, Csabai loan jr. fiu 1/8

111070

111070 Săcele

A

8534

211

38

Baciu Liviu - Ghe. cas. Baciu Elena- Anca

110992

110992 Săcele

A

3757

93

39

Catana Maria, Lukacs Mihai

111008

111008 Săcele

A

3775

93

40

Badescu Gheorghe, Badescu Marcela

111086

111086 Săcele

A

4987

121

41

Baciu Liviu - Ghe. cas. Baciu Elena- Anca

111122

111122 Săcele

A

4490

106

42

Sessebesi Viorica

111010

111010 Săcele

A

11682

279

43

Misaila Teodor, Misaila Ana

111156

111156 Săcele

A

2341

55

44

Czimbor Ana

111427

111427 Săcele

A

3754

88

45

Misaila Teodor, Misaila Ana

111154

111154 Săcele

A

4713

114

46

Municipiul Sacele - Domeniul Privat

DE 91

DE

drum

20

47

Buzea Zorica, Buzea Corneliu Liviu

111271

111271 Săcele

A

5091

71

48

Municipiul Sacele - Domeniul Privat

A 90/5/5

A

6002

343

49

Toth 1. Elena, Râul 1. loan

A 88/1/1

02068/1999

A

23400

356

50

SÂCELE

Gottschling A. Ana, Vass 1. Vilma, Bosnyak Z. Csaba, Kasper Z. Reka, lani M. Mihai, Rasal M. Vilma, Balacs M. Sara, Toth 1. Elena, Râul loan, Buda M. Martin, Partin Elena, Simo M. Ana

A 88/1/2

02281/1999

A

11600

193

51

Misaila Teodor, Misaila Ana

111137

111137 Săcele

A

4737

86

52

Navrotchi 1. Justina

A 88/1/4

00490/1995

A

5000

89

53

Navrescu 1. Sava

111269

111269 Săcele

A

1518

29

54

Beschea D. Neculai

111429

111429 Săcele

A

5978

123

55

Beschea D. Neculai

111467

111467 Săcele

A

1417

31

56

Misaila Teodor, Misaila Ana

111177

111177 Săcele

A

4703

106

57

Tamas A. Ana, Coricovac A. Irina

A 88/1/9

02275/1999

A

6000

131

58

Kona Csaba

111337

111337 Săcele

A

2831

67

59

Kona Csaba

111321

111321 Săcele

A

5648

139

60

Csere Viorica, Csere Robert, Csere Maria Magdolna Bibo Andrei, Toth Magdolna

111663

111663 Săcele

A

3739

97

61

Nagy Ecaterina, Veres Sara

A 88/1/13

40606/2006

A

6000

174

62

Csabai A. Ida, Kovacs Elena

111265

111265 Săcele

A

4293

148

63

Grama C. Mitica

A 88/1/15

00234/1994

A

5000

155

64

Toth 1. Elena, Râul 1. loan

A 88/1/16

02068/1999

A

2500

75

65

Udrescu Marius, Udrescu Ana

111204

111204 Săcele

A

6425

234

66

Bencze Levente

111361

111361 Săcele

A

17310

851

67

Papp G. Elisabeta

111641

111641 Săcele

A

12500

1213

"rSCERTIFICAI % DE OCMWCrroRizARE o Scriu RO-B-1* anZWBWVi 07-2013 .X ZUBCOV

DAN-VASILE o
jfc X '-*    S\0?DANJN»8W SML   .

, t >c. L’Af Ui -ia   Sfr; Gheorg^djazăr niȘ/25     \

Beneficiar.     CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Autoritatea contractantă: COMPANIA APA BRAȘOV S.A.

Adresa imobil: Jud. Brașov, Mun. Săcele,

DJ 103B (SScele-Tăriungenl) - cartierul Gfircini Sficeie

Proiect nr. 6830/ 2015

xi,, $EF/PROIECT //

■i^/        1 II U^OOOO

Titlu planșă- PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

---         NR. 555-457,555-454, 557-457

Șl 557-454 SĂCELE

Planșa nr.

T02

fbENȚIFICARE IMOBIL

lng.'&&B£B££P'1

I l • DfcTA ky| 10.2015


V :ilori conform cu GHIDUL CU VALORI ORIENTATIVE ALE PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE PTR. JUDEȚELE BRAȘOV SI COV A SNA

Nr. crt.

Unitatea Ad-tiv Teritorială

Proprietari

Nr. parcelă

Nr. titlu de proprietate

Nr. CF

Categoria de folosință

Suprafața totală (mp)

Suprafața expropiată (mp)

Valoare de piața (lei)

Valoare de piața (euro)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Csaki loan

111391

Săcele

A

4646

175

3867,50

875,00

2

Ursu N. Nicolae

111279 Săcele

A

15996

50

1105,00

250,00

3

Municipiul Sacele -Domeniul Privat

DE 96

DE

20

442,00

100,00

4

Municipiul Sacele -Domeniul Privat

F95/1

F

19638

222

4906,20

1110,00

5

Benga Moise

111226 Săcele

A

2777

486

10740,60

2430,00

6

Szabo Ștefan

111711

Săcele

A

4100

243

5370,30

1215,00

7

Rîbită Valeria

111113 Săcele

A

4581

164

3624,40

820,00

8

Mihalaclie Marta

111207 Săcele

A

4622

147

3248,70

735,00

9

SÂCELE

Kolcza Bela

111318 Săcele

A

4666

128

2828,80

640,00

10

Pataki Iosif

A 92/7

00006/1993

A

5000

113

2497,30

565,00

11

Sandi Andrei

111219 Săcele

A

4733

98

2165,80

490,00

12

Albu Ștefan 5/8, Albu Gheorghe 3/8

111220

Săcele

A

4757

89

1966,90

445,00

13

Bratosin Maria

111016

Săcele

A

4295

76

1679,60

380,00

14

Croitoru Ștefan

111417 Săcele

A

4779

80

1768,00

400,00

15

Ianosi Alexandru 1/2, Gaspar Jusztina 1/2

111260 Săcele

A

4782

72

1591,20

360,00

Gheorghită-Mutu Adrian

111232

Săcele

A

6696

109

2408,90

545,00

r*.

17.

:,7 M

Susu Vaier loan, Susu Gica

111687

Săcele

A

2351

54

1193,40

270,00


18

Jstok Ladislau fiu 1/6, Istok Ladislau căs. cu Istok Olimpia 5/6

111359

Săcele

A

4707

f 09

2408,90

545,00

19

David Csaba

111182

Săcele

A

2356

54

1193,40

270,00

20

David lstvan

111180

Săcele

A

2359

53

117130

265,00

21

Perciog Mariana

111111

Săcele

A

13201

306

6762,60

1530,00

22

Huszar P. Ana

111302

Săcele

A

9364

220

4862,00

1100,00

23

Nistorescu Georgeta

111132

Săcele

A

12870

297

6563,70

1485,00

24

Antal Biro Arpad

111101

Săcele

A

7722

177

3911,70

885,00

25

lani Mihail 4/8, Lorincz Ignatiu 1/8, Lorincz-Herceg Gabi 3/8

111330

Săcele

A

2356

55

1215,50

275,00

26

Torok loan

111222

Săcele

A

3765

87

1922,70

435,00

27

Misaila Teodor cas. Misaila Ana

111171

Săcele

A

7123

166

3668,60

830,00

28

SĂCELE

Kope Ida fiica 1/2, Kope Bela jr. fiu 1/4, Suciu Jutka nas. Kope fiica 1/4

111022

Săcele

A

4222

97

2143,70

485,00

29

Necula Niculina si soțul Necula Daniel

110998 Săcele

A

6204

141

3116,10

705,00

30

Petre Constantin Constantin

111024 Săcele

A

3474

81

1790,10

405,00

31

Ardelean Gh. Gheorghe

110996 Săcele

A

3279

77

1701,70

385,00

32.

y.

Agiu Georgica

111033

Săcele

A

4576

107

2364,70

535,00

Buda Marton, Buda Mihai si Szigeti Ana

111129

Săcele

A

2331

55

1215,50

275,00


întocmit de S.C. “DANINA STAR”’ S.R.L. Brașov


34

S.

Buda Manzatu M. IVI ihai si Szigeti IVI. Ana cota 3/4, Szigeti Ana fiica 1/4

111098

Săcele

A

8296

197

4353,70

985,00

35

Bucurenci Ana

110988 Săcele

A

2819

68

1502,80

340,00

36

Dirtz Farkas A. Tibor

110986

Săcele

A

2353

58

1281,80

290,00

37

Kocsis IVIagdalena nas. Csabai, fiica 3/8

Csabai Ioan jr. fiu 3/8, Kocsis Magdalena nas. Csabai, fiica 1/8, Csabai Ioan jr. Tiu 1/8

111070

Săcele

A

8534

211

4663,10

1055,00

38

Baciu Liviu - Ghe. cas. Baciu Elena- Anca

110992 Săcele

A

3757

93

205530

465,00

39

Catana Maria, Lukacs Mihai

111008

Săcele

A

3775

93

205530

465,00

40

Badescu Gheorghe, Badescu Marcela

111086

Săcele

A

4987

121

2674,10

605,00

41

Baciu Liviu - Ghe. cas. Baciu Elena- Anca

111122

Săcele

A

4490

106

2342,60

530,00

42

Sessebesi Viorica

111010

Săcele

A

11682

279

6165,90

1395,00

43

Misaila Teodor, Misaila Ana

111156

Săcele

A

2341

55

1215,50

275,00

44

Czimbor Ana

111427

Săcele

A

3754

88

1944,80

440,00

45

Misaila Teodor, Misaila Ana

111154

Săcele

A

4713

114

2519,40

570,00

46

Municipiul Sacele -Domeniul Privat

DE 91

DE

20

442,00

100,00

Buzea Zorica, Buzea Corneliu Liviu

111271

Săcele

A

5091

71

1569,10

355,00

V?^ÂCELE

\ t. ‘A

Municipiul Sacele -Domeniul Privat

A 90/5/5

A

6002

343

758030

1715,00


49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

- ^7

7 61 '


l <ith I. Elena, Râul I. loan

A 88/1/1

02068/1999

A

23400

356

7867,60

17b’»’    1

Gottschling A. Ana, Vass I. Vilma, Bosnyak Z. Csaba, Kasper Z. Reka, lani M. Mihai, Rasal M. Vilma, Balacs M. Sara, Toth I. Elena, Râul loan, Buda M. Martin, Partin Elena, Simo M. Ana

A 88/1/2

02281/1999

A

11600

193

4265,30

965,00

Misaila Teodor, Misaila Ana

111137

Săcele

A

4737

86

1900,60

430,00

Navrotchi 1. Justina

A 88/1/4

00490/1995

A

5000

89

1966,90

445,00

Navrescu I. Sava

111269

Sâcele

A

1518

29

640,90

145,00

Bescliea D. Neculai

111429

Sâcele

A

5978

123

2718,30

615,00

Beschea D. Neculai

111467 Sâcele

A

1417

31

685,10

155,00

Misaila Teodor, Misaila Ana

111177 Săcele

A

4703

106

2342,60

530,00

Tamas A. Ana, Coricovac A. Irina

A 88/1/9

02275/1999

A

6000

131

2895,10

655,00

Kona Csaba

111337

Săcele

A

2831

67

1480,70

335,00

Kona Csaba

111321

Săcele

A

5648

139

3071,90

695,00

Csere Viorica, Csere Robert,Csere Maria Magdolna Bibo Andrei, Toth Magdolna

111663

Săcele

A

3739

97

2143,70

485,00

Nagy Ecaterina, Veres Sara

A 88/1/13

40606/2006

A

6000

174

3845,40

870,00

Csabai A. Ida, Kovacs Elena

111265

Săcele

A

4293

148

3270,80

740,00


63

Grama C. Mitica

A as; 1/15

00234/1994

5000

155

3425,50

775,00

64

Toth I. Elena, Râul I. loan

A

88/1/16

02068/1999

A

2500

75

1657,50

375,00

65

Udrescu Marius, Udrescu Ana

111204

Săcele

A

6425

234

5171,40

1170,00

66

Bencze Levente

111361

Săcele

A

17310

851

18807,10

4255,00

67

Papp G. Elisabeta

111641

Săcele

A

12500

1213

26807,30

6065,00

TOTAL =

10622

234746,20 lei

Euro 53110,00

0

Valorile de mai sus sunt valabile pentru nivelul de 14.10.2015;

Cursul BNR la data de referința: 1 euro = 4,4171 lei.

Raportul a fost elaborat pe baza standardelor, recomandărilor si metodologiei de lucru agreate de către Asociația Naționala a Evaluatorilor din Romania - ANEVAR si de prevederile Legii 255/2010 si de Hotararea de Guvern nr. 53/2011 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 255/2010.

Evaluator autorizat ANEVAR

Ing. Marian Vasilache

/

4-

so DANI NA STAR SRL- consultanta


 • - arhitectura si design;

 • - rezistenta si instalații;

 • - urbanistica RU.D., RU.Z.. RU.G.;


- construcții civile si industriale;- studii de fezabilitate.


Str Gheorghe Lazor nr.25 Brașov 500090 ROMANIA Iei: 0268.547.169 Fax: 0268.547.168 E-moii: office@daninastar.ro Web : www.daninastar.ro Reg Corn. J 08 / 3836 /1992   Cod Fiscal: R 3581471


CADASTRU • TOPOGRAFIE - GEODEZIE

 • - ridicări topografice;

 • - identificări de terenuri si puneri in posesie;

 • - expertize de granituire si litigii de hotare;

 • - intabulați tilluri de proprietate;

• dezmembrări, contopiri;

 • - determinări puncte GPS.


EXPERTIZE-EVALUĂRI


 • - proprietăți imobiliare;

 • - bunuri mobile;

 • - active corporale;

 • - active necorporale;

 • - societari comerciale;


- consultanta expertize judiciare.


RAPORT DE EVALUARE

A PARCELELOR DE TEREN AGRICOL SITUATE IN INTRAVILANUL MUN.SACELE JUD. BRAȘOV

BENEFICIAR:
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV PRIN SC COMPANIA APA BRAȘOV SA
CONTRACT NR: 6830 / 2015
DIRECTOR GENERAL, Zubcov Dan

//. / j"


ROMÂNIA
Camera Notarilor Publici - Brașov

NR. 2513/05.11.2015

CĂTRE,

SC DANINA STAR SRL

GHEORGHE LAZĂR, NR. 25, Jud. Brașov

Referitor adresei dumneavoastră va facem cunoscut faptul că, potrivit „Ghidului cuprinzând valorile orientative ale proprietăților imobiliare pentru județele Brașov și Covasna, din anul 2015, valoarea orientativă pentru un imobil -teren agricol- situat în intravilanul Municipiului Săcele, Zona Subobrej, jud. Brașov, este cea prezentată în anexa nr. 47 pe care o atașăm.

Cu stimă,


Str. Toma Ionescu, Nr.2A; Brașov, România

Tel.: +(40268) 474517; Fax : +(40268) 415191; E-mail: cnpbv@cnpbv.ro; Web: www.cnpbv.ro


MEMORIU TEHNIC EXPLICATIV

Jimre la imobiiele de locuit (cu unul sau mai multe apartamente),

ir-'’-'


- ~ anexe și terenuri situate în localități urbane și rurale

din județul BRAȘOV și județul COVASNA

 • 1 - Imobilele de locuit constând din case sau apartamente în clădiri de locuit si anexe gospodărești, sunt diferențiate în prezentul ghid în funcție de tipul constructiv - „clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic” și respectiv „clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic”, nivelul de finisare, perioada de timp în care a fost edificată construcția, localitățile urbane și rurale precum și zonele de amplasare în cadrul localităților. Prin noțiunea de anexe gospodărești se inteleg: garaje, bucătării de vara, grajduri pentru animale mari, patule, magazii, depozite si altele cu regim de inaltime parter asemenea realizate din clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic sau respectiv din clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic .

 • 2 - în cazurile în care nu se cunoaște suprafața utilă pentru o clădire de locuit se va stabili la un coeficient de 0,80 din suprafața construită (amprenta la sol, la parter) pentru construcții cu parter și același coeficient de 0,80 din suma suprafețelor nivelelor la construcții cu parter și mai multe nivele. Pentru anexele gospodărești se va utiliza suprafața construita care reprezintă amprenta la sol a construcției in planul de situație reprezentând fisa bunului imobil..

w^ohstruita (amprenta la sol, suprafața determinta de u3,^său manșarda unei clădiri de locuit, valoarea ^valoarea propusă corespunzătoare perioadei de


 • 3 - Zonarea localităților este definita prin literele A, B, C, D sau respectiv zona I, II, fes.a.m.d iar nominalizarea străzilor pe zone de urbanism este specificata prin Hotărârile Consiliilor Locale ale fiecărei localități urbane.

£ona:4e urbanism a imobilului este conforma cu descrierea din „CERTIFICATUL DE gS^ESTARE FISCALA” întocmit si eliberat de Autoritatea Fiscala Locala. Acolo unde -neconcordante intre zonarea imobilului din prezentul ghid si „Certificatul de SțiWare Fiscala”, se va aplica obligatoriu zonarea din „Certificatul de Atestare Fiscala”.

Aceasta precizare este valabila pentru toate localitățile aferente județului Brașov si ^bt si pentru județul Covasna,

; Autorul face precizarea ca multe din hotărârile consiliilor locale (precum: Fagaras, HQodlea, Sacele, Predeal precum si alte localitati) care definesc zonarea localităților se iau in ^perioada 20noiembrie-20decembrie al anului in curs iar in aceasta perioada, ghidul este deja in r4ucru la tipografie. Consecința a acestui fapt, autorul recomanda Birourilor Notariale sa solicite fă începutul luni ianuarie, noile zonări stabilite de Consiliile Locale, cu referire in. mod special lă: Fagaras, Sacele, Codlea, Predeal si oriunde s-ar impune.

Pentru localitățile rurale s-a avut în vedere o singură valoare, indiferent de

poziționarea imobilelor în zona centrală, mediană sau periferică.

 • 4 - Din punct de vedere al vechimii valorile orientative sunt diferențiate pe perioade de timp astfel:

 • •  construite începând cu 2011

 • •  construite între 2001 și 2010.

 • •  construite între 1991 și 2000

 • •  construite între 1978 și 1990.

 • •  construite între 1941 și 1977.

 • •  construite până în 1941.

 • 5 - Terenurile au fost diferențiate după cum urmează:

 • •   teren neconstruit aferent clădirilor = diferența dintre suprafața totală a terenului și suprafața terenului construit

 • •  Teren construit (nu se evaluează separat întrucât valoarea acestuia este inclusă în valoarea clădirii)

 • •  Teren neconstruit, dar construibil, cu utilități cu suprafața terenului paria la 1.750mp inclusiv. (exemplu: pana la 1.750.00000....Omp)

• Teren neconstruit, dar construibil, cu utilități cu suprafata;Terenumî^este

1.750mp. (exemplu: incep’and de la 1.750,000000Imp) / ' -

 • •  Teren neconstruit, dar onstruibil, fara utilități cu suprafața terenului pana la

1.750mp. ( exemplu: pana la 1.750,00000......Omp)

 • •  Teren neconstruit, dar construibil, fara utilități cu suprafața terenului peste 1.750mp (exemplu: începând de la 1.75O,0000001mp)

 • •  Teren neconstruit și neconstruibil (faptul că un teren este neconstruibil trebuie atestat prin documente - Certificat de Urbanism / Adeverință emisă de Primărie, etc)

 • •  Terenurile agricole intravilane cu suprafețe pana la l.OOOmp inclusiv (exemplu: pana la 1.000,00000....0mp) si vor fi considerate ca fiind terenuri neconstruite, dai" construibile fara utilitati.

 • •  Terenuri agricole intravilane cu suprafețe intre l.OOOmp si 3.000mp, (exemplu:

incepand de la l.OOO,0000007mp pana la 3.000.000000.......Omp)

 • •  Terenuri agricole intravilane cu suprafețe mari (peste 3.000 mp), (incepand de la 3.000, OOOOOOOlmp)

OBSERVAȚIE: După cum ati observat s-a introdus o noua limita de suprafața pana la 1.700'mp^si peste 1.700mp pentru terenurile neconstruite dar construibile, cu seu fara utilitati tocmai pentru a nu se utiliza procentul de ocupare a terenului (POT), astfel se interzice utilizarea procentului de ocupare a terenului (POT) din „Certificatul de Urbanism” eliberat pentru imobilul in cauza ce insoteste imobilul (terenul neconstruit ;dar construibil) in calculul valorii de piața orientative.

 • 6 - Valoarea de piață a unei clădiri de locuit se determină pornind de la „valoarea unitară pe metru pătrat de arie (suprafață) utilă”, iar valoarea de piața a unei anexe gospodărești se determina pornind de la valoarea unitara pe metru patrat de arie feupi^fataj consțruita, exprimată în EURO

^^^ej-țșunt^diferențiate pe una categorie de finisare medie si una ^Wj^atai-ffiezapa, electrice sau încălzire:

-

ire, electrice sau încălzire;

funcție-de-sistemul constructiv aceasta s-a făcut

Wpuajudețe: .„clădire cu cadre-din?beton armat

z .a

diporice alte materiale rezultate in ufHlâ\unui

tratam»


Sladire cu pereții exteriori dinllenm^din piatră


i^Jă, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui ^tament termic și/sau chimic ”.

6.3 - Referitor la finisajele si instalațiile funcționale se dau următoarele explicații:

’   - prin ..finisaje medii” se înțeleg următoarele finisaje: tencuieli zugrăvite sau vopsite,

Placaje de faianță pe pereți, pardoseli reci din mozaic sau placi ceramice în dependințe, |S|[iSuibli exterioare din mortar de ciment (având soclul clădirii, eventual, placat), tâmplărie (usi Iferestre) din material lemnos sau alte tipuri de materiale (profile PVC, Al, etc), tavane rAȘuSpendate, pardoseli calde tip dușumea sau parchet orice tip (masiv, stratificat, laminat, etc), tgliverse placaje, lambriuri din lemn sau alte materiale (PVC), instalații electrice, instalații de 4||pă - canalizare, încălzire cu centrală termică proprie sau sobe și eventual instalație de Ăv- -

J^bîimatizare.

k- 7 - Pentru cladirele de locuințe fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

■ ■

^interioare se vor aplica valorile special prevăzute pentru aceasta situație in ultima coloana a J tabelului.

la


•a_


■e

fe


it


 • 8 - Valoarea de piață a unui teren intravilan se determină pornind de la „valoarea imitară pe metru pătrat”, exprimată în EURO.

 • 9 - Evaluarea caselor situate în localitățile rurale ale județelor Brașov si Covasna se va face pe baza valorilor orientative specificate în tabelele din anexele pentru județul Brașov și pentru județul Covasna.

Localitățile rurale au fost împărțite în cinci categorii:

Localități turistice gradul I in județul Brasov(satele - reședința de comuna Bran si Moieciu de Jos);

Localități turistice gradul II in județul Brașov (satele - reședința de comuna Fundata si Complexul turistic "Sâmbăta de Sus");

Localități turistice gradul II in județul Covasna;

Localitățile: Vâlcele, Malnas, Reci, Balvanyos, Ozunka Bai apartinand județului Covasna;

i

Comune limitrofe municipiilor Brașov, Sfantu Gheorghe și Târgu Secuiesc; Sate reședință de comună cu excepția comunelor limitrofe municipiilor; Sate nereședință de comună;

Se menționează că valorile de piața orientative imobilelor din^CQțndhde^lhnitrofe valorile; d? piața

/- •?-

municipiilor Brașov, Sfantu Gheorghe și Târgu Secuiesc sunt diferite de

119


«Mii imobilelor ?din comunele limitrofe celorlalte orașe din fiecare județ, așa cum sunt|| Specificate în fiecare din cele două anexe.

g&V;,      10 - Pentru evaluarea construcțiilor speciale (fundații, subsoluri, estacade pentru

\-sustinere echipamente si utilaje, silozuri din beton armat supraterane si subterane, fundații i gatere, parcari, platforme rutiere sau tehnologice, cai de acces, imbunatatiri hidrologice J (drenuri, puțuri), canale de irigație, elevatoare, s.a.m.d) sau a căror finisaje și instalații funcționale exced sistemelor constructive și nivelelor prevăzute în prezenta documentație se recomandă a se solicita un raport de evaluare.

11 - Valorile de piața orientative din tabelele anexate sunt destinate numai folosinței Birourilor Notariale din județele Brașov si Covasna.

12 - Se menționează totodată că nivelul valorilor de piața orientative specificate în prezentul ghid este cel valabil pentru anul 2015, evoluția ulterioară a preturilor pe piața imobiliară a acestei categorii de locuințe având caracter imprevizibil, fiind dependentă de diferiți factori conjuncturali ca de exemplu: raportul cerere-ofertă, condițiile de acces la creditul ipotecar, programul „Prima Casa*’, nivelul dobânzilor bancare, interesul de moment al vânzătorului si respectiv cumpărătorului etc., evoluția putând varia chiar si pe perioade f e timp


AUTORUL, Evaluator Autorizat, Membru Titular, Asociația Naționala a Evaluatorilor Autorizați din Romania ing. Iulian ADAM


ROMÂNIA

JUDEnJi, Brașov

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SACELE

Str. Piața Libertății nr. 17, Săcclc. cod 505600, Td/fax: 40-268-276.164 / 273.091 www, mu n ici p iu I sacul c.ro, E-ma i 1: primăria Râm un ic dpi ulsace le.ro

HOTARAREA Nr. 135

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea zonării mutricipmtai Saeeie

Consiliul Local al Municipiului Sacele, întrunit în ședință ordinară în data de 19.12.2013

' Analizând la inițiativa Primarului, Expunerea de motive si Raportul de specialitate al Serviciului


w Xu

fejjrb^jnism si Amenajarea Teritoriului, înregistrat sub nr, 58814/1L 12.2013, prin care se propune aprobarea fe^onarii municipiului Sacele

ăm. Având In vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2,4 ale Consiliului Local al mun. Sacele Văzând prevederile art. 247 lit b, ale art. 258 alin, 1 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu Codificările si completările ulterioare, respectiv HG 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de Vș^licare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale HG 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile ©impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând Ușii anal 2013, ale Legii 351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național, secțiunea a-jfă~a ''Rețeaua de localitate

|i:       în temeiul art, 36, alin, L alin, 2, lit vib" si V; alin. 4, lit iLc”, alin. 5, lit.’ML alin.9, si art, 45 din

alegea nr. 215/2001 a Administrației publice locale, cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art 1,


Se aproba zonarea municipiului Sacele, astfel:


ZONA

L

Piața Libertății

2,

Str. Fagului

3.

Str. Molidului

4.

Str, Stejarului

 • 5.

 • 6.

Str. Frasinului

Str, Gorunului

7.

Cart. Electroprecizia

8.

9.

Cart. Movilei

Cart. Ștefan cel Mare

10.

11.

Aleea Episcop Popeea

Str. Timiș

12.

B-dul Brașovului

13.

Talea București

14.

B-dal George Moroîajw

15.

Str. Ady Endre

16.

Str. Alexandru Ion Lapedatu

17.

Str. Andrei Muresanu

18.

19.

Str. Avram lancu

Str. Aleea Timiș

20.

Str. Armata Romana

2L

Str. Bisericii Romane


W m. [92. 193.

[94, EU

1:96.

197.


ZONA I> Su, Amurgului :Sh\ Bardului cabana ■ I Oatra Mare

cabana RăfUca

Sir.. 'Cețuri w. 3’MO W. Ferigii

Str. Ghioceilor

.Str, Garcimilm nr. t5-69:24-34 A

m.

■ Stn tarelui

499.

Sm Lamaitei

;....... 200.

Stn Pajiște?

201.

Str. Piscului

.;■ 202.

Sm. Râuhii

'.---      203.

Str. Rndneinr, î-61:2.4-64

•- 204.

Str. Subnhrej

......... 205.

Șir. Tel

■'206.

zona Bradet IM» de te


Valea, Adanea de Sas pana te Cabana Faeidtatn de Silvicultura «LA Se aproba Încadrarea (zonarea)'terenurilor situate m extravilanul mmndpiuhd Sacale, după


FĂNETB

'ZDNAA

 • ■ ■■^ VA.LTA TIMIȘULUI

= -; DÂMBUL. MORH. - VALEA SIPOAIA

-  7 IZVOARE---MORII

. ~ VALEA GARC1WLU1 PA.NA LA SAIVAN

 • ■ -- DN IA DE O PARTE SI DE ALTA PANA LA. VĂLASCHA ■ ZONAB

 • -  VALEA GARCiNULUl DE LA SAIVAN IN SUS '

 • -  CURMĂTURA CERNĂTULUl

: - VALEA DOFTăW

DN IA DE LA VĂLASOAIA. PANA-LĂ BĂBARUNCA

 • -  ZONA S'UBOBREJ

ZONA c

 • -  FA’NBTELE SITUATE IN' ZONELE MONIaNE RESPECTIV CELE'CARE NU AU FOST INCLUSE IN ZONELE A SI B

ARABIL

ZONĂ-A

TERENURILE ARABILE DIN EXTRAVILAN, MAI PUȚIN ZONA. SUBOBREJ

ZONA, n

 • -  ZONA SUBOBRE1

ArtZL Prezenta? hotarare intra in vigoare-. la daUde 01 ianuarie.-2014, ■Odâta cu intrarea .'in

ArML Primarei

a prezentei h0tarariy.0ri.ee alta prevedere mntrara se revoca. Săcete răspunde de ducerea.ța îndeplinire a .prezentei hotărâri.


CON

i .. GHEORGHtTCONTRASEMNAT

seoWârol MlMciPiuun bacele

CL DASCMUălANCA-

riZO--'’


lniocnijt'. C.J. GÎRDA-N OtiETTF-                  ,

Tehntgedactat: C.J. GIROAN 0DETTE7 e*

Fldtsrareaa trist adoptata: 11 voturi pemru<2 voturii -niipntFreaj 3- abțineri Nl eonsilierdor i:n fenetiei 19

NT consilierilor prezent! la ședința; .16


83AHEXA nr.47

VALORI ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE DE LOCUIT (cu 1 sau mai multe apartamente), ANEXE, TERENURI SITUATE ÎN SACELE ZONA "D” - EURO/MP.

Sistemul constructiv

Clădiri cu instalații sanitare si finisaje medii

Clădiri fără instalații sanitare interioare

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

construite începând cu 2011

clădire (euro/mpsuprafața utila desfășurată)

462

338

anexă (eu.ro/mp suprafața construita)

114

89

construite între 2001 și.2010

clădire (euro/mp. suprafața, utila, desfășurată)

432

316

anexă (euro/mp..suprafața construita)

107

83

construite între 1991 si 2000 , .

clădire„(euro/mp. suprafața utila desfășurată)

389

284

anexă, (euro/mp suprafața.construita)

102

79

construite între 1978 și 1990

..................

clădire (euro/mp -suprafața .utila desfasurata)

346

253

anexă „(euro/mp suprafața construita)

91

71

construite între 1941 și 1978 ,.

clădire (euro/mp suprafața utila.desfasurata)

303

221

anexă (euro/mp-suprafața construita).'

75

58

construite înainte de 1941.......

clădire, (euro/mp suprafața, utila desfasurata)

281

205

anexă„..(euro/mplsuprafața construita) .

70

54

B. Clădire cu perețiitexteriori din lemn, din piatră naturala, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale, nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

construite începând cu 2011

cladire,.(euro/mp suprafața utila desfasurata)

317

''"'237

anexă (euro/mp suprafața construita)

74

58

construite între 2001 șl 2010

clădire (euro/mp suprafața, utila desfasurata)

293

216

anexă.(euro/mp suprafața construita)'

70

54

construite intre .1991 si 2000

cladire,.(euro/mp suprafața utiia..desfasurata)

249 '

183

anexă (euro/mp suprafața construita)

. 63

49

construite între 1978 și 1990

clădire .(euro/mp. suprafața utila desfasurata)

.220 .

162

anexă „(euro/mp .suprafața .construita) .

56'

43

construite între 1941 și 1978.      ......

clădire (euro/mp.suprafața .utila desfasurata)

176 '

129

anexă (euro/mp suprafața construita)

45 ’

35

construite înainte de 1941......

clădire (euro/mp suprafața "utila desfasurata)

1.17.

86

anexă (euro/mp suprafața construita) ......

.35

27

TEREN NECONSTRUIȚ AFERENT CLĂDIRILOR (*) (euro/mp)

''7

TEREN NECONSTRUtOS&F^^

18

TEREN NECONSTRUIT,. DAR'CONSTRUIBILj FÂRĂ'UTIUTĂll (euro/mp) . ■

' 10

TEREN NECONSTRUIT $1 NECONSTRUÎBIL (euro/mp) te■■-.  ..

6

teren agricol Intravilan cu suprafața între l.OOOmp si 3.OOOmp (euro/mp) .

.5

Teren agricol intravilan cu suprafața 'peste;3.000mp (euro/mp) •

NOTA:                                                                                         _____

o - TEREN NECONSTRUIT AFERENT CLĂDIRILOR s DIFERENȚA DJNTRE’SUPRAFATA TOTALA A TERENULUI SLte<te'' 7 SUPRAFAȚA TERENULUI CONSTRUIT (AMPRENTA CLĂDIRILOR SI ANEXELOR PE TEREN)      '                 '

■ VALOAREA TEREN ULUI AGRICOL INTRAVILAN CU SUPRAFAȚA PĂNA1N l.OOOmp CORESPUNDE CU VAL0ĂREK TERENULUI NECONSTRUIT, DAR CONSTRUIBIL, FARA UT1UTATL                '                        /""'te/.

- VALOAREA TERENULUI CONSTRUIT ESTE INCLUSA IN VALOAREA CLĂDIRII                      (1      /  . .

.'te/////

Prezentul raport de evaluare se refera la proprietățile imobiliare denumite:

„BUNURI IMOBILE -Parcele de teren agricol - 67 poz.”

situate in intravilanul Mun. Sacele, jud.Brasov, domeniul de utilitate publica.

Raportul de evaluare a fost întocmit la solicitarea dvs. pentru stabilirea valorilor de piața la data de 14.10.2015, pentru stabilirea valorii juste de despăgubire pentru suprafețele expropriate pentru cauza de utilitate publica.

In urma aplicării metodologiilor de evaluare prezentate in raport si prevăzute in Standardele Internationale de Evaluare, evaluatorul opinează ca valoarea de piața pentru

Teren expropriat pentru cauza de utilitate publica situat in intravilanul Mun, Sacele, jud, Brașov,:

5,0 EUR/mp, respectiv 22,10 RON/mp

curs RON / EUR = 4,4171 RON dinl4.10.2015

Valorile sunt obținute ținând cont de valoarea medie de circulație a terenurilor conform Ghidului Camerei Notarilor Publici Brașov Anexa nr.47 si de prevederile Legii 255/2010.

(valorile nu conțin TVA)

pe componente fiind:

Unitatea

Ad-tiv Teritorial ă

Proprietari

Nr. parcelă

Nr. titlu de proprietate

Nr. CF

Categoria de folosință

Supr af. totală (mg)

Supraf. expropia tă (mp)

Valoare (iei)

Valoare (euro)

SACELE

Csaki loan

111391

Sacele

A

4646

175

3867.5

875.0

Ursu N. Nicolae

111279

Sacele

A

15996

50

1105.0

250.0

Municipiul Sacele -Domeniul Privat

DE 96

DE

20

442.0

100.0

Municipiul Sacele -Domeniul Privat

F95/1

F

19638

222

4906.2

1110.0

Benga Moise

111226

Săcele

A

2777

486

10740.6

2430.0

Szabo Ștefan

111711

Săcele

A

4100

243

5370.3

1215.0

Rîbită Valeria

111113

Săcele

A

4581

164

3624.4

820.0

Mihalache

Marta

111207

Săcele

A

4622

147

3248.7

735.0

Kolcza Bela

111318

Săcele

A

4666

128

2828.8

640.0

Pataki losif

A 92/7

00006/1993

A

5000

113

2497.3

565.0

Sandi Andrei

111219

Săcele

A

4733

98

2165.8

490.0

Albu Ștefan 5/8, Albu

111220

Săcele

A

4757

89

1966.9^

445.f"\

4?

Gheorghe

3/8

Bratosin

Maria

111016

S acele

A

4295

76

1679.6

380.0

Croitoru

Ștefan

111417

Săcele

A

4779

80

1768.0

400.0

Ianost Alexandru 1/2, Gaspar Jusztina 1/2

111260

Săcele

A

4782

72

1591.2

360.0

Gheorghiță-

Mutu Adrian

111232

Săcele

A

6696

109

2408.9

545.0

Susu Vaier loan,

Susu Gica

111687

Săcele

A

2351

54

1193.4

270.0

Istok

Ladislau fiu 1/6, Istok Ladislau căs. cu Istok

Olimpia 5/6

111359

Săcele

A

4707

109

2408.9

545.0

David Csaba

111182

Săcele

A

2356

54

1193.4

270.0

David Istvan

111180

Săcele

A

2359

53

1171.3

265.0

Perciog

Mariana

111111

Săcele

A

13201

306

6762.6

1530.0

Huszar P.

Ana

111302

Săcele

A

9364

220

4862.0

1100.0

Nistorescu

Georgeta

111132

Săcele

A

12870

297

6563.7

1485.0

Antal Biro

Arpad

111101

Săcele

A

7722

177

3911.7

885.0

SĂCELE

Iani Mihail 4/8, Lorincz Ignatiu 1/8, Lorincz-Herceg Gabi 3/8

111330

Săcele

A

2356

55

1215.5

275.0

Torok loan

111222

Săcele

A

3765

87

1922.7

435.0

Misaila Teodor cas. Misaila Ana

111171

Săcele

A

7123

166

3668.6

830.0

Kope Ida fiica 1/2, Kope Bela jr.

fiu 1/4, Suciu Jutka nas. Kope fiica 1/4

111022

Săcele

A

4222

97

2143.7

485.0

Necula Niculîna și soțul Necula

Daniel

110998

Săcele

A

6204

141

3116.1

705.0

Petre

Constantin

Constantin

111024

Săcele

A

3474

81

1790.1

JA405.0

Ardelean Gh.

Gheorghe

110996

Săcele

A

3279

77

1701.7

385.0

Agiu

Georgica

111033

Săcele

A

4576

107

2364.7

535.0

Buda Marton, Buda Mihai și Szigeti Ana

111129

Săcele

A

2331

55

1215.5

275.0

Buda Manzatu M.

Mihai și Szigeti M, Ana cota 3/4, Szigeti Ana fiica 1/4

111098

Săcele

A

8296

197

4353.7

985.0

Bucurenci

Ana

110988

Săcele

A

2819

68

1502.8

340.0

Dirtz Farkas

A. Tibor

110986

Săcele

A

2353

58

1281.8

290.0

Kocsis Magdalena nas. Csabai, fiica 3/8 Csabai Ioan jr. fiu 3/8.

Kocsis Magdalena nas. Csabai, fiica 1/8, Csabai Ioan jr. fiu 1/8

111070

Săcele

A

8534

211

4663.1

1055.0

Baciu Liviu -Ghe. cas.

Baciu Elena-Anca

110992

Săcele

A

3757

93

2055.3

465.0

Catana Maria, Lukacs

Mihai

111008

Săcele

A

3775

93

2055.3

465.0

Badescu Gheorghe,

Badescu

Marcela

111086

Săcele

A

4987

121

2674.1

605.0

Baciu Liviu -Ghe. cas,

Baciu Elena-Anca

111122

Săcele

A

4490

106

2342.6

530.0

Sessebesi

Viorica

111010

Săcele

A

11682

279

6165.9

1395.0

Misaila Teodor, Misaila Ana

111156

Săcele

A

2341

55

1215.5

275.0

Czimbor

Ana

111427

Săcele

A

3754

88

1944.8

440.0

Misaila Teodor, Misaila Ana

111154

Săcele

A

4713

114

2519.4

-

570.0

S/M

_

SĂCELE

Municipiul Sacele -Domeniul Privat

DE 91

DE

20

442.0

5

100.0

Buzea Zorica, Buzea Comeliu

Liviu

111271

Sacele

A

5091

71

1569.1

355.0

Mun. Sacele

Dom.Privat

A

90/5/5

A

6002

343

7580.3

1715.0

Tothl.

Elena, Râul I. loan

A 88/1/1

02068/1999

A

23400

356

7867.6

1780.0

Gottschling A, Ana, Vass I. Vilma, Bosnyak Z. Csaba, Kasper Z. Reka, lani M. Mihai, Rasal M.

Vilma, Balacs M. Sara, Toth I. Elena, Râul loan, Buda M. Martin, Partin Elena, Simo M.

Ana

A

88/1/2

02281/1999

A

11600

193

4265.3

965.0

Misaila

Teodor, Misaila Ana

111137

Sacele

A

4737

86

1900.6

430.0

Navrotchi I, Iustina

A

88/1/4

00490/1995

A

5000

89

1966.9

445.0

Navrescu I.

Sava

111269

Sacele

A

1518

29

640.9

145.0

Beschea D.

Neculai

111429

Săcele

A

5978

123

2718.3

615.0

Beschea D.

Neculai

111467

Săcele

A

1417

31

685.1

155.0

Misaila

Teodor, Misaila Ana

111177

Săcele

A

4703

106

2342.6

530.0

Tamas A. Ana, Coricovac A.

Irina

A

88/1/9

02275/1999

A

6000

131

2895.1

655.0

Kona Csaba

111337

Săcele

A

2831

67

1480.7

335.0

Kona Csaba

111321

Săcele

A

5648

139

3071.9

^„45.95.0

■ț!. Ț O'

5^

Csere Viorica, Csere

RobertCsere

Maria

Magdolna

Bibo Andrei, Toth Magdolna

111663

S acele

A

3739

97

2143,7

485.0

Nagy

Ecaterina,

Veres Sara

A

88/1/13

40606/2006

A

6000

174

3845.4

870.0

Csabai A. Ida, Kovacs Elena

111265

S acele

A

4293

148

3270.8

740.0

Grama C.

Mitica

A

88/1/15

00234/1994

A

5000

155

3425.5

775.0

Totlil.

Elena, Râul I. loan

A

88/1/16

02068/1999

A

2500

75

1657.5

375.0

Udrescu Marius, Udrescu Ana

111204

Sacele

A

6425

234

5171.4

1170.0

Bencze

-V

Levente

111361

Săcele

A

17310

851

18807.1

4255,0

Papp G.

Elisabeta

111641

Săcele

A

12500

1213

26807.3

6065.0

TOTAL=

10622.0

234,746.2 Iei

€53,110.0

Valorile c

te mai sus sunt valabile pentru nivelul de 14.10.2015;

Cursul BNR la data de referința: 1 euro = 4,4171 lei.

Raportul a fost elaborat pe baza standardelor, recomandărilor si metodologiei de lucru agreate de către Asociația Naționala a Evaluatorilor din Romania - ANEVAR si de prevederile Legii 255/2010 si de Hotararea de Guvern nr. 53/2011 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 255/2010.

Evaluator autorizat ANEVAR

Ing. Marian Vasilache


In legătură cu raportul de evaluare a proprietății imobiliare:

„BUNURI IMOBILE -Parcele de teren agricol 67 poz.”

Situate in intravilanul Mun. Sacele, jud.Brasov conform „Tabel 67 poz.” intocmit de : S.C. COMPANIA APA BRAȘOV S.A., cu date de identificare, CUI RO 1096128,

J08/77/1991, avand domiciliul fiscal in Brașov, str. Vlad Tepes nr. 13, jud.Brasov, expertul evaluator face următoarele precizări:

 • •  Evaluarea a fost făcută in concordanta cu Standardele Internationale de Evaluare - SEV, ediția 2015, nefiind făcută nici o deviere de la cerințele specifice ale Standardelor, iar analizele si opiniile noastre au fost bazate si dezvoltate conform cerințelor din Standarde, metodologiilor de lucru recomandate de ANEVAR si in baza prevederilor Legii 255/2010;

« Consideram ca raportul, asa cum a fost el intocmit, a prezentat in mod corect situația bunului imobil la data inspecției si ulterior, reflectând cele mai pertinente cunoștințe ale evaluatorului;

® Evaluatorul se considera degrevat de răspunderea existentei unor vicii ascunse privind obiectul evaluării, factorii de mediu etc„ care ar putea influenta in vreun sens valoarea proprietății in cauza, fapt pentru care evaluatorul nu poate da nici o garanție referitoare la starea tehnica sau econmica a acestuia;

 • •  Analizele si concluziile sunt limitate numai la ipotezele si ipotezele speciale prezentate in raport;

 • •  Afirmațiile susținute in prezentul raport sunt reale si corecte;

 • •  Evaluatorul nu a avut si nu are nici un interes in proprietățile evaluate, nu are nici un interes personal si nu este părtinitor fata de niciuna din părțile implicate;

® Nici evaluatorul si nici o persoana afiliata sau implicata cu acesta nu este acționar, asociat sau persoana implicata cu beneficiarul;

 • •  Onorariul solicitat de evaluator este rezultatul negocirii prețului cu clientului, nefiind condiționat de nici un aspect privind valorile estimate in raportul de evaluare;

 • •  Evaluatorul sau vreo persoana afiliata sau implicata cu acesta nu are vreun interes financiar lagat de finalizarea tranzacției;

 • •  Evaluarea a fost efectuata in conformitate cu statutul profesiei de evaluator si cu standardele de evaluare;

« Evaluatorul Îndeplinește cerințele adecvate de calificare profesionala, respectiv al secțiunilor “evaluarea întreprinderilor' si “evaluare proprietarii imobiliare”, fiind membru titular ANEVAR din anul 2007 si are experiența in ceea ce privește localizarea si categoria de proprietate care este evaluata; de asemenea are asigurare profesionala in limita a 10000 euro.

• In conceperea si redactarea prezentului raport, expertul evaluator nu a solicitat si nu i s-a acordat asistenta profesionala.

Evaluator:


Data evaluării: 14.10.2015

ri ’>              Vasilache legitimație 16995


1.1. PREZENTARE EVALUATOR, CLIENT.

Prezenta lucrare a fost elaborata de :

S .C “DANINA STAR” S.R.L.Brasov

cu datele de identificare din antet, in baza contractului nr.6830/2015 încheiat cu:

S.C. COMPANIA APA BRAȘOV S.A. Brașov

CUI RO 1096128, J08/77/1991, avand domiciliul fiscal in Brașov, str. Vlad Tepes nr.13, jud.Brașov, lucrarea de fata se refera la o proprietate denumita:

„BUNURI IMOBILE -Parcele de teren agricol, conform „Tabel 67 poz.”

situate in intravilanul Mun. Sacele, Zona Subobrej-Zona D, jud. Brașov, conform cu adresa Nr.57007/02.11.2015 emisa de DIRECȚIA URBANISM-Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru- a PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI SACELE, anexata prezentului Raport de evaluare.

Raportul de evaluare este Întocmit de către ing. Marian Vasilache, membru titular ANEVAR (Asociația Naționala a Evaluatorilor din Romania), certificat in evaluarea întreprinderilor si a proprietăților imobiliare.

Expertul poseda legitimația 16995 si are asigurare de răspundere profesionala încheiata cu conform statutului de evaluator.

U: OBIECTUL, SCOPUL SI DATA EVALUĂRII.

Obiectul prezentei lucrări: estimarea valori de piața a unor proprietari imobiliare, denumite:

„Bunuri imobile-Parcele de teren intravilan-agricol”, - domeniu de utilitate publica, conform cu tabelul de mai jos, pus la dispoziție de beneficiarul raportului de evaluare:

Nr. crt.

Unitatea Administrativ-Teritorială

Proprietari

Nr. parcelă

Nr. titlu de proprietate

Nr. cadastral

Nr. CF

Categ. de folosință

Suprafața totală (mp)

Suprafața expropiată (mp)

1

Csaki Ioan

111391

111391 Sacele

A

4646

175

2

Ursu N. Nicolae

111279

111279

Sacele

A

15996

50

3

Municipiul Sacele

- Domeniul Privat

DE 96

DE

20

4

Municipiul Sacele

- Domeniul Privat

F95/1

F

19638

--

222

5

Benga Moise

111226

111226

Săcele

A

2777

486

6

SACELE

Szabo Ștefan

111711

111711

Săcele

A

4100

243

7

Rîbită Valerîa

111113

111113

Săcele

A

4581

164

8

Mihalache Marta

111207

111207

Săcele

A

4622

147

9

Kolcza Bela

111318

111318

Săcele

A

4666

128

10

Pataki Iosif

A 92/7

00006/1993

A

5000

113

11

Sandi Andrei

111219

111219

Săcele

A

4733

98

12

Albu Ștefan 5/8,

Albu Gheorghe

3/8

111220

111220

Săcele

A

4757

/x'

13

Bratosin Maria

111016

111016

Săcele

A

AS®

X.-

V......V-Av14

Croitoru Ștefan

111417

111417

Săcele

A

4779

80

15

lanosi Alexandru

1/2, Gaspar

.hi sz tina 1/2

111260

111260

Săcele

A

4782

72

16

Gheorgliiță-.Vhitii

Adrian

111232

111232

Săcele

A

6696

109

17

Susu Vaier Ioan,

Susu Gica

111687

111687

Săcele

A

2351

54

18

Istok Ladislau fiu

1/6, Istok

Ladislau căs. cu

Istok Olimpia 5/6

111359

111359 Săcele

A

4707

109

19

David Csaba

111182

111182

Săcele

A

2356

54

20

David Istvan

111180

111180

Săcele

A

2359

53

21

Perei og Mariana

111111

111111

Săcele

A

13201

306

22

Huszar P. Ana

111302

111302

Săcele

A

9364

220

23

Nistorescu

Georgeta

111132

111132

Săcele

A

12870

297

24

Antal Biro Arpad

111101

111101

Săcele

A

7722

177

25

Iani Mihail 4/8, Lorincz Ignatiu 1/8, Lorincz-

Herceg Gabi 3/8

111330

111330

Săcele

A

2356

55

26

T orok Ioan

111222

111222

Săcele

A

3765

87

27

Misaila Teodor cas. Misaila Ana

111171

111171 Săcele

A

7123

166

28

Kope Ida fiica 1/2, Kope Beiajr. fiu 1/4, Suciu Jutka nas. Kope fiica 1/4

111022

111022

Săcele

A

4222

97

29

Necula Niculina și soțul Necula Daniel

110998

110998

Săcele

A

6204

141

30

SĂCELE

Petre Constantin Constantin

111024

111024

Săcele

A

3474

81

31

Ardelean Gh.

Gheorghe

110996

110996

Săcele

A

3279

77

32

Agiu Georgica

111033

111033

Săcele

A

4576

107

33

Buda Marton,

Buda Mihai și Szigeti Ana

111129

111129

Săcele

A

2331

55

34

Buda Manzatu

M. Mihai și Szigeti M. Ana cota 3/4, Szigeti

Ana fiica 1/4

111098

111098

Săcele

A

8296

197

35

Bucurenci Ana

110988

110988

Săcele

A

2819

68

36

DirtzFarkas A. Tibor

110986

110986^

Săcele

A

2353

5837

Kocsis

Magdalena nas. Csabai, fiica 3/8 Csabai loan jr. fiu 3/8, Kocsis

Magdalena nas. Csabai, fiica 1/8, Csabai loan jr. fiu 1/8

111070

111070

Sacele

A

8534

211

38

Baciu Liviu -Ghe. cas. Baciu

Elena- Anca

110992

110992

Săceie

A

3757

93

39

Catana Maria,

Lukacs Mibai

111008

111008

Săceie

A

3775

93

40

Badescu

Gheorghe, Badescu Marcela

111086

111086

Săceie

A

4987

121

41

Baciu Liviu -

Ghe. cas, Baciu

Elena- Anca

111122

111122

Săceie

A

4490

106

42

Sessebesi Viorica

111010

111010

Săceie

A

11682

279

43

Misaila Teodor,

Misaila Ana

111156

111156

Săceie

A

2341

55

44

Czimbor Ana

111427

111427

Săceie

A

3754

88

45

Misaiia Teodor,

Misaiia Ana

111154

111154

Săceie

A

4713

114

46

Municipiul Sacele -

Domeniul Privat

DE 91

DE

20

47

Buzea Zorica, Buzea Corneliu Liviu

111271

111271

Săceie

A

5091

71

48

Mun. Sacele

Dom. Privat

A

90/5/5

A

6002

343

49

Toth I. Elena, Râul I. loan

A

88/1/1

02068/1999

A

23400

356

50

SACELE

Gottschling A.

Ana, Vass L

Vilma, Bosnyak Z. Csaba, Kasper Z. Reka, Iani M. Mihai, Rasal M. Vilma, Balacs M.

Sara, Toth I. Elena, Râul loan, Buda M. Martin,

Partin Elena, Simo M. Ana

A

88/1/2

02281/1999

A

11600

193

51

Misaila Teodor, Misaila Ana

111137

111137

Săceie

A

4737

86

....

52

Navrotchi I. Justina

A

88/1/4

00490/1995

A

5000

89

53

Navrescu I. Sava

111269

111269

Săceie

A

1518

29

54

Beschea D.

Neculai

111429

111429

Săceie

A

5978

123

55

Beschea D.

Neculai

111467

111467

Săceie

A

1417

31

56

Misaila Teodor,

Misaila Ana

111177

111177

Săceie

A

4703

106

57

Tamas A. Ana, Coricovac A.

Irina

A

88/1/9

02275/1999

A

600.0<<N;

:^131

.......i.......J

58

Kona Csaba

111337

111337

Sacele

A

2831

67

59

Kona Csaba

111321

111321

Sacele

A

5648

139

60

Csere Viorica, Csere

Robert,Csere

Maria Magdolna

Bibo Andrei, Toth Magdolna

111663

111663

Săcele

A

3739

97

61

Nagy Ecaterina,

Veres Sara

A

88/1/13

40606/2006

A

6000

174

62

Csabai A. Ida,

Kovacs Elena

111265

111265

Săcele

A

4293

148

63

Grama C. Mitica

A

88/1/15

00234/1994

A

5000

155

64

Toth I. Elena, Râul I. Ioan

A

88/1/16

02068/1999

A

2500

75

65

Udrescu Marius,

Udrescu Ana

111204

111204

Săcele

A

6425

234

66

Bencze Levente

111361

111361

Săcele

A

17310

851

67

Papp G. Elisabeta

111641

111641

Săcele

A

12500

1213

_

TOTAL

_

10622 mp.

Scopul este acela de a stabili valoarea de piața, la data de referința 14.10.2015 (1 euro — 4,4171 lei), în vederea stabilirii unei valori juste de despăgubire pentru suprafețele care vor fi expropriate pentru cauza de utilitate publica.

Raportul este întocmit pentru S.C. COMPANIA APA BRAȘOV S.A. in calitate de beneficiar. Având in vedere Statutul ANE VAR si Codul deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu-si asuma răspunderea decât fata de solicitant si beneficiar.

Data evaluării

Valoarea estimata in prezentul raport are la baza informații privind nivelul preturilor lunii, data la care se considera valabile ipotezele enunțate si valorile estimate fiind: 14.10.2015 (1 euro - 4,4171 lei),

Data inspecției

Inspecția proprietății a fost realizata indata de 14.10.2015. Au fost preluate informații referitoare la proprietatea evaluata (stare fizica, descriere, activitate desfasurata).

Nu s-au realizat investigații privind eventualele contaminări ale terenului sau defecte ascunse ale proprietății.

Lucrarea a fost elaborata in 14.10.2015 - 03.11.2015, incluzând inspecția tehnica a proprietății (efectuata in data de 14.10.2015) - cu participarea destinatarului lucrării de evaluare, culegerea de date, evaluarea si redactarea raportului.

1.3. IDENTIFICAREA TERENURILOR. DREPTUL DE PROPRIETATE

Pe baza documentației primita de la reprezentantul S.C. COMPANIA APA BRAȘOV S.A., am identificat cu ocazia inspecției din data de 14.10.2015, proprietatea imobiliara „Parcele de teren agricol” -conform „Tabel - 67 poz.” amplasate in intravilanul Mun.Sacele, jud.Brasov.

Parcelele de teren sunt situate in partea nord-estica a situate in intravilanul Mun. Sacele, Zona Subobrej-Zona D, jud. Brașov, conform cu adresa Nr.57007/02.11.2015 emisa de DIRECȚIA URBANISM-Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru- a PRIMĂRIEI MUNICIPOWF vSvv . < SACELE, fapt ce se observa din”Planul de situație” anexat prezentului Raport de evaluare. /T \ C- \

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ •

De precizat ca proprietarii nu a putut fi identificări pentru a participa la inspecție.

Dreptul de proprietate evaluat in prezentul raport este dreptul deplin de proprietate asupra proprietății in discuție. Terenurile sunt in proprietatea unor persoane fizice, conform cu:

„Tabelul BUNURI IMOBILE -Parcele de teren agricol - 67 poz.”,

pus la dispoziție de beneficiarul raportului de evaluare - cu drept de expropriere pentru cauza de utilitate publica, în prezent nefiind ocupat de construcții - pentru evaluare se considera terenul liber.

Terenurile conform cu „ Tabelul BUNURI IMOBILE -Parcele de teren agricol - 67 poz.” pus la dispoziție de beneficiarul raportului de evaluare, care vor fi expropriate, de la proprietari.

CF111391CF 111226
CF 111207in y


CF 111318


O. SAC ELE


■/


CF 111219

■CX e

11**T !CF 111220


CF11101611TW2 /


■f

k* ■             ■ ■• 1

a 1        ,    ■ ■ j

^^JiTi^6'.t4dasLs:RȘ,:-: :I l'l'Qi.O

e;* /1

Ș:ju6e;; SRASOV' '■                 '-B?

;UAT;.ftfiCW€


' Ci. BACELE


mm


CF 111417


I jLMtet; BRAȘOV L. UAT: S&ce|i?

fcuryiar tarte fu


CF 111359


wttesLtdl: Î.H3S9:.


: : Județ: BRAȘOV .......   • /••

UATx ScfOiltj .'. ■

Număr cart eifonciaraii 11355


ă, SACE1E


///X


CF 111687


Itidet; BRAȘOV* ■

UAT: ’s(icbl&

Nu r/i fir ea rtr? hi nciara: iTifcts ?


4* F. f U. Stacăi?


/‘fi Sf 35


11130?


CF 111182


Zș- budist 1 BRAȘOV

’.UAT.!.Satele

carts ft/pbișraȚȘ i 1 lfi’2


77

/ /.y


’x . .

ZS*!CF 111111


CF111101


^CF111132■j- ■/


”Z"


CF111330> -A"

. . ....


. Njjrna r-.cadastrali


■/- iucet:B«Asev'--

.... DAT;.Sacale

; p-Wurnartarte/fiirițiara:.•ilUOi


=3 -zaGh"! :tp.


O<.<


“Z"

/ / '' / ■ ■/.

X-4iuas& ■■■■/■■■


. ■ ■/ ■ ■•„A.


iNLihw:i l.i:33Q


| ;3U<iet:;0RASCV-

•/■: 5/. £.'Njj ni er cMe fu h ciara i.-l îl 3’3D


.....4*^.


■■A/.-


•}/' / //««ști   /


iwossW7M4. Z


•/ Tțeres-

III!

/   . z.


județ :-BRASOV-

lUȚ; Parale

■.«uinsr carte fon clare;.111222


ZoQrtî ta


JtfCfet; BRAȘOV.

UAT: sacste ''

NU m ar tMe- ftindârs:'i'.Li. 171


CF 111022


CF110998/•1w


- Judâtr BRASOV

, LUT; Secete.

■ ••Mumar carte Iu treia ca: 111022

;. Zopm.U ;


CF 111024


sw

UAl:. Satt^rte-

-.Numsi'xarre funciara;. 111 o 2*1


CF111033


Județ:’ BRAȘOV UATrSacete

•. ■<>.: Nu inarrarte. funciara: 110998


CL RAOFt F / ■ . /' ' " ■/


/l-iTCGl


Hun^r-cadasțicaO 1 ipâ9&


>■ jwM; BRAȘOV UAT< .SiiCC-R:

••'WiRp.ar-Mrrfl tiînmrat.-i 1(1996


CF111129

& I                            ■■ •i

7'7"/"


7 Itm; BRAȘOV.:.

UAT:5ace1ft-

Mu m ac car te :funcrata; .1111:2 9:


•7


•Z

/


CF 110986


CF 111070j          .caciastral:; J.3.D9Ș6 ;


i-.Județ: -BRAȘOV

£ ::.Num ar carte .funciara: 1ÎO9156


Juteti:BRA$OV

■ DAT: Oscele

/ /? Tiu mar carta funciara i u 1(370


CI SACELE


T^țjudetp-BRASQV uATriSacste

:« Nu inac- carta fu nctara5. 1109$ 2


CF 111086


CF 111122
CF 111010


CF 111156J/


CL BACELE


ÎÎ&04J ■ .


4*


wcw

•Q. BACELE


CF 111427


gf iixfet: BRAȘOV .< •

B£" : OATl Batete :'

3 timar cftrtA'fLindKrâ; 111427

:••%.. Zoqm ro


///


//


ga


NM-


Ci SACELE


CF111154

'•X V

■gb,/


AU: r • <


gr/


/ /// //'/

/// /.


CF 111271

V. 'wwwre      xx... ;-ms0î*. -xT&oams^wft

|   ' *g^     0 4» #•

...........

XK-'Ări; /A


Jurtet: BRAȘOV UAȚriSacete’ / Nu rrtar •tartS fuadiwa1 1 12 71;


X: LV ' ®fc..X--■fe. x ■


BACELE


«•?


r

im1


#§;


. .«uni ..


ritOTȚM


BIBI Si/


/ /mtn


CF 111269

/*'. •*■*?/

x~ ■ fBHHțMMf»- iss«m \  - \

V \


gg


vil


■mur


CF 111137

Județ; BfVîSW' i'UAT: iacei/ /.'-.

Nu m sr carte fu odara ii. 11137


wi


.P:


§|


CF 111429


A.


|H Juttet: BRAȘOV •

JT. OAT:         ■

^8 Wumarra/lw funciara:;.; 1] 250 ||| 2^Di.LQ.


Lacali&ire rapida ®


CutitArt’ imobil


Attoie&sb?


Nsnsr th&aErjip N457


S+l*£tsre fuikdal &■


Oncjfbto 2005 i/NofoTo ; Ofli


Strat iujobtie


»

Ek \


®5


/X


'■/


!g|


CF111467


\-


35WSOR.

UA“t fisele

ri umăr, csito îu rtciara :• 1114 6 ?

ifrF/ilSx

•:• .'VV.Ș,_


/■'V / p /-■S$U7-V /•

//

■'■//■■


Județ: SRASOV ■"     -' “■■

L UA7: .Sacfe’e:

S    rrțâf ®ite tun tiara:' i i Î4 29


L- N. tx

1 \

N ■"'-


"N


i li 4- ga q. sacele


CF 111177     x._-^

^xy@ gk \\.\;X . \ \ \

vXi r'\ ’ K


S| Meii BRAȘOV..'

L UAT-Saceis-

:>3 Numsr.caite u/nuara; 111177 s focm io


X:


CF 111321


■ +

âi"“


3 Q BACELE


“x

rv -vr r.vx ’ ’^saț

fîi 0 4» 41 jd \ \ \"\ k\W

BHx B. "\


<W


■ ;\7?


weX


+ ® «X SACELE

v.,


sS


&ÎÎ36T:-


q. sacei.e


Și


Kw


■'   165665 ■ ’.


CF 111337

+


Q SÂCELE


1S77W


G3


iwsaa


IX


W Jaifet: BRAȘOV •

BT 1JAT: Săitxj^. '

|$| Numa/ carte fu ri cteia; 111 -321 • gi ZasEiis


CF 111265


"WTt5


o >■


£311301 :| îudet: FAASCV;" --

r UAT Saceie

?| Nu rr<er «rțe fu nriara: •1Ț126S;:


«sg


’4*


■ -7^3 Județ t BRAȘOV IJAT: Sa«£6

Număr tstttf-fun tiara! li1361

ffiXȘ ua


O hKter: BRAȘOV-' fjL UAT; Satele

biți mac carte fu nctara'i 111337

SI ^m..Lc

L '\ AWfo. ''■■■ ' 'Jțn,


X.?-


Sg


CF 111663~

CX, SACELE                      B


iS


0 4»'

K -' \ §ggk ■ a|jE^-?30sm .\\-.

?■£ ’s        X


■ JiiiirnaifiMastrât;.           csOpF c


?:?//'JlK&t:'BRAȘOV ;              ■••-  '-X.

UATo Satele

:X;'.-:    .-. M u m ăr cârtA' fu rida ra: ii 1G4S7I

ș«Xș zwaie '              ■'■' ■■

• A. :\ -

^^S^x. ' " ' "' xR

Efefe;          \


Q,. SACELE


j|g


Ki


CF 111204


1ÎÎ361


4- hX u, SAceu


.’ iOWdi’ ■


«anwdifraljarti!


<(£*73


c\


X<


<WTM-


K Jucat: BRAȘOV-

IȘT . iJAT: Sacefe

i«| Numer carte h/6 Ha raf 111204

;$|. . ' , • • ' •• ș| Zoem_to ■


CF 111641

e


!#


. TT


•:••£$ Județ'BRAȘOV

AT: • Sacete-

fr-4- Numsr cartefurd;iara:<lLlMi


2COlf? .țf,,-


gl


P-3


1.4. IPOTEZE SI IPOTEZE SPECIALE

La baza evaluării stau o serie de ipoteze si ipoteze speciale, prezentate in cele ce urmeaza.

Opinia evaluatorului este exprimata in concordanta cu aceste ipoteze si concluzii, precum si cu celelalte aprecieri din acest raport.

Principalele ipoteze si limite de care s-a tinut seama in elaborarea prezentului raport de evaluare sunt următoarele:

Ipoteze:

=> Aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informațiile si documentele furnizate de către solicitantul lucrării si au fost prezentate fara a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare. Dreptul de proprietate este considerat valabil si marketabih Evaluatorul nu a avut cunoștința de eventuale litigii legate de dreptul de proprietate supus evaluării;

=d> Nu am realizat nici un fel de investigație pentru stabilirea existentei contaminantilor. Se presupune ca nu exista condiții ascunse sau ne-aparente ale proprietății, solului, sau structurii care sa influențeze valoarea. Evaluatorul nu-si asuma nici o responsabilitate pentru asemenea condiții sau pentru obținerea studiilor necesare pentru a le descoperi;

=» Situația actuala a proprietății imobiliare si scopul prezentei evaluări au stat la baza selectării metodelor de evaluare utilizate si a modalităților de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate sa conducă la estimarea cea mai probabila a valorii proprietății in condițiile tipului valorii selectate;

=> Evaluatorul considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile in lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluării;

Suprafața de teren luata in calcul este cea care apare în extrasul CF prezentat de solicitant;

=> Conform cerințelor beneficiarului tipul de valoare estimata este valoarea de piața;

=5- La abordarea prin comparația vânzărilor s-a aplicat metoda comparațiilor directe, care se bazează pe analiza comparativă a proprietății de evaluat cu proprietăți similare care au fost vândute, luând în considerare o serie de criterii de comparație în funcție de care se realizează corecții ale valorilor;

Evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informațiile pe care le-a avut la dispoziție existând posibilitatea existentei si a altor informații de care evaluatorul nu avea cunoștința.

Ipoteze speciale:

=> valorile estimate sunt valabile atat timp cat condițiile in care s-a realizat evaluarea (starea pieței, nivelul cererii si ofertei, inflație, evoluția cursului de schimb etc.) nu se modifica semnificativ. Pe piețele imobiliare valorile pot evalua ascendent sau descendent o data cu trecerea timpului si variația lor in raport cu cursul EURO nu este liniara;

=> orice alocare de valori pe componente este valabila numai in cazul utilizării prezentate in raport. Valori separate alocate nu trebuie folosite in legătură cu o alta evaluare si sunt invalide daca sunt astfel utilizate;

=> intrarea in posesia unei copii a acestui raport nu implica dreptul de publicare a acestuia;

■=> evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat sa ofere in continuare consultanta sau sa depună mărturie in instanța relativ la proprietatea in chestiune;

=> nici prezentul raport, nici parti ale sale (in special concluzii referitor Ia valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fara acordul prealabil al evaluatorului;

=> orice valori estimate in raport se aplica întregii proprietăți si orice divizare sau distribuire a valorii pe interese

L5. BAZA DE EVALUARE

Evaluarea este un proces de estimare a valorii unei proprietăți la un moment dat; valoarea reflecta rezultatul unor aprecieri făcute pe baza mai multor criterii de comparație, ea exprimând de fapt valoarea de întrebuințare si cea de schimb in contextul general al pieței.

Valoarea este o opinie, opina evaluatorului, fie asupra celui mai probabil preț care ar fi plătit pentru un activ, in cadrul unui schimb, fie asupra beneficiilor economice rezultate din deținerea unui activ.

Procedura de evaluare folosita in prezentul raport este conforma cu Standardele Internationale de Evaluare - ediția din anul 2015, respectiv Standardul SEV 100 -Cadrul general pct.30 - Valoarea de piața, iar valorile estimate pentru bunul imobil supus evaluării, reprezintă valoarea de piața, corespunzătoare nivelului de preturi cel mai probabil, care se poate obține in mod rezonabil pe piața, la data evaluării.

In conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare - ediția din anul 2015- Cadrul general pct.30, valoarea de piața este „suma estimata pentru care un activ ar putea fi schimbat, la data evaluării, intre un cumpărător hotarat si un vanzator hotarat, intr-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat si in care părțile au acționat fiecare in cunoștința de cauza, prudent si fara constrângere

La întocmirea raportului de evaluare s-a tinut cont de prevederile Legii 255/2010 si de Hotararea de Guvern nr. 53/2011 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 255/2010.

Extras din HG 53/2011: “Art. 8 - (1) Expertul evaluator specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România - ANE VAR, care va întocmi raportul de evaluare prevăzut la art. 11 alin. (7) din lege, este obligat să se raporteze la expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.”

Extras din Legea 255/2010: Art. 11. - (7) înainte de data începerii activitatii comisiei prevăzute la art. 18, un Evaluator autorizat specializat in evaluarea proprietarilor imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din Romania - ANEVAR, va întocmi un raport de evaluare a imobilelor expropriate pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, pe fiecare categorie de folosința.

 • (8) Raportul de evaluare se întocmește avandu-se in vedere expertizele întocmite si actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

 • (9) Raportul de evaluare se întocmește sub coordonarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din Romania.”

Ca material bibliografic folosit pentru elaborarea lucrării, au fost consultate următoarele:

Metodologia de calcul a „valorii de piață" a ținut cont de scopul evaluării, tipul proprietății și de recomandările standardelor ANEVAR -Standardele Internationale de Evaluare, ediția 2015:

 • - SEV 100 - Cadrul general

 • - SEV 101 - Termenii de referința ai evaluării

 • - SEV 102 - Implementare

 • - SEV 103 - Raportarea evaluării

 • - SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare

—Ghîduri metodologice de evaluare(GME 630), ANEVAR 2015;

Procedura de evaluare parcurge următoarele etape:

 • > documentarea, pe baza unei liste de informații solicitate clientului;

  fi

  A/Șh           A'


 • >  inspecția proprietății imobiliare;

 • >  stabilirea limitelor și ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului;

 • > selectarea tipului de valoare estimată in prezentul raport;

 • >  deducerea și estimarea condițiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie să se țină seama

la derularea tranzacției;                                                         s

 • >  analiza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării;

 • > aplicarea metodei de evaluare considerate oportuna pentru determinarea valorii și fundamentarea opiniei evaluatorului.

Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările și metodologia de lucru adoptate de către ANEVAR.

 • 1.5.1. Sursele de informații utilizate

Informațiile si sursele de informații utilizate in acest raport sunt:

 • ♦  Plan de incadrare in zona

 • ♦  Informații culese pe teren de către evaluator (privind poziționarea, zona in care este amplasata proprietatea, etc.);

 • ♦  adresa Nr.57007/02.11.2015 emisa de DIRECȚIA URBANISM-Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru- a PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI S ACELE;

 • ♦  Informații preluate din baza de date a evaluatorului, de la evaluatori, vânzători si cumpărători imobiliari de pe piața județului Brașov, INSSE;

 • ♦  Adresele de pe internet: www.imobiliare.ro.

Responsabilitatea asupra veridicității informațiilor preluate de la solicitantul lucrării aparține celor care le-au pus la dispoziția evaluatorului.

1.6. CLAUZA DE NEPUBLICARE. RĂSPUNDERE FATA DE TERTI

In conformitate cu uzanțele din Romani a valorile estimate de către evaluator sunt valabile la data prezentata in raport si inca un interval de timp limitat după aceasta data, in care condițiile specifice nu suferă modificări semnificative care pot afecta opiniile estimate.

Opinia evaluatorului trebuie analizata in contextul economic general (octombrie 2015) când are loc operațiunea de evaluare, stadiul de dezvoltare al pieței specifice si scopul prezentului raport. Daca acestea se modifica semnificativ in viitor evaluatorul nu este responsabil decât in limita informațiilor valabile si cunoscute de acesta Ia data evaluării.

Acest raport de evaluare este confidențial, destinat numai scopului precizat si numai pentru uzul beneficiarului menționat la pct. 1.1. Nu acceptam nici o responsabilitate daca este transmis unei alte persoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru alt scop, in nici o circumstanța.

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de către client, corectitudinea și precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestora. Acest raport de evaluare este destinat scopului și destinatarului precizați la pct. 1.1. Raportul este confidențial, strict pentru client și destinatar iar evaluatorul nu acceptă nici o responsabilitate față de o terță persoană, în nici o circumstanță Aceasta lucrare este protejata de legislația naționala si internaționala privind drepturile de autor.

1.7. MONEDA RAPORTULUI.

Opinia finală a evaluării va fi prezentata in RON si in EUR. Cursul de schimb utilizat pentru transpunere este de 1 euro = 4,4171 RON/EUR, comunicat de BNR pentru data de 14.10.2015.

Exprimarea in valuta a opiniei finale o consideram adecvata doar atâta vreme cat principalele premise care au stat la baza evaluării nu suferă modificări semnificative (cursul de schimb si evoluția-acestuia comparativ cu puterea de cumpărare și cu nivelul tranzacțiilor pe piața imobiliară specifiț^^j ' Valorile exprimate nu conțin TVA.                                                       vVv?   '


- A y-v..-


■R'


_______________________ 7 EV -v

întocmit de S.C. “D ANINA STAR” S.R.L. Brașov

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății, selectata din diferite variante posibile, care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare in capitolele următoare ale lucrării.

CMBU ~~ cea mai buna utilizare este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber sau construit, care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai buna utilizare este analizata uzual in una din următoarele situații:

-cea mai buna utilizare a terenului liber

-cea mai buna utilizare a unui teren construit

Cea mai buna utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie sa îndeplinească patru criterii, ea trebuind sa fie:

 • - permisibila legal: evaluatorul trebuie sa determine utilizările permise de lege, prin analizarea reglementarilor privind zonarea, restricțiile de construire, normativele de construcții, restricțiile privind construcțiile de patrimoniu si siturile istorice, impactul asupra mediului, eventualele contracte de Închiriere pe termen lung;

 • - posibila fizic: este un criteriu dat de dimensiunile, forma, suprafața, structura geologica a terenului si accesibilitatea unui lot de teren, riscul unor dezastre naturale, capacitatile si disponibilitățile utilităților publice;

 • - fezabila financiar: trebuie previzionale venituri generate de proprietate, din care se scad cheltuieli de exploatare (inclusiv impozitul pe profit), rezulta profit net, se va calcula rata de fructificare a capitalului propriu pentru a o compara cu cea așteptata de investitori;

 • - maxim productiva: cea mai buna utilizare este aceea care duce la cea mai mare valoare reziduala a terenului in concordanta cu rata de fructificare a capitalului ceruta de plata; valoarea reziduala a terenului se obține estimând valoarea utilizării propuse (teren si construcții), din care se scad costul materialelor, manopera, regiile, capitalul necesar realizării construcției.

Ținând seama de aceste considerente cea mai buna utilizare a proprietății ce face obiectul acestei evaluări, nu exista posibilitatea de utilizare alternativa, in alt sector de activitate decât in cel pentru scopul achiziționării-” Extindere si reabilitare a conductei de alimentare cu apa notabila Brasov-Sacele-sectiunile din tronsonul II si III situate intre punctele 152 si 125 (DN 600 MM) si punctul 152 si TI (DN 1000 MM)”, in consecința cea mai buna utilizare este aceea in continuitate, corespunzător scopului pentru care a fost achiziționată de proprietar, respectiv, teren construcții

Piața imobiliara se definește ca un grup de persoane fizice sau juridice care intra in contact in scopul de a efectua tranzacții imobiliare. Participantii la aceasta piața schimba drepturi de proprietate contra unor bunuri sau, in cele mai multe situații, bani.

O serie de caracteristici speciale deosebesc piețele imobiliare de bunuri sau servicii:

 • * Fiecare proprietate imobiliara este unica iar amplasamentul sau este fix.

 • * Piețele imobiliare nu sunt piețe eficiente iar numărul de vânzători si cumpărători care actioneaza

este relativ mic; proprietățile imobiliare au valori ridicate care necesita o putere mare de cumpărare, ceea ce

face ca aceste piețe sa fie sensibile la o serie de factori cum ar fi:

V. "-■■■

-stabilitatea veniturilor;

-schimbarea nivelului de plata a salariilor;

W a»-- , O-.

■z-V r# -        ■sK:..-' ' ■

-numărul de locuri de munca;

-finanțarea oferita, legata de volumul creditului care poate fi dabandit, marimea avansului de plata si dobânzile;

-condițiile de finanțare care influențează peste 85% din volumul tranzacțiilor intru-cat mare parte din proprietățile imobiliare nu se cumpără cu “banii jos”; condiții nefavorabile de finanțare periclitează tranzacțiile asa cum este cazul perioadei de după septembrie 2008 in Întreaga lume si bineînțeles si in Romania.

 • * Piața imobiliara nu se autoreglează asa cum este cazul piețelor eficiente, fiind influențată de reglementari guvernamentale si locale.

 • * Cererea si oferta de proprietăți imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar acesta este teoretic si rareori atins, existând Întotdeauna un decalaj intre cerere si oferta; in ultima perioada se observa o scădere dramatica a cererii, in primul rând datorita lipsei de finanțare datorata atat restricțiilor impuse de sistemul bancar, cat si lichidităților in scădere.

 • * In condiții normale, oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvolta greu iar cererea poate sa se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori sa existe supraoferta sau exces de cerere si nu echilibru.

 • * In piața imobiliara cumpărătorii si vânzătorii nu sunt intotdeauna bine informați, iar actele de vanzare cumpărare nu se Întocmesc operativ sau cu declararea exacta a condițiilor de vanzare.

Datorita tuturor acestor factori, comportamentul piețelor imobiliare este dificil de previzional; sunt importante motivațiile, interacțiunea participantilor pe piața si măsură in care aceștia sunt afectați de factori endogeni si exogeni proprietății.

In funcție de nevoile, dorințele, motivațiile, localizarea, tipul si var sta participantilor la piața pe de o parte si tipul, amplasarea si restricțiile privind proprietatea, pe de alta parte, s-au creat diferite tipuri de piețe imobiliare, cum ar fi rezidențiale, comerciale, industriale, agricole, speciale. Acestea, la rândul lor, pot fi impartite in piețe mai mici, specializate, numite subpiete, acestea fiind un proces de segmentare a pieței si dezagregare a proprietății.

Cu toate ca după septembrie 2008 a suferit stagnare datorita influentelor crizei economice mondiale, piața imobiliara este, fara îndoiala, una din cele mai dinamice piețe, cunoscând pemanent fluctuații, dar, cu toate acestea, isi menține trendul crescător.

Interesul ridicat fata de aceasta piața este confirmat de legislația naționala in domeniu si de politicile de creditare atat ale BNR cat si a băncilor comerciale.


3.1. DESCRIEREA PROPRIETĂȚII

Bunurile imobile, subiect al evaluării:

„Parcele de teren arabil- 67 poz.”, solicitate de client sa fie evaluate se afla situate in intravilanul Municipiului Sacele, jud.Brasov.

Parcelele de teren sunt situate in partea nord-estica a intravilanului Mun. Sacele-Zona Subobrej-Zona D, fapt ce se observa din”Planul de situație” anexat prezentului raport de evaluare;

Suprafețele parcelelor subiect al evaluării:


Nr. crt.

Unitatea Administrativ-T eritorială

Proprietari

Nr. parcelă

Nr. titlu de proprietate

Nr. cadastral

Nr. CF

Categ. de folosință

Suprafața totală (mp)

Suprafața expropiată (mp)

1

Csaki loan

111391

111391

Săceie

A

4646

175

2

Ursu N. Nicolae

111279

111279

Săceie

A

15996

50

3

Municipiul Sacele - Domeniul Privat

DE 96

DE

20

4

Municipiul Sacele - Domeniul Privat

F95/1

F

19638

222

5

Benga Moise

111226

111226

Săceie

A

2777

486

6

Szabo Ștefan

111711

111711

Săceie

A

4100

243

7

Rîbită Valeria

111113

111113

Săceie

A

4581

164

8

Mihalache Marfa

111207

111207

Săceie

A

4622

147

9

Kofcza Beia

111318

111318 Săceie

A

4666

128

10

Pataki losif

A 92/7

00006/1993

A

5000

113

11

SĂCELE

Sandi Andrei

111219

111219

Săceie

A

4733

98

12

Albu Ștefan 5/8,

Albu Gheorghe

3/8

111220

111220 Săceie

A

4757

89

13

Bratosin Maria

111016

111016

Săceie

A

4295

76

14

Croitoru Ștefan

111417

111417

Săceie

A

4779

80

15

Ianosi Alexandru

1/2, Gaspar

Jusztina 1/2

111260

111260

Săceie

A

4782

72

16

Gheorghiță-Mutu

Adrian

111232

111232

Săceie

A

6696

109

17

Susu Vaier loan, Susu Gica

111687

111687

Săceie

A

2351

54

18

Istok Ladislau fiu

1/6, Istok

Ladislau căs. cu

Istok Olimpia 5/6

111359

111359

Săceie

A

4707

109

19

David Csaba

111182

111182

Săceie

A

2356

/A? M          f-y ?<, >

20

David Istvan

111180

111180 Săceie

A

235^X

. .....-

ti.            1..
21

Perciog Mariana

111111

111111

Săceie

A

13201

306

22

Huszar P. Ana

111302

111302

Săceie

A

9364

220

23

Nistorescu

Georgeta

111132

111132

Săceie

A

12870

297

24

Antal Biro Arpad

111101

111101

Săceie

A

7722

177

25

Iani Mihail 4/8, Lorincz Ignatiu 1/8, Lorincz-

Herceg Gabi 3/8

111330

111330

Săceie

A

2356

55

26

Torok Joan

111222

111222

Săceie

A

3765

87

27

Misaiia Teodor

cas. Misaiia Ana

111171

111171

Săceie

A

7123

166

28

Kope Ida fiica 1/2, Kope Bela jr.

fiu 1/4, Suciu Jutka nas. Kope fiica 1/4

111022

111022

Săceie

A

4222

97

29

Necula Nicuiina și soțul Necula Daniel

110998

110998

Săceie

A

6204

141

30

Petre Constantin Constantin

111024

111024

Săceie

A

3474

81

31

Ardelean Gh.

Gheorghe

110996

110996

Săceie

A

3279

77

32

Agîu Georgica

111033

111033

Săceie

A

4576

107

33

Buda Marton,

Buda Mihai și Szigeti Ana

111129

111129

Săceie

A

2331

55

34

SĂCELE

Buda Manzatu

M. Mihai și

Szigeti M. Ana cota 3/4, Szigeti Ana fiica 1/4

111098

111098

Săceie

A

8296

197

35

Bucurenci Ana

110988

110988

Săceie

A

2819

68

36

DirtzFarkas A. Tibor

110986

110986

Săceie

A

2353

58

37

Kocsis

Magdaiena nas. Csabai, fiica 3/8 Csabai loan jr. fiu 3/8, Kocsis

Magdaiena nas. Csabai, fiica 1/8, Csabai loan jr. fiu 1/8

111070

111070

Săceie

A

8534

211

38

Baciu Liviu -

Ghe. cas. Baciu

Elena- Anca

110992

110992

Săceie

A

3757

93

39

Catana Maria, Lukacs Mihai

111008

111008

Săceie

A

3775

93

40

Badescu Gheorghe, Badescu Marcela

111086

111086

Săceie

A

4987

121

41

Baciu Liviu -

Ghe. cas. Baciu

Elena- Anca

111122

111122

Săceie

A

4490

:w/'--..

.aerisi- <

42

Sessebesi Viorica

111010

111010

Săceie

A

I16V

43

Misaila Teodor, Misaila Ana

111156

111156 Sacele

A

2341

55

44

Czimbor Ana

111427

111427

Săcele

A

3754

88

45

Misaila Teodor,

Misaila Ana

111154

111154

Săcele

A

4713

114

46

Municipiul S acele -Domeniul Privat

DE 91

DE

20

47

Buzea Zorica,

Buzea Corneliu

Liviu

111271

111271

Săcele

A

5091

71

...................—

48

SĂCELE

Municipiul Sacele

Domeniu privat

A

90/5/5

A

6002

343

49

Toth I. Elena, Râul I. loan

A

88/1/1

02068/1999

A

23400

356

50

Gottschling A.

Ana, Vass I-

Vilma, Bosnyak Z. Csaba, Kasper Z. Reka, Iani M. Mihai, Rasal M. Vilma, Balacs M.

Sara, Toth 1. Elena, Râul loan, Buda M. Martin,

Partin Elena, Simo M. Ana

A

88/1/2

02281/1999

A

11600

193

51

Misaila Teodor,

Misaila Ana

111137

111137

Săcele

A

4737

86

52

Navrotchi I.

Justina

A 88/1/4

00490/1995

A

5000

89

53

Navrescu L Sava

111269

111269

Săcele

A

1518

29

54

Beschea D.

N sculai

111429

111429

Săcele

A

5978

123

55

Beschea D.

Neculai

111467

111467 Săcele

A

1417

31

56

Misaila Teodor, Misaila Ana

_

111177

111177 Săcele

A

4703

106

57

Tamas A. Ana, Coricovac A.

Irina

A

88/1/9

02275/1999

A

6000

131

58

Kona Csaba

111337

111337

Săcele

A

2831

67

59

Kona Csaba

111321

111321

Săcele

A

5648

139

Csere Viorica, Csere Robert,Csere Maria Magdolna

Bibo Andrei, Toth Magdolna

111663

111663

Săcele

A

3739

97

60

61

Nagy Ecaterina, Veres Sara

A

88/1/13

40606/2006

A

6000

174

62

Csabai A. Ida, Kovacs Elena

111265

111265 Săcele

A

4293

148

63

Grama C. Mitica

A

88/1/15

00234/1994

A

5000

155

64

Toth I. Elena, Râul I. loan

A

88/1/16

02068/1999

A

2500

75

65

Udrescu Marius, Udrescu Ana

111204

111204 Săcele

A

6425

/ȘâBT


as


66

Bencze Levente

111361

111361

Săceie

A

17310

851

67

Papp G. Elisabeta

111641

111641

Săcele

A

12500

1213

TOTAL

10622 mp.

 • 3.2. PROCEDEE DE EVALUARE FOLOSITE

Evaluarea este un proces de estimare a valorii care exprima de fapt o calitate a bunurilor; valoarea fiind un concept economic care se refera la prețul cel mai probabil la care ar ajunge vânzătorii si cumpărătorii unor bunuri puse in vanzare. De fapt, valoarea este o estimare pe baza unui preț ipotetic.

In prezentul raport de evaluare, tinandu-se cont de scopul pentru care a fost elaborat, va fi stabilita o valoare de piața.

Asa cum este definita in Standardele Internationale de Evaluare 2015— SEV 100, Valoarea de piața, tip de evaluare , ‘"valoarea de piața este suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi schimbata, la data evaluării, intre un cumpărător decis si un vanzator hotarat, intr-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate adecvata de marketing, in care ambele parti au acționat in cunoștința de cauza, prudent si fara constrângere”.

Intru-cat proprietatea este “fara restricții deosebite impuse de forma, dimensiune, utilitate sau de calitatea imobilelor vecine sau de ocupantii acestora”, se poate proceda la estimarea unei valori utilizabile pentru scopul exprimat.

Pentru calculul valorii de piața s-a tinut cont de recomandările din Standardele Internationale de Evaluare 2015, de scopul evaluării si de tipul proprietății.

Astfel se vor aplica:

 • - SEV 100 - Valoarea de piața;

 • - SEV 101 - Termenii de referința ai evaluării

 • - SEV 102 - Implementare

 • - SEV 103 - Raportare

 • - SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare

 • - SEV 400 - Verificarea evaluărilor.

 • - GME 630 - Evaluarea bunurilor imobile;

In conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare 2015, pentru evaluarea unuei proprietari, se uzitează următoarele metode: tehnica comparației vânzărilor, tehnica parcelarii si dezvoltării, alocarea (repartizarea), extracția, tehnica reziduala si capitalizarea.

Din analiza tuturor acestor metode, a rezultat ca pentru parcelele de teren subiect al evaluării se poate utiliza următoarea metoda:

-abordarea prin piața cu metoda comparației vânzărilor.

-Metoda prevăzută in Legea 255/2010.

 • 3.3. ABORDAREA PRIN PIAȚA

Abordarea prin piața - metoda comparației directe a vânzărilor considera ca preturile proprietarii sunt stabilite de piața. Valoarea proprietarii este estimata in urma studierii preturilor de pe piața, ale proprietarilor competitive pe segmentul respectiv de piața.

Aceasta metoda a fost aplicata finind seama de tipul proprietății evaluate si de adecvarea aplicării metodei in acest caz.


Pentru aplicarea metodei s-a utilizat comparația directa; informațiile privind vanzari sunt corectate pentru a reflecta diferentele intre fiecare proprietate comparabila si propp^


Elementele de comparație includ: drepturile de proprietate transmise, condițiile de finanțare, condițiile de vanzare, condițiile de piața,localizarea, caracteristicile fizice, caracteristicile economice, utilizarea si componentele non-imobilare ale vanzarii.

 • 3.3.1, Calculul valorii de piața al terenului - arabil situat in intravilanul Mun.S acele folosind abordarea prin piața

Pentru a se calcula valoare de plata al parcelelor de teren arabil, situate in Mun.Sacele, in zona Nord-Vest, identificate am identificat un număr de 3 comparabile, conform site-uri internet, după cum urmeaza:

Comparabila Al: http://www.imobiIiare.ro/vanzare-terenuri-constructii/brasov/sacek/tereD-coiistructii-de-vanzare-X31013023?lista"2703714

Oferta de vanzare teren construcții 6100mp, situat in Mun. Sacele, jud. Brașov, conform oferta de vanzare anexata prezentului raport de evaluare, preț 9,50 euro/mp. id-ul anunțului X31013023

Comparabila A2: http://www .imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/brasov/sacele/teren-constructii-de-vanzare-X71003009?Iista=2703714

Oferta de vanzare teren construcții 3200mp, situat in Mun. Sacele, jud. Brașov, conform oferta de vanzare anexata prezentului raport de evaluare, preț 6,0 euro/mp. id-ul anunțului X71Q03009

Comparabila A3: http://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/brasov/sacele/teren-constructii-de-vanzare-X3I013021?lista=:2703714

Oferta de vanzare teren construcții 15000 mp, situat in Mun. Sacele, jud. Brașov, conform oferta de vanzare anexata prezentului raport de evaluare, preț 19,00 euro/mp. id-ul anunțului X3I013021

La corecții s-a tinut cont ca si mai sus de ecartul oferta-tranzactie efectiva la persoane fizice si agenții, de localizarea comparabilelor si a subiectului de evaluat, apreciata de evaluator la -10%, iar la corecțiile aplicate pentru marimea parcelelor se tine cont ca in cazul terenurilor agricole prețul unitar de oferta al unei suprafețe mai mari de teren este superior celui pentru suprafețe mai mici.

Adresa: SACELE, Jud. Brașov

VALOAREA ESTIMATA PRIN COMPARAȚII DIRECTE

/.subiect’:-.

TERENURI COMPARABILE

Preț                                            € 57,950            € 19,200            € 285,000

EreiZw                                  9.5              €6              €19

/,':;/ ■Ni;

TipTranzactie :":2

:'/. •.••Oferta.:

.■Oferta-,

OfețtaȚ.

Variație (corecție)

-5%

-5%

-5%

TȚ |

"A

DREPTURI DE

.PROPRIETATE;.''

Integral

Integral

Integral

Integral

Variație (corecție)

0%

0%

0%

.T7  1

VUEÂĂcpTĂÂF

CONDIȚII DE FINANȚARE ■

■■ La .piața / '/

' .■ La piața '

■ ' La piața ■ /

/■ La piața" '

Variație (corecție)

0%

0%

0%

--       N     A,;<:......<:<

■■■ .....■ ■ ■ ■■■ ■.■■■■

■■■ .

4

■ CONDIȚII DE ■ ■:

.VANZAREg ■/■

Independent

Independent

Independent

Independent

Variație (corecție)

0%

0%

0%

: /./■■■' DdD/'.d'Dd

■%://.-.;48-

A '■■

CHELTUIELI

IMEDIAT-'/. :'-i/'

'.■URMĂTOARE.'■■

:DUfek:dx\?7:.? ■cumpărare: ■

; ■ 0 .. ..%..■

'.gggg:g-o

o ■

Variație (corecție)

0%

0%

0%

■'/%/d.%% diă

'./%/ ? ;;.?■■:■ -g//

:■■/ ././■<//■■ .</■■/.

,..'....;.//M;

6 - /■<■;

’ DAT A; OFERTEI '

■' '■■Oct-15'... ■ ■.

? : 'Oct-15 g

. :."■-..Oct-is. ■

■- / Oct-15 '

Variație (corecție)

0%

0%

0%

-/■■■'-:■■>?

'/ghggTRg'.//

"SUPRAFAȚA..' '<

20-1250

6100

3200

15000      |

Corecție

20%

10%

30%

Whțlțd/. ■<

. ./ .gft0^3:/<:

:" ■■'/> € 23.47      ’ j

8 d;---

;zona :

Sacele :

■■Nord-Eșț;:.

Șacele -..

Ocolitoare-blocuri

■■: ;.Șacele.;.-zona /

-'Electr.-precizia.

> Sacele-

.■. Ocolitoare

Variație (corecție)

-10%

-10%

-10%

'.ih;

:'UtiIitati; .

'." Nu

-.■■./'''.Toate.' .■:■'; utilitatile la

■ % ■-limita. .-■;

proprietății

Toate utilitățile ' ■'..' la limita

■■ /proprietarii'.-.

'■"■"Toate utilitatile la limita proprietății

Variație (corecție)

-15%

-15%

-15%

.../; ;10.;

Deschidere

■■.■; Da ..

■ ■■ Da /'.:■ ■.

./ gî)a % ;

Da

Variație (corecție)

0%

0%

0%

: : 11 X-

. POT, OUT:: '/;/

; existent D: ■

... Da: 0

. .'. -Da;?.,

/ pa..-.

/■;.■■■;■ Da

Variație (corecție)

0%

0%

0%

Valoare corectata

■t'gSH^ggs

/'/■'.12- ■■

, Forma .. o:

Regulata

Regulata ;

Regulata

Regulata

Variație (corecție)

0%

0%

0%

Valoare corectata

igîllgsll

,’13-■<■■<■/

Restricții

Urbanism

..■'Nuse'

-.■.■■.■'.■cunosc.'.:

/ 'Nu'se ■'

cunosc

--Nuse cunosc /

■'Nu se .cunosc. '

Variație (corecție)

0%

0%

0%

Vag^S|iO^:i

'■ ;■ gg.-gg.%

gvWWFh'hrt

Alte Restricții

■.■'■■■ .(monument'.■'; ■

■■■■•.■.■.■istoric,, etc.) /■■ ■

"■■ /'Nu este '■ < ■/■.cazul. ■■■■;

:'--:Nu..es.te<-

- hazul :■/■"'■:■

': 'Nu.’-este-caztfl'

■■■Nu: este cazul ■■

’ '                                              rt’1' ■■

.......<    y"'.rirt.??,s

Variație (corecție)

0%

0%

•■'■-838 •

F'A-iJ

■■■' "15'

■ Teren ■■

' Construcții .

:. Teren":

Construcții

'.Teren

'.Construcții ■

Teren

Construcții

Variație (corecție)

0%

0%

0%

■ J                                                            :l

■T/viȘpM ,7

CORECȚII

.Euro •

€4.82

.. €2.34

€11.88

VALOARE DE PIAȚA PROPUSA (Rotunjit -

Euro)

Corecție totala bruta

%

50.8%

39.1%

62.52%

Nr. total de

corecții

4

4

4

#N/A

Valoare estimata euro/mp

4.80

Propus

4.80

4.80

euro/mp.

Data evaluării:

14 octombrie 2015

Se alege comparabila 1, deoarece corecția totala brută procentuala aplicata este cea mai mica.

Aplicând algoritmul de calcul/ajustare, expus în tabelul de mai sus, valoarea unitară medie” a terenurilor (67 poz.) liber, luată în considerare, se află in jurul valorii de:

Vcomp = 4,80 EUR/mp , echivalentul a 2130 RON/mp, exclusiv TVA

Rezulta următoarele valori pentru parcelele de teren 67 poz., subiect al evaluării:

Unitatea

Ad-tiv

Teritorială

Proprietari

Nr.

parcelă

Nr. titlu de

proprietar e

Nr. CF

Categoria de folosință

Supraf. totală (mp)

Supr. expro priată

Valoare de piața (lei)

Valoare de piața (euro)

SĂCELE

Csaki loan

111391

Săcele

A

4646

175

3710.0

840

Ursu N.

Nicolae

111279

Săcele

A

15996

50

1060.0

240

Municipiul Sacele -Domeniul Privat

DE 96

DE

drum

20

424.0

96

Municipiul Sacele -Domeniul Privat

F95/1

F

19638

222

4706.4

1065.6

Benga Moise

111226

Săcele

A

2777

486

10303.2

2332.8

Szabo Ștefan

111711

Săcele

A

4100

243

5151.6

1166.4

Rîbită Valeria

111113

Săcele

A

4581

164

347^

X3LL4-L2 J    x'

Mihalache

Marta

111207

Săcele

A

4622

147

3116.4

705.6

Kolcza Bela

111318

Săcele

A

4666

128

2713.6

614.4

Pataki Iosif

A 92/7

00006/199

3

A

5000

113

2395.6

542.4

Sandi Andrei

111219

Săcele

A

4733

98

2077.6

470.4

Albu Ștefan 5/8,     Albu

Gheorghe 3/8

111220

Săcele

A

4757

89

1886.8

427.2

Bratosin Mania

111016

Săcele

A

4295

76

1611.2

364.8

Croitoru Ștefan

111417

Săcele

A

4779

80

1696.0

384

Ianosi

Alexandru 1/2, Gaspar Jusztina 1/2

111260

Săcele

A

4782

72

1526.4

345.6

Gheorghiță-

Mutu Adrian

111232

Săcele

A

6696

109

2310.8

523.2

Susu Vaier loan,

Susu Gica

111687

Săcele

A

2351

54

1144.8

259.2

Istok Ladislau fiu 1/6, Istok Ladislau căs. cu

Istok Olimpia 5/6

111359

Săcele

A

4707

109

2310.8

523.2

David Csaba

111182

Săcele

A

2356

54

1144.8

259.2

David Istvan

111180

Săcele

A

2359

53

1123.6

254.4

Perciog Mariana

111111

Săcele

A

13201

306

6487.2

1468.8

Huszar P. Ana

111302

Săcele

A

9364

220

4664.0

1056

Nistorescu

Georgeta

111132

Săcele

A

12870

297

6296.4

1425.6

Antal Biro

Arpad

111101

Săcele

A

7722

177

3752.4

849.6

SĂCELE

lani Mihail 4/8, Lorincz Ignatiu 1/8, Lorincz-Herceg Gabi 3/8

111330

Săcele

A

2356

55

1166.0

264

Torok loan

111222

Săcele

A

3765

87

1844.4

417.6

Misaila Teodor cas. Misaila Ana

111171

Săcele

A

7123

166

3519.2

796.8

Kope Ida fiica 1/2, Kope Bela jr. fiu 1/4, Suciu Jutka nas.

Kope fiica 1/4

111022

Săcele

A

4222

97

2056.4

465.6

Necula Niculina și soțul Necula

Daniel

110998

Săcele

A

6204

141

2989.

^,.^.,676.8

.. .v r-.:

Petre

Constantin

Constantin

111024

Săcele

A

3474

81

1717.2

388.8

Ardelean Gh.

Gheorghe

110996

Săcele

A

3279

77

1632.4

369.6

Agiu

Georgica

111033

Săcele

A

4576

107

2268.4

513.6

Buda Marton, Buda Mihai și

Szigeti Ana

111129

Săcele

A

2331

55

1166.0

264

Buda Manzatu M. Mihai și Szigeti M. Ana cota 3/4, Szigeti Ana fiica 1/4

111098

Săcele

A

8296

197

4176.4

945.6

Bucurenci Ana

110988

Săcele

A

2819

68

1441.6

326.4

Dirtz Farkas A.

Tibor

110986

Săcele

A

2353

58

1229.6

278.4

Kocsis Magdalena nas.

Csabai, fiica 3/8 Csabai Ioanjr. fiu 3/8, Kocsis Magdalena nas.

Csabai, fiica 1/8, Csabai Ioanjr. fiu 1/8

111070

Săcele

A

8534

211

4473.2

1012.8

Baciu Liviu -

Ghe. cas. Baciu

Elena- Anca

110992

Săcele

A

3757

93

1971.6

446,4

Catana Mafia,

Lukacs Mihai

111008

Săcele

A

3775

93

1971.6

446.4

Badescu

Gheorghe,

Badescu

Marcela

111086

Săcele

A

4987

121

2565.2

580.8

Baciu Liviu -

Ghe. cas. Baciu

Elena- Anca

111122

Săcele

A

4490

106

2247.2

508.8

Sessebesi

Viorica

111010

Săcele

A

11682

279

5914.8

1339.2

Misaila Teodor,

Misaila Ana

111156

Săcele

A

2341

55

1166.0

264

Czimbor Ana

111427

Săcele

A

3754

88

1865.6

422.4

Misaila Teodor,

Misaila Ana

111154

Săcele

A

4713

114

2416.8

547.2

Municipiul

Sacele -Domeniul Privat

DE 91

DE

20

424.0

96

Buzea Zorica,

Buzea Comeliu Liviu

111271

Săcele

A

5091.

71

340.8'

SĂCELE

Mun. Sacele Dom. privat

A 90/5/5

A

6002

343

7271.6

1646.4

Toth I. Elena, Râul I. loan

A 88/1/1

02068/199

9

A

23400

356

7547.2

1708.8

Gottschling A. Ana, Vass I.

Vilma, Bosnyak Z. Csaba, Kasper Z. Reka, Iani M. Mihai, Rasal M. Vilma, Balacs M. Sara, Toth I.

Elena, Râul loan, Suda M. Martin, Partin Elena, Simo M.

Ana

A 88/1/2

02281/199

9

A

11600

193

4091.6

926.4

Misaila Teodor,

Misaila Ana

111137 S acele

A

4737

86

1823.2

412.8

Navrotchi I.

Iustina

A 88/1/4

00490/199

5

A

5000

89

1886.8

427.2

Navrescu I.

Sava

111269

Săcele

A

1518

29

614.8

139.2

Beschea D.

Neculai

111429

Săcele

A

5978

123

2607.6

590.4

Beschea D.

Neculai

111467

Săcele

A

1417

31

657.2

148.8

Misaila

Teodor, Misaila

Ana

111177

Săcele

A

4703

106

2247.2

508.8

Tamas A. Ana, Coricovac A.

Irina

A 88/1/9

02275/199

9

A

6000

131

2777.2

628.8

Kona Csaba

111337

Săcele

A

2831

67

1420.4

321.6

Kona Csaba

111321

Săcele

A

5648

139

2946.8

667.2

Csere Viorica, Csere

Robert,Csere Maria Magdolna

Bibo Andrei, Toth Magdolna

111663

Săcele

A

3739

97

2056.4

465.6

Nagy Ecaterina, Veres Sara

A

88/1/13

40606/200

6

A

6000

174

3688.8

835.2

Csabai A. Ida,

Kovacs Elena

111265

Săcele

A

4293

148

3137.6

710.4

Grama C.

Mitica

A

88/1/15

00234/199

4

A

5000

155

3286.0

744

Toth I. Elena, Râul I. loan

A

88/1/16

02068/199

9

A

2500

75

1590.0

360

Udrescu Marius, Udrescu Ana

111204

Săcele

A

6425

234

4960.8

1123.2

Bencze Levente

111361

Săcele

A

1.7310

851

18041.2

4084.8

Papp G.

Elisabeta

111641 ș Săcele

A

12500

1213

25715.6

5822.4

TOTAL =

10622

225,186.4 lei

€ 50,985.6

3.4.Metoda prevăzută in Legea 255/2010

Conform cu:

 • 1. ADRESA Nr.57007/02.11.2015 emisa de DIRECȚIA URBANISM-Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru- a PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI SACELE,

 • 2. “GHIDUL CU VALORI ORIENTATIVE ALE PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE PTR. JUDEȚELE BRAȘOV SI COVASNA”- Anexa nr.47

unde, terenurile (67 poz.) sunt situate in ZONA”D”, “valoarea unitară medie” a terenului liber, luată în considerare, se află in jurul valorii de:

Vteren = 5, 0 EUR/mp, echivalentul a 22.10 RON/mn, exclusiv TVA

Rezulta următoarele valori pentru parcelele de teren 67 poz., subiect al evaluării:

Valori conform cu “GHIDUL CU VALORI ORIENTATIVE ALE PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE

PTR. JUDEȚELE BRAȘOV SI COVASNA”

'A


Unitatea Ad-tiv Teritorială

Proprietari

Nr. parcelă

Nr. titlu de proprietate

Nr. CF

Categoria de folosință

Supraf . totală

(mp)

Supraf. expropia

tă (mp)

Valoare (lei)

Valoare (euro)

Csakiloan

111391

Săcele

A

4646

175

3867.5

875.0

Ursu N. Nicolae

111279

Săcele

A

15996

50

1105.0

250.0

Municipiul Săcele -Domeniul Privat

DE 96

DE

20

442.0

100.0

Municipiul Săcele -Domeniul Privat

F95/1

F

19638

222

4906.2

1110.0

Benga Moise

111226

Săcele

A

2777

486

10740.6

2430.0

SĂCELE

Szabo Ștefan

111711

Săcele

A

4100

243

5370.3

1215.0

Rîbită Valeria

111113

Săcele

A

_

4581

164

3624.4

820.0

Mihalache

Marta

111207

Săcele

A

4622

147

3248.7

735.0

Kolcza Bela

111318

Săcele

A

4666

128

2828.8

640.0

Pataki Iosif

A 92/7

00006/1993

A

5000

113

2497.3

565.0

Sandi Andrei

111219

Săcele

A

4733

98

2165.8

490.0

Albu Ștefan 5/8, Albu

111220

Săcele

_

A

4757

§9

LAL445.S/

3A ’ Vr'      t'' I

-:——--—----------——j CdV întocmit de S.CADAN1NA STAR" S.R.L. Brașov   AL . ,7- ' riW

Gheorghe

3/8

Bratosin

Maria

111016

Săcele

A

4295

76

1679.6

380.0

Croitoru

Ștefan

111417

Săcele

A

4779

80

1768.0

400.0

Ianosi Alexandru 1/2, Gaspar Jusztma 1/2

111260

Săcele

A

4782

72

1591.2

360.0

Gheorghiță-

Mutu Adrian

111232

Săcele

A

6696

109

2408.9

545.0

Susu Vaier loan,

Susu Gica

111687

Săcele

A

2351

54

1193.4

270.0

Istok Ladislau fiu 1/6, Istok Ladislau căs. cu Istok Olimpia 5/6

111359

Săcele

A

4707

109

2408.9

545.0

David Csaba

111182

Săcele

A

2356

54

1193.4

270.0

David Istvan

111180

Săcele

A

2359

53

1171.3

265.0

Perciog

Mariana

111111

Săcele

A

13201

306

6762.6

1530.0

Huszar P.

Ana

111302

Săcele

A

9364

220

4862.0

1100.0

Nistorescu

Georgeta

111132

Săcele

A

12870

297

6563.7

1485.0

Antal Biro

Arpad

111101

Săcele

A

7722

177

3911.7

885.0

SĂCELE

lani Mihail

4/8, Lorincz

Ignatiu 1/8, Lorincz-Herceg Gabi 3/8

111330

Săcele

A

2356

55

1215.5

275.0

Torok loan

111222

Săcele

A

3765

87

1922.7

435.0

Misaila Teodor cas. Misaila Ana

111171

Săcele

A

7123

166

3668.6

830.0

Kope Ida fiica 1/2, Kope Bela jr.

fiu 1/4, Suciu Jutka nas. Kope fiica 1/4

111022

Săcele

A

4222

97

2143.7

485.0

Necula Niculina și soțul Necula

Daniel

110998

Săcele

A

6204

141

3116.1

705.0

Petre

Constantin

Constantin

111024

Săcele

j

A

3474

81

179$^/?

405^<:

&

Ardelean Gh.

Gheorghe

110996

Săcele

A

3279

77

1701.7

385.0

Agiu

Georgica

111033

Săcele

A

4576

107

2364.7

535.0

Buda Marton, Buda Mihai și Szigeti Ana

111129

Săcele

A

2331

55

1215.5

275.0

Buda Manzatu M. Mîhai și Szigeti M. Ana cota 3/4, Szigeti Ana frica 1/4

111098

Săcele

A

8296

197

4353.7

985.0

Bucurenci

Ana

110988

Săcele

A

2819

68

1502.8

340.0

Dirtz Farkas

A. Tibor

110986

Săcele

A

2353

58

1281.8

290.0

Kocsis Magdalena nas. Csabai, fiica 3/8

Csabai loan jr. fiu 3/8, Kocsis

Magdalena nas. Csabai, fiica 1/8,

Csabai loan jr. fiu 1/8

111070

Săcele

A

8534

211

4663.1

1055.0

Baciu Liviu -Ghe. cas.

Baciu Elena-

Anca

110992

Săcele

A

3757

93

2055.3

465.0

Catana Maria, Lukacs Mihai

111008

Săcele

A

3775

93

2055.3

465.0

Badescu Gheorghe,

Badescu

Marcela

111086

Săcele

A

4987

121

2674.1

605.0

Baciu Liviu -Ghe. cas.

Baciu Elena-Anca

111122

Săcele

A

4490

106

2342.6

530.0

Sessebesi

Viorica

111010

Săcele

A

11682

279

6165.9

1395.0

Misaila

Teodor, Misaila Ana

111156

Săcele

A

2341

55

1215.5

275.0

Czimbor

Ana

111427

Săcele

A

3754

88

1944.8

440.0

Misaila

Teodor,

Misaila Ana

111154

Săcele

A

4713

114

2519.4

570.0


...........-........ .......................................... ........................... . .................... ............ .-1

Municipiul Sacele -Domeniul Privat

DE 91

DE

20

442.0

100.0

Buzea Zorica, Buzea Comeliu

Liviu

111271

Sacele

A

5091

71

1569.1

355.0

Mun. Sacele

Dom.Privat

A

90/5/5

A

6002

343

7580.3

1715.0

Toth I.

Elena, Râul I. loan

A

88/1/1

02068/1999

A

23400

356

7867.6

1780.0

Gottschling A. Ana, Vass I. Vilma, Bosnyak Z.

Csaba, Kasper Z. Reka, Iani M. Mihai, Rasal M.

Vilma, Balacs M. Sara, Toth L Elena, Râul loan, Buda M. Martin, Partin Elena, Simo M.

Ana

A

88/1/2

02281/1999

A

11600

193

4265.3

965.0

Misaila Teodor, Misaila Ana

111137

Sacele

A

4737

86

1900.6

430.0

Navrotchi I.

Iustina

A

88/1/4

00490/1995

A

5000

89

1966.9

445.0

Navrescu I.

Sava

111269

Săcele

A

1518

29

640.9

145.0

Beschea D.

Neculai

111429

Săcele

A

5978

123

2718.3

615.0

Beschea D.

Neculai

111467

Săcele

A

1417

31

685.1

155.0

Misaila

Teodor, Misaila Ana

111177

Săcele

A

4703

106

2342.6

530.0

Tamas A. Ana, Coricovac A.

Irina

A

88/1/9

02275/1999

A

6000

131

2895.1

655.0

Kona Csaba

111337

Săcele

A

2831

67

1480.7

335.0

Kona Csaba

111321

Săcele

A

5648

139

3071.9

695.0

Csere

Viorica,

Csere

Robert,Csere

Maria

Magdolna

111663

Săcele

A

3739

97

AVA

.......4^-

.V

Ari     £.

j J'


Bibo Andrei, Toth Magdolna

Nagy Ecaterina, Veres Sara

A

88/1/13

40606/2006

A

6000

174

3845,4

870.0

Csabai A. Ida, Kovacs Elena

111265

S acele

A

4293

148

3270,8

740.0

Grama C.

Mitica

A

88/1/15

00234/1994

A

5000

155

3425.5

775.0

Toth I.

Elena, Râul I. loan

A

88/1/16

02068/1999

A

2500

75

1657.5

.....

375.0

Udrescu Marius.

Udrescu Ana

111204

Săcele

A

6425

234

5171.4

1170.0

Bencze

Levente

111361

Săcele

A

17310

851

18807,1

4255.0

Papp G.

Elisabeta

111641

Săcele

A

12500

1213

26807.3

6065.0

TOTAL=

10622.0

234,746.2 lei

€ 53,110.0

țk ■*

-;Ag^ AHg,yA


Prin metodele de evaluare folosite, au fost obținute următoarele valori de piața pentru subiectul de evaluat, respectiv:     „Parcele de teren intravilan-arabil 67 poz.”:

situate in Municipiul Sacele, jud.Brasov

- folosind abordarea prin piața:

Unitatea

Ad-tiv Teritorială

Proprietari

Nr. parcelă

Nr. titlu de proprietat e

Nr. CF

Categoria de folosință

Supraf. totală (mp)

Supr. expro priată (mp).

Valoare de

piața (lei)

Valoare de piața

(euro)

SACELE

Csaki loan

111391

Sacele

A

4646

175

3710.0

840

Ursu N. Nîcolae

111279

Săcele

A

15996

50

1060.0

240

Municipiul Sacele ~ Domeniul Privat

DE 96

DE

drum

20

424.0

96

Municipiul Sacele -Domeniul Privat

F 95/1

F

19638

222

4706.4

1065.6

Benga Moise

111226

Săcele

A

2777

486

10303.2

2332.8

Szabo Ștefan

11.1711

Săcele

A

4100

243

5151.6

1166.4

Rîbită Valeria

111113

Săcele

A

4581

164

3476.8

787.2

Mihalache

Marta

111207

Săcele

A

4622

147

3116.4

705.6

Kolcza Bela

111318

Săcele

A

4666

128

2713.6

614.4

Pataki losif

A 92/7

00006/199

3

A

5000

113

2395.6

542.4

Sandi Andrei

111219

Săcele

A

4733

98

2077.6

470.4

Albu Ștefan 5/8,     Albu

Gheorghe 3/8

111220

Săcele

A

4757

89

1886.8

427.2

Bratosin Maria

111016

Săcele

A

4295

76

1611.2

364.8

Croitoru Ștefan

111417

Săcele

A

4779

80

1696.0

384

Ianosi

Alexandru 1/2, Gaspar Jusztina 1/2

111260

Săcele

A

4782

72

1526.4

345.6

Gheorghiță-

Mutu Adrian

111232

Săcele

A

6696

109

2310.8

523.2

Susu Vaier loan,

Susu Gica

111687

Săcele

A

2351

54

1144.8

259.2

Istok Ladislau fiu 1/6, Istok Ladislau căs. cu

Istok Olimpia

111359

Săcele

A

4707

109

2.3^?

A

•i A

■••'A:.

5/6

David Csaba

111182

Săcele

A

2356

54

1144.8

259.2

David Istvan

111180

Săcele

A

2359

53

1123.6

254.4

Perciog

Mariana

111111

Săcele

A

13201

306

6487.2

1468.8

Huszar P. Ana

111302

Săcele

A

9364

220

4664.0

1056

Nistorescu

Georgeta

111132

Săcele

A

12870

297

6296.4

1425.6

Antal Biro

Arpad

111101

Săcele

A

7722

177

3752.4

849.6

SĂCELE

Iani Mihail 4/8, Lorincz Ignatiu 1/8, Lorincz-Herceg Gabi 3/8

111330

Săcele

A

2356

55

1166.0

264

Torok Ioan

111222

Săcele

A

3765

87

1844.4

417.6

Misaila Teodor cas. Misaila Ana

111171

Săcele

A

7123

166

3519.2

796.8

Kope Ida fiica 1/2, Kope Bela jr. fiu 1/4, Suciu Jutka nas.

Kope fiica 1/4

111022

Săcele

A

4222

97

2056.4

465.6

Necula

Niculina și soțul Necula

Daniel

110998

Săcele

A

6204

141

2989.2

676.8

Petre

Constantin

Constantin

111024

Săcele

A

3474

81

1717.2

388.8

Ardelean Gh.

Gheorghe

110996

Săcele

A

3279

77

1632.4

369.6

Agiu

Georgica

111033

Săcele

A

4576 '

107

2268.4

513.6

Buda Marton, Buda Mihai și Szigeti Ana

111129

Săcele

A

2331

55

1166.0

264

Buda Manzatu

M. Mihai și

Szigeti M. Ana cota 3/4,

Szigeti Ana fiica 1/4

111098

Săcele

A

8296

197

4176.4

945.6

Bucurenci Ana

110988

Săcele

A

2819

68

1441.6

326.4

Dirtz Farkas A.

Tibor

110986

Săcele

A

2353

58

1229.6

278.4

SĂCELE

Kocsis Magdalena nas.

Csabai, fiica 3/8 Csabai Ioan jr. fiu 3/8, Kocsis Magdalena nas.

Csabai, fiica 1/8, Csabai Ioan jr. fiu 1/8

111070 S acele

A

8534

211

4473.2

1012.8

Baciu Liviu -Ghe. cas. Baciu

Elena- Anca

110992

Săcele

A

3757

93

1971.6

446.4

Catana Maria, Lukacs Mihai

111008

Săcele

A

3775

93

1971.6

446.4

Badescu Gheorghe.

Badescu

Marcela

111086

Săcele

A

4987

121

2565.2

580.8

Baciu Liviu -

Ghe. cas. Baciu

Elena- Anca

111122

Săcele

A

4490

106

2247.2

508.8

Sessebesi Viorica

111010

Săcele

A

11682

279

5914.8

1339.2

Misaila Teodor,

Misaila Ana

111156

Săcele

A

2341

55

1166.0

264

Czimbor Ana

111427

Săcele

A

3754

88

1865.6

422.4

Misaila Teodor,

Misaila Ana

111154

Săcele

A

4713

114

2416.8

547.2

Municipiul S acele -Domeniul Privat

DE 91

DE

20

424.0

96

Buzea Zorica,

Buzea Comeliu Liviu

111271

Săcele

A

5091

71

1505.2

340.8

Mun. Sacele Dom. Privat

A 90/5/5

A

6002

343

7271.6

1646.4

Toth I. Elena, Râul I. Ioan

A 88/1/1

02068/199

9

A

23400

356

7547.2

1708.8

Gottschling A. Ana, Vass I. Vilma,

Bosnyak Z.

Csaba, Kasper Z. Reka, lani M. Mihai, Rasal M.

Vilma, Balacs M. Sara, Toth I.

Elena, Râul

Ioan, Buda M. Martin, Partin Elena, Simo M.

Ana

A 88/1/2

02281/199

9

A

11600

193

4091.6

-

926.4

fcASW--

Misaila Teodor,

Misaila Ana

111137

Săcele

A

4737

86

1823.2

412.8

Navrotchi I.

Justina

A 88/1/4

00490/199

5

A

5000

89

1886.8

427.2

Navrescu I.

Sava

111269

Săcele

A

1518

29

614,8

139.2

BescheaD.

Neculai

111429

Săcele

A

5978

123

2607.6

590.4

Beschea D.

Neculai

111467

Săcele

A

1417

31

657.2

148.8

Misaila

Teodor, Misaila

Ana

111177

Săcele

A

4703

106

2247.2

508.8

Tamas A. Ana, Coricovac A.

Irina

A 88/1/9

02275/199

9

A

6000

131

2777.2

628.8

Kona Csaba

111337

Săcele

A

2831

67

1420.4

321.6

Kona Csaba

111321

Săcele

A

5648

139

2946.8

667.2

Caere Viorica, Csere

Robert,Csere Maria Magdolna Bibo Andrei, Toth Magdolna

111663

Săcele

A

3739

97

2056.4

465.6

Nagy Ecaterina, Veres Sara

A

88/1/13

40606/200

6

A

6000

174

3688.8

835.2

Csabai A. Ida,

Kovacs Elena

111265

Săcele

A

4293

148

3137.6

710.4

Grama C.

Mitica

A

88/1/15

00234/199

4

A

5000

155

3286.0

744

Toth I. Elena,

Râul 1. Ioan

A

88/1/16

02068/199

9

A

2500

75

1590.0

360

Udrescu

Marius, Udrescu Ana

111204

Săcele

A

6425

234

4960.8

1123.2

Bencze

Levente

111361

Săcele

A

17310

851

18041.2

4084.8

Papp G.

Elisabeta

111641

Săcele

A

12500

1213

25715.6

5822.4

TOTAL =

10622

225,186.4 lei

€ 50,985.6

-folosind metoda prevăzută in Legea 255/2010:

Valori conform cu “GHIDUL CU VALORI ORIENTATIVE ALE PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE PTR. JUDEȚELE BRAȘOV SI COVASNA”

Unitatea Ad-tiv Teritorială

Proprietari

Nr. parcelă

Nr. titlu de proprietate

Nr. CE

Categoria de folosință

Supraf

. totală (mp)

Supraf. expropia

tă (mp)

Valoare (lei)

Valoare

(euro)

SĂCELE

Csaki Ioan

111391

Săcele

A

4646

175

3867.5

Ursu N. Nicolae

111279

Săcele

A

15996

50

110T0 / .

U...........-02.......:.........LLa

: .'250.0'

A* 1’V-Â ’

Municipiul

Sacele -Domeniul Privat

DE 96

DE

20

442.0

100.0

Municipiul Sacele -Domeniul Privat

F 95/1

F

19638

222

4906.2

1110.0

Benga Moise

111226

Săcele

A

T111

486

10740.6

2430.0

Szabo Ștefan

111711

Săcele

A

4100

243

5370.3

1215.0

Rîbită

Valeria

111113

Săcele

A

4581

164

3624.4

820.0

Mihalache

Marta

111207

Săcele

A

4622

147

3248.7

735.0

Kolcza Bela

111318

Săcele

A

4666

128

2828.8

640.0

Pataki losif

A 92/7

00006/1993

A

5000

113

2497.3

565.0

Sandi Andrei

111219

Săcele

A

4733

98

2165.8

490.0

Alba Ștefan 5/8, Albu Gheorghe 3/8

111220

Săcele

A

4757

89

1966.9

445.0

Bratosin

Maria

111016

Săcele

A

4295

76

1679.6

380.0

Croitoru

Ștefan

111417

Săcele

A

4779

80

1768.0

400.0

lanosi Alexandru 1/2, Gaspar Jusztina 1/2

111260

Săcele

A

4782

72

1591.2

360.0

Gheorghiță-

Mutu Adrian

111232

Săcele

A

6696

109

2408.9

545.0

Susu Vaier loan,

Susu Gica

111687

Săcele

A

2351

54

1193.4

270.0

Istok Ladislau fiu 1/6, Istok Ladislau căs. cu Istok Olimpia 5/6

111359

Săcele

A

4707

109

2408.9

545.0

David Csaba

111182

Săcele

A

2356

54

1193.4

270.0

David Istvan

111180

Săcele

A

2359

53

1171.3

265.0

Perciog

Mariana

111111

Săcele

A

13201

306

6762.6

1530.0

HuszarP,

Ana

111302

Săcele

A

9364

220

4862.0

1100.0

Nistorescu

Georgeta

111132

Săcele

A

12870

297

6563.7

„ 1485.0

Antal Biro

Arpad

111101

Săcele

A

7722

177

3^3^

^';‘885Wi/

SĂCELE

lani Mihail

4/8, Lorincz Ignatiu 1/8, Lorincz-

Herceg Gabi 3/8

111330

Săcele

A

2356

55

1215.5

275.0

Torok loan

111222

Săcele

A

3765

87

1922.7

435.0

Misaila

Teodor cas. Misaila Ana

111171

Săcele

A

7123

166

3668.6

830.0

Kope Ida fiica 1/2, Kope Bela jr.

fiu 1/4, Suciu Jutka nas. Kope fiica 1/4

111022

Săcele

A

4222

97

2143.7

485.0

Necula Niculina și soțul Necula

Daniel

110998

Săcele

A

6204

141

3116.1

705.0

Petre

Constantin Constantin

111024

Săcele

A

3474

81

1790.1

405.0

Ardelean Gh.

Gheorghe

110996

Săcele

A

3279

77

1701.7

385.0

Agiu

Georgica

111033

Săcele

A

4576

107

2364.7

535.0

Buda Marton, Buda Mihai și Szigeti

Ana

111129

Săcele

A

2331

55

1215.5

275.0

Buda

Manzatu M. Mihai și Szigeti M.

Ana cota 3/4, Szigeti Ana fiica 1/4

111098

Săcele

A

8296

197

4353.7

985.0

Bucurencî

Ana

110988

Săcele

A

2819

68

1502.8

340.0

Dirtz Farkas A. Tibor

110986

Săcele

A

2353

58

1281.8

290.0

Kocsis Magdalena nas. Csabai, fiica 3/8 Csabai loan jr. fiu 3/8,

Kocsis Magdalena nas. Csabai, fiica 1/8, Csabai loan jr. fiu 1/8

111070

Săcele

A

8534

211

4663.1

1055.0

3

Baciu Liviu -Ghe. cas.

Bacîu Elena-Anca

110992

Sacele

A

3757

93

2055.3

465.0

Catana Maria, Lukacs Mihai

111008

Sacele

A

3775

93

2055.3

465.0

Badescu

Gheorghe,

Badescu

Marcela

111086

Sacele

A

4987

121

2674.1

605.0

Baciu Liviu -Ghe. cas.

Baciu Elena-Anca

111122

Săcele

A

4490

106

2342.6

530.0

Sessebesi

Viorica

111010

Săcele

A.

11682

279

6165.9

1395.0

Misaila

Teodor, Misaila Ana

111156

Săcele

A

2341

55

1215.5

275.0

Czimbor

Ana

111427

Săcele

A

3754

88

1944.8

440.0

Misaila

Teodor, Misaila Ana

111154

Sacele

A

4713

114

2519.4

570.0

Municipiul Sacele -Domeniul Privat

DE 91

DE

20

442.0

100.0

Buze a

Zorica,

Buzea

Comeliu

Liviu

111271

Săcele

A

5091

71

1569.1

355.0

SĂCELE

Mun.Saceie Dom.Privat

A

90/5/5

A

6002

343

7580.3

1715.0

Toth 1.

Elena,

Râul I. Ioan

A

88/1/1

02068/1999

A

23400

356

7867.6

1780.0

Gottschling A. Ana, Vass 1 Vilma, Bosnyak Z.

Csaba, Kasper Z. Reka, lani M. Mihai, Rasal M.

Vilma, Balacs M. Sara, Toth I. Elena, Râul Ioan, Buda M. Martin, Partin Elena, Simo M.

Ana

A

88/1/2

02281/1999

A

11600

193

4265.3

-

965.0

ccfev. "M’Vs.V

----       ■■■■„     ',;-R

Misaila

Teodor, Misaila Ana

111137

Săcele

A

4737

86

1900.6

430.0

Navrotchi L

Iustina

A

88/1/4

00490/1995

A

5000

89

1966.9

445.0

Navrescu L

Sava

111269

Săcele

A

1518

29

640.9

145.0

Beschea D.

Neculai

111429

Săcele

A

5978

123

2718.3

615.0

Beschea D.

Neculai

111467

Săcele

A

1417

31

685.1

155.0

Misaila

Teodor,

Misaila Ana

111177

Săcele

A

4703

106

2342.6

530.0

Tamas A. Ana, Coricovac A.

Irina

A

88/1/9

02275/1999

A

6000

131

2895.1

655.0

Kona Csaba

111337

Săcele

A

2831

67

1480.7

335.0

Kona Csaba

111321

Săcele

A

5648

139

3071.9

695.0

Csere Viorica, Csere

Robert,Csere Maria Magdolna

Bibo Andrei, Toth Magdolna

111663

Săcele

A

3739

97

2143.7

485.0

Nagy Ecaterina, Veres Sara

A

88/1/13

40606/2006

A

6000

174

3845.4

870.0

Csabai A. Ida, Kovacs Elena

111265

Săcele

A

4293

148

3270.8

740.0

Grama C.

Mitica

A

88/1/15

00234/1994

A

5000

155

3425.5

775.0

Toth I.

Elena, Râul L loan

A

88/1/16

02068/1999

A

2500

75

1657.5

375.0

Udrescu

Marius, Udrescu Ana

111204

Săcele

A

6425

234

5171.4

1170.0

Bencze

Levente

111361

Săcele

A

17310

851

18807.1

4255.0

Papp G.

Elisabeta

111641

Săcele

A

12500

1213

26807.3

6065.0

TOTAL =

10622.0

234,746.2 lei

€53,110.0

Având in vedere, pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanta

acestora si informațiile de piața care au stat la baza aplicării lor, si pe de alta parte, scopul evaluării si caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, in opinia evaluatorului, valoarea obtenabila pentru subiectul de evaluat este cea determinata conform prevederilor Legii 255/2010 a terenurilor, care expropriate pentru cauza de utilitate publica, situate în intravilanul Municipiului Săcele, jud.Bra^bvJdîiii/'1   " 2

-A" ■ ’ '■O'       M-'-s ' /■■>'