Hotărârea nr. 402/2015

Hotărârea.nr. 402 - privind aprobarea statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov



Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.402

din data 18.11.2015

- privind aprobarea statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 18.11.2015

Analizând referatul nr.14.368/18.11.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare modificarea Cap.V - Atribuții specifice direcțiilor și compartimentelor bibliotecii din Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov precum și modificarea statului de funcții prin transformarea unui post vacant de natură contractuală, din bibliotecar S, grad profesional IA, în bibliotecar S, debutant din cadrul Biroului Relații Exteme/Biblioteca Franceză;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(l), lit. ”a” și alin.(2), lit. ”c” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -Se aprobă Statul de funcții pentru Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare și Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov.

p.PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE


Claudiu Comarn



Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


FUNCȚIA

Studii

GR/ TR

Nr. posturi

SALARIU

Manager

S

II

1

4.293

Director adj de specialitate

S

II

1

3.112

Director adj.

S

II

1

3.004

Sef serviciu

S

II

5

16.104

Sef birou

S

II

2

6.494

Consilier juridic

S

IA

1

2.144

Economist

S

IA

3

7.263

Referent de specialitate

S

II

1

1.775

Tehnoredactor

M

IA

1

1.387

Bibliotecar

S

IA

27

65.631

Bibliotecar

S

I

9

14.083

Bibliotecar

S

II

4

6.254

Bibliotecar

S

D

1

1.050

Bibliotecar

SSD

I

8

14.595

Bibliotecar

SSD

II

1

T.342

Bibliotecar

M

IA

7

112395

Referent

M

IA

2

2:867

Muncitor

M

I

6

9.980

îngrijitoare

I

5

5.904

TOTAL

86

178.676

Personal de specialitate

68

Personal administrativ

7

Personal de întreținere

11

Total personal contractual

86

Din care:

Personal de conducere

10

manager

1

dir.adj.

2

șefi serviciu

5

șefi birou

2

Biblioteca Județeană 'George Bari’iu" B-dul Eroilor nr.35,Brașov email: biblgb@rdsbv.ro


APROBAT CONSILIUL JUDEȚEAN p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE CLAUDIU COMAN


STAT DE FUNCȚII DECEMBRIE 2015



MANAGER .

DANIEL NAZARB3       A

\       BiBUOTECft

\ P JU0EȚEAMĂ *) A \“george BAmpwy

fJUj-JOTECA JUDEȚEANĂ uG. E.\ <!ȚIU - BRAȘOV


APROBAT

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE CLAUDIU COMAN

REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE

A BIBLIOTECII JUDEȚENE “GEORGE BARIȚIU” BRAȘOV

CUPRINS

CAP.I. ORGANIZAREA BIBLIOTECII JUDEȚENE “G.BARIȚIU” BRAȘOV

 • 1.1. Dispoziții generale

1.2.Structura organizatorică

CAP.II. CONDUCEREA Șl ADMINISTRAREA BIBLIOTECII JUDEȚENE

 • 2.1. Consiliul de Administrație

 • 2.2. Director

CAP.III. ORGANE DE LUCRU ALE CONDUCERII BIBLIOTECII

 • 3.1. Consiliul științific

 • 3.2. Comisia de achiziție carte

CAP.IV. ATRIBUȚIILE BIBLIOTECII JUDEȚENE

 • 4.1. Atribuții generale

CAP.V. ATRIBUȚII SPECIFICE DIRECȚIILOR Șl COMPARTIMENTELOR BIBLIOTECII

 • 5.1. Director

 • 5.2. Compartimentul Asistență Juridică

 • 5.3. Di rector Adj unct de Specialitate

 • 5.3.1 Serviciul Dezvoltarea și prelucrarea colecțiilor. Referințe

 • 5.3.2 Serviciul împrumut carte

 • 5.3.3 Serviciul Comunicarea Colecțiilor. Depozit legal

 • 5.3.3.1 Sala de lectura carte

 • 5.3.3.2 Sala de lectura periodice

 • 5.3.4 Compartimentul Filiale

 • 5.3.4.1 Filiala 2

 • 5.3.4.2 Filiala 3

 • 5.3.4.3 Filiala 4

 • 5.3.5 Compartimentul Mediateca

  • 5.4. Compartimentul Resurse Umane, Secretariat

  • 5.5. Director adjunct

   • 5.5.1 Compartiment Administrativ si Achiziții Publice

   • 5.5.2 Compartimentul Financiar Contabil

   • 5.5.3 Serviciul Informatizare, înscriere, Metodic si Biblioteca Mobila

    • 5.5.3.1. Compartimentul Informatizare

    • 5.5.3.2. Compartimentul înscriere unica

    • 5.5.3.3. Filiala 1- Biblioteca mobila

    • 5.5.3.4. Filiala 5

    • 5.5.3.5. Compartimentul Metodic

 • 5.6 Serviciul de Formare și Informare continuă. Relații Externe

 • 5.6.1 Centrul de Informare Comunitară.

 • 5.6.2 Centrul Regional de Formare

 • 5.6.3  Secția pentru Copii și Tineret

 • 5.6.3.1. împrumut carte pentru copii și Sector Multimedia

 • 5.6.3.2. Jucărioteca și Sala Calculatoarelor

 • 5.6.4 Biroul Relații Externe

 • 5.6.4.1 Biblioteca Engleză

 • 5.6.4.2 Centrul Cultural Maghiar

 • 5.6.4.3 Biblioteca Franceză

 • 5.7 Biroul Bibliografic. Revista Astra

 • 5.7.1. Compartimentul Colecții speciale

 • 5.8 Compartiment Proiecte si Programe Europene

CĂP.VI. REGULAMENTUL SERVICIILOR PENTRU PUBLIC

 • 6.1. Serviciile publice asigurate de bibliotecă

 • 6.1.1. Servicii prestate gratuit

 • 6.1.2. Servicii prestate contra cost

 • 6.2. înscrierea și eliberarea permiselor de intrare în bibliotecă

 • 6.3.  Condițiile generale privind împrumutul documentelor la domiciliu sau pentru consultarea pe loc

 • 6.3.1. împrumutul documentelor la domiciliu

 • 6.3.2. Consultarea pe loc a documentelor de bibliotecă

 • 6.3.3. Regulamentul de funcționare la Sala calculatoarelor si Internet

 • 6.3.4. Regulamentul de funcționare a Serviciului Colecții Speciale. Sala de studiu

 • 6.3.5. Reguli în cadrul sectorului de Informare Bibliografică

 • 6.3.6. Regulamentul de funcționare a Serviciului de Relații cu Publicul, Sala de lectură

 • 6.3.7. Regulamentul de funcționare a Secției pentru Copii și tineret

 • 6.3.8. Regulamentul de accesare a internetului la Centrul de Informare Comunitară. Metodic

6.3.9 Regulamentul pentru xerocopiere și reproducere digitală a publicațiilor în bibliotecă

 • 6.4. Drepturile utilizatorilor

 • 6.5. Obligațiile utilizatorilor

 • 6.6. Sancțiuni

CAP.VII. OBLIGAȚIILE GENERALE ALE UTILIZATORILOR PENTRU PREVENIREA Șl STINGEREA INCENDIILOR

CAP.VIII. DISPOZIȚII FINALE

ANEXE

Anexa 1 - Taxe și tarife pentru servicii publice prestate în cadrul Bibliotecii Județene „George Barițiu”

Anexa 2 - Calculul penalităților

Anexa 3 - Fișă contract de împrumut

Anexa 4 - Fișa contract de utlizare

Anexa 5 - Contract (de parteneriat cu privire la serviciile oferite de Biblioteca

Județeană “George Barițiu” prin secțiile de jucăriotecă și calculatoare)

REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE A BIBLIOTECII JUDEȚENE “GEORGE BARIȚIU” BRAȘOV

CAPITOLUL I

Organizarea Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov

 • 1.1-Secțiunea I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1.- (1) Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov - astfel denumită în toate actele și înscrisurile oficiale - este o instituție publică de cultură care funcționează în subordinea Consiliului Județean Brașov, în temeiul prevederilor Legii bibliotecilor nr.334/2002 cu modificările si completările ulterioare și al Regulamentului de organizare și funcționare al bibliotecilor publice din Romania.

 • (2) Biblioteca Județeană “George Barițiu”Brașov este o bibliotecă publică de tip enciclopedic, în slujba comunității județene; ea permite accesul nelimitat și gratuit la colecții, baze de date și alte surse proprii de informații.

 • (3) Biblioteca asigură egalitatea accesului la informații și la documentele necesare informării, educației permanente, petrecerii timpului liber și dezvoltării personalității utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, apartenență politică, religie ori naționalitate.

 • (4) Principalele atribuții ale bibliotecii publice sunt: constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea si conservarea colecțiilor de cârti, publicațiilor seriale, a altor documente de biblioteca si a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora in scop de informare, cercetare, educație sau recreere; inițierea, organizarea si desfasurarea de proiecte si programe culturale, inclusiv in parteneriat cu autoritari si instituții publice, cu alte instituții de profil sau prin parteneriat public-privat; in cadrul societarii informației biblioteca are rol de importanta strategica.

Art. 2.- Biblioteca are personalitate juridică, firmă și sigiliu proprii; biblioteca are sediul propriu în municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr.35, din anul 1967.

Art. 3.  (1) Biblioteca județeană “George Barițiu” este o instituție non-profit, finanțată de la

bugetul județean, iar fondurile de finanțare se nominalizează distinct în bugetele proprii sau în cele ale instituțiilor tutelare.

 • (2) Biblioteca publică poate fi finanțată și de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum și de persoane fizice, prin donații, sponsorizări sau alte surse legale de venituri.

 • (3) Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov poate primi finanțare din fonduri externe nerambursabile in cadrul programelor europene.

 • 1.2- Secțiunea II STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 4.-   (1) Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov este o bibliotecă publică, de drept

public, înființată și organizată în subordinea Consiliului Județean Brașov și funcționează potrivit regulamentului propriu de organizare și funcționare, având următoarea structură organizatorică:

 • -  consiliu de administrație

 • -   consiliu științific

 • -   director

 • -   director adjunct de specialitate

 • -  director adjunct

 • -   asistența juridică

 • -   5 servicii specializate

 • -   2 birouri specializate

 • -  15 compartimente și secții specializate

(2) Biblioteca are autonomie organizatorică și de funcționare, se poate afilia la organizații și asociații profesionale de profil, la consorții locale și programe de cooperare în plan local, regional, național sau internațional, fără a accepta însă eventuale ingerințe de ordin propagandistic sau politic.

CAPITOLUL II

Conducerea și administrarea Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov

 • 2.1 - Consiliul de Administrație

Art. 5.- Consiliul de Administrație, având rol consultativ, este format din :

 • -  director - președinte

 • -  director adjunct de specialitate

 • -   director adjunct

 • -   jurist

 • -   3 șefi serviciu

 • -  Reprezentant compartiment Proiecte si Programe Europene

 • -  reprezentant al Consiliului Județean Brașov

 • -  referent resurse umane

 • -   observator sindicat, conform legii

Art. 6.- Activitatea de secretariat este asigurată de referentul de resurse umane.

Art. 7.- Atribuțiile Consiliului de Administrație:

 • a) Avizează Planul managerial anual și Strategia de dezvoltare pentru Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov propuse de directorul instituției.

 • b) Avizează proiectele de Organigramă și Stat de Funcții

 • c) Aprobă primele salariale stabilite în conformitate cu legea

 • d) Aprobă sancțiunile disciplinare stabilite de comisiile de anchetă

 • e) Avizează memoriile justificative înaintate Consiliului Județean Brașov

 • f)  Are rol consultativ în modificările strategiei de dezvoltare apărute în timpul anului

 • g) Avizează Proiectul de Buget

 • h) Avizează Proiectele de Regulamente

Art. 8.- Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor Consiliului de Administrație.

Art. 9.- Consiliul de Administrație adoptă hotărâri valabile în prezența majorității simple.

 • 2.2 - Director

Art. 10.- Directorul este numit, sancționat și eliberat din funcție de Consiliul Județean Brașov.

Art. 11.- Directorul este ordonator de credite și reprezintă instituția în relațiile cu terții în plan intern și internațional.

Art. 12.- Directorul este conducătorul instituției și în această calitate răspunde de organizarea și funcționarea bibliotecii pe baza contractului de management, organigramei, statului de funcții, a regulamentului de organizare și funcționare precum și a celui de ordine interioară, elaborate în condițiile legii și avizate de Consiliul Județean.

CAPITOLUL III

Organe de lucru ale conducerii bibliotecii

 • 3.1 - Consiliul Științific

Art. 13.- Consiliul Științific are rol consultativ și este alcătuit din 9 membri, având în componență membri din principalele compartimente ale bibliotecii:

 • -   Director - președinte

 • -   Director adjunct de specialitate

 • -  împrumut carte

 • -   Relații externe.

 • -   Dezvoltarea și prelucrarea colecțiilor. Referințe

 • -   Informatizare si Biblioteca Mobila

 • -   Relații cu publicul, Comunicarea colecțiilor

 • -  Centrul de Informare și Formare continuă. Metodic. Relații externe

 • -   Bibliografic. Revista ASTRA

Art. 14.- Consiliul Științific este abilitat să se pronunțe asupra tuturor problemelor profesionale privind activitatea bibliotecii și are următoarele competențe:

 • -   elaborează strategia și stabilește direcțiile de dezvoltare a fondului bibliotecii;

 • -   elaborează programe și acțiuni de diversificare și modernizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare și de promovare a colecțiilor de documente și a tradițiilor culturale locale;

 • -   stabilește strategiile privind perfecționarea personalului;

 • -  analizează proiectele de acțiuni culturale și propune includerea în Programul acțiunilor culturale pe anul următor;

 • -  elaborează programe de studii și cercetări în domeniul biblioteconomiei, științelor informării și sociologiei lecturii;

 • -   analizează activitatea de valorificare a colecțiilor.

 • 3.2- Comisia de Achiziții unități de bibliotecă

Art. 15.- Comisia de Achiziții are în componență 9 membri, numiți prin dispoziția directorului.

Art. 16.- Comisia de Achiziții are următoarele atribuții:

 • -   stabilește politica de achiziții și necesarul anual, trimestrial și lunar de unități de bibliotecă în limita fondurilor bugetare, a profilului bibliotecii și a ponderii minorităților în cadrul comunității;

 • -  analizează și aprobă comenzile lunare cu titlurile de aprovizionat.

Art. 17.- Comisia se întrunește lunar și ori de câte ori este nevoie, lucrând în prezența majorității.

CAPITOLUL IV

Atribuțiile Bibliotecii Județene “GEORGE BARIȚIU” BRAȘOV

 • 4.1- Atribuții generale

Art. 18.- Biblioteca Județeană. “George Barițiu” Brașov, ca instituție de cultură care face parte integrantă din sistemul informațional național, îndeplinește, corespunzător nivelului său de organizare, a resurselor alocate și a cerințelor comunității județene, următoarele atribuții:

 • a) constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă și pune la dispoziția utilizatorilor colecții enciclopedice de documente; biblioteca județeană organizează, în condițiile legii, Depozitul legal la nivelul comunității județene Brașov;

 • b) asigură servicii de împrumut la domiciliu și de consultare pe loc a colecțiilor de informare comunitară, documentare, lectură și educație permanentă, prin secțiile de la sediu, filiale ori puncte de informare și împrumut, cu respectarea normelor de circulație și evidență a documentelor, precum și a utilizatorilor;

 • c) achiziționează, constituie și dezvoltă baze de date, organizează cataloage și alte instrumente de comunicare a colecțiilor, în sistem tradițional și /sau automatizat, formează și îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare;

 • d) organizează sau oferă, la cerere, activități/servicii de informare bibliografică și documentare, în sistem tradițional sau informatizat; elaborează, editează ori conservă în baze de date bibliografia locală curentă, realizată la nivelul comunității județene;

 • e) facilitează, potrivit resurselor și oportunităților, accesul utilizatorilor și la alte colecții ori baze de date, prin împrumut interbibliotecar ori servicii de accesare și comunicare la distanță;

 • f) inițiază, organizează sau colaborează la programe și acțiuni de diversificare, modernizare și automatizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecțiilor de documente și a tradițiilor culturale, de animație culturală și de educație permanentă;

 • g) efectuează, în scopul valorificării colecțiilor, studii și cercetări în domeniul bibliologiei, biblioteconomiei, științelor informării și al sociologiei lecturii, organizează reuniuni științifice de profil, redactează și editează produse culturale necesare membrilor comunității;

 • h) Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov are rol de coordonare metodologică pentru bibliotecile publice de pe raza județului Brașov.

 • i) Realizează programe culturale anuale/strategii multianuale în care se includ proiecte culturale finanțate din fonduri proprii sau alte surse (donații, subvenții, colaborări).

Art. 19.- Biblioteca publică oferă utilizatorilor, persoane juridice sau persoane fizice, potrivit disponibilităților și dotărilor existente, în condițiile legii și cu avizul Consiliului Județean, unele servicii, pe bază de tarife, stabilite prin regulamente proprii de organizare și funcționare, constând în principal din: închirieri temporare de spații, copiere și multiplicare de documente indiferent de tipul de suport. Cuantumul tarifelor este stabilit de Consiliul Județean Brașov. Fondurile astfel constituite se utilizează pentru construirea, amenajarea și dezvoltarea spațiilor de bibliotecă, inclusiv pentru informatizarea și dotarea cu documente și echipamente specifice.

CAPITOLUL V

Atribuțiile specifice direcțiilor și compartimentelor bibliotecii

 • 5.1 - Director

Coordonează și organizează următoarele activități:

 • a) elaborează și propune spre aprobare proiectul de buget al instituției;

 • b) selectează, angajează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

 • c) negociază clauzele contractelor de muncă, în condițiile legii;

 • d) negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor codului civil sau, după caz, conform legilor speciale;

 • e) aprobă fisele de post si fișele de evaluare a performanțelor profesionale ale angajaților

 • f)  acționează pentru gospodărirea și gestionarea corespunzătoare a patrimoniului;

 • g) coordonează realizarea proiectelor culturale incluse în Programul anual al acțiunilor culturale;

 • h) conduce Consiliul de Administrație al bibliotecii, în calitate de președinte;

 • i)  numește Consiliul Științific al bibliotecii în calitate de președinte;

 • j)  conduce Consiliul Științific al bibliotecii în calitate de președinte

 • 5.2-  Asistența juridică

Compartimentul Asistență juridică este organizat și funcționează în subordinea directă a conducătorului instituției, având următoarele atribuții principale:

 • -  reprezintă Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov în fața instanței judecătorești;

 • -  redactează și promovează acțiunile și căile de atac în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată;

 • -  asigură consultanță de specialitate;

 • -  avizează, la solicitarea conducerii, asupra legalității măsurilor ce urmează a fi luate în desfășurarea activității instituției, precum și a oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a unității;

 • -  avizează angajamentele legale din care rezultă direct sau indirect obiectul de plată înainte de a fi supuse CFPP și alte documente la solicitarea persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu;

 • -  transmite la compartimentele bibliotecii note informative privind legislația nouă sau modificări care interesează compartimentele de specialitate.

 • -   redactează acte și opinii juridice

 • -  se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

 • -  se conformează procedurilor specifice.

 • 5.3- Director Adjunct de Specialitate

Este subordonat directorului instituției.

Coordonează și organizează următoarele activități:

 • -  de dezvoltare, conservare, evidențiere și gestionare a colecțiilor bibliotecii;

 • -  de prelucrare biblioteconomică a colecțiilor

 • -  de împrumut, de informare și documentare;

 • -   de achiziție de unități de bibliotecă;

 • -  de valorificare a colecțiilor de documente în scopul efectuării unor studii și cercetări în domeniul bibliologiei și biblioteconomiei;

 • -  de împrumut interbibliotecar

 • -  în lipsa directorului instituției execută atribuțiile delegate prin act de dispoziție;

 • -  avizează procedurile de lucru aferente activităților din compartimentele pe care le coordonează și se preocupă de implementarea standardelor de management/control intern.

Directorul adjunct de specialitate are în subordine și coordonează următoarele departamente:

 • 1.  Serviciul Dezvoltarea și prelucrarea colecțiilor

 • 2. Serviciul de împrumut carte

 • 3.  Serviciul de Relații cu publicul

 • 4. Compartimentul Filiale.

 • 5. Compartimentul Mediateca

 • 5.3.1- Serviciul Dezvoltarea și prelucrarea colecțiilor. Referințe

Serviciul are următoarele atribuții pe care le exercită conform prevederilor legale:

 • -  achiziționează unitățile de bibliotecă;

 • -  organizează evidența globală și individuală a documentelor în sistem tradițional și automatizat;

 • -   urmărește mișcările (intrări, ieșiri) ale unităților de bibliotecă;

 • -   raportează lunar și trimestrial mișcarea și structura fondurilor pe gestiuni;

 • -  prelucrează biblioteconomie unitățile de bibliotecă, pe suport tradițional și electronic, prin efectuarea operațiunilor specifice de catalogare, clasificare, cotare sistematico-alfabetică;

 • -  organizează, întreține și actualizează cataloagele bibliotecii;

 • -  completează baza de date a bibliotecii;

 • -  asigură schimbul interbibliotecar;

 • -   realizează și întreține catalogul on-line al bibliotecii;

 • -  creează și actualizează fișierele de autoritate;

 • -  furnizează informații și referințe electronice

 • -  organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

 • -  elaborează și se conformează procedurilor specifice.

Serviciul este condus de un șef de serviciu și are 9 angajați.

 • 5.3.2- Serviciul de împrumut carte

Serviciul de împrumut carte are următoarele atribuții principale:

 • -   asigură servicii de împrumut la domiciliu;

 • -   acordă asistență de specialitate utilizatorilor;

 • -   efectuează statistica zilnică, trimestrială și anuală a publicațiilor și utilizatorilor;

 • -   organizează acțiuni culturale;

 • -   participă la manifestările culturale organizate de bibliotecă sau de alte instituții de cultură;

 • -  organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

 • -  se conformează procedurilor specifice.

Serviciul este condus de un șef de serviciu și are 7 angajați.

 • 5.3.3- Serviciul Comunicarea colecțiilor. Depozit legal

Serviciul Comunicarea colecțiilor. Depozit legal este condus de un sef de serviciu, care are in subordine 9 angajați.

Serviciul are in componenta doua compartimente si desfasoara următoarele activitati:

 • -  asigură servicii de consultare pe loc a documentelor de bibliotecă în sălile de lectură, controlând condițiile de bună desfășurare a acestora;

 • -  organizează acțiuni culturale;

 • -  organizează Depozitul Legal;

 • -  efectuează evidența zilnică a publicațiilor, în vederea realizării statisticilor trimestriale și anuale;

 • -  organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

 • -  pune la dispoziția utilizatorilor puncte de acces internet;

 • -  asigură împrumutul interbibliotecar;

 • -  se conformează procedurilor specifice.

 • 5.3.3.1. - Sala de lectura carte

Compartimentul funcționează cu 6 angajați și are următoarele atribuții principale:

 • -  asigură servicii de consultare pe loc a documentelor de biblioteca in cele trei Săli de lectura;

 • -  rezolva cererile de împrumut interbibliotecar;

 • -  gestionează fondul de carte de la Depozitul General;

 • -   asigura îndrumarea și supravegherea în vederea utilizării serviciilor Internet;

 • -  asigura asistență de specialitate în elaborarea documentelor electronice;

 • -  se conformează procedurilor specifice.

 • 5.3.3.2- Sala de lectura periodice

Compartimentul are trei angajați cu următoarele atribuții:

 • -   asigură servicii de consultare pe loc a publicațiile periodice ale bibliotecii;

 • -  organizează acțiuni culturale;

 • -   asigură servicii de consultare legislativă pe suport tradițional și în format electronic;

 • -  asigura îndrumarea și supravegherea în vederea utilizării serviciilor Internet;

 • -  asigura asistență de specialitate în elaborarea documentelor electronice;

 • -   gestionează fondul de publicații periodice aflate in sala de lectura, in depozitele compartimentului si Depozitul Legal:

 • -  elaborează și se conformează procedurilor specifice.

 • 5.3.4 - Compartimentul Filiale

Compartimentul are următoarele atribuții principale:

 • -  organizează și pune la dispoziția utilizatorilor fondul de carte de care dispune, asigurând servicii de împrumut la domiciliu și de consultare în secție a publicațiilor;

 • -   asigură înscrierea utilizatorilor în baza Regulamentului de organizare și funcționare;

 • -  organizează acțiuni culturale;

 • -   efectuează statistica zilnică, trimestrială și anuală a publicațiilor și utilizatorilor;

 • -  se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

 • -  se conformează procedurilor specifice.

Compartimentul are în componență 4 angajați distribuiți în trei filiale pe teritoriul municipiului după cum urmează:

 • 5.3.4.1 - Filiala nr. 2

Filiala este situată în str. Prunului nr. 41 (Cartier Noua) și are ca specific împrumutul la domiciliu pentru adulți și copii. Filiala este deservită de doi angajați.

 • 5.3.4.2 - Filiala nr. 3

Filiala este situată în str. Soarelui nr. 6 și are ca specific împrumutul la domiciliu pentru adulți. Filiala este deservită de un angajat.

 • 5.3.4.3- Filiala nr. 4

Filiala este situată în str. Berzei nr. 2 și are ca specific împrumutul la domiciliu pentru copii. Filiala este deservită de un angajat.

 • 5.3.5 - Compartimentul Mediateca

In cadrul Mediatecii lucrează doua persoane care au următoarele atribuții:

 • -   asigură servicii de împrumut la domiciliu a publicațiilor, indiferent de suport;

 • -  organizează audiții colective și individuale, precum și alte acțiuni culturale;

 • -   asigură consultarea publicațiilor electronice ale bibliotecii (CD-uri, dischete, DVD-uri) în sala de audiții;

 • -   asigură consultarea în secție a publicațiilor din fondul de referință

 • -  Organizează expoziții de arta plastica;

 • -  efectuează controlul intern;

 • -  se conformează procedurilor specifice;

 • -   efectuează statistica zilnică, trimestrială și anuală a publicațiilor și utilizatorilor.

 • 5.4 Compartimentul de Resurse Umane-Secretariat

Compartimentul de Resurse Umane- Secretariat asigură desfășurarea următoarelor activități:

 • -  evidența personalului, stat funcții, organigramă, fișe de post, evaluarea personalului;

 • -  elaborarea referatelor pentru emiterea dispozițiilor de încadrare;

 • -  întocmirea situațiilor privind existentul și mișcarea personalului;

 • -  organizare concursuri;

 • -  face parte din comisia de recepție a mărfurilor;

 • -  efectuează controlul intern;

 • -  elaborează și se conformează procedurilor specifice;

Compartimentul este alcătuit din doi membri.

 • 5.5 - Director Adjunct

Este subordonat directorului instituției.

Coordonează si organizează următoarele activitati:

 • -  de efectuare a operațiunilor financiar - contabile;

 • -  de evidenta a bunurilor;

 • -  de asigurare a condițiilor materiale pentru desfasurarea activităților si gospodărirea spatiilor bibliotecii;

 • -  organizează activitatea compartimentelor pe care le le coordonează, respectiv compartimentul financiar - contabil si compartimentul administrativ si achiziții publice;

 • -  elaborează/avizează   procedurile de lucru aferente activităților

compartimentului fi nanei ar-contabil și respectiv procedurile de lucru aferente activităților din compartimentul administrativ si achiziții Publice, și se preocupă de implementarea standardelor de management/control intern;

 • -   alte sarcini trasate de directorul instituției.

Coordonează următoarele compartimente și servicii:

 • -  Compartimentul Administrativ si Achiziții Publice

 • -  Compartimentul Financiar-Contabilitate

 • -  Serviciul Informatizare si Biblioteca Mobila

 • 5.5.1 - Compartiment Administrativ și Achiziții publice.

Compartimentul Administrativ și Achiziții publice are următoarele atribuții:

 • -  asigură achiziționarea materialelor necesare pentru buna desfășurare a activității instituției;

 • -  compară oferte și propune încredințări directe;

 • -   atribuirea contractelor de achiziții publice;

 • -  administrează și gestionează patrimoniul instituției;

 • -  răspunde de activitatea de protecție și pază împotriva incendiilor;

 • -  desfășoară activități de întreținere, reparații și curățenie necesare în interiorul instituției;

 • -  asigură multiplicarea și legarea documentelor și publicațiilor;

 • -  se conformează procedurilor specifice;

în cadrul compartimentului lucrează 13 persoane

 • 5.5.2 - Compartimentul Financiar-Contabilitate

Compartimentul Financiar-Contabilitate, format din patru salariați, este astfel organizat încât asigură:

 • -  informații directorului unității cu privire la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare, precum și pentru întocmirea contului general anual de execuție a bugetului propriu;

 • -   contabilitatea financiară;

 • -  contabilitatea de gestiune;

 • -  întocmirea situațiilor trimestriale și anuale;

 • -  contabilitatea veniturilor extrabugetare;

 • -  evidența cheltuielilor pentru încadrarea în bugetele acțiunilor culturale;

 • -  evidența angajamentelor bugetare și legale conform prevederilor Legii 500/2002 , Legii finanțelor publice locale și Legii 273/2006;

respectarea reglementărilor financiar-conabile în vigoare.

 • 5.5.3 - Serviciul Informatizare, înscriere, Metodic si Biblioteca Mobila

Serviciul este condus de un șef de serviciu și are 8 angajați de specialitate.

 • 5.5.3.1. - Compartimentul Informatizare

Compartimentul Informatizare, format din doi angajați și are următoarele atribuții:

 • -  gestionarea programului de bibliotecă Liberty;

 • -  acordă asistență tehnică pentru exploatarea tehnicii de calcul din bibliotecă;

 • -  implementează programe, upgrade-uri;

 • -   întreține pagina de internet a bibliotecii;

 • -   alcătuiește materiale publicitare;

 • -  organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

 • -  se conformează procedurilor specifice.

 • 5.5.3.2. - Compartimentul înscriere Unică

Compartimentul înscriere Unică este format din doi angajați și are următoarele atribuții:

 • -   realizează înscrierea unică a cititorilor în sistem informatizat,

 • -   centralizează încasările zilnice, actualizează permisele;

 • -   furnizează informații despre secțiile, filialele și fondurile de publicații ale instituției;

 • -  organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

 • -  se conformează procedurilor specifice.

 • 5.5.3.3 - Filiala nr. 1 - Bibliotecă Mobilă

Filiala este situată în str. Anghel Saligny nr. 15 și are ca specific împrumutul la domiciliu pentru copii.

Din fondul de carte de la această filială se asigură serviciile Bibliotecii Mobile care împrumută periodic publicații bibliotecilor din mediul comunal și rural.

Filiala este deservită de un angajat.

 • -  se conformează procedurilor specifice

 • 5.5.3.4 - Filiala nr. 5

Filiala este situată în B-dul Griviței nr.51 și are ca specific împrumutul la domiciliu pentru adulți. Filiala este deservită de doi angajați.

 • -  se conformează procedurilor specifice

 • 5.5.3.5 - Compartimentul Metodic

Compartimentul este deservit de către un singur angajat care are următoarele atribuții: întocmește programele de asistență de specialitate pentru bibliotecile publice din județ și realizează îndrumarea metodologică a bibliotecarilor respectivi;

 • -  centralizează indicatorii de performanță ce reflectă activitatea bibliotecilor publice;

 • -  se conformează procedurilor specifice.

 • 5.6 - Serviciul de Informare și Formare continuă.Relații Externe

Serviciul de Informare și Formare continuă are în componență șapte membri conduși de un șef serviciu si are in subordine Centrul de informare Comunitara, Centrul Regional de Formare, Secția pentru Copii si Tineret si Biroul de Relații externe.

 • 5.6.1- Centrul de Informare Comunitară.

 • -  asigura servicii de informare pentru toate categoriile de public pe teme locale si comunitare;

 • -  administrează si actualizeaza baza de date INFOLOCALIA;

 • -  colaborează cu Compartimentul Proiecte si Programe Europene si Biroul Relații Externe in realizarea proiectelor culturale cu parteneri interni si externi;

 • -  elaborează instrumente pentru identificarea nevoilor de informare ale utilizatorilor;

 • -  participa la realizarea de produse info-documentare;

 • -  se conformează procedurilor specifice.

Compartimentul este deservit de 2 angajați.

 • 5.6.2 - Centrul Regional de Formare

 • -  identifica nevoile de formare ale adultulor din județul Brașov;

 • -  elaborează programe de formare continua a adultilor;

 • -   organizează si susține cursuri de formare continua a adultilor;

 • -   dezvolta si administrează cursuri de e-learning;

 • -  administrează platforma de e-leaming a centrelor regionale de formare de la nivelul bibliotecilor publice;

 • -   participa la reuniunile anuale ale instituțiilor si organizațiilor furnizoare de servicii si programe de formare a adultilor;

Compartimentul este deservit de 1 angajat.

 • 5.6.3 - Secția pentru Copii și Tineret

Secția pentru Copii și Tineret este parte a Bibliotecii Județene „George Barițiu” și este

situată în str. luliu Maniu nr.6.

Scopul Secției pentru Copii și Tineret este de a promova cunoștințele și aptitudinile ce stau la baza dezvoltării armonioase și sănătoase a copiilor, prin următoarele tipuri de acțiuni:

 • -  informare și documentare pe diferite categorii și etape de vârstă și interes de studiu;

 • -   activități de educație non-formală (audiții muzicale, vizionări de filme, expoziții tematice, ateliere, cursuri, dezbateri);

 • -   colaborări și parteneriate cu grupuri, instituții, societăți, fundații la nivel național și internațional;

 • -  colaborează și diseminează la nivel național exemplele de bune practici ale secțiilor de copii, prin Centrul de excelență pentru servicii oferite copiilor cu vârste între 0-14 ani;

 • -   elaborează studii și cercetări cu privire la serviciile de bibliotecă oferite copiilor cu vârste între 0-14 ani;

 • -  elaborează și se conformează procedurilor specifice.

Secția pentru Copii și Tineret are 4 angajați și este structurată după cum urmează:

 • 5.6.3.1- împrumut carte pentru copii și Sector Multimedia

Atribuții principale:

 • -  asigură servicii de împrumut la domiciliu a cărților și a documentelor multimedia;

 • -  asigură servicii de consultare pe loc a documentelor de bibliotecă;

 • -   acordă asistență de specialitate utilizatorilor;

 • -   promovează fondul secției prin activități specifice: expoziții, audiții, vizionări, cercuri literar-artistice;

 • -   organizează acțiuni culturale;

 • -  întocmește statisticile zilnice, lunare, trimestriale și anuale

 • -   efectuează controlul intern;

 • -  elaborează și se conformează procedurilor specifice.

 • 5.6.3.2- Jucărioteca și Sala Calculatoarelor

Atribuții specifice:

 • -   asigură jocuri și jucării pentru desfășurarea activităților individuale și de grup;

 • -  asigură desfășurarea atelierelor de lucru instructiv-educative și distractiv-recreative;

 • -  organizează cursuri de inițiere în utilizarea calculatoarelor, pentru copii până la 14 ani;

 • -  coordonează activitatea clubului de internet;

 • -   organizează acțiuni culturale;

elaborează și se conformează procedurilor specifice.

 • 5.6.4 - Biroul Relații Externe.

Biroul are următoarele atribuții principale:

 • -  elaborează programe culturale în scopul dezvoltării centrelor culturale aflate în subordine

 • -  colaborează cu Centrul de Informare Comunitară în realizarea proiectelor culturale cu partenerii interni și externi;

 • -   constituie, organizează, dezvoltă și pune la dispoziția utilizatorilor colecții enciclopedice de publicații în limbi străine;

 • -  asigură servicii de împrumut la domiciliu și de consultare în sistem de sală de lectură, cu respectarea regimului de circulație a documentelor;

 • -  organizează acțiuni culturale care susțin activitatea centrelor culturale;

 • -  oferă serviciul de împrumut interbibliotecar pentru documentele in limbi străine;

 • -  coordonează activitatea bibliotecilor în limbi străine;

 • -  organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

 • -  se conformează procedurilor specifice.

Biroul este condus de un șef de birou și are 5 angajați de specialitate.

5.6.4.1- Biblioteca Engleză

 • -  asigura asistenta beneficiarilor in procesul de informare si lectura, pe baza colecției de documente in limba engleza;

• asigura acces gratuit la internet prin intermediul programului Biblionet;

 • -  asigură servicii de împrumut la domiciliu și de consultare în sala de studiu a documentelor, din colecția de publicații în limba engleză, indiferent de suport;

 • -  îndrumă și oferă informații specifice utilizatorilor despre burse de studiu, edituri britanice precum si materiale pentru pregătirea examenelor de limba engleză (IELTS, TOEFEL, Cambridge);

 • -  propune și organizează acțiuni culturale specifice;

 • -  colaborează cu cadre didactice de specialitate de nivel preuniversitare și universitar pentru realizarea obiectivelor centrului și pentru satisfacerea cerințelor de informare ale beneficiarilor (gestionează activitatea de difuzare a cărților pentru elevi, in scoli generale si licee prin intermediul bibliobuzului;

 • -  efectuează statistica zilnică, trimestrială și anuală a publicațiilor și utilizatorilor.

Are doi angajați.

 • 5.6.4.2- Centrul Cultural Maghiar

 • -  dezvoltă și conduce proiecte culturale pentru conservarea și comunicarea moștenirii culturale a minorităților;

 • -   promovează, prin acțiuni specifice, dialogul interetnic;

 • -  întreține parteneriate cu instituții și asociații culturale locale, care au obiective similare;

 • -   asigură servicii de împrumut la domiciliu și de consultare în sala de studiu a documentelor, din colecția de publicații în limba maghiară, indiferent de suport;

 • -   asigură serviciul de împrumut interbibliotecar;

 • -   oferă informații bibliografice;

 • -  asigură acces internet gratuit pe calculatorul provenit din programul Biblionet;

 • -   efectuează statistica zilnică, trimestrială și anuală a publicațiilor și a utilizatorilor;

 • -   consultă cataloage de librării și site-uri în vederea întocmirii propunerilor de achiziții

Are un angajat.

 • 5.6.4.3- Biblioteca Franceză

 • -  asigură desfășurarea parteneriatului cu Alianța Franceză din Brașov pentru a servi cerințele de informare, studiu și lectură ale

utilizatorilor, facilitând accesul publicului la documente și lucrări francofone;

 • -   asigură servicii de împrumut la domiciliu și de consultare în sala de studiu a documentelor, din colecția de publicații în limba franceză, indiferent de suport si serviciul de imprumut interbibliotecar;

 • -   gestionează activitatea de difuzare a cărților pentru copii, din colecția secției, în școli prin intermediul bibliobuzului;

 • -  organizează manifestări culturale specifice în domeniul francofoniei (cine-club, expoziții, spectacole, serate muzicale, concursuri școlare, ateliere de lectura si creativitate);

 • -   colaborează cu profesorii de limba franceză din școli și universități pentru realizarea obiectivelor secției și pentru satisfacerea necesităților bibliografice ale cititorilor;

 • -   efectuează statistica zilnică, trimestrială și anuală a publicațiilor și utilizatorilor;

 • -   asigură acces internet gratuit, la internet gratuit pe calculatoarele provenite din programul Biblionet

 • -  îndruma si oferă informații specifice utilizatorilor despre examenele de limba franceza (TEF, TEFaQ, TCF, DELF, DALF), testele de evaluare si cursurile de limba franceza organizate de Alianța Franceza

 • -   Consulta cataloage de librarii si site-uri in vederea întocmirii propunerilor de achiziții

Are trei angajați.

 • 5.7 Biroul Bibliografic. Revista ASTRA

Biroul are în componență un șef de birou și 5 angajați și are următoarele atribuții principale:

 • -   elaborează bibliografia Brașovului și bibliografia retrospectivă a Brașovului;

 • -  organizează acțiuni culturale;

 • -   elaborează studii care valorifică colecțiile bibliotecii și bibliografii tematice;

 • -  asigurarea serviciului de consultare pe loc a documentelor aflate în gestiunea biroului „Bibliografic”, în regim de sală de lectură cu acces liber la raft;

 • -  organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

 • -  efectuează controlul intern;

 • -  se conformează procedurilor specifice.

Colegiul de redacție stabilește :

 • -  strategia și direcțiile de dezvoltare ale editurii;

 • -  tarifele pentru plata colaboratorilor;

 • -  prețul de vânzare al revistei;

 • -  stabilirea numărului de colaboratori.

Revista ASTRA apare, într-o serie nouă, bianual având programul și direcția de orientare a unei reviste de cultură, literatură și artă.

Revista ASTRA utilizează permanent colaborări cu autori din țară și din străinătate.

Angajații responsabili cu revista ASTRA au următoarele obligații:

 • -  să contacteze și să atragă colaboratori valoroși;

 • -  să pregătească la timp materialele pentru tipar;

 • -  să întocmească sumarul fiecărui număr al revistei.

Materialele proprii ale acestor angajați, care nu sunt cuprinse în sarcinile de serviciu,

se plătesc în regim de colaboratori.

 • 5.7.1 Compartimentul Colecții Speciale

în cadrul Biroului Bibliografic. Revista ĂSTRĂ funcționează Compartimentul Colecții Speciale cu următoarele atribuții :

 • -  asigurarea serviciului de consultare pe loc a documentelor aflate în depozitul de la Colecții speciale ,în regim de sală de lectură

 • -  se conformează procedurilor specifice.

5.8. Compartimentul Proiecte si Programe Europene

Compartimentul Proiecte si Programe Europene este organizat si funcționează in subordinea directa a conducătorului instituției, avand următoarele atribuții principale:

 • -  informare pe liniile de finanțare;

 • -  documentare in vederea realizării proiectelor;

 • -  identificare parteneriate/parteneri;

 • -  elaborare proiecte;

 • -  managementul proiectului;

 • -  se preocupa de elaborarea procedurilor specifice activităților;

 • -  se conformează procedurilor specifice. Compartimentul este deservit de un angajat.

CAPITOLUL VI

Regulamentul Serviciilor Pentru Public

 • 6.1 - SERVICIILE PUBLICE ASIGURATE DE BIBLIOTECĂ

Art. 20.- Biblioteca Județeană "George Barițiu” - Brașov, în calitatea ei de instituție de profil cu funcții de informare, educație, cultură, cercetare și recreere asigură următoarele servicii pentru public:

 • 6.1.1 - Secțiunea I - Servicii prestate gratuit:

 • 6.1.1.1. - împrumutul de documente de bibliotecă la domiciliu prin secțiile de împrumut la domiciliu;

 • 6.1.1.2 - Studiul documentelor de bibliotecă în săli de lectură și spații special amenajate în acest scop;

 • 6.1.1.3 - Oferirea de informații pentru domeniile înregistrate în bazele de date proprii sau în alte baze de date (în sistem tradițional sau informatizat);

 • 6.1.1.4. - Salvarea documentelor consultate pe suport electronic (memory stick);

 • 6.1.1.5. - Navigare pe Internet; accesul nelimitat la internet pe calculatoarele personale prin conexiune Wl -FI;

 • 6.1.1.6 - Audierea sau vizionarea discurilor, diafilmelor, diapozitivelor, casetelor video sau audio, CD-ROM-uri lor, CD-urilor, DVD -urilor în sala amenajată în acest scop;

 • 6.1.1.7 - împrumutul interbibliotecar de documente, necesare serviciilor instituției;

 • 6.1.1.8 - Studierea și cercetarea documentelor, manuscriselor, cărților rare, iconografiei, hărților etc., în original sau facsimil, fotografii, microfilme, în sala Compartimentului “Colecții Speciale”;

 • 6.1.1.9. - Asistență de specialitate pentru cercetarea și consultarea cataloagelor alfabetice și sistematice pe fișe, în volume sau în sistem informatizat;

 • 6.1.1.10. - Consultații biblioteconomie și privitoare la tehnica muncii intelectuale la solicitarea persoanelor fizice sau juridice interesate;

 • 6.1.1.11. - Informarea și documentarea bibliografică, pe baza colecțiilor proprii sau din alte biblioteci, utilizând cataloagele și bibliografiile existente în colecțiile bibliotecii sau, în perspectivă, prin accesul on-line la resursele disponibile în rețeaua națională și internațională;

 • 6.1.1.12. - Organizarea de programe culturale, evenimente, expoziții, activități educative etc.

 • 6.1.1.12. - Eliberarea permisului plastifiat și prevăzut cu cod de bare pentru copiii și tinerii până la 18 ani, șomeri și pensionari;

 • 6.1.1.13. - Cursuri de IT pentru utilizatorii de diferite categorii de vârstă și soci o-profesionale.

 • 6.1.2 - Secțiunea II - Servicii prestate contra cost:

 • 6.1.2.1. - Taxa pentru eliberarea permisului plastifiat și prevăzut cu cod de bare:

 • 6.1.2.1.1 - pentru elevii peste 18 ani si studenti se aplica o reducere de 50%;

 • 6.1.2.1.2 - pentru persoanele sub 18 ani, pensionari, șomeri si persoane cu nevoi speciale se aplica o reducere de 100%;

• categoriile de cititori menționați la punctele 6.1.2.1.1 si 6.1.2.1.2 beneficiază de reducere in baza unor acte doveditoare (carnet de elev/student, copie certificat de naștere/CI, cupon de pensie, carnet șomer sau a certificatului de persoana cu nevoi speciale)

 • 6.1.2.2. - Imprimarea de acte normative din baza de date legislativă;

 • 6.1.2.3. - Imprimarea de documente privind informații europene și locale și de pe Internet.

 • 6.1.2.4. - Fotocopierea și multiplicarea documentelor existente în colecțiile bibliotecii, respectându-se prevederile Legii nr.8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe;

 • 6.1.2.5. - Inscripționarea CD-ROM cu informații europene și locale;

 • 6.1.2.6. - închirierea de spații: mansarda Casei Baiulescu, camere de oaspeți;

 • 6.1.2.7. - Tarifele se stabilesc prin hotărâre de către Consiliul Județean Brașov și se regăsesc în Anexa 6.

 • 6.2 - ÎNSCRIEREA Șl ELIBERAREA PERMISULUI DE INTRARE ÎN BIBLIOTECĂ

Art. 21.- Folosirea individuală a serviciilor de bibliotecă se face în baza "Fișei contract de împrumut" care se încheie la data înscrierii la bibliotecă (anexa nr. 3)

Ârt. 22.- în baza încheierii " Fișei contract de împrumut" si a taxei menționate in secțiunea 6.1.2.1, se eliberează permisul de intrare.

Ârt. 23.- Semnarea fișei contract de împrumut implică acceptarea de către utilizator a prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a bibliotecii, referitoare la serviciul de împrumut la domiciliu și consultare a publicațiilor în sălile de lectură.

Fisa contract de impumut se intocmeste in doua exemplare si are rol de titlu executoriu.

 • 6.2.1 CATEGORII DE PERMISE

Art. 24.- Permisul galben se obține în baza :

 • •  semnării "Fișei contract de împrumut",

 • •  a bonului fiscal pentru achitarea permisului (excepție persoanele prevăzute la punctul 6.1.2.1.2)

 • •  și actelor de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate) cu dovada domiciului stabil sau flotant în județul Brașov. în cazuri excepționale, cu aprobarea direcțiunii (cerere înregistrată la secretariat, un exemplar păstrat în secții) și altor categorii de persoane.

Art. 24.1 - Copiii și tinerii până la 18 ani vor fi înscriși de către unul dintre părinți sau, în situații speciale, de către un tutore, în calitate de girant, pe baza actelor mai sus menționate. Pentru tinerii între 14 și 18 ani care au buletin de identitate, contractul va fi întocmit de către unul dintre părinți cu specificația: “pentru fiul/fiica [numele], Bl seria______nr.______”, iar permisul va fi

eliberat pe numele tânărului.

Art. 24.2- Permisul este valabil în toate secțiile și filialele bibliotecii

Art. 24.3 - Permisul de intrare este personal, netransmisibil și are o valabilitate de cinci ani.

Art. 24.4.. - Anual, utilizatorul este obligat să prezinte actele necesare înscrierii în vederea actualizării și vizării permisului de intrare.

Art. 25.- Permisul alb se obține în baza :

 • •  semnării "Fișei contract de împrumut",

 • •  a bonului fiscal pentru achitarea permisului (excepție persoanele prevăzute la punctul 6.1.2.1.2)

 • •  actelor de identitate (buletin de identitate/carte de identitate/pașaport) indiferent de domiciliu.

Art. 25.1 - Copiii și tinerii până la 18 ani vor fi înscriși de către unul dintre părinți sau, în situații

speciale, de către un tutore, în calitate de girant, pe baza actelor mai sus menționate. Pentru tinerii între 14 și 18 ani care au buletin de identitate, contractul va fi întocmit de către unul dintre părinți cu specificația: “pentru fiul/fiica [numele], Bl seria______nr.______”, iar permisul va fi

eliberat pe numele tânărului.

Art. 25.2 - Permisul alb este valabil în toate sălile de lectură și InfoSal® și numai dacă este însoțit de actul de identitate.

Art. 25.3. - Permisul alb este personal, netransmisibil și are o valabilitate de cinci ani.

Art. 25.4. - Anual, utilizatorul este obligat să prezinte actele necesare înscrierii în vederea actualizării și vizării permisului de intrare.

Art. 26.- Permisul verde este gratuit și se obține în baza :

 • •  semnării "Fișei contract de împrumut",

 • •  actelor de identitate (buletin de identitate/carte de identitate/pașaport) indiferent de domiciliu.

Art. 26.1 - Copiii și tinerii până la 18 ani vor fi înscriși de către unul dintre părinți sau, în situații speciale, de către un tutore, în calitate de girant, pe baza actelor mai sus menționate. Pentru tinerii între 14 și 18 ani care au buletin de identitate, contractul va fi întocmit de către unul dintre părinți cu specificația: “pentru fiul/fiica [numele], Bl seria______nr.______”, iar permisul va fi

eliberat pe numele tânărului.

Art. 25.2 - Permisul verde este valabil la InfoSal® și la calculatorele - donație IREX din celelalte secții și filiale ale bibliotecii, numai dacă este însoțit de actul de identitate.

Art. 25.3. - Permisul verde este personal, netransmisibil și are o valabilitate de cinci ani.

Art. 25.4. - Anual, utilizatorul este obligat să prezinte actele necesare înscrierii în vederea actualizării și vizării permisului de intrare.

Art.28.- Pentru categoriile de cititori care beneficiază de gratuitate, se pot elibera permise valabile doar în filialele emitente, în conformitate cu art. 22 și art. 24 din prezentul Regulament de Organizare și Funcționare.

 • 6.3 - CONDIȚIILE GENERALE PRIVIND ÎMPRUMUTUL DOCUMENTELOR LA DOMICILIU SAU PENTRU CONSULTAREA PE LOC

 • 6.3.1- Secțiunea I - împrumutul documentelor la domiciliu

Art. 29.- împrumutul documentelor la domiciliu se realizează prin Serviciul de împrumut carte, Mediatecă, Filialal, Filiala2, Filiala3, Filiala4, Filiala5, Biblioteca Franceză, Biblioteca Engleză, Centrul Cultural Maghiar și împrumut carte pentru copii și Sector Multimedia.

Art. 30.- Pot beneficia de împrumut la domiciliu doar posesorii permisului de bibliotecă cu acces general (permis galben), pe care îl vor prezenta bibliotecarului la intrarea în secție. După alegerea publicațiilor, utilizatorul se va prezenta cu ele la bibliotecar, împreună cu permisul de bibliotecă și actul de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate), pentru a-i fi înregistrate în fișa personală și pentru a i se comunica data de restituire.

 • a. Timpul de staționare în sectoarele împrumut carte și împrumut carte pentru copii și Sector Multimedia este de aproximativ 20 minute.

 • b. Pe parcursul unei zile se pot face maxim două împrumuturi de către un utilizator.

Art. 31.- Accesul la baza de date a bibliotecii se face sub îndrumarea bibliotecarilor.

Art. 32.- Fiecare utilizator poate împrumuta o dată maximum 3 documente de bibliotecă.

Art. 33.- împrumutul se acordă pe o perioadă de 14 zile. împrumutul publicațiilor se poate prelungi de până la 3 ori. Cererea de prelungire se va face personal, prin telefon sau e-mail, în termenul împrumutului inițial.

Art. 34.- Documentele solicitate, care nu se regăsesc în colecțiile bibliotecii, pot fi obținute de la alte biblioteci, prin împrumut interbibliotecar, cu suportarea taxelor poștale de către utilizator.

Art. 35.- Documentele de bibliotecă solicitate vor fi verificate de către utilizatori înainte de efectuarea împrumutului, orice nereguli (pagini lipsă, decupaje, conținut schimbat etc.) vor fi semnalate bibliotecarului, în caz contrar utilizatorul asumându-și răspunderea.

Art. 36.- Bibliotecarul care va prelua documentele restituite de utilizator va verifica starea acestora. Orice neregulă va fi semnalată utilizatorului căruia i se vor aplica sancțiunile prevăzute de prezentul regulament.

Art. 37.- Angajații Bibliotecii Județene "George Barițiu” beneficiază de împrumutul a până la 10 documente, acesta fiind evidențiat în fișele "bibliotecari". împrumutul se acorda pe o perioada de cel mult 6 luni.

Art.38.- în cazul utilizatorilor studenți, fișa de lichidare va fi semnată la Serviciul împrumut carte numai după restituirea tuturor unităților de bibliotecă împrumutate din toate secțiile și filialele și după achitarea penalităților pentru întârziere, dacă acestea există în fișa utilizatorului.

 • 6.3.2 - Secțiunea II - Consultarea pe loc a documentelor de bibliotecă

Art. 39.- Accesul în vederea consultării documentelor de bibliotecă în sălile de lectură, audiere sau vizionare se face în baza "Permisului de intrare" și a actului de identitate, care se prezintă bibliotecarului de serviciu.

Art. 40.- Pentru obținerea documentului de bibliotecă, utilizatorul completează câte un "Buletin de cerere" pentru fiecare titlu solicitat. La înmânarea documentului de bibliotecă solicitat, utilizatorul va semna de primire.

Art. 41.- Documentele de bibliotecă care fac parte din fondurile depozitului "Colecțiilor speciale", Depozitul general, Depozit legal, precum și din fondurile de referință ale compartimentelor și secțiilor, cat si cele provenite din împrumutul interbibliotecar, pot fi consultate doar pe loc, în regim de sală de lectură, neputând face obiectul împrumutului la domiciliu. Publicațiile Depozitului Legal nu fac obiectul împrumutului sau schimbului interbibliotecar, reprezentând fondul intangibil al patrimoniului cultural național mobil.

Art. 42.- Discurile, casetele video, CD-urile, CD-ROM-urile și DVD-urile se pot împrumuta la domiciliu. De asemenea, acestea se pot viziona și studia în săli special amenajate; pentru obținerea fiecărui document de bibliotecă solicitat se completează un buletin de cerere tipizat.

 • 6.3.3 - Regulament de utilizare a calculatoarelor și Internetului de către public

Biblioteca Județeană “George Barițiu,, Brașov oferă utizatorilor săi înscriși serviciul de acces la Internet pentru înlesnirea activităților educaționale.

Biblioteca încurajează accesul gratuit la informare al oricărui membru al comunității, dar recunoaște faptul că această sursă poate fi folosită și în scop abuziv sau nelegitim.

Prezentul regulament precizează condițiile de utilizare a calculatoarelor și de accesare a Internetului în biblioteca publică.

 • 6.3.3.1- Accesul la calculatoare și la Internet

Art. 43.- Utilizatorii au acces la calculatoare și Internet pe baza Permisului de intrare actualizat și a Buletinului de identitate sau a permisului special, de culoare verde, însoțit de BI/CI; fiecare utilizator va semna de luare la cunoștință a prezentului Regulament și va completa în Registrul de evidența a persoanelor care au acces la internet toate rubricile existente

Art. 44.- Calculatoarele pot fi utilizate numai după conectarea lor de către angajatul de la InfoSal®.

Art. 45.- Fiecare calculator este protejat cu o parolă pentru a preveni accesul neautorizat. Userul și parola fiecărui calculator sunt informații strict confidențiale și sunt deținute numai de către personalul de specialitate al bibliotecii.

Art. 46.- Angajatul de la InfoSal® va verifica în prezența utilizatorului, la închiderea sesiunii de lucru, integritatea echipamentelor periferice ale calculatorului (mouse, tastatură, monitor, cască, cameră web, cablu USB)

Art. 47.- Calculatoarele sunt utilizate în regim gratuit în următoarele scopuri:

 • •  cercetarea catalogului bibliotecii

 • •  acces Internet

 • •  consultarea CD-urilor/DVD-urilor (din colecțiile bibliotecii)

 • •  procesare/tehnoredactare

 • •  înregistrarea pe memory stick a informației solicitate din Internet și baze de date

 • •  scanarea (reproducerea digitala) a documentelor provenite din fondul bibliotecii

Art. 48.- Calculatorul nu poate fi folosit decât de către persoana care a semnat de luarea lui în folosință pentru intervalul precizat în registrul de evidență a utilizatorilor care au acces la Internet.

Art. 49.- Accesul la Internet este monitorizat; se fac verificări aleatorii ale site-uri lor vizitate.

Art. 50.- Biblioteca folosește mecanisme de filtrare și control al accesului la informații pe Internet, dar nu poate fi responsabilă pentru conținut. Unele informații disponibile pe Internet pot fi de natură sexuală explicită, controversate sau ofensatoare. Părinții și tutorii trebuie să-și asume responsabilitatea de a decide ce resurse din cadrul bibliotecii sunt potrivite pentru copiii lor și să-i îndrume în folosirea Internet-ului și a materialelor la care pot avea acces.

Art. 51.- Este interzisă accesarea site-urilor cu natură pornografică și de comercializare a substanțelor interzise prin lege.

Art. 52.- Salvarea datelor

 • a. Biblioteca nu își asumă răspunderea pentru documentele salvate de către utilizatori pe stațiile locale.

 • b. Toți utilizatorii adulți și părinții sau tutorii utilizatorilor cu vârste între 16 - 18 ani vor fi responsabili, conform legislației pentru drepturile de autor, pentru orice informație preluată de pe Internet, prin intermediul computerelor de la InfoSal®, care prejudiciază drepturile de autor.

 • c. Biblioteca nu este responsabilă pentru natura sau acuratețea datelor ori informațiilor preluate și stocate pe Web.

 • d. Biblioteca nu este responsabilă pentru problemele tehnice, care nu depind de ea, ce pot împiedica accesul la Internet.

 • e. Materialele preluate de pe Internet și salvate pe dispozitive de stocare (memory stick) pot conține viruși. Biblioteca nu este responsabilă pentru nici un fel de daune ulterioare provocate de către acești viruși asupra computerelor personale ale utilizatorilor.

Art. 53.- Protecția datelor

Nu vor fi dezvăluite informații privind sursele specifice de Internet folosite de către utilizatorii bibliotecii decât la cererea organelor abilitate de lege, cu scopul de a proba comiterea unui delict.

 • 6.3.3.2-Drepturile uti lizatori lor

Art. 54.- Utilizatorii au dreptul la o sesiune gratuită de o oră, după care se poate prelungi in limita locurilor disponibile, fără a depăși însă intervalul de 2 ore.

Art. 55.- Utilizatorii pot solicita ajutorul bibliotecarilor pentru a înregistrarea pe memory stick a informației solicitate din Internet sau baze de date.

Art. 56.- Sunt permise descărcarea și salvarea documentelor pe desktop.

Art. 57.- Documentele descărcate sau create în timpul sesiunii de lucru nu se păstrează în memoria calculatorului. Utilizatorii și le pot transmite prin e-mail.

Art. 58.- Este permisă imprimarea informațiilor la cerere, atunci când serviciul dispune de consumabile, de maxim 5 pagini (CV-uri, scrisori de intenție, bilete de avion, analize medicale, referate, copie după C.l, buletin de identitate, certificate de naștere, de deces, căsătorie)

 • - Utilizatorii pot solicita ajutorul bibliotecarilor pentru scanarea documentelor provenite din fondul bibliotecii in limita a maxim 5 pagini

 • - Utilizatorii elevi pot utiliza facilitățile IT ale bibliotecii doar in afara programului școlar

 • 6.3.3.3- Obligațiile utilizatorilor

Art. 59.- Utilizatorii trebuie să respecte condițiile impuse de Regulamentul de utilizare a calculatoarelor și Internetului de către public.

Art. 60.- Este interzisă accesarea și distribuirea materialelor ilegale sau inacceptabile, cum ar fi forme abuzive de marketing, violență, pornografie sau a materialelor care pot instiga la ură ori discriminarea rasială, religioasă sau sexuală ori accesarea sit-urilor de jocuri de noroc.

Art. 61.- Este interzisă influențarea modului de funcționare a programelor de protecție împotriva virușilor sau orice alt software, hardware sau echipament IT instalat.

Art. 62.- Este interzis cu desăvârșire transferul și facilitarea accesului la informații și date aflate sub protecția dreptului de autor. De asemenea persoanele care folosesc acest serviciu sunt obligate să respecte legile României și să ia la cunoștință legislația privind aspectele legate de Internet (comerț electronic, respectarea vieții private, criminalitate informatică, semnătura electronică etc.).

Art. 63.- Este interzisă cu desăvârșire bruscarea și distrugerea echipamentelor periferice ale calculatorului (mouse, tastatură, monitor, cască, cameră web, cablu USB)

Art. 64.- în zona de acces la PC, nu este permis să se consume alimente, băuturi și semințe.

Art. 65 - Utilizatorii au obligația de a se comporta civilizat fata de ceilalți utilizatori si sa le respecte dreptul la intimitate

6.3.3.4 - Sancțiuni

Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament de utilizare a calculatoarelor și

Internetului de către public atrage după sine suspendarea pe o perioadă de un an a dreptului de acces, pe la facilitățile IT ale bibliotecii. Această sancțiune administrativă nu exclude răspunderea materială și penală față de lege și terți în cazul în care aceștia urmează calea juridică.

în caz de bruscare, deteriorare și distrugere a echipamentelor puse la dispoziția utilizatorilor, precum si a unui comportament neadecvat fata de angajați si utilizatori, biblioteca își rezervă dreptul de a suspenda dreptul de acces pe o perioada de 1 an.

Persoanele responsabile de distrugerea echipamentelor sunt obligate la plata contravalorii acestora.

 • 6.3.4 - Regulamentul de funcționare a Compartimentului Colecții Speciale. Sala de studiu

Art. 65.- Accesul la sala de studiu a Compartimentului Colecții Speciale va fi permis pe baza buletinului de identitate și permisului de bibliotecă actualizat în baza de date, conform orarului afișat: luni, miercuri, vineri - 8,00-16,00, marți și joi - 12,00-20,00.

Art. 66.- a. Colecțiile speciale sunt accesibile arhiviștilor, bibliotecarilor, cercetătorilor, profesorilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

 • b. Accesul la forndul Colecțiilor speciale este deschis și altor categorii de public, în condițiile unei cereri de lectură și studiu, temeinic motivate.

 • c. Sunt admise persoane de vârsta majoratului, cu studii, cunoscători ai limbilor și alfabetelor vechi și a căror temă să justifice consultarea colecțiilor. Elevii sunt admiși doar dacă solicită publicații românești după 1862 și subiectul lucrării necesită studiul direct pe izvoare.

 • d. în toate situațiile prevăzute la punctele a-b, biblioteca își rezerva dreptul de a lua toate măsurile pe care le consideră necesare pentru respectarea prevederilor Legii nr.8/14.03.1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. De asemenea, biblioteca își rezervă dreptul de a refuza să permită accesul la publicațiile a căror stare de conservare este deteriorată și se impune păstrarea și restaurarea lor.

Ărt.67.- Documentele trebuie solicitate pe baza completării buletinului de cerere și trebuie să corespundă temei indicate.

Art.68.- Numărul de publicații care poate fi cerut într-o zi: cinci cărți vechi; cinci manustcrise; cinci periodice; 10 dosare; 12 documente istorice; 20 scrisori; 10 cărți poștale ilustrate; trei hărți.

Art. 69.- Utilizatorul poate comanda, contra cost, reproduceri (xerox) după documentele cercetate. Comanda va fi preluată de custodele secției. Reproducerile vor fi executate numai în laboratoarele și de către personalul bibliotecii, fără ca documentele să fie scoase din secție de către cititori.

Art.70.- Sunt exceptate de la reproducere și copiere documentele care fac obiectul dreptului de autor prevăzute în Legea 8/1996, cele aflate într-o stare de conservare fragilă și ziarele, întrucât manipularea lor frecventă deteriorează publicațiile. Utilizatorii sunt rugați să rețină informațiile care îi interesează pe fișe și în notițele personale.

Art.71.- Utilizatorii au datoria să completeze buletinele de cerere, să semneze în registrul de prezență, să predea documentele zilnic, să semnaleze orice lipsă bibliotecarului, să manifeste un comportament civilizat în relațiile cu personalul secției.

Art.72.- Este interzis:

 • a) accesul în depozitul Colecțiilor Speciale

 • b) scoaterea documentelor din sala de studiu

 • c) accesul cu însoțitori pentru transcrieri sau traduceri

 • d) îndoirea, sublinierea, corectarea, degradarea, sustragerea,

distrugerea documentelor

 • e) schimbul de dosare sau documente între cercetători

Art.73.- Utilizatorul fondului Colecțiilor speciale trebuie să respecte următoarele instrucțiuni de funcționare la sala de studiu :

 • -  să predea bibliotecarului custode permisul de bibliotecă, buletinul / cartea de identitate, să lase hainele și lucrurile personale la garderobă și să completeze buletinul de cerere;

 • -  să predea materialul studiat custodelui, cu mențiunea reținut sau restituit;

 • -  să nu se sprijine cu coatele sau palmele pe cărți, manuscrise, documente, etc. ;

 • -   să nu răsfoiască cu putere și cu degetul umed, ci să dea foile cu grijă și folosind buretierele din dotare;

 • -   să folosească doar creioanele și hârtia pusă la dispoziție, nu stilourile și pixurile;

 • -   să nu noteze nimic pe original, ceea ce este strict interzis;

 • -   să nu țină hârtia de scris sau fișele peste manuscrise sau cărți sau să scrie deasupra;

 • -  să nu consume alimente sau băuturi în sala de studiu;

 • -  să nu întrețină discuții cu voce tare și/sau să primească vizite în sala de studiu;

 • -  să nu așeze obiecte sau materiale peste documente.

 • 6.3.5 - Reguli în cadrul sectorului de Informare Bibliografică :

Art.74.- Sectorul de Informare Bibliografică preia obligatoriu, la prima oră, toate exemplarele din ziarele locale, pentru ca să fie asigurată prelucrarea bibliografiei locale a presei și să nu mai existe riscul de a nu avea la prima oră presa din ziua respectivă. în timp util, exemplarele în plus vor fi predate secțiilor interesate (Periodice, Resurse Umane.Secretariat, Administrativ și achiziții publice).

Art.75.- Pentru întocmirea bibliografiilor, utilizatorii vor completa un formular de cerere tip.

 • 6.3.6 - Regulamentul de funcționare a Serviciului de Relații cu Publicul, Comunicarea colecțiilor- Sala de Lectură

Art.76.- Cititorii care frecventează sălile de lectură sunt obligați să prezinte bibliotecarului buletinul de identitate și permisul de intrare la sală, actualizat în baza de date. Aceste acte vor rămâne în păstrare la bibliotecara de serviciu, până la restituirea publicațiilor împrumutate.

Art.77.- Cititorii sunt rugați să aștepte în liniște, în sala de lectură, timp de pana la 15 minute publicațiile solicitate, iar în cazul în care, după scurgerea acestui interval de timp, publicațiile nu au sosit, să reclame bibliotecarei acest fapt. Dacă cititorii nu vor asigura liniștea necesară unei săli de lectură, vor fi obligați să părăsească imediat această secție.

Art.78.- Cititorii au dreptul de a solicita max. trei publicații între orele 900-1430 și alte trei în intervalul 1430-20°°. Ei pot completa mai multe buletine de cerere în cazul în care cărțile se află în raftul de referință. De la Compartimentul Periodice pot fi solicitate șase numere dintr-o publicație sau din publicații diferite. Pot fi solicitate altele șase după ce primele au fost restituite.

Art. 79.- Publicațiile din Depozitul General și de la Compartimentul Periodice se consultă numai în sălile de lectură. Se pot împrumuta și la domiciliu, cu cerere aprobată de către direcțiune, înregistrată în prealabil la secretariatul instituției.

Art. 80.- Cititorii pot solicita multiplicarea paginilor dorite la fotocopiatoarele din secțiile respective; pentru aceasta bibliotecarul va reține buletinul de identitate al utilizatorului, până la restituirea publicațiilor împrumutate.

Art. 81.- Prin Serviciul Relații cu publicul, Comunicarea colecțiilor, biblioteca facilitează împrumutul interbibliotecar, atunci când publicațiile solicitate nu se află în colecțiile instituției.

Art. 82.- Pentru studenții din ultimul an de studiu Sala de lectură asigură serviciul de rezervare de carte.

Art. 83.- în sălile de lectură utilizatorii sunt obligați să nu deterioreze publicațiile, să păstreze integritatea locului în care studiază și să nu îi deranjeze pe ceilalți cititori cu activități neadecvate.

Art. 84.- Este interzis accesul utilizatorilor în sălile de lectură cu telefonul mobil deschis.

Art. 85.- Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, adoptarea unui ton și/sau a unei atitudini necivilizate atrag după sine ridicarea și anularea permisului de acces în bibliotecă.

 • 6.3.7- Regulamentul de organizare și funcționare a Secției pentru Copii și Tineret

Art. 86.- Pentru utilizatorii sectorului Jucăriotecă și Sala Calculatoarelor, biblioteca încheie contracte (Fișe contract de înscriere) cu tutorii legali în condițiile prevăzute deja în Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Art. 87.- Utilizatorii sectorului Jucăriotecă sunt copii instituționalizați / grădinițe / școli / copii și tineri individuali, după cum urmează:

 • •  Sector jocuri 0 -10 ani

 • •  Sala calculatoare 5-16 ani

Art. 88.- Biblioteca achiziționează jocuri și jucării pentru grupe de vârstă 0-10 ani, având avizul OJPC.

Art. 89.- Utilizatorii sectorului Jucăriotecă și Sala Calculatoare vor respecta următoarele reguli:

 • -   grupele de copii (instituționalizați / grădinițe / școli) au o programare zilnică prealabilă; numărul de copii din grupele programate se trece în contractele de parteneriat;

 • -   timpul lor de staționare în Jucăriotecă este de 1 oră, sau cel specificat în contract;

 • -   însoțitorii lor (responsabilii de grup) au obligația de a:

 • ■  lua la cunoștință de Regulamentul de Organizare și Funcționare;

 • ■  răspunde de acțiunea fiecărui copil din grup;

 • ■  supraveghează sănătatea și securitatea corporală a copiilor din grup;

 • ■  suporta consecințele distrugerii unui element de inventar, achitând contravaloarea acestuia;

 • ■  participă efectiv, răspunzând de buna desfășurare a acțiunii pe care și-o propun a o desfășura;

 • -  Jucăriotecă deține în gestiune elemente de joc pentru grupe de vârstă cuprinse între 0 - 10 ani pe care nu le va împrumuta la domiciliu;

 • -  Jucăriotecă deține în gestiune calculatoare și jocuri pe calculator pe care nu le va împrumuta la domiciliu;

 • -  calculatorul se poate utiliza nelimitat în cadrul programului, dacă nu mai așteaptă nimeni; prelungirea timpului de exploatare se poate face numai dacă nu mai așteaptă nimeni, dar nu mai mult de 2 ore;

 • -   dacă mai așteaptă cineva, calculatorul se poate folosi 1 oră;

 • -  este permis să se copieze pe dischete ceea ce se lucrează pe calculator; copierea o execută personalul filialei;

este interzis utilizatorilor să folosească alte accesorii în afara celor aflate în dotarea secției; rezervarea pentru calculator se face cu cel puțin o zi înainte de utilizare;

timpul de rezervare expirat nu poate fi schimbat dacă există altă rezervare imediat următoare; responsabilul-coordonator oferă îndrumare și control utilizatorului în acest timp însoțitorul va supraveghea utilizatorul;

numărul utilizatorilor individuali este limitat de spațiul util și de eventuala programare autorizată;

SERVICII PRESTATE GRATUIT

 • -  împrumutul de documente de bibliotecă la domiciliu;

oferirea de informații, documentații, în cadrul secției;

 • -  audierea, vizionarea documentelor de mediatecă în zona amenajată în acest scop;

 • -   asistența de specialitate pentru consultarea fondului de audiție; organizarea de programe culturale, evenimente, expoziții, activități educative.

 • 6.3.8- Regulamentul de accesare a internetului la Centrul de Informare Comunitară

Art. 90.- Informațiile care pot fi accesate pe Internet în cadrul Centrului de Informare Comunitară sunt locale (informații despre Brașov), comunitare (informații despre Uniunea Europeană, Consiliul Europei și CEDO) și culturale (interne și internaționale).

Ărt.91.- Accesul la Internet se face pe baza permisului de bibliotecă și este gratuit.

Art.92.- La solicitarea utilizatorului, bibliotecarul îi acordă asistență în utilizarea calculatorului.

Art.93.- Utilizatorul poate solicita imprimarea sau inscripționarea informațiilor pe CD, conform tarifelor în vigoare.

Art.94.- Utilizatorii au obligația să păstreze integritatea echipamentului de lucru și să anunțe bibliotecarului orice problemă ivită.

 • 6.3.9- Regulamentul pentru xerocopiere și reproducere digitală a publicațiilor în bibliotecă

Art.95.- Publicațiile împrumutate din secțiile cu sală de lectură pot fi fotocopiate numai la aparatele din incinta instituției, contra cost.

Art.96.- Utilizatorii sunt obligați să solicite avizul bibliotecarilor din sălile de lectură atunci când doresc să reproducă o publicație. Este obligatorie completarea tabelului din registrul de evidență al fiecărei secții.

Art.97.- Xerocopierea și reproducerea digitală a publicațiilor sunt permise numai utilizatorilor care și-au rezervat un loc într-una din sălile de lectură.

Art.98.- Xerocopierea și reproducerea digitală sunt permise numai cu respectarea prevederilor Legii nr. 8 din 14 martie 1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Art.99.- în vederea protejării colecțiilor bibliotecii, sunt excluse de la xerocopiere următoarele categorii de publicații:

 • a) albume, atlase, hărți, planuri, planșe;

 • b) manuscrise, corespondență, ex-libris-uri;

 • c) ziare legate în volum;

 • d) cărți care au peste 500 de pagini, având o legătură slăbită și o stare de conservare nesatisfăcătoare;

 • e) cărți care au formatul mai mare decât A3;

 • f) cărți cu anexe mai mari decât coperțile (planuri, planșe, hărți etc.)

 • g) cărți cu legături fragile sau strânse, cu pagini desprinse sau rupte, fără coperți sau cu coperți rupte.

Ărt.100.- Cărțile tipărite înainte de 1900 și/sau bibliofile, coligatele nu pot fi xerocopiate. în acest caz este permisă doar reproducerea digitală, numai pe baza unei cereri scrise, aprobate de conducerea Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov. Aprobarea va fi acordată în funcție de motivația solicitării utilizatorului.

Art.101.- Pentru toate publicațiile, este permisă reproducerea digitală, cu aparatul personal al utilizatorului, cu aprobarea și sub supravegherea bibliotecarului din sala de lectură. în cazul în care utilizatorul nu dispune de un aparat propriu, biblioteca poate pune la dispoziție varianta pe suport digital și hârtie, executată cu aparatura instituției.

 • 6.4 - DREPTURILE UTILIZATORILOR

Art. 102.- Utilizatorii au dreptul să beneficieze de toate serviciile oferite de Biblioteca Județeană “George Barițiu” - Brașov, în condițiile prevăzute de prezentul regulament.

Art. 103.- Utilizatorii au dreptul să solicite asistarea de către bibliotecar asupra modului de regăsire a informațiilor în baza de date electronică, precum și prin intermediul cataloagelor și al lucrărilor de referință.

 • 6.5 - OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Art. 104.- Utilizatorii au obligația să respecte prevederile prezentului regulament.

Art. 105.- Utilizatorilor nu li se permite:

 • •  să acceseze site-uri cu natură pornografică, de comercializare a substanțelor interzise prin lege, cele care promovează violența și abuzurile de orice natură

 • •  să modifice configurarea calculatoarelor

 • •  să descarce și să instaleze programe

 • •  să ruleze fișiere aduse pe dischete și/sau CD-ri personale altele decât cele produse de firme specializate

Art. 106.- La schimbarea domiciliului, a locului de muncă sau a actelor de identitate, utilizatorul este obligat să comunice modificările în termen de 10 zile.

Art. 107.- Dacă utilizatorul sau un alt membru al familiei sale se îmbolnăvește de o boală contagioasă în perioada în care a împrumutat documente de bibliotecă, este obligat ca o dată cu restituirea lor să anunțe conducerea bibliotecii pentru a se lua măsuri de dezinfecție sau distrugere, după caz.

Art. 108.- în sălile cu acces liber la raft este interzisă intrarea cu publicații proprii, cu mape, sacoșe, serviete, paltoane etc., acestea urmând a fi depuse la garderobă sau în spațiile special amenajate. Utilizatorii sunt obligați să păstreze ordinea publicațiilor expuse la raftul liber și integritatea acestora.

Art. 109.- Utilizatorii sunt obligați să aibă o atitudine civilizată, care să permită activitatea de lectură și studiu, să păstreze liniștea, ordinea și curățenia în bibliotecă; de asemenea, utilizatorii sunt obligați să păstreze integritatea și igiena publicațiilor consultate. Comportamentul necivilizat (murdărie,ebrietate, zgomot, violență fizică și verbală) și nerespectarea prezentului regulament aduc după sine suspendarea permisului de acces în bibliotecă pe o perioadă stabilită după caz și în baza unui referat întocmit de către bibliotecarul care a constatat faptele și aprobat de către conducerea instituției.

Art. 110.- Este interzis schimbul documentelor de bibliotecă între utilizatori.

Art. 111.- Utilizatorul este obligat ca în termen de 24 de ore să anunțe pierderea permisului de acces în bibliotecă, în caz contrar urmând să răspundă pentru eventualele operațiuni de împrumut efectuate în baza acelui permis.

Art. 112.- Pentru utilizatorii minori răspunderea civilă revine reprezentanților legali (părinți, tutori), semnatarii contractelor de utilizatori principali.

Art. 113.- în cadrul Secției de Copii și Tineret tutorii și supraveghetorii copiilor și tinerilor sunt răspunzători de securitatea acestora înainte și după expirarea timpului petrecut efectiv în instituție și au obligația de a nu expune pe ceilalți utilizatori la posibile îmbolnăviri de boli contagioase.

 • 6.6 - SANCȚIUNI

Art. 114.- Utilizatorul care a deteriorat, a distrus sau a pierdut un document de bibliotecă este obligat să procure un exemplar identic sau să achite valoarea de inventar a documentului, denominată conform legii în vigoare, și actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 2 ori față de prețul astfel calculat. Până la recuperarea fizică sau valorică a documentului pierdut sau deteriorat, orice operațiune de împrumut este suspendată.

Art. 115.- Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancționează cu plata unei sume aplicată gradual, conform Anexei nr.2 la rezentul Regulament, până la 50% din valoarea de inventar, denominată conform legislației în vigoare, și actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi. Pana la recuperarea prejudiciului, orice operațiune de împrumut este suspendata.

Art. 116.- în cazul nerespectării termenului de împrumut, se expediază prin poștă, la domiciliul utilizatorului restanțier, o somație. Contravoloarea somației precum si plata aplicata documentelor de biblioteca nerestituite la termen de către utilizatorul restantier, vor fi suportate de către acesta, urmând a fi achitate la Serviciul de Informatizare si Biblioteca Mobila.

Art. 117.- în cazul unor abateri de la disciplină și de la regulamentul sălii jucăriotecă, a sălii calculatoare, a sălii de audiție, bibliotecarul poate să ceară părăsirea spațiului și poate să propună anularea permisului.

Deteriorarea, distrugerea jucăriilor, jocurilor se sancționează conform contractului încheiat cu supraveghetorul și tutorele legal (anexă).

în cazul deteriorării jocurilor, jucăriilor între reprezentantul instituției și tutorele legal al utilizatorului se încheie un proces verbal care să cuprindă date despre eveniment (data, locul, fapta, valoarea de inventar a obiectului distrus, numele utilizatorului și a tutorelui, nr. Fișei contract încheiate între părți, semnăturile acestora), fiind elemente de constituire a unui dosar de acționare în judecată, dacă utilizatorul (tutorele) nu achită contravaloarea obiectului distrus sau nu-l înlocuiește în termen de 14 zile.

Art. 118.- Utilizatorii acționați în instanță vor trebui să suporte cheltuielile de judecată și cheltuielile efectuate de instituție în vederea urmăririi lor.

CAPITOLUL VII

Obli soțiile generate ale utilizatorilor pentru prevenirea și stingerea incendiilor

Art. 119.- în sensul Legii 307/2006, prin utilizator se înțelege orice persoană fizică sau juridică ce folosește un bun, cu orice titlu, în interesul său, sau al altuia sau în interes public.

Utilizatorul are următoarele obligații principale:

 • a. să cunoască și să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de conducătorul instituției

 • b. să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziție de conducătorul instituției

 • c. să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfășoară

 • d. să aducă la cunoștința administratorului, conducătorului instituției orice defecțiune tehnică ori altă situație care constituie pericol de incendiu.

CAPITOLUL VIII

Dispoziții finale

Art. 120- Prezentul regulament se întregește cu prevederile din Regulamentul Cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice, precum și cu prevederile Legii 334/2002.

Art. 121.- Regulamentul de Organizare și Funcționare a Secției pentru Copii și Tineret, face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 123.- Prezentul regulament intră în vigoare odată cu aprobarea sa de către Consiliul Județean Brașov.

MANAGER

ANEXA 1

TARIFE

pentru servicii publice prestate în cadrul Bibliotecii Județene George Barițiu și preț de vânzare al Revistei ASTRA pentru anul 2014

MANAGER,



Nr. crt.

Unitatea

Taxă

1.

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “GEORGE BARIȚIU” BRAȘOV

 • 1.  Multiplicări format A4

 • a)  Față

 • b)  Față - verso

 • 2.  Multiplicări format A3

 • a)  Față

 • b)  Față - verso

0,20 lei/pag.

0,40 lei/filă.

0,30 lei/pag.

0,50 lei/filă

2.

închirierea sălii de festivități

42,00 lei/oră

3.

Eliberarea permisului de cititor, plastifiat

 • a)  Pentru copii, tineri până la 18 ani, șomeri și pensionari

 • b)  Elevi peste 18 ani, studenți și militari în termen

 • c)  Alte categorii

0,00 lei/pers.

3,00 lei/pers.

6,00 lei/pers.

4.

Imprimare documente

 • a)  Față

 • b)  Față - verso

0,30 lei/pag.

0,50 lei/pag.

5.

Inscripționare CD-ROM cu informații europene și locale

3,00 lei/CD

6.

Tarif cazare / pat - casa de oaspeți

11$/ pat / zi *

7

Revista ASTRA (istorie)

12 lei

8

Revista ASTRA (istorie) + Carte

20 lei/pachet

9

Supliment Literar

5 lei

10

DVD-film documentar

10 lei

11

Carte - supliment 1 buc/ nr. revista ASTRA

10 lei

12

Revista ASTRA (istorie) + Supliment Literar

15 lei/pachet

13

Revista ASTRA (istorie) + Supliment Literar + Carte

22 lei/pachet

*Calculat la cursul de referință comunicat de BNR în data efectuării plății

DIRECTOR ADJUNCT, Claudia ANDREI

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "GEORGE BARIȚIU" BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 35, 500036, BRAȘOV, ROMÂNIA

Cod fiscal 4443159 Cont RO 74 TREZ 13124590220 XXXXX deschis la Trezoreria Brașov

Tel: + 40-268-419338,410801, fax: + 40-268-415079

E-mail: biblgb@rdsbv.ro

ANEXA 2

CALCULUL PENALITĂȚILOR

PENTRU NERESTITUIREA PUBLICAȚIILOR LA TERMEN

Durata întârzierii Nr.zile calendaristice

Procent penalizare

din valoarea stabilită la art.114 din R.O.F.

1 zi

1 %

2 zile

2 %

3 zile

3 %

4 zile

4%

5 zile

5%

6 zile

7 %

7 zile

9 %

8 zile

11 %

9 zile

13 %

10 zile

15 %

11 zile

18 %

12 zile

21 %

13 zile

24 %

14 zile

27 %

15 zile

30 %

16 zile

34 %

17 zile

38 %

18 zile

42 %

19 zile

46 %

20 zile

50 %

DIRECTOR ADJUNCT, Claudia ANDREI

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „GEORGE BARIȚIU" BRAȘOV


ANEXA 3

FIȘĂ CONTRACT DE ÎMPRUMUT

Nr.______________i_____________________

Subsemnatul ___________________________________________, în calitate de _______________(părinte,

tutore, utilizator), cu domiciliul în_______________________________________________________________, posesor al

B.I. / C.I. seria________nr._____________________, eliberat de_____________________, la data de_____________________,

pentru __________________________(fiul / fiica)____________________________, posesor al B.I. / C.I. seria_________

nr.____________________, eliberat de_____________________________la data de_____________________, de profesie

_____________________________________________, naționalitatea________________________________________

In temeiul acestei fișe contract, a permisului de intrare și a B.I/C.l., fără a mai fi necesară îndeplinirea unei alte formalități, voi împrumuta documentele de bibliotecă puse la dispoziție de Bibliotecă prin Secțiile de împrumut la domiciliu.

Mă oblig să restitui cărțile împrumutate de mine sau de utilizatorul secundar în condițiile și termenele stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Bibliotecii Județene.

Mă oblig să respect prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare pus la dispoziție spre consultare de Bibliotecă.

în cazul pierderii, distrugerii sau nerestituirii în termen a cărților împrumutate, utilizatorul este de drept în întârziere, fără a mai fi necesară îndeplinirea unei formalități, fiind obligat să achite contravaloarea și penalitățile calculate conform prevederilor Legii 334/2002 modificată și completată prin Legea 593/2004 și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare.

MANAGER,/ ‘

UTILIZATOR,


Daniel NAZARE ~

i

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „GEORGE BARIȚIU" BRAȘOV

FIȘĂ CONTRACT DE ÎMPRUMUT Nr.              /

ANEXA 3

Subsemnatul

, în calitate de

(părinte.


tutore, utilizator), cu domiciliul în_______________________________________________________________, posesor al

B.I. / C.I. seria________nr._____________________, eliberat de_____________________, la data de_____________________,

pentru __________________________(fiul / fiica)____________________________, posesor al B.I. / C.I. seria_________

nr.____________________, eliberat de_____________________________la data de_____________________, de profesie

___________________________________, naționalitatea________________________________________

In temeiul acestei fișe contract, a permisului de intrare și a B.I./C.I., fără a mai fi necesară îndeplinirea unei alte formalități, voi împrumuta documentele de bibliotecă puse la dispoziție de Bibliotecă prin Secțiile de împrumut ia domiciliu.

Mă oblig să restitui cărțile împrumutate de mine sau de utilizatorul secundar în condițiile și termenele stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Bibliotecii Județene.

Mă oblig să respect prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare pus la dispoziție spre consultare de Bibliotecă.

In cazul pierderii, distrugerii sau nerestituirii în termen a cărților împrumutate, utilizatorul este de drept în întârziere, fără a mai fi necesară îndeplinirea unei formalități, fiind obligat să achite contravaloarea și penalitățile calculate conform prevederilor Legii 334/2002 modificată și completată prin Legea 593/2004 și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare.

// BIBLIOTECA

MANAGEREI* JugqEfttjfi *)

UTILIZATOR,


Daniel NAZARE vțfiMRGE BARBUT/

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "G. BARIȚIU" BRAȘOV

FISĂ CONTRACT DE UTILIZARE

NR. *     /_____________

Subsemnatul________________________________________în calitate de____________________

(părinte/tutore/utilizator), cu domiciliul în___________________________________, posesor al B.I./C.I.

seria_____, nr. _____________, eliberat de_______________________, la data de______________, pentru

_________________(fiul/fiica) _____________________, posesor al B.I/C.I seria______, nr._______________, eliberat de_____________________, la data de________________

Mă oblig să respect prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Bibliotecii Județene "George Barițiu" Brașov.

în cazul pierderii, distrugerii sau nerestituirii jucăriilor, mă oblig să achit contravaloarea acestora sau să înlocuiesc obiectele cu altele de același fel, în caz contrar suportând rigorile legii.

Tutorele utilizatorului este obligat să informeze instituția despre posibile boli contagioase de care suferă acesta.

Utilizator


MANAGER. băniei NAZARE -

'X

Anexa 4

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ

"G. BARIȚIU" BRAȘOV

FISĂ CONTRACT DE UTILIZARE

NR._______/___________

Subsemnatul


în calitate de______________________

(părinte/tutore/utilizator), cu domiciliul în___________________________________, posesor al B.I./C.I.

seria_____, nr._____________, eliberat de_______________________, la data de______________, pentru

_________________(fiul/fiica)_____________________, posesor al B.I/C.I seria______, nr._______________, eliberat de_____________________, la data de________________

Mă oblig să respect prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Bibliotecii Județene "George Barițiu" Brașov.

în cazul pierderii, distrugerii sau nerestituirii jucăriilor, mă oblig să achit contravaloarea acestora sau să înlocuiesc obiectele cu altele de același fel, în caz contrar suportând rigorile legii.

Tutorele utilizatorului este obligat să informeze instituția despre posibile boli contagioase de care suferă acesta.


Utilizator

CONTRACT

Nr.___________/______________

încheiat între Biblioteca Județeană „George Barițiu" Brașov, Bd.Eroilor nr.35, reprezentată prin director Daniel Nazare,

Și

________________________________________, str._________________________________reprezentată de_________________________________________________________________________________________.

 • 1. Obiectul contractului

Prezentul contract se încheie în temeiul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Bibliotecii Județene „George Barițiu" Brașov și are ca obiect parteneriatul dintre părți cu privire la serviciile oferite de Biblioteca Județeană prin secțiile sale de Jucăriotecă și Sală calculatoare copiilor și tinerilor reprezentați de

 • 2. Termenul contractului

Prezentul contract se încheie pe termen de 1 an de la data semnării și poate fi prelungit prin acte adiționale.

Activitatea utilizatorului în cadrul secției se va desfășura în limita a unei ore, stabilite cu__________zile înainte.

 • 3. Obligațiile Bibliotecii Județene „George Barițiu" Brașov

Biblioteca Județeană prin reprezentanții săi se obligă să:

J Pună la dispoziția utilizatorului spațiul, jucăriile, jocurile/ calculatoarele spre a fi utilizate în incinta instituției;

J Ofere informații și asistență;

J Pună la dispoziție Regulamentul de Organizare și Funcționare spre consultare;

J Refuze accesul grupului în sediu în cazul în care tutorele încunoștiințează despre pericolul contaminării cu o boală contagioasă.

 • 4. Obligațiile tutorelui utilizatorului

Tutorele utilizatorului se obligă:

J Să ia la cunoștințșă de reglementările cuprinse în Regulamentul de Organizare și Funcționare;

J Să respecte programarea;

S Să supravegheze utilizatorii în timpul activității;

J Să vegheze asupra integrității corporale și sănătății utilizatorilor;

J Să răspundă în condițiile Regulamentului de Organizare și Funcționare de deteriorarea, distrugerea jocurilor, jucăriilor;

J în cazul în care un copil, tânăr, din grup suferă de o boală contagioasă este obligat să informeze instituția.

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ

MANAGER, jdT

Daniel NAZARE* jjgfefEW \“GSO^G£

BENEFICIAR

Funcția

f                                                                , ■

Numele__

Semnătura__