Hotărârea nr. 40/2015

Hotărârea.nr. 40 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului „Casa Mureșenilor” Braşov, pe anul 2015

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. BrașovCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.40

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov, pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20 februarie 2015;

Analizând referatul nr. 1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov, pe anul 2015, conform anexelor nr.1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p. PREȘEDINTE,
Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu

JUDEȚUL BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială: JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică: MUZEUL CASA MUREȘENILOR BRAȘOV

77x2. /


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP. 67 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

762.20

0.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

702.20

0.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

702.20

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

381.00

0.00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

311.00

0.00

Salarii de baza

10.01.01

307.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

3.00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

1.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

70.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

49.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1.60

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

16.10

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.60

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

2.70

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

321.20

0.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

247.70

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

28.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4.40

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

2.00

Piese de schimb

20.01.06

1.50

Transport

20.01.07

1.10

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

127.70

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

61.00

Reparații curente

20.02

40.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

10.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

10.00

0.00

Deplasări interne, detașâri, transferări

20.06.01

5.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

5.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.70

Pregătire profesionala

20.13

7.00

Protecția muncii

20.14

3.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.80

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.80

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

60.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

60.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

60.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

60.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

55.00

Alte active fixe

71.01.30

5.00

Ordonator principal de credite,


Director ex. economic
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

INSTITUȚIA: MUZEUL CASA MUREȘENILOR

Mii lei

Nr.crt

Numărul de personal

Fondul salariilor de bază(art.lO.Ol.Ol)

1.

13

307,00

ORDONATOR DE CREDITE

DIRECTOR EXECUTIV


Viorica Olteanu om ■


Mihail Vestea

___a'


Șl IMNULUI

ol


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Bd Eroilor nr 5 Cod 500007

Tel 0268.410 777

E-mail: office®judbrasov.ro

Website: www.judbrasov.ro


MUZEUL ..CASA MUREȘENILOR” BRAȘOV

Piața Sfatului nr. 25 Cod 500025

Tel. 0268.477 864

F-mail: casa_muresenilortf?>yalioo corn

Website: www.muzeulmuresenilor.ro


Nr. 66/16.01.2015


Către:

Consiliul Județean Brașov

Aprobat


Aprobat ’


Aprobat


^.Președintele Consiliului Județean Brașov

.—CV-


Președintele Comisiei de Cultură


Director EconomicPROIECT DE ACȚIUNI CULTURALE 2015

Nr. Denumire program crt.

1 :

, Denumire proiect      Descriere

Luna

Suma    Benefi

ciari

1.   Program expozițional

• „Rembrandt@Brașov” Expoziția conține 273 gravuri după Rembrandt van Rijn.

10

45.000   3.500

„Blockbustcr”

Tablourile au diferite teme: autoportrete, scene religioase, studii

de cap și schițe, scene de gen, portrete, alegorii, peisaje.

i

2. Programe educaționale

„Muzeul vine la ! tine!”


„Joc, comunicare, învățare”


ș „Vacanța artelor la

! muzeu”


'• „Cursuri de dans de

i societate ROMANA”


„Copiii restauratori și

• conservatori”


' Acestea vor fi etalate în 8 săli expoziționale care se încadrează

1 normelor de microclimat și de securitate cerute.

. Expoziția va fi însoțită de catalog și produse de marketing.

  • • Programul de educație muzeală cuprinde mai multe module: „Mituri și legende despre Brașov”, „Descoperă Brașovul la pas”, | desen, pictură și colaj.

Materiale: bloc desen, acuarele, hârtie A4, lut; plată convenții civile.

Programul este adresat copiilor aflați în vacanță — estivală și de j iarnă. Cuprinde mai multe activități și module coordonat de specialiștii muzeului; amintim: „Vestimentația în secolul al XIX-lea”, „Copiii restauratori”, „Mituri și legende despre Brașov”,

  • • program de arte plastice, cursuri interactive cu studenți străini, excursie la monumente istorice și geologice - Racoș, județ Brașov , etc.

Materiale: bloc desen, acuarele, hârtie A4, lut, hârtie creponată etc.; plată convenții civile.

! Programul constă în derularea unui curs de dans cu o grupă de elevi, în cadrul școlii partenere, timp de 3 luni, sub îndrumarea

1 unui instructor de dans, aceștia își vor însuși cunoștințe istorice, teoretice și practice privitoare la dansul de societate ROMANA.

ș Cursul se va încheia cu un eveniment public final.

; Materiale necesare: tipărituri - manual curs de dans ROMANA,

f

■ flyere, DVD, contract cedare drepturi de autor pentru instructorul j de dans.


Programul oferă informații despre: ce este un muzeu și care sunt funcțiile acestuia, punându-se accent pe funcția de conservare și restaurare a bunurilor culturale, importanța documentelor deținute


1-12


6-8

12


1-12


1.000


1.000


2.000


1.000


150


200


20


150


de muzee, importanța restaurării și modalitățile de restaurare

•: folosind ca exemplu un calendar restaurat, precum și un scurt istoric al suporturilor de scris. Elevii vor deteriora și vor restaura I fotocopii realizate după documente din arhiva muzeului. La final se face o vizită în arhiva muzeului unde copiii văd concret modul de păstrare și depozitare a documentelor.

Materiale necesare: copii color A3, hârtie de calc, pensule, adeziv, : foarfeci, mănuși albe de bumbac, roller negru.

100


„Să citim ziarul : străbunicilor”


! Programul constă într-o prezentare a istoriei ziarului brașovean 1-12     500

’ Gazeta de Transilvania. Elevii transcriu din caractere chirilice în limbaj contemporan articole de presă apărute în ziarul Gazeta de

Transilvania în primul an de apariție, 1838.

Materiale necesare: hârtie xerox A3, hârtie A4, creioane, radiere.

„Publicitatea ieri și Programul constă într-o prezentare a evoluției publicității; studiu 1-12 azi”                   de caz machete publicitare din ziarul Gazeta de

500


150


500


■ 200


, Transilvania/Gazeta Transilvaniei. Elevii realizează propriile machete și spoturi publicitare pentru cei trei actori media de astăzi ' (ziar, radio și televiziune).

Materiale necesare: hârtie A4, hârtie flipchart, creioane, carioci,

i markere.

„Istoria costumului în * Programul constă într-o prezentare a evoluției vestimentației în 1-12 j sec. al XlX-lea ”       . secolul al XlX-lea. Elevii realizează propriile costume (crinoline, .

; redingote, jobene etc.).

Materiale necesare: hârtie de împachetat, hârtie creponată, capse și scotch, foarfeci, capsatoare.

„Femeia secolului XIX : Programul constă într-o prezentare a situației femeii în societatea 1-12     200

100


- soție, mamă ...” secolului al XlX-lea; studiu de caz: femeile familiei Mureșianu.

f Elevii vor completa o fișă de lucru.

Materiale: hârtie A4, creioane, carioci, markere, creioane.

i

„Iacob Mureșianu -pedagogul”

Programul constă într-o prezentare a situației școlilor și a

1 profesorilor români în secolul al XlX-lea; studiu de caz: Iacob Mureșianu.

! Elevii vor participa la o „oră” de școală ca acum 150 de ani și vor primi certificate de absolvire.

Materiale: tăblițe de scris, cretă, hârtie A4, creioane.

1-12

500

„Istoria scrisului”

Atelierul constă într-o prezentare power point cu referire la apariția și evoluția scrisului urmată de o probă practică în care copiii pot „exersa”, pe diverse materiale, însemne din scrierea cuneiformă și cea egipteană. Acțiunea se desfășoară în parteneriat cu Institutul Confucius Brașov. Cheltuieli materiale (rechizite, consumabile) și cheltuieli cu servicii executate de terți

1-12

1.000

(multiplicări).

„Mic și mare la muzeu”

Programul constă într-un atelier de vacanță, dedicat copiilor, părinților și bunicilor. Povestea familiei Baciu este spusă participanților la atelier prin intermediul obiectelor pe care le pot confecționa din diverse materiale.

Cheltuieli materiale, cheltuieli cu serviciile execitate de terți,

: cheltuieli cu plata colaboratorilor.

1-12

1.000

„Micii aeromodeliști”

! Elevii vor afla informații legate de istoria aviației brașovene. Vor

I construi și asambla aeromodele cu care se vor organiza concursuri.

; Materiale necesare: părți componente pentru asamblarea aeromodelelor (elici, aripi, ampenaje orizontale și verticale,

1-12

500

fxiselaje balsa, cauciuc, superglue).

„Tatting - arta dantelei cu suveica”, i ediția a V-a

: Organizarea a două ateliere destinate persoanelor interesate să-și

: însușească arta realizării unor elemente de dantelărie manuală folosind suveica cu ață sau mătase. Proiectul se desfășoară în trei

9

500

100

150

300


40


3. Programe metamuzeale

„Showinuz”


Concurs „24 ianuarie 1859- Unirea Principatelor Române”, ediția a XV-a


„Recitalul de Ia ora 5”


„Noaptea muzeelor”


' locații din (ară și este inițiat de Muzeul Național Peleș în colaborare cu Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, : Ambasada Japoniei, Asociația de Colaborare pentru Artă și ! Meșteșuguri Japonia - România și Muzeul „Casa Mureșenilor”. Materiale necesare: tipărituri - afișe, materiale necesare desfășurării atelierului, decont transport maestrul Yusai Shokoin și i echipa sa, tratație/protocol.


Concursul interactiv de istorie dedicat Unirii Principatelor , Române este realizat în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Brașov. Participă elevi ai școlilor din municipiul și județul Brașov. Un mic spectacol folcloric va fi oferit de elevi ai școlii generale din Drăguș, județul Brașov. La finalul manifestării va avea loc o scenetă de lectură istorică în interpretarea a doi actori brașoveni.

Cheltuieli: contracte civile, cheltuieli materiale (rechizite), tratați i/protocol.


• *

In salonul muzeului au loc concerte săptămânale (în fiecare miercuri) de muzică clasică susținute de artiștii Operei din Brașov. ' Acestea sunt însoțite de prezentări sau conferințe susținute de i specialiști. După încheierea recitalului spectatorii au ocazia să socializeze la o ceașcă de cafea, un ceai și o prăjitură oferite de sponsorul permanent al acestui program.

1 Materiale necesare: rechizite pentru realizarea afișelor (hârtie color A3, hârtie albă A4, tonner, lipici, scotch) și a programelor de


sală, pahare și farfurii de unică folosință pentru servirea protocolului oferit de sponsor.

Cheltuieli: contracte cedare drepturi de autor.


Această manifestare culturală anuală are loc în preajma zilei


2.000     50


1-6

9-12


10.000


1.000


4.000


1.050


patrimoniului, 18 mai, a fiecărui an. în anul 2015 va fi pe data de 16 mai. Muzeul va fi deschis de la orele 18 până noaptea târziu. Au loc vizite, activități interactive cu publicul, vizionări de filme, concerte etc.

La secția de literatură „Ștefan Baciu” se va desfășura Concursul de; ; poezie Ilip Hop, ediția a IlI-a. Se urmărește promovarea acestui j stil de viață ce cuprinde diverse elemente de etnicitate, tehnologie, artă și cultură urbană.

Cheltuieli materiale, premii în bani, convenții civile, tratații.0

Spectacol de teatru

Spectacol multi-media și documentarist despre personalitatea

5

'   1.000 i

50

„El Che”

liderului cubanez Emesto Rafael Guevara, cunoscut al poetului Ștefan Baciu.

I Cheltuieli materiale și convenții civile.

„Ioana Baciu-Mărgineanu -remember”

i Realizarea de evenimente culturale care surprind relația acestei personalități brașovene cu lumea teatrului.

. Cheltuieli materiale (rechizite), decont transport și alte materiale și servicii.

5

500

50

Concursul de poezie „Andrei Mureșanu”, ediția a X-a

Concursul de poezie se adresează elevilor și adulților. Concursul își propune promovarea și încurajarea scrierii creatoare, a lecturii j și a promovării literaturii. Este un concurs național, în ultimii ani participând elevi sau adulți din municipiul și județul Brașov și din , țară.

Cheltuieli: contracte civile, premii în bani și tratații/protocol.

6

1.500

50

Simpozion „90 de ani de I.A.R.”

în cadrul simpozionului se va face o prezentare a aviației

i brașovene, de la înființare, în 1925 și până în prezent. Vor

6

0

50

participa veterani din cel de Al Doilea Război Mondial și foști lucrători din industria de aviație. Va fi organizat în parteneriat cu Asociația foștilor aviatori și lucrători din industria de aviație.

Cupa de șah „Ștefan

! Memorialul șahist Ștefan Baciu este dedicat personalității poetului

10

1.000

100

Baciu”

: Ștefan Baciu, cunoscut în anii tinereții și pentru interesul lui față de șah.

.Cheltuieli: premii în bani și convenții civile.

„Mari geografi

în cadrul simpozionului se susțin conferințe în care sunt

10

1.500

50

‘ brașoveni”,

comemorate personalități din domeniu ce s-au născut și/sau au

ediția a X-a

activat în arealul Țării Bârsei. în partea a doua a simpozionului sunt decernate premii elevilor participanți la olimpiadele județene și naționale de geografie.

' Activitatea este patronată de domnul Șerban Dragomirescu,

; membru al Comitetului Național de Geografie (București).

, Partener: Inspectoratul Școlar al Județului Brașov.

Cheltuieli materiale (rechizite), convenție civilă, decont transport, servicii de masă.

„Ștefan Baciu -

Vor fi o serie de evenimente culturale (conferințe, ore deschise)

10

1.000

100

i remember”

dedicate împlinirii a 97 de ani de la nașterea poetului brașovean Ștefan Baciu.

Cheltuieli: decont transport, alte materiale și servicii, convenție civilă.

4. Program proiecte

Cofinanțare proiecte

Proiecte depuse pentru finanțări nerambursabile la diferiți

3-12

30.000

culturale

culturale

finanțatori: Primăria Municipiului Brașov, Administrația Fondului

„Cultura pentru

: Cultural Național etc.

toți”

Suma reprezintă cofinanțarea asigurată de liderul de proiect/partenerul în proiect.

5. Program cercetare

Țara Bârsei -

Participarea a 50 de specialiști din muzeele și institutele de

4

10.000

50

„Țara Bârsei”

sesiune științifică,

cercetare din țară și prezentarea cercetărilor acestora în legătură cu

ediția a XlV-a

tema propusă.

Cheltuieli materiale (rechizite), servicii de cazare și masă.

Țara Bârsei - revista

i științifică, nr. 14 (serie

Publicarea în revista științifică a muzeului a cercetărilor susținute de către specialiștii din muzeele și institutele de cercetare din țară,

1-12 10.000

150

nouă)

. lucrări prezentate în cadrul sesiunii.

, Cheltuieli: convenții civile, tipărirea revistei.

Clasare bunuri

întocmirea a 250 de dosare pentru propunere clasare bunuri

1-12 0

0

culturale

culturale din patrimoniul Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov.

TOTAL

127.700

7740

Manager, Or. Vaier Rus C ,

O «UZ&UL <n\

5 CASA             :

\>z * * *7