Hotărârea nr. 4/2015

Hotărârea.nr. 4 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 9 februarie 2015


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR» 4

din data de 09.02.2015

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 9 februarie 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Dispoziția nr. 36/06.02.2015, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară, la data de 9 februarie 2015;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artunic. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 9 februarie 2015.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE,


Veștea MihailContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-05

CABINET PREȘEDINTE

DISPOZIȚIA NR.36 din data de 06.02.2015

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 09.02.2015, ora O900, sala 120

Având în vedere solicitarea unei treimi din numărul membrilor Consiliului Județean Brașov pentru convocarea unei ședințe extraordinare în vederea desemnării vicepreședintelui care va îndeplini atribuția ordonatorului principal de credite referitoare la semnarea documentelor de plată a drepturilor salariale aferente lunii ianuarie 2015 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art.71 alin.(3), art.72 coroborat cu art.107 alin.(l) art. 94 alin. (2), și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Artunic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 09.02.2015, ora O900, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Desemnarea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, în vederea îndeplinirii atribuției ordonatorului principal de credite referitoare la semnarea documentelor de plată a drepturilor salariale aferente lunii ianuarie 2015 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman
Vizat pentru legalitate, SECRETAR Maria Dumbrăveanu