Hotărârea nr. 399/2015

Hotărârea nr.399 - privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare şi mandatarea în acest sens a reprezentanţilor Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

România


Consili
ui .juuvicau Brașov


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.399

din data de 18.11.2015

- privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și de reprezentare și mandatarea în acest sens a reprezentanților Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 18.11.2015

Analizând referatul nr.ad. 14389 /16.11.2015 întocmit de către Direcția Juridică și Relații Publice -Serviciul Juridic Contencios prin care se propune aprobarea achiziționării de către S.C. Metrom Industrial Parc S.A Brașov, de servicii juridice de asistență și de reprezentare în litigii de natură comercială, în dosarul nr. 9654/62/2009, aflat pe rolul Tribunalului Brașov în contradictoriu cu S.C. Albacast SRL, având ca obiect faliment precum și pentru acțiunile ce vor fi introduse la instanță împotriva debitorului S.C. Albacast SRL pentru recuperarea debitelor și pentru evacuarea bunurilor societății din spațiul situat în parcul insustrial;

Având în vedere prevederile art.l alin.(l) și alin (3) din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, art.91 alin.l lit.”a” și alin.2 lit.”d” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă achiziționarea de către S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov de servicii juridice de asistență și de reprezentare în litigiile de natură comercială în dosarul nr. 9654/62/2009, aflat pe rolul Tribunalului Brașov în contradictoriu cu S.C. Albacast SRL, având ca obiect faliment precum și pentru acțiunile ce vor fi introduse la instanță împotriva debitorului S.C. Albacast SRL pentru recuperarea debitelor și pentru evacuarea bunurilor societății din spațiul situat în parcul insustrial.

ArL2. -Se mandatează reprezentanții Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor S.C.Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, pentru realizarea achiziției serviciilor juridice de asistență și reprezentare.

ArL3. - Prezenta hotărâre se va comunica S.C.Metrom Industrial Parc S.A. Brașov .

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu