Hotărârea nr. 398/2015

Hotărârea nr.398 - privind aprobarea continuării serviciilor juridice achiziţionate şi achiziţionarea de noi servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare în vederea apărării intereselor Judeţului Braşov, Consiliului Judeţean Braşov şi ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov

România
Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.398

din data de 18.11.2015

- privind aprobarea continuării serviciilor juridice achiziționate și achiziționarea de noi servicii juridice de asistență și de reprezentare în vederea apărării intereselor Județului Brașov, Consiliului Județean Brașov și ale Președintelui Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 18.11.2015

Analizând referatul nr.14.831/16.11.2015 întocmit de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul prin care se propune aprobarea continuării serviciilor juridice achiziționate și achiziționarea de noi servicii juridice de asistență și de reprezentare în vederea apărării intereselor Județului Brașov, Consiliului Județean Brașov și ale Președintelui Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere prevederile art.I alin (1) și alin. (2) din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, art.21 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.I03 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă continuarea serviciilor juridice achiziționate în vederea apărării intereselor Județului Brașov, Consiliului Județean Brașov și ale Președintelui Consiliului Județean Brașov, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă achiziționarea de noi servicii juridice de asistență și de reprezentare în vederea apărării intereselor Județului Brașov, Consiliului Județean Brașov și ale Președintelui Consiliului Județean Brașov, conform anexei nr. 2 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul și Direcția Economică .


p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman


asisieripâ juridici seriz. B Număr asistență juridică sena B Număr

Diireewr eșecul~ D J JLP..

Ciarodia Crăcim

Anexa nr. 2


p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE, COMAN CLAUDIU

1. Contract de consultanță juridică în vederea clarificării situației juridice a terenului necesar pentru realizarea obiectivului de investiții de interes județean A.I.B.G., inclusiv orice demersuri juridice și administrative în vederea demarării/desfășurării procedurilor de expropriere pentru devierea pârâului Beselcin.

Director executiv D.J.R.P., Claudia Crăciun