Hotărârea nr. 396/2015

Hotărârea nr.396 - privind împuternicirea directorului Muzeului de Artă Braşov să stabilească clauzele şi să încheie cu actualul proprietar, Parohia Evanghelică C.A. – Parohia Braşov, contractul de închiriere a imobilului situat în Braşov, B-dul Eroilor nr.21, aflat în folosinţa Muzeului de Artă Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.396

din data de 18.11.2015

privind împuternicirea directorului Muzeului de Artă Brașov să stabilească clauzele și să încheie cu actualul proprietar, Parohia Evanghelică C.A. - Parohia Brașov, contractul de închiriere a imobilului situat în Brașov, B-dul Eroilor nr.21, aflat în folosința Muzeului de Artă Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.11.2015

Analizând referatul nr. 14816/16.11.2015 întocmit de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul prin care se propune împuternicirea directorului Muzeului de Artă Brașov să stabilească clauzele și să încheie cu actualul proprietar, Parohia Evanghelică C.A. - Parohia Brașov, contractul de închiriere a imobilului situat în Brașov, B-dul Eroilor nr.21, aflat în folosința Muzeului de Artă Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.l, alin. 10 din OUG nr.94/2000 privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România, HGR nr.343/2007 privind modificarea și completarea HGR nr.1886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art.16 alin.(2) din Legea nr.l0/2001privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, ale art.l alin.(10) din OUG nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și ale art.l alin.(5) din OUG nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România și ale art.91 alin.l lit.c și d coroborat cu alin.5 iit.a pct.4 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se împuternicește directorul Muzeului de Artă Brașov să stabilească clauzele și să încheie cu actualul proprietar, Parohia Evanghelică C.A. - Parohia Brașov, contractul de închiriere a imobilului situat în Brașov, B-dul Eroilor nr.21, aflat în folosința Muzeului de Artă Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul și directorul Muzeului de Artă Brașov.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE ClaudiujComan


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu