Hotărârea nr. 395/2015

Hotărârea nr.395 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în cadrul comisiilor de concurs şi comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiilor specifice din cadrul Comitetului director al unităţii sanitare publice- Spitalul de Boli Infecţioase Braşov şi aprobarea componenţelor comisiilor de concurs si a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.395

din data de 18.11.2015

- privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în cadrul comisiilor de concurs și comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice- Spitalul de Boli Infecțioase Brașov și aprobarea componențelor comisiilor de concurs si a comisiilor de soluționare a contestațiilor

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.11.2015

Analizând referatul nr.14.173/11.11.2015 întocmit de Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune spre aprobare desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în cadrul comisiilor de concurs și comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice- Spitalului de Boli Infecțioase Brașov și aprobarea componențelor comisiilor de concurs si a comisiilor de soluționare a contestațiilor;

Având în vedere dispozițiile art.2 din Odinul Ministerului Sănătății Publice nr. 284/2007, actualizat,privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, art. 181 alin.l și 2 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează domnul PASCU MIHAI LUCIAN reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Comisia de concurs și domnul MÎNDRESCU AURELIAN reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului director al unității sanaitare publice - Spitalul de Boli Infecțioase Brașov.

Art.2. - Se aprobă Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice -Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3.Se desemnează domnul KOPE ATTILA reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Comisia de concurs și doamna BUCUR MARIANA reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar -contabil din cadrul Comitetului director al unității sanaitare publice - Spitalul de Boli Infecțioase Brașov.

Art.4, - Se aprobă Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar -contabil din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice - Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.5.- Comisiile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 își vor desfășura activitatea în baza Regulamentului de organizare și desfășurarea a concursului pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director, aprobat la nivelul unității sanitare publice, Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr. 284/2007 cu modificările și completările ulterioare.

Art.6. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Brașov și membrii comisiilor prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre..

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR,

Maria DumbrăveanuAprob

p.Președinte Vicepreședinte ClaudiuG^man,

ANEXA 1 HCJ NR._________din data de____________

Comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de conducere vacante de director medical

Comisie de concurs

Președinte

Dr. Ionescu Ramona Delia

Manager Spitalul de Boli Infecțioase Brașov

Membru

Pascu Mihai Lucian

Reprezentant Consiliul Județean Brașov

Membru

Secuiu Denisa

Reprezentant DSP Brașov

Secretar

As. Dinu Eleonara

Asistent pr. Spitalul de Boli Infecțioase Brașov

Observator

Prof.Dr. Nemet Codruța

Reprezentant     Colegiul

Medicilor Brașov

Observator

As. Stroenescu Elena

Reprezentant sindicat Medisan

Comisie de soluționare a contestațiilor

Președinte

Dr. Badea Valeria

Manager Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr. I. A. Sbârcea”Brașov

Membru

Mîndrescu Aurelian

Reprezentant     Consiliul

Județean Brașov

Membru

Dr. Șovăială Cristian

Reprezentant DSP Brașov

Secretar

Bogoi Corina

Insp.de specialiate Comp. RUNOS Spitalul de Boli Infecțioase Brașov

Observator

Dr. Oncescu Gheorghe Lucian

Reprezentant      Colegiul

Medicilor Brașov

Observator

As. Ceapă Manuela

Reprezentant sindicat Medisan

Aprob

p.Președinte Vicepreședinte Claudiu Coman

ANEXA 2 HCJ NR.________din data de____________

Comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției

de conducere vacante de director financiar contabil

Comisie de concurs

Președinte

Dr. Ionescu Ramona Delia

Manager Spitalul de Boli Infecțioase Brașov

Membru

Kope Attila

Reprezentant     Consiliul

Județean Brașov

Membru

Ec. Hagiu Magda

Reprezentant DSP Brașov

Secretar

As.Dinu Eleonora

Asistent pr. Spitalul de Boli Infecțioase Brașov

Observator

Băjan Nicolae

Președinte      CECCAR

Brașov

Observator

Stoenescu Elena

Reprezentant      sindicat

Medisan

Comisie de soluționare a contestațiilor

Președinte

Ec. Pop Aurelia

Director financiar-contabil Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Membru

Bucur Mariana

Reprezentant     Consiliul

Județean Brașov

Membru

Ec. Frosin Liana

Reprezentant DSP Brașov

Secretar

Bogoi Corina

Insp.de specialiate Comp. RUNOS Spitalul de Boli Infecțioase Brașov

Observator

Deleanu Cornelia

Director          Executiv

CECCAR

Observator

As. Ceapă Manuela

Reprezentant Sindicat Medisan

Director executiv DSAM Bularca Claudia