Hotărârea nr. 392/2015

Hotărârea nr.392 - privind aprobarea protocolului de colaboare între Județul Brașov și Universitatea Transilvania Brașov în vederea elaborării unei strategii a județului Brașov în domeniul sănătății


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 392

din data de 18.11.2015

- privind aprobarea protocolului de colaboare între Județul Brașov și Universitatea Transilvania Brașov în vederea elaborării unei strategii a județului Brașov în domeniul sănătății

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 18.11.2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 14573/11.11.2015, întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică-Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea protocolului de colaborare între Județul Brașov și Universitatea Transilvania Brașov în vederea elaborării unei strategii a județului Brașov în domeniul sănătății;

Având în vedere precizările și propunerile formulate în plenul consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. ”e” și alin. (6), lit. ”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă protocolul de colaborare între Județul Brașov și Universitatea Transilvania Brașov în vederea elaborării unei strategii a județului Brașov în domeniul sănătății, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Generală Administrație Publică și Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

P.PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE, Coman Claudiu

Contrasemnează, SECRETAR, Dumbrăveanu Maria

Protocol de colaborare

în vederea dezvoltării unei strategii în domeniul sănătății la nivelul județului Brașov

încheiat între:

UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” din Brașov, cu sediul social în Brașov, Bd. Eroilor nr. 29, CIF 4317754, reprezentată de prof. univ. dr. ing. loan Vasile ABRUDAN, în calitate de Rector,

și

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ (U.A.T.) JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul în Brașov, județul Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, cod 500007, C.I.F. 4384150, tel. 0268.410.777, fax 0268.475.576, e-mail office@judbrasov.ro, website www.judbrasov.ro, reprezentată prin Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, dl.CLAUDIU COMAN, pentru Președinte

Părțile au decis încheierea prezentului Protocol de colaborare în vederea elaborării unei strategii a județului Brașov în domeniul sănătății (denumit în continuare “Protocolul”):

I. Obiectul protocolului

Art.1. Prezentul protocol are ca obiect dezvoltarea relațiilor de cooperare între părți, în vederea realizării în comun a unei strategii de sănătate la nivelul județului Brașov.

II. Măsuri de implementare

Art.2. în scopul realizării obiectului prezentului protocol, măsurile prevăzute la art.1 constau în:

 • 2.1. Desemnarea unor persoane responsabile de coordonarea procesului de elaborare a strategiei, din partea celor două părți, după cum urmează:

 • a) din partea Universității Transilvania din Brașov: prof.univ.dr. Liliana Rogozea, prorector relații publice, medic primar de sănătate publică și management sanitar

 • b) din partea Consiliului Județean Brașov: dr. Claudia Bularca, Director Executiv Direcția de Sănătate și Asistență Medicală

 • 2.2. Formarea de către reprezentanții celor două părți semnatare, a unui grup de lucru cu rol de coordonare;

 • 2.3.  Identificarea specialiștilor în domeniu - atât din partea celor doi parteneri, cât și a altor instituții din domeniul sănătății (unități medicale de stat și private, ONG-uri în domeniul sănătății, autorități de sănătate publică, colegiul medicilor, etc.) și crearea unui grup consultativ în vederea stabilirii strategiei locale în acest domeniu;

 • 2.4. Identificarea necesităților locale și a resurselor existente, precum și a oportunităților de dezvoltare locală a sistemelor de îngrijire, în corelație cu infrastructura existentă și cu resursele umane proprii;

 • 2.5. Responsabilizarea factorilor relevanțiși asigurarea unui parteneriat eficient cu instituțiile care desfășoară activități în domeniului asistentei medicale;

 • 2.6. Elaborarea unui instrument de management care să asigure informațiile necesare autorităților județene în procesul de planificare strategică necesar abordării problemelor și oportunităților din domeniul dezvoltării serviciilor medicale în acord cu nevoile comunității;

 • 2.7. Promovarea de parteneriate cu insituțiile de educație în vederea creșterii calității resurselor umane dezvoltate în județul Brașov;

 • 2.8. Diseminarea rezultatelor cercetării în domeniul elaborării strategiei în domeniul sănătății;

 • 2.9. Creșterea, pe baza măsurilor luate, a gradului de accesibilitate la asistență medicală de calitate pentru toți locuitorii Brașovului;

 • 2.10. îmbunățățirea pe termen mediu și lung a indicatorilor de evaluare a stării de sănătate a populației;

 • 2.11. Stabilirea priorităților strategice în domeniul dezvoltării infrastructurii și a resurselor umane din domeniul sănătății.

 • III. Dispoziții finale

Art.3.Acest PROTOCOL reprezintă un cadru generai de cooperare și conlucrare

 • 3.1. Părțile sunt de acord să colaboreze cu alte instituții ale Statului, ONG și alte persoane juridice, in vederea realizării scopului prezentului Protocol.

 • 3.2. Orice neînțelegere privind prezentul protocol, inclusiv referitor la interpretarea, executarea sau încetarea lui, se va soluționa pe cale amiabilă.

 • 3.3.  Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea asupra datelor și informațiilor obținute în derularea prezentului protocol, în conformitate cu legislația specifică în vigoare.

 • 3.4. Modificarea sau completarea prezentului protocol poate fi făcută prin act adițional de comun acord, la inițiativa scrisă a oricărei părți și va produce efectele la data semnării de către reprezentanții părților.

 • 3.5. Părțile convin ca perioada de valabilitate a prezentului protocol să fie de doi ani de la data semnării de către părți.

 • 3.6. Prezentul protocol intră în vigoare începând cu data semnării acestuia de către reprezentanții părților și a fost redactat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Prezentul Protocol s-a încheiat astăzi, .................................. în 2 (două)

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

U.A.T. JUDEȚUL BRAȘOV

9                             >

p. Președinte, Vicepreședinte Claudiu Coman


UNIVERSITATEA TRANSILVANIA din BRAȘOV Rector, Prof. univ. dr. ing. loan Vasile ABRUDAN

Direcția juridică și relații cu publicul, Director executiv

Jr. Claudia Corina Crăciun

Compartiment juridic-contencios, Jr. Laura MANEA