Hotărârea nr. 391/2015

Hotărârea nr. 391 – privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Roşianu Carmen Nina pentru Cabinetul medical stomatologic nr.12 situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Braşov str. Diaconu Coresi nr.1


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.391

din data de 18.11.2015

privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Roșianu Carmen Nina, pentru Cabinetul medical nr.12 situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov str. Diaconu Coresi nr.l

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.11.2015;

Analizând referatul nr.13510/04.11.2015 întocmit de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartiment Patrimoniu, prin care se propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr.2153/2005, încheiat cu medicul stomatolog Roșianu Carmen Nina, pentru Cabinetul medical nr.12 situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, domeniu privat al Județului Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov str. Diaconu Coresi nr.l, până la data de 31.12.2016;

Ținând cont de Hotărârea nr. 445/2014 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Roșianu Carmen Nina, pentru Cabinetul medical nr.12 situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov str. Diaconu Coresi nr.l, până la data de 31.12.2015;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit.c și alin.(4) lit.b și art.123 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile OUG nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă prelungirea, până la data de 31 decembrie 2016, a duratei contractului de concesiune nr.2153/2005, încheiat cu medicul stomatolog Roșianu Carmen Nina, pentru Cabinetul medical nr.12 situat în cadrul Policlinicii Stomatologice

..Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov str. Diaconu Coresi nr.l, cu redevența aferentă conform Raportului de evaluare nr.l6/2010 aprobat prin Hotărârea nr.l96/2012 adoptată de Consiliul Județean Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridic și Relații cu Publicul - Compartiment Patrimoniu și Direcția Economică.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE ;

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Claudiu Coman 1