Hotărârea nr. 390/2015

Hotărârea nr.390 – privind aprobarea statului de funcţii, modificat, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.390

din data de 18.11.2015

- privind aprobarea statului de funcții, modificat, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 18.11.2015

Analizând referatul nr.14.697/13.11.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, ca urmare a promovării concursului / examenului, astfel;

  • • transformarea unei funcții publice de execuție din consilier principal în consilier superior;

  • • transformare unui post contractual de execuție din inspector specialitatea II în inspector specialitatea I;

Având în vedere prevederile art.64 și art.107, alin.2 lit. b din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.125 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, art.41 din HG nr. 286/2011 și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare, precum și evaluarea performanțelor profesionale individuale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 810/29.09.2015;

în conformitate cu dispozițiile art.5A2 din OUG nr.83/2014, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare, completată prin art.I, alin.(l) din OUG nr.27/2015, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „a” și alin. (2), lit. „c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții, modificat, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArL2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin

Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare.Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu


p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Comaip

p Președinte Vicepreședinte Coman Claudiu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F 94


STAT DE FUNCȚII           Aprobat ct. HCJBVnr.:

Aparatul de specialitate ai Consiliului Județean Brașov       în ședința din data de:

pentru anul 2015

-

Bs&s'iâ

li* t-;

s

$$

feîtt:

«Mite

■riXUMi £«ȚISs<»3 ifMPîij’â

rfssii aiiBiteb

1

pl

K

1

«Mili

|||||||

Funcții de demnitate publică

3

17.920

1

Președinte

s

1

6.616

2

Vicepreședinte

s

2

11.304

'•! tfț-'țyM

3

Administrator public

s

1

6.616

Total funcții publice

143

444.919

4

Secretar

s

II

1

6.168

5

Manager Public

s

superior

2

13.094

Func

,ii publice de conducere

20

89.547

6

Arhitect set

s

II

1

4.506

7

Director generai

s

II

1

4.506

8

Director executiv

s

II

5

25.021

9

Director exec adjunct

s

II

2

9.233

10

Set serviciu

s

II

10

41.978

11

Sef birou

s

II

1

4.303

Funcții publice de execuție

120

336.110

12

Consilier

s

1

superior

88

255.728

13

Consilier

s

1

principal

10

21.170

14

Consilier

s

asistent

1

1.587

15

Consilier

s

debutant

1

1.176

16

Auditor

s

1

superior

5

17.214

17

Consilier juridic

s

1

superior

12

34.863

18

Referent

M

III

superior

2

3.196

19

Referent

M

III

asistent

1

1.176

Posturi in regim contractual

41

73.850

20

Șef Cabinet Președinte

S

1

3.070

21

Sef Birou

s

II

1

3.046

22

Consilier

s

IA

7

18.432

23

Consilier

s

1

1

2.136

24

Consilier

s

II

3

6.270

25

Consilier

s

D

1

1.176

26

Inspector de specialitate

s

IA

1

2.499

27

Inspector de specialitate

s

1

3

6.459

28

Inspector de specialitate

s

II

2

3.364

29

Referent

M

IA

2

2.690

30

Casier

M/G

1

1.241

31

Magaziner

M/G

1

1.336

32

Șofer

1

5

7.062

33

Muncitor calificat (telefonistă)

III

2

2.578

34

Muncitor calificat (legator manual)

II

1

1.289

35

Funcționar

M/G

1

1.229

36

îngrijitor

3

3.528

37

Paznic

4

5.156

38

Muncitor calificat

II

1

1.289

APARAT DE SPECIALITATE

185

525.385

TOTAL DE APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

188

543.305