Hotărârea nr. 39/2015

Hotărârea.nr. 39 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului de Etnografie Braşov, pe anul 2015


C ONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 39

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului de Etnografie Brașov, pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20 februarie 2015;

Analizând referatul nr. 1605/10.02.2015 întocmit de către Direcția Economică privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 186/2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Muzeului de Etnografie Brașov, pe anul 2015, conform anexelor nr.1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Muzeul de Etnografie Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE


Contrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuMihail Veștea

A/VS'XA MJ JUDEȚUL BRAȘOV

I

Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică: MUZEUL DE ETNOGRAFIE

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP. 67 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCpONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,303.40

0.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1,266.40

0.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1,266.40

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

793.00

0.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

675.00

0.00

Salarii de baza

10.01.01

524.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

145.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

6.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

118.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

82.80

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2.65

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

27.25

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.90

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.08

4.40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

473.40

0.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

343.79

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

7.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

105.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE '

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5.00

.

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

8.00

Piese de schimb

20.01.06

2.00

Transport

20.01.07

1.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

124.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

72.79

Reparații curente

20.02

25.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

20.05

5.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

9.51

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

7.51

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.10

Pregătire profesionala

20.13

3.00

Protecția muncii

20.14

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

85.00

0.00

Chirii

20.30.04

20.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

50.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

15.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+70+79+84)

37.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

37.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

37.00

o/oo

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

37.00

0.00

Construcții

71.01.01

37.00

Ordonator principal de credite,

Director ex. economic


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

z                           z

INSTITUȚIA: MUZEUL DE ETNOGRAFIE

Mii lei

Nr.crt

Numărul de personal

Fondul salariilor de bază(art.l0.01.01)

1.

23

524,00

ORDONATOR DE CREDITE

DIRECTOR EXECUTIV

Mihail Vestea

-—Qlt

Viorica Olteanu (T

/VZ?. 3


MUZEUL DE ETNOGRAFIE BRAȘOV


Aprobat

Consiliul Județean Brașov

j> .Președinte,

yfeeorepedhfe


Director economic, C^.


Președinte Comisia 4,


Proiectul acțiunilor culturale pe anul 2015


Nr. ctr.

Denumirea acțiunilor

Perioada

Locul

Organizatori, colaboratori

Mijloace de popularizare

Fonduri

necesare

ACTIVII ATEA DE CERCETARE ȘI VALORIFICARE

1.

Continuarea cercetărilor privind patrimoniul etnologic în localitățile multietnice din județul Brașov în cadrul programul ui „Proetnicullura”

iunie- iulie

?i august- septembrie

Cercetări de teren în localitățile:

Dăișoara, Ticușul Vechi Zona Săcele

Ministerul Culturii si Patrimoniului Cultural Muzeul de Etnografie Brașov

7.000 Ici

2.

Documentare privind cetele de feciori din Țara Făgărașului, obicei înscris pe lista patrimoniului imaterial reprezentativ UNESCO

Prim. III-IV

Cercetări de teren în localități din Țara Făgărașului

Muzeul de Etnografie Brașov Centrul Cultural Reduta

2.000 lei

3.

Continuarea cercetărilor arheologice și de arhivă privind glăjăriile din jud. Brașov

Trim. III - IV

Muzeul de Etnografie Brașov Firma Anonymus Brașov

4.000 lei

4.

Activitatea în regim de urgență, de îmbogățire a patrimoniului etnografic al jud. Brașov

Trim. I-IV

achiziții la sediul muzeului și în cadrul cercetărilor de teren

Muzeul de Etnografie Brașov

40.000 lei

5.

Cercetări de teren în satele de români și ceangăi în zona Săcele

Trim. II-III

localități din zona Săcele

Muzeul de Etnografie Brașov

500 lei

6.

Finalizarea editării și lansarea volumului „Sașii despre ei înșiși” voi. II Localitatea Cristian

Trim. I

Muzeul de

Etnografie Brașov

Muzeul de Etnografie Brașov

Coord. Ligia Fulga Centrul de Studii Gundelsheim Germania

Editare și lansare

12.000 lei

7.

Finalizarea editării și lansarea periodicului de specialitate e/no. brașov, ro nr. 7, 2012-2014

Trim. IV

Muzeul de

Etnografie Brașov

Coord.

Ligia Fulga

Editare și lansare

6.000 lei

8.

Finalizarea editării albumului

Portul popular de sărbătoare din județul Brașov

Trim. IV

Muzeul de

Etnografie Brașov

Coord. Ligia Fulga Gabriela Chiru

Editare și lansare

10.000 lei

ACTIVITATEA EXPOZIȚIONALĂ

9.

Expoziție temporară:

Sate contemporane din România — tezaur viu

- valorificarea cercetărilor de teren din localitățile Cuciulata, Veneția de Jos, Crihalma, Ticușul Nou întâlnire cu locuitorii din localitățile cercetate

Trim. II

Muzeul de Etnografie Brașov

Muzeul de Etnografie Brașov Colaborare cu primăriile din localitățile cercetate

afiș invitație film documentar web facebook

6.000 lei

Eveniment organizat cu formația de dansatori înscrisă pe lista patrimoniului reprezentativ UNESCO Feciorescul românesc

10.

Expoziție temporară:

De la xilogravura populară la grafica lui Albrecht Diirer

Trim. IV

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

Muzeul de Etnografie Brașov SC.MERKUR PLUS CONSULTING & TRAINING SRL. Cluj Napoca

afiș invitații web facebook

8.000 lei

11.

Expoziție temporară Păpușile și jocurile copilăriei

Trim. 11

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

Muzeul de Etnografie Brașov Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Ploiești

afiș invitații web facebook

2.000 lei

12.

Expoziție temporară:

Clișee pe sticlă ale fotografilor brașoveni aflate în colecția muzeului

Frim. IV

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

Muzeul de Etnografie Brașov

afiș invitații pliant web facebook

2.200 Iei

13.

Expoziție temporară

Viața cotidiană din Brașov în timpul Primului Război Mondial

Trim. III

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

Muzeul de Etnografie Brașov

afiș invitații web facebook

1.500 lei

14.

Expoziție temporară și lansare de carte Satul nostru Araci

Trim. II

Muzeul de Etnografie Brașov Galeria de Artă Populară

Muzeul de Etnografie Brașov

afiș invitație web facebook

2.000 lei

15.

Expoziție a artiștilor fotografi brașoveni

Trim. I

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

Muzeul de Etnografie Brașov Fotoclub EX DECO Brașov

afiș invitații web facebook

500 lei

16.

Documentare pentru organizarea Muzeului sătesc Viștea de Sus

Trim. II-III

localitatea Viștea de Sus

Muzeul de Etnografie Brașov Primăria Viștea

afiș invitație web facebook

2.000 lei

17.

Vecinătățile românești din Ungra

Trim. 1

Muzeu Etnografic „Gh. Cernea” Rupea

Muzeu Etnografic „Gh. Cernea” Rupea

afiș invitații web facebook

500 lei

18.

Expoziției temporară (continuare) Restaurarea pieselor textile

Trim. 1

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

afiș invitații web facebook

19.

Expoziției temporară (continuare) Albumul de familie la românii și ceangăii din zona Săcele

transfer de la Muzeul Etnografie Săcele

Trim.I

Muzeul de Etnografie Brașov Galeria de Artă Populară

Muzeul de Etnografie Brașov

afiș invitație web facebook

300 lei

20.

Expoziție temporară (continuare) Broderie săsească din colecția Szocs Karoly

Trim. I

Muzeul de Etnografie Brașov

Muzeul de Etnografie Brașov

afiș invitație web facebook catalog

21.

Expoziție temporară și simpozion Gheorghe Cernea - 50 de ani de la moartea folcloristului

Trim. III

Muzeu Etnografic „Gh. Cernea” Rupea

Muzeu Etnografic „Gh. Cernea” Rupea

afiș invitații web facebook

2.000 lei

22.

Expoziție temporară

Arhitectura din Săcele

Tipărire și lansare de carte arh. Dan Median

Trim. II

Muzeul Etnografic Săcele

Muzeul de Etnografie Brașov arh. Dan Median

afiș invitații web facebook

6.000 lei

ACTIVITATEA PEDAGOGICĂ

23.

Ateliere pedagogice (vezi ANEXA)

I - IV

Muzeu de Etnografie Brașov (sediu) Muzeul Etnografic Săcele Muzeul Etnografic „Gh. Cernea”, Rupea Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

Muzeul de Etnografie Brașov și filiale

Inspectoratul Școlar Județean Brașov școli și liceele din mun. Brașov și localități din jud.

site-ul și pagina de Facebook Muzeului de Etnografie Brașov site- ul Inspectqratu lui Școlar Județean Brașov pliante / flyere de prezetare

1.500 lei

24.

Expoziție temporară

Mărțișor la muzeu, cd. a Vil-a

februarie-martie

Muzeul Etnografic „Gh. Cernea”, Rupea

Muzeu de Etnografie Brașov (coord.)

Muzeul Etnografic „Gh. Cernea”, Rupea

Centrul de plasament „Casa Ioana” din Rupea

Șc. Gen. Rupea: clasa I, clasa a IlI-a, clasa a IV-a

Liceul Șt. 0. Iosif, Rupea: clasa a IX -a, clasa a X-a, clasa a Xl-a, clasa a XH-a

afișe invitații site-ul și pagina de Facebook site-ul Inspectorat ului Școlar Județean Brașov

comunicat de presa

500 lei

25.

Programul „Școala altfel:

„Să știi mai multe, să fii mai bun!”

6-10 aprilie

Muzeu de Etnografie Brașov (sediu) Muzeul Etnografic Săcele Muzeul Etnografic „Gh. Cernea”, Rupea Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

Muzeul de Etnografie Brașov și filiale

Inspectoratul Școlar Județean Brașov școli și licee din jud. Brașov

site-ul și pagina de Facebook site-ul Inspectorat ului Școlar Județean Brașov anunțuri în presa locală

26.

Asociația Zibo Help:

„Săptămâna familiei, săptămâna fără 7’F”, ed. a Vl-a

aprilie

Muzeu de Etnografie Brașov (sediu) Muzeul Etnografic Săcele Muzeul Etnografic „Gh. Cernea”, Rupea Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

Muzeul de Etnografie Brașov și filialele Asociația ZIBO HELP școli și licee din mun. și > jud. Brașov înscrise în programul ZIBO

site-ul pagina de Facebook site-ul zibo.ro pagina de facebook zibo.ro

27.

Concurs cu premii „Maratonul basmului popular ceangăiesc”, ed. a VlII-a

aprilie

Muzeul Etnografic Săcele

Muzeul de Etnografie Brașov

Muzeul Etnografic Săcele -Liceul Zajzoni Rab lstvan -Asociația Culturală Maghiară din cele Șapte sate săcelene

- inspector prof. I lochbauer G.

afiș site-ul și pagina de Facebook Muzeului de Etnografie Brașov site-ul Inspectoratul u i Școlar Județean

3.000 lei

28Brașov comunicat de presa

28.

Expoziție temporară „Iată vin colindătorii"

ornamente de Crăciun

Trim. IV

Muzeul

Etnografic „Gh.

Cernea”, Rupea

Muzeul Etnografic „Gh. Cernea”, Rupea școli și licee

afiș invitații

500 lei

29.

Expoziție temporară

„Copii învață meșteșuguri tradiționale", (finalizarea programului de pedagogie muzeală, ediția a XI -a)

iunie

Muzeul Etnografic Săcelc

Muzeul Etnografic „Gh. Cernea”, Rupea

Muzeul de Etnografie Brașov și filiale școli și licee din jud. Brașov

afiș invitații site- ul și pagina de Facebook Muzeului de Etnografie Brașov comunicat de presa

3.000 lei

30.

Expoziție temporară „Zilele fanilor LEG O"

mai

Muzeul de

Etnografie

Brașov, sediu

Muzeul Etnografic Săcele

Muzeul de Etnografie Brașov

Muzeul Etnografic Săcele Asociației Brickenburg, asociație a fanilor LEGO®.

afiș invitații site- ul și pagina de Facebook Muzeului de Etnografie Brașov comunicat de presa

1.000 lei

31.

Concurs interșcolar

„Comoara etno”, cu ocazia Olimpiadei Naționale „Mășteșuguri artistice tradiționale”, ed. a Vil-a

mai-iunie

Inspectoratul Școlar Județean Brașov

Inspectoratul Școlar Județean Brașov Muzeul de Etnografie Brașov școli și licee din jud. Brașov

32.

Concurs cu premii

„Creație din drag de tradiție. La șezătoare”

februarie

Muzeul de Etnografie și Artă Populară, Tulcea

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale„Gavrilă Simion”, Tulcea

Muzeul de Etnografie și Artă Populară, Tulcea

Muzeul de Etnografie Brașov Șc. Gim. Crizbav Șc. Gim. Nr. 11, Brașov Șc. Gim. Nr. 4, Brașov . 1 .iceul teoretic „Andrei Mureșanu”, Brașov

site-ul și pagina de Facebook Muzeului de Etnografie Brașov site-ul Muzeului de Etnografie și Artă Populară, Tulcea

TOTAL : 124.000 lei


Contabil sef,