Hotărârea nr. 387/2015

Hotărârea nr. 387- privind stabilirea cotei-părţi de chirie cuvenită bugetului local al Judeţului Braşov din veniturile realizate din închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov, pentru anul 2016


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.387

din data de 18.11.2015

privind stabilirea cotei-părți de chirie cuvenită bugetului local al Județului Brașov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică, aflate în administrarea instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, pentru anul 2016

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.11.2015;

Analizând referatul nr. 14625/12.11.2015 întocmit de către Direcția Economică -Compartiment Venituri, prin care se propune stabilirea cotei-părți de chirie cuvenită bugetului local al Județului Brașov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică, aflate în administrarea instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, pentru anul 2016, în procent de 50%;

Având în vedere dispozițiile art.16 alin.l și 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, art. 28, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”c” și alin.(4) lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se stabilește cota-parte de chirie cuvenită bugetului local al Județului Brașov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică, aflate în administrarea instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, pentru anul 2016, în procent de 50%.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu